שירותי משרדנו

 •  ייעוץ מס.
 •  ייעוץ עסקי.
 •  ייצוג מול רשויות מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי.
 •  תכנון מס.
  •  נזכירכם כי תכנון מס נכון לגיטימי הנעשה במועד עשוי להוביל לחסכון במס!
  • חסכון במס – לרבות דחיית המס
 •  חישוב מס אשר צפוי לחול בעסקה, לרבות בעסקת מקרקעין.
 •  ייעוץ לגבי הוראות ניהול ספרים לרבות ייצוג בוועדות לקבילות פנקסים.
 • שירותי נאמנות לרבות בעת הקצאת מניות וניירות ערך מסוימים, בהקצאה באמצעות נאמן שהוא רואה חשבון.
 • ביקורת
 •  ביקורת דוחות כספיים לרבות הגשת שידור טפסים ודוח התאמה למס.
  •  מכתב התקשרות בהתאם לתקן ביקורת (ישראל) 210.
  •  לטופס 6111 – נספח לטופס הדוח השנתי למי שמחזורו העסקי גבוה מכ- 300 אלפי ש“ח  (כולל מע"מ).
  • בטופס נתוני הדוחות הכספיים, מאזן, רווח והפסד ודוח התאמה למס וגם הוא משודר.
 • ביקורת פנים 
 • פנייה לקבלת החלטות מיסוי מקדמיות.
 •  סיוע בבחינת השיקולים בבחירת מסגרת ארגונית לעסק באפשרותך לעיין בחלק מהשיקולים בבחירת מסגרת ארגונית לעסק.
 •  הרצאות.
 •  שירותי חשבות.
 •  הפקת משכורות ו/או חשבות שכר.
 •  הנהלת חשבונות.
 • בקשה להסדרת תושבות.
 • פתיחת תיק עוסק מורשה בתחנת מע"מ
 • פתיחת תיקים במס הכנסה.
 • פתיחת תיקים במוסד לביטוח לאומי.
 • העסקת עובדים- פתיחת תיק ניכויים ודיווח שוטף
  • תדירות הדיווח תהיה חד חודשית אם סכום המס שבין ספטמבר 2016 לבין ספטמבר 2018 (התקופה הקובעת) עלה על 100,000 ש"ח, דו חודשית אם סכום המס בשנה הקובעת לא עלה על 100,000 ש"ח, חצי שנתית אם סכום המס בשנה הקובעת הוא אפס.
  • מי שנדרש בתדירות דו חודשית או חצי שנתית ומעונין לדווח ולשלם פעם בחודש יכול לפנות בבקשה לפקיד השומה.
  • תדירות חד חודשית אינה ניתנת לשינוי במהלך שנת המס.
  • אי הגשת דוח תקופתי תגרור חיוב במס לכל סוג ניכוי. על קביעת מס אין להשיג או לערער והיא תתבטל מאליה בהגשת דוח תקופתי.
 •  הגשת בקשות ודוחות למפעל מאושר / מוטב בהתאם לחוקי עידוד לרבות חוק לעידוד השקעות הון התשי"ט-1959.
  •  הגשת בקשות לתמיכה במו"פ – הרשות לחדשנות לאומית לסיוע למתן מענקים, הלוואות, פטורים, הנחות והקלות על יסוד תכנית מאושרת
 • פניה לפטור מניכוי מס במקור לרבות מתשלומים לחו“ל,
 • הקטנת מקדמות – מול משרד פקיד השומה.
 • הסדרת פריסת תשלומים והסדר לגבי חובות קיימים בהתאם לדיני המס.
 •  סיוע במילוי הצהרת הון.
 •  הגשת דוחות שנתיים .
  •  פירוט מסמכים נדרשים / טופס 1301 / טופס 6111 (נספח לטופס הדוח השנתי לחבר בני אדם אשר מחויב החל משנת המס 2005 למי שמחזורו העסקי גדול מ 300 אלפי ש“ח. בטופס נתוני הדוחות הכספיים, מאזן, רווח והפסד ודוח התאמה למס).
  • ¨ תושב ישראל שיצר בשנת המס נאמנות, או שקיבל מכספי נאמנות סכום העולה על 100,000 ש"ח, וכן כל מי שהוא הנהנה בכספי הנאמנות, המוטב בהם או הזכאי להם, במישרין או בעקיפין, גם אם אינם חייבים במס בישראל נדרש למלא טופס 151 ולהעביר פרטים על זהות הנאמן, הנהנה והמוטב, ואם מדובר בתושב חוץ, גם את מדינת מושבו.
  •  תושב ישראל אשר הינו בעל שליטה/זכויות בחבר בני אדם תושב חוץ יידרש למלא טופס 150 ובו פרטים על החברה המוחזקת, שיעורי ההחזקה וכד'.
  •  יחיד תושב ישראל אשר שווי יתרת נכסיו בחו"ל (נכסים פיננסים וריאליים) לתאריך הדיווח הוא 5 מליון דולר ויותר, או סך כל התקבולים מחו"ל והתשלומים לחו"ל בשנת הדיווח הוא 5 מיליון דולר ויותר, חייב בדיווח לבנק ישראל אחת לשנה. הדיווח ייעשה באופן מפוצל על השקעות ישירות ועל נכסים פיננסים.
  • חישוב סכומים להפקדה בקופת גמל/ביטוח חיים ובקרן השתלמות על מנת לזכות במלוא ההטבות בשנת המס.
 •  החזר בלו
 • עבודות כלכליות שונות לרבות שקידה נאותה due diligence להערכת שווי
 • סגירת תיק

 

"הדבר היחידי שכואב יותר מתשלום מס הכנסה הוא שלא צריך לשלם מס הכנסה" (תומס דור)

"במקרה של עובד שעתי המקבל את שכרו על בסיס שעתי ואשר היקף שעות עבודתו משתנה מחודש לחודש הדרך הנכונה לחשב את שכרו האחרון לצורך פיצויי פיטורים היא לפי חלקיות משרתו"

קיימות דרכים להתמודדות עם קשיים ראייתיים באיתור היקפי המשרה של עובד שעתי מדי חודש בחודשו לצורך חישוב פיצויי פיטורים

עבודה ע"ע 44824-03-16 י.ב. שיא משאבים בע"מ נ' ADHENOM BERH TEAMI

תביעה למתן חשבונות בין שותפים מתנהלת בשני שלבים: תחילה ניתנת החלטה בשאלה האם זכאי התובע לעריכת חשבונות, ואם התשובה חיובית נקבע האם הם נאותים ומהו הסכום שחייב הנתבע
ע"א 1226/11 עוזי ישראל-פור נ' יהודה אליהו

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.