שכירות מחו"ל

א.      מס הכנסה – חלופות למיסוי דמי שכירות ממקרקעין מחוץ לישראל
 
חלופה 1 : מס בשיעור 15% על ההכנסות
יחיד שבידו הכנסה מדמי שכירות בגין השכרת מקרקעין מחוץ לישראל (בין דירות ובין מבנים אחרים שאינם דירות) אשר אינה הכנסה מעסק בידו יכול בכפוף לאמנות למניעת כפל מיסים, לבחור חיוב במס בשיעור 15% בלבד אולם יהיה זכאי לנכות פחת בלבד מהכנסתו ממקרקעין מחוץ לישראל.
יחיד אשר בחר בחיוב במס בשיעור 15% אינו זכאי לקיזוז, לזיכוי או לפטור מההכנסה או מהמס החל עליה לרבות הזכות להפחית בהתאם להוראות הפקודה את מסי החוץ[9] אשר שולמו מחוץ לישראל.
יחיד כאמור שאינו חייב בהגשת דין וחשבון בשנת המס מסיבה כלשהי יוכל לדווח על ההכנסה ולשלם מקדמה בגינה באמצעות מנגנון "הדיווח המקוצר" ולהיות פטור מהגשת הדוח.
 
חלופה 2 – מס שולי על ההכנסות
יחיד יכול לבחור בחיוב במס על הכנסתו החייבת משכירות בישראל או מחוצה לה בהתאם לשיעור המס השולי החל על הכנסתו החייבת.
יותרו בניכוי הוצאות בייצור ההכנסה, פחת או הפחתה אחרת וכן יותר זיכוי בשל מיסי חוץ ששולמו.
בנתוני הדוגמה לעיל ההכנסה החודשית החייבת אשר נוצרה ליחיד הינה 3,450 ש"ח (6,450 הכנסות פחות 3,000 הוצאות) והיא תחויב במס בהתאם למדרגת המס החלה עליו (בחישוב שנתי).
כאמור באם מדובר בהכנסה מעורבת (החייבת בשיעורי מס שונים או הכנסה שחלקה חייבת במס וחלקה פטורה כאמור) ניתן לייחס את ההוצאות בין סוגי ההכנסות.
 

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.