ביטוח לאומי

ביטוח לאומי מעביד/ה ועובד/ת, עצמאי/ת או למי שאינו עובד ואינו עצמאי (לעל"ע)

ביטוח לאומי מוטל על ההכנסה החייבת במס הכנסה מכוח סעיפים 2 ו3 לפקודת מס הכנסה, בדרך כלל מוגבלת ההכנסה החייבת בדמי ביטוח ולרוב הגמלה המגיעה כתוצאה מחס וחלילה אסון מוגבלת גם היא.

הכנסות פטורות מתשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות:

  • הכנסות משוק ההון – הכנסות מריבית, לרבות ריבית ורווחים מקופת גמל או תוכנית חסכון, הכנסה שמקורה באג"ח, ריבית על ני"ע זרים, והכנסות מדיבידנד
  • הכנסות משכר דירה הפטורות ממס הכנסה לפי חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים) התש”ן – 1990 (העומדת בשנת 2018 על כ- 5,030 ש"ח לחודש),
  • הכנסות מדמי שכירות שאינן הכנסות מעסק ועליהן חלות הוראות סעיף 122 לפקודת מס הכנסה (משולם מס בגובה 10% ללא ניכוי הוצאות).

הכנסה מירבית והכנסה מופחתת לדיווח ולתשלום דמי ביטוח

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ההכנסה המירבית החייבת בדמי ביטוח 79,750 73,422 41,850 42,435 43,240 43,240 43,240 43,240 43,370 43,890 44,020 44,020
הכנסה החיבת בדמי ביטוח מופחתים 4,809 4,984 5,171 5,297 5,453 5,556 5,678 5,804 5,944 6,164 6,331 6,331

מעביד/ה חייב/ת בתשלום דמי ביטוח בעבור עובדו.

עובד עצמאי הוא מי שנמנה עם אחד מאלה:

  • מי שעוסק במשלח ידו 20 שעות בשבוע בממוצע לפחות;
  • מי שהכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו עולה על 50% מן השכר הממוצע (כ5,300 ש"ח לחודש) (השכר הממוצע בינואר 2021 10,551 ש"ח; )
  • מי שעוסק במשלח ידו 12 שעות בשבוע בממוצע לפחות והכנסתו החודשית עולה על 15% מן השכר הממוצע (בינואר 2021 כ 1,580 ש"ח).

להלן השכר הממוצע בהתאם לחוק הביטוח הלאומי:

החל ביום
לפי סעיף 1 לפי סעיף 2
קצבאות דמי ביטוח
שכר חודשי ממוצע אחוז שינוי  שכר חודשי ממוצע אחוז שינוי  שכר חודשי ממוצע אחוז שינוי 
1.1.2021 10,428 0 10,551 0 10,551 0
1.1.2020 10,428 2.9 10,551 2.7 10,551 2.7
1.1.2019 10,139  3.4  10,273  3.7 10,273   3.7
1.1.2018 9,802 2.7 9,906 2.4 9,906 2.4
1.1.2017 9,543 2.2 9,673 2.2 9,673 2.2
1.01.2016 9,334 2.3 9,464 2.2 9,464 2.2
1.01.2015 9,123 1.9 9,260 1.9 9,260 1.9
1.01.2014 8,955 2.6 9,089 3.0 9,089 3.0
1.01.2013 8,724 2.6 8,828 2.4 8,828 2.4
1.01.2012 8,503 3.8 8,619 3.8 8,619 3.8
1.01.2011 8,190 3.9 8,307 3.6 8,307 3.6
1.01.2010 7,884 0.6 8,015 1.1 8,015 1.1
1.01.2009 7,836 3.3 7,928 3.5 7,928 3.5
1.01.2008 7,583 1.9 7,663 1.7 7,663 1.7
1.01.2007 7,445 2.3 7,537 2.1 7,537 2.1
1.01.2006 7,277 5.8 7,383 6.0 7,383 6.0
1.01.2005
6,877 6,964 6,964
1.01.2004
6,877 6,964 6,964
1.01.2003 6,877 6,964 6,964
1.04.2002 6,877 6,964 -1.2 6,964 -1.2
1.03.2002 6,877 -1.6 6,964 7,050
1.01.2002 6,988 1.6 7,050 1.2 7,050 1.2
1.01.2001 6,877 10.2 6,964 9.7 6,964 9.7
1.01.2000 6,242 6.0 6,347 6.1 6,347 6.1
1.01.1999 5,890 1.7 5,981 1.4 5,981 1.4

להלן מידע על גמלאות מאתר המוסד לביטוח לאומי:

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.