הגשת דוחות לשנת המס 2017  לרשות המסים בישראל

יובאו להלן מועדים להגשת דוחות לשנת המס 2017 לרשות המיסים בישראל.

דוחות על תשלומים וניכויים לשנת 2017 – טופס 126 ו- 856

המועד לשידור דוח ניכויים ממשכורת ומשכר עבודה (טופס 0126) ועל ניכויים מתשלומים מספקים (טופס 0856)  לשנת המס 2017  הינו יום 31 במאי 2018. מנכים ישדרו הדוח ויגישו ההצהרה עד ליום זה או בהתאם לארכה ספציפית. תשומת לב לחובת המנכים לשדר הדוחות במועד כדי להימנע מהטלת קנס ו/או עיצום כספי.

 

דוח מס לחברות

המועד הקבוע להגשת הדוח לשנת 2017 הינו 28 ביוני 2018. תחול חובת הגשת דוח מקוון על כלל החברות, למעט מלכ"רים ושותפויות נפט. המערכת תיפתח לשידור בחודש מאי 2018. דוח שבו חוות דעת שאינה חלקה.

תאגידים יגישו את הדוח עד ליום זה, או מאוחר יותר, בהתאם לארכה כללית, פרטנית, או, בהתאם למכסות למייצגים: 15% עד 31 באוגוסט 2018, 60% עד ליום 31 בינואר 2019, 100%  עד ליום 29 במרץ 2019, והכל בכפוף לסייגים ולמגבלות במגבלות הזמן בהתאם לכללי ההתיישנות. חברות לא פעילות לא יילקחו בחשבון במניין הדוחות שהוגשו לצורך חישוב אחוז ההגשה. לא תינתן ארכה לחברות שלא הגישו דוחות במועד בשנים קודמות. כחלק מתהליך העבודה, בעת מתן ארכה לחברה, נרשמת ארכה זהה גם לבעלי השליטה למעט מי שקיים לגביו ליקוי.

 

דוח מס ליחידים

דין וחשבון שנתי (להלן – דוח) הינו דיווח על כלל ההכנסות בשנת המס. הדוח כולל את הכנסת בן/ת הזוג לגבי זוגות נשואים. מועד הגשת הדוח המקוון ליחיד לשנת 2017 עד ליום 28 ביוני 2018. המערכת פתוחה לשידור דוח לשנת 2017 החל מחודש אפריל 2018.

רשות המסים תשיק במהלך השנה מערכת "ללא נייר" ותתאפשר הגשת הדוח באופן מקוון ללא הגשת הדוח המשרד פקיד השומה.

כל מי שנדרש על ידי פקיד השומה חייב להגיש דוח, כן חייבים בהגשת דין וחשבון: בעלי שליטה, בעל הכנסה מעסק, משלח יד, שכר ספורטאים, ובעלי הכנסות מעל לתקרה כפי שתפורט להלן, מחזיק בנכסי חוץ, ששווים מעל  1,850,000 ש"ח, מי שמכר מקרקעין ולא שילם מס שבח בשיעור המירבי, מי שהעביר מחוץ לישראל חצי מיליון ש"ח מי שהכנסתו כללה חלק חייב של מענק עקב פרישה מעבודה או של מענק עקב מוות, או, חלק חייב של קצבה שהוונה, ובשנת 2017 נכלל חלק מהמענק לגביו ביצע פריסה (בכל שנות הפריסה) ועוד.

עולה חדש ו"תושב וותיק חוזר" שהגיעו לישראל מיום 1 בינואר 2007 פטורים מדיווח בקשר לנכסים והכנסות מחוץ לישראל שבבעלותם לפני שובם לישראל עשר שנים ממועד התושבות.

חייבים בהגשת דוח יגישו את הדוח עד ליום 28 ביוני 2018, או, מאוחר יותר, בהתאם לארכה כללית, פרטנית, או, בהתאם למכסות למייצגים: 15% עד ליום 31 ביולי 2018, 40% עד ליום 28 בספטמבר 2018 והשלמה עד ליום 30 בנובמבר 2018. כל זאת בכפוף לסייגים ולמגבלות במגבלות הזמן בהתאם לכללי ההתיישנות ולהנחיות רשות המסים. לא תינתן ארכה ליחיד/ה שלא הגיש/ה דוחות במועד בשנים קודמות.

יחיד/ה הזכאי/ת למענק עבודה יגיש את הדוח עד 28 ביוני 2018, או יגיש פנייה לקבלת אורכה להגשת התביעה בסמוך להגשת הדוח על פי הסדר הארכות.

