מיסוי בינלאומי

 • בחינת היבטי מס הכנסה בעת שינוי תושבות, לרבות סקירת הטבות לעולים חדשים ולתושבים חוזרים, לרבות "תושב חוזר וותיק" כהגדרתו לאחר תיקון 168 לפקודת מס הכנסה
  • בחינת חלופות לתשלום מס עזיבה
  • פנייה לרשות המסים, לקבלת אישורים מקדמיים (Pre-ruling), על מועד ניתוק מישראל / מועד השיבה לארץ.
  • סיוע בהגדרת מבחני תושבות ו“מרכז חיים“.
   • על אף שהגדרת תושבות הינה סובייקטיבית לכאורה הרי שהיא מחייבת בחינת מכלול הקשרים האישיים והכלכליים
    • חזקת הימים- הגדרה טכנית, כמותית אשר ניתנת לסתירה, הימצאות בארץ 183 ימים בשנת המס, או, הימצאות בארץ 425 ימים במצטבר בשלוש שנים ו – 30 ימים בשנת מס אחת;
    • בחינה איכותית, התלויה, גם בכוונות התושב, ”מרכז האינטרסים החיוניים“, בחינת מיקום מירב הזיקות והאינטרסים הכלכליים והאישיים שלו, כל זאת בכפוף ובהתייחס לעקרונות אשר נקבעו בפסיקה ובאמנות המס המאפשריםלקבוע את מקום מגורי האדם לצרכי מס לא רק בהסתמך על מבחנים כמותיים או על מקום ביתו או מקום מגוריו הקבוע
    • טופס מס' 913: מסלול ירוק בנושא: עמידה בתנאים לקבלת מעמד 'תושב ישראל לראשונה' ו 'תושב חוזר ותיק'
 • תכנון מס
  • נזכירכם כי תכנון מס נכון לגיטימי הנעשה במועד עשוי להוביל לחסכון במס!
  • נזכירכם כי בתיקון 147 לפקודה נקבע כי  החזקה של תושב ישראל ב-25% או יותר מאמצעי השליטה בחבר בני-אדם תושב מדינה שאינה מדינת אמנה וכן החזקה של תושב ישראל ב-25% או יותר מאמצעי השליטה בחבר בני-אדם תושב מדינת אמנה, שמעל 50% משווי הכנסותיה (לפי כללי חשבונאות מקובלים במדינת התושבות של החבר) נובעות משימוש מנכסי החבר בישראל, או 50% משווי נכסיה או השימוש בהם נעשה בישראל, במישרין או בעקיפין הינו תכנון מס החייב בדיווח

דיווח למשקיעים בארה"ב באמצעות L.L.C

לחוזר רשויות המס בנושא

 • בחינת היבטי ביטוח לאומי בעת שינוי תושבות
  לנוחיותך לטופס 628 המיועד לחוזר מחו"ל טופס627 המיועד לשוהה מחוץ לישראל לא באופן ארעי
לרשימת המדינות עמן צפויה ישראל לבצע חילופי מידע פיננסי

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.