התרת הוצאות בעד ארוחות לספורטאי חוץ

פורסמה הודעת מס הכנסה התרת הוצאות בעד ארוחות לספורטאי חוץ   תקנות מס הכנסה (ספורטאי חוץ), התשנ"ח 1998- (להלן: "התקנות") קובעות כללים בדבר התרת ניכוי הוצאות שהייה (לינה וארוחות), של ספורטאי חוץ כהגדרתם בסעיף 75א לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א – .1961 בהתאם לתקנות, ספורטאי חוץ רשאים לנכות מהכנסתם הוצאות שהוצאו על ידם בעד … Read more

עליית המע"מ מ- 17% ל- 18% החל מ- 1 בינואר 2025

 שר האוצר תיקן צו הקובע כי שיעור המע"מ על עסקה ועל יבוא טובין יעלה מ- 17% ל- 18% החל מיום 1 בינואר 2025 (להלן- היום הקובע) וזאת לאור החלטת הממשלה לנוכח מתקפת הטרור הרצחנית שהתרחשה ביום 7 באוקטובר 2023, והכרזת שר הביטחון על מצב מיוחד בעורף, מכוח סמכותו לפי  חוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951. כמו כן, … Read more

מע"מ – הקצאת מספרי חשבוניות בשנת 2024 – חשבוניות ישראל

בהתאם לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו2024 התשפ"ג–2023, החל מיום 5.5.24 עוסק יידרש לקבל מרשות המסים מספר הקצאה לחשבונית מס כתנאי לניכוי מס התשומות בחשבונית מס. מערכת מקוונת פועלת החל מיום 5 מאי 2024. מרכז המידע של רשות המסים (4954*) יפעל ביום שישי 10.5.24 בשעות 8:15 עד 14:00 וייתן … Read more

חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים, התשפ"ד–2024

חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים, התשפ"ד–2024 (להלן- החוק) קובע כי מיום 18 במרץ 2024 עד יום כ"ה בטבת התש"ץ (31 בדצמבר 2029) מעסיק חייב בתשלום של סכום ההשתתפות (יום הבראה) לפקיד השומה, ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 246 לפקודת מס הכנסה. לא יראו את סכום ההשתתפות ששולם … Read more

תיקון 272 לפקודת מס הכנסה – יישום תקנים בינ"ל בנושא שקיפות מס ולעמידה בדרישות בינלאומיות בעניין חילופי מידע

ביום 7 באפריל 2024 התקבל תיקון 272 לפקודת מס הכנסה[1] (להלן התיקון) הקובע תקן של חילופי מידע על פי בקשה (EDIR) ותקן של חילופי מידע אוטומטיים (AEOI) ומבטיח יישום תקנים בינלאומיים בנושא שקיפות מס. ישראל לא תעבור ביקורת עמיתים ותוגדר כמדינה שאינה מיישמת את המלצות הארגון באופן מלא (Partially Compliant). אם הליקויים שנמצאו לא יתוקנו … Read more

בית המשפט העליון קיבל ערעור הבנק ביטל פס"ד מחוזי וקבע כי סירוב הבנק להעביר תרומה ממי שנכלל ברשימת סנקציות בינ"ל סביר

בית המשפט העליון קיבל את ערעור בנק מזרחי טפחות בע"מ (להלן – הבנק)[1] וקבע כי סירוב הבנק להעביר תרומה ממר רומן אברמוביץ' לארגון זק"א הינו סירוב סביר המבוסס על מדיניות ניהול סיכונים שקבע, שעניינה "ציות לסנקציות בינלאומיות" ומר אברמוביץ' ברשימות סנקציות פיננסיות שפרסמו ממשלת בריטניה והאיחוד האירופי בעקבות מלחמת רוסיה-אוקראינה. החלטת בית המשפט המחוזי מיום 30.1.2024 תבוטל, ובקשתם של … Read more

שכר המינימום עלה ל 5,880 ש"ח מיום 1.4.24

שכר המינימום עלה ל 5,880 ש"ח מיום 1.4.24 שכר המינימום לשעה על בסיס 173.333 שעות חודשיות עומד על 33.92 .₪ שכר המינימום לשעה על בסיס 182 שעות חודשיות עומד על 32.3 .₪ שכר המינימום היומי לגבי עובד המועסק שבוע עבודה בן חמישה ימי עבודה עומד על 271.39 .₪ שכר המינימום היומי לגבי עובד המועסק שבוע … Read more

רשות המסים עדכנה ופרסמה מסלולים ירוקים חדשים בנושא קרנות השקעה

כחלק ממהלך רחב שנועד להגביר את השימוש בכלי של מתן החלטות מיסוי מקדמיות, רשות המסים פרסמה שני מסלולים ירוקים חדשים. האחד בנושא קרנות השקעה בנכסים פיננסיים, והשני בנושא הסדר מע"מ לקרנות השקעה בהון סיכון. באשר לקרנות גידור המשקיעות בניירות ערך סחירים, פיקדונות, עסקאות עתידיות וקרנות נאמנות המשקיעות בנכסים אלו – פורסם לראשונה מסלול ירוק אשר … Read more

בית המשפט העליון- פסק דין תקדימי – דיני תחרות – ניצול מעמד מונופוליסטי לרעה

בית המשפט העליון דחה את ערעור חברת נמל אשדוד בע"מ ושני נושאי משרה בה[1] וקבע באופן תקדימי כי נמל אשדוד בקביעת הנחת מטרה בשיטת "הכל או כלום" ניצל את מעמדו המונופליסטי לרעה, העיצום הכספי המושת על נמל אשדוד יועמד על 9 מיליון ש"ח, כפי שקבע הממונה על התחרות (להלן: הממונה), ועליו יתווספו הפרשי הצמדה וריבית … Read more