ההכנסה החייבת בש"ח בשנת 2017 מעליה חייבים בהגשת דין וחשבון

להלן סוגי ההכנסה ותקרת ההכנסה השנתית שמעליה חייב יחיד/ה בהגשת דין וחשבון:

 

ההכנסה תקרת ההכנסה החייבת בש"ח
משכורת (לרבות מענקים, קצבאות והכנסה ממימוש אופציות) 643,000
דמי שכירות[1] 334,000
חוץ, קצבת חוץ 334,000
ריבית 637,000
מחזור מכירות ניירות ערך 2,500,000
הכנסה נוספת שנוכה ממנה מס במקור בשיעור מקסימאלי

הכנסת מי שחייב במס יסף

הכנסה מאנרגיה מתחדשת[2]

334,000

640,000

98,707

הכנסה של קטין (תושב ישראל שטרם מלאו לו 18) 81,220

 

בהתאם להוראות הפקודה, קיזוז הפסדים מחו"ל יתאפשר רק עם הגשת דוח שנתי. דיווח מקוצר אינו מאפשר קיזוז הפסדים בשלב תשלום המקדמה.

זכות להגיש דוח

שמורה למי שאינו חייב בהגשת דוח שנתי זכות להגיש דוח שנתי ביוזמתו, במטרה לקבל החזר מס ו/או לשמור את זכותו לקיזוז הפסדים, לדרוש כניכוי הוצאות שהוצאו בייצור ההכנסה, או, לקזז הפסדים, או, לדרוש זיכויים והכול עד לתום שש שנים מתום שנת המס בכפוף למגבלות הזמן בהתאם להוראות הפקודה. כך לדוגמה אדם שנקבעה לו נכות לצמיתות יכול להגיש דוח בבקשה להחזר מס ששולם ביתר בשנות הנכות.

מסמכים נדרשים להגשת דוח מס

לשם הכנת הדוח נדרשים הנתונים והמסמכים הבאים לגבי הכנסות, הוצאות, ותשלומים בארץ ו/או בחו"ל שלך ושל בן/ת הזוג:

פרטים מסמכים נלווים שיש לצרף לדוח השנתי  הערות / טופס נדרש
הכנסה מעסק / משלח יד / עסקת אקראי ריכוז ההכנסות[3] והמס שנוכה במקור, דיווחים לרשויות, מקדמות מס הכנסה ששולמו, טופס פחת, מאזן בוחן, כרטסת, פרוטוקול ספירת מלאי, ריכוז הוצאות בייצור הכנסה. טופס 1301[4], טופס 6111[5], אישורים על ניכוי מס במקור, טופס 126/ 856.
הכנסות מחקלאות יתרה בתחילת השנה ובסופה, שינויים השנה, ספקים ומשווקים. פרטים במסגרת חוק הסדרים. טופס 1220.
הכנסה ממשכורת ריכוז ההכנסות מהמעביד וניכוי המס במקור. טופס 106 (אישור שנתי על ההכנסות והמס שנוכה במקור ממשכורת) מכל מעביד.
מימוש נכסים הסכם המכירה, דיווח על רווח הון  / שיחלוף[6] מחיר מקורי, מחיר מימוש, מקדמה ששולמה בגין הרווח מימוש מטבעות דיגיטליים. טופס 1399, טופס 1325, נספח ג' מימוש ניירות ערך
הכנסות משוק ההון ריכוז ההכנסות וניכוי המס במקור מבנקים ומבתי השקעות בארץ ובחו"ל. העתקי מימושים לבדיקת חלופות. טופס 867 מכל אחד מהבנקים או בתי ההשקעות מהם מתקבלות הכנסות משוק ההון, לרבות ריבית מפיקדונות. נספח ג.
מימוש אופציות מס שנוכה במקור, פרטים על מימושים, הסכם הענקה, הסדר מס.  העתקים ממימושים, מהסכם ההענקה.
פיצויי פרישה הודעת מעביד על תשלום פיצויי פרישה, פריסת פיצויים, הסכם פרישה טופס 161, 161א, אישור פקיד שומה על פריסת פיצויים.
דמי שכירות / דמי מפתח דיווחים לרשויות, ריכוז תקבולי שכר דירה לעסקים ולמגורים (או העתקי חוזים) והמס שנוכה במקור, ריכוז התשלומים הקשורים (פחת, מימון, אחזקה, תיווך, שיפוצים). טופס 856.
תשלומים מקופת גמל פדיון תכניות חסכון, פדיון קופות גמל: אישור על סכום ההכנסה מקצבה, מלוג, אנונה וכן המס שנוכה במקור[7]
בעלי מניות תקבולים במהלך השנה, דמי ניהול, שכר עבודה, דיבידנד, ריבית הפרשי הצמדה וכיו"ב. תשלומי ריבית על הלוואות. טופס 1214, 1214ב , טופס 150[8], טופס 1350 [9].
קרנות השקעה פרטיות / קרנות סיכון הסדר המס, חלקו בשותפות, הכנסות ממימושים, מריבית, מדיבידנד, מס שנוכה במקור.
נאמנויות דיווח על נאמנות, דיווח של נהנה, יוצר, נאמן
קבלת חוות דעת במידה וקיבלת חוות דעת בכתב, אם שכר הטרחה בגין חוות הדעת הוא סכום של לפחות 100,000 ש"ח, או, שתשלומה מותנה בחסכון במס כולה או חלקה או שחוות הדעת היא "תכנון מדף"[10], ואם יש לך הכנסה בשנת המס, (למעט הכנסה מרווח הון), העולה על 3 מיליון ש"ח או, הכנסה מרווח הון, עולה על 1.5 ש"ח ובלבד שחוות הדעת ניתנה בקשר לאותה הכנסה. טופס 1345
עמדה חייבת בדיווח אדם החייב בהגשת דוח יפרט בדוח, או בתוך 60 ימים ממועד הגשת הדוח, אם נקט עמדה חייבת בדיווח, כפי שיקבע המנהל בטופס.

"עמדה חייבת בדיווח" – עמדה שמתקיימים בה כל אלה:

היא עומדת בניגוד לעמדה שפרסמה רשות המסים עד תום שנת המס שלגביה מוגש הדוח;

יתרון המס הנובע ממנה עולה על 5 מיליון ש"ח באותה שנת מס או על 10 מיליון ש"ח במהלך ארבע שנות מס.

 

הכנסות אחרות מסמכים מבססים להכנסות אישורים על הכנסות מהארץ ומחו"ל ועל מס שנוכה במקור בארץ או בחו"ל לרבות החזרים שהתקבלו ממדינת חוץ
הוצאות אחרות  כל הוצאה בייצור הכנסה אשר אינה במהלך העסקים הרגיל או אינה כלולה במערכת החשבונות
הכנסות מביטוח לאומי דמי לידה, דמי אבטלה, תגמולי מילואים. אישור על ההכנסות לדוח שנתי מאתר המוסד לביטוח לאומי
הטבות במס בשל תשלומים אישור לדוח שנתי לגבי ביטוח לאומי שלא מהכנסת עבודה / ביטוח חיים / אובדן כושר עבודה / קופת גמל לרבות קרן השתלמות וכיו"ב אישור שנתי על תשלומים לדוח שנתי
הטבות בשל מגורים בישובים מסוימים אישור תושבות באזור בו הקלות מיסוי אישור עירייה / מועצה
זיכוי בשל תרומה אישורי מקור על התרומות למוסדות מוכרים. תוך עמידה במגבלות הקיימות בפקודת מס הכנסה. קבלות מקוריות שנה נוכחית, אישור לשימוש בתרומות משנים קודמות
פטור ממס אישור על זכאות לפטור ממס בתוקף לשנת המס.
כללי צילום ת.ז. ואו דרכון ואו אשרת שהייה
שינוי במצב משפחתי פרטים על שינויים במצב המשפחתי, כתובת מגורים, מס' ילדים וכד'.
טענת אי תושבות וסתירת חזקת הימים יחיד הטוען שאינו תושב ישראל ורוצה לסתור את חזקת הימים יגיש את הצהרתו הראיות המתאימות והמסמכים המבססים תוך סימון שהינו תושב חוץ שאינו חייב במס על הכנסותיו מחוץ לישראל. טופס 1348
החזר מס  צילום צ'ק מבוטל או אישור מהבנק על הבעלות בחשבון הבנק
דוח שנה קודמת במידה ולא הוגש באמצעותנו
ייצוג ייצוג משני / ראשי טופס 2279 א

 

הגשת דוח ללא מסמכים מבססים הופכת את הדוח לדוח חסר עלולה להיחשב אי הגשתו והנתונים שלגביהם חסרים מסמכים לא יילקחו בחשבון בעריכת השומה.

 

אי הגשת דוח

אי הגשת דוח היא עבירה פלילית שעלולה לגרור הגשת כתב אישום, העמדה לדין, מאסר שנה אחת, או, קנס, או, שני העונשים יחד.

 

הגשת דוח באיחור

הגשת דוח באיחור תגרור הטלת קנס בסך 500 ש"ח לחודש איחור בנוסף להטלת עיצום כספי בסך 500 ש"ח בגין כל חודש פיגור בהגשת דוח מקוון.

 

במידה וקיים קושי בהמצאת המסמכים נבקש לקבל עדכון, מהו תאריך היעד האפשרי עבורך, על מנת שנבקש אורכה להגשת הדוח, במועד, ונוכל להימנע מהטלת סנקציות.

 

לשכת הדרכה

כבכל שנה, מפעילה רשות המיסים לשכות הדרכה לסיוע במילוי הדוח השנתי, פרטים באתר www.taxes.gov.il

לחוברת דע את זכויותיך לשנת 2017

 

אי מתן אורכה

הסדר הארכות לא יחול על תיקים הנמצאים בהליך פלילי, בפירוק ובהקפאת הליכים, ועל נישומים שלא הגישו דוחות באחת משתי השנים הקודמות, בתיקים בהם קנס מנהלי שלא שולם, ובתיקים בהם נחסמה הארכה על ידי פקיד השומה.

 

נשמח לענות לשאלותיך ככל שיהיו,

שנת כספים משגשגת,

אפרתי, רואי חשבון

פרחי אביב 6/11, תל אביב, 6744729

חיים זכאי  9/8 פתח תקווה, 4977685

טלפון:  6298019- 03, 077-4260800, 077-4662839

פקס: 03-6299519, 077-5558030

Web-site: www.efraty.com

E-mail: Rachel@efraty.com

 

הבהרה: כל סקירה ו/או מידע המובא/ת בתקשורת זו אינו/ה מיועד/ת לשימוש או להצגה או להעתקה, בשום אופן ובשום צורה, והשימוש בסקירה ו/או במידע דלעיל הינו באחריות המשתמש בלבד, ואינו/ה יכול/ה לשמש לקוח, אדם או ישות כלשהי לכל מטרה, לרבות, אך לא רק, לייעוץ מס או להצגה בפני רשויות או להתגוננות לשם מניעת עונשין שעלולים לחול על  נישום כלשהו וכיו“ב. אך מובן הוא כי אין המידע האמור מהווה תחליף למקורות ו/או לייעוץ.

 

במידה והינך מעוניין לא להימנות על התפוצה נא לחץ כאן.

If you would like to be removed from the list please click her

 

[1] הכנסה מדמי שכירות ששולם עליה מס מחזור בשיעור 10% ודווח עליה בטופס 3302. תשומת הלב למבחנים שנקבעו בבית המשפט העליון בע"א 7204/15 פקיד שומה תל אביב 4 נ. עיזבון המנוחה דפנה לשם ז"ל, ע"א 8236/16  פקיד שומה תל אביב 4 נ. שרגא בירן.

[2] הכנסה ממכירת חשמל שהופק באמצעות מתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת או הכנסה מדמי שכירות מהשכרת מקרקעין מאנרגיה מתחדשת.

[3] פירוט הכנסות ממסחר, משיווק, מפרסום באינטרנט, מאנרגיה מתחדשת.

[4] טופס מקוצר 137 לבעלי הכנסה של עד 60,000 ש"ח

[5]  ישודר באופן מקוון טופס 6111 לגבי מחזור הכנסות הגבוה מ- 300,000 ₪ כולל מע"מ.

[6] נדרש דיווח ותשלום מקדמה תוך 30 ימים מהמכירה.

[7] משיכה שלא כדין מקופת גמל תחויב במס בשיעור 35% בדרך של ניכוי מס במקור.

[8] חברות מוחזקות בחו"ל

[9] בתיקון 235 לפקודה שתחולתו מיום 1 בינואר 2017 נוסף סעיף 3(ט1 ) הקובע כי במשיכות על ידי בעל מניות מהותי או קרובו בחברה, שסכום המשיכות המצטבר עלה ביום כלשהו בשנת המס או ביום כלשהו בשנת המס שלפניה 100,000.₪ יש לחייב את המשיכה כהכנסה מעסק/ משלח יד/ שכר עבודה, או, כהכנסה מדיבידנד.

[10] "תכנון מדף" – אחד מאלה:

(1)   חוות דעת הכוללת בעיקרה תוכן אחיד באותו נושא, שניתנה במישרין או בעקיפין, על ידי נותן חוות הדעת, לשלושה לפחות, בתוך תקופה של שנתיים, בכפוף להוראות סעיף קטן (ז), שאינם קרובים, ולא מתקיימת ביניהם שליטה של אדם אחד במשנהו, והיא אינה תלויה בעיקרה בנסיבותיו המיוחדות של מקבל חוות הדעת; לעניין זה – "קרוב" – כהגדרתו בפסקאות (1) או (2) בסעיף 88; "אמצעי שליטה" ו"שליטה" – כהגדרתם בסעיף 85א;

(2)   חוות דעת שנותן חוות הדעת הוא שהציג אותה למקבל מיוזמתו, והמקבל חויב בחובת סודיות לגבי תוכנה, כולו או חלקו.

לא יחול אם לא מסר נותן חוות הדעת הודעה כאמור. לא חל  בשל חוות דעת שניתנה לו לגבי סוגיות שנדונו בהליך שומה, השגה או ערעור, ובלבד שחוות הדעת ניתנה בתקופה שבה מתקיימים הליכי השומה, ההשגה או הערעור, ולגבי אותה שנת מס בלבד.

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.