תרומות

תרומות למוסדות מוכרים
סכום התרומה למוסד ציבורי מוכר יקנה זיכוי ממס בשיעור 35% ליחיד, זיכוי בשיעור מס חברות החל בשנת המס על חבר בני אדם.  
תקרת סכום התרומה למתן זיכוי: 30% מההכנסה החייבת של היחיד, או של התאגיד, או 4,208,000 ש”ח בשנה בשנת 2008 לפי הנמוך מביניהם 
רצפת סכום התרומה בשנת 2008 הינה 400 ₪.
סכום שנתרם, העולה על התקרה  לזיכוי יזוכה בשלוש שנות המס הבאות ובלבד שלא יינתן זיכוי העולה על התקרה בכל אחת משנות המס.
התנאים להתרת הזיכוי:
1. זיכוי יינתן בשל תרומה לקרן לאומית או למוסד מוכר על-פי סעיף 46 לפקודה. 
2. לא יינתן זיכוי בעד תרומה שניתנה בעדה תמורה (שירות או זכות או טובין).
3. לא יינתן זיכוי אלא אם הוגשה קבלה מקורית על שם התורם.
4. לא יינתן זיכוי אלא אם התרומה שולמה בשנת המס (ולא בהתחייבות לתשלומים עתידיים – כרטיסי אשראי וכיו”ב).
5. סכום העולה על התקרה לזיכוי שנתרם באותה שנת מס יזוכה מהמס באותו אופן בשלוש שנות המס הבאות בזו אחר זו ובלבד שלא יינתן זיכוי בכל אחת משלוש השנים בסכום העולה על התקרה באותן שנים. 
6. קיימת תקרה כוללת להטבות מס לתרומות ולמחקר ופיתוח (מו”פ) שקובעת תקרה כוללת של 50% מההכנסה החייבת (לפני הניכוי בשל השתתפות במו”פ), שבגינה יוכל נישום לקבל זיכוי בשל תרומות וניכוי בשל השתתפות במו”פ שמבצע אדם אחר על-פי סעיף 20א לפקודה ועל פי חוק מס הכנסה (הטבות להשקעה בניירות ערך שתמורתם נועדה למחקר מדעי) התשמ”ד-1983. 
7. קיימת תקרה כוללת להטבות מס לתרומות למשקיע בסרטים ולמחקר ופיתוח שקובעת תקרה כוללת של 45% מההכנסה החייבת (לפני הניכוי בשל השקעה בסרטים ובשל השתתפות במו”פ), שבגינה יוכל נישום לקבל זיכוי בשל תרומות וניכוי בשל השקעה בסרטים ובשל השתתפות במו”פ שמבצע אדם אחר על-פי סעיף 20א לפקודה ועל פי חוק מס הכנסה (הטבות להשקעה בניירות ערך שתמורתם נועדה למחקר מדעי) התשמ”ד-1983.
 שנת מס  רצפה בש”ח-  מינימום לזיכוי בשל תרומה למוסד  תקרה בש”ח –  מקסימום סכום התרומה לזיכוי בהתחשב ביתר המגבלות
1999 340 480,000
2000 340 2,000,000
2001                  350       2,017,000
2002                  370       2,156,000
2003                  370       2,120,000
2004                  370       2,131,000
2005                  370       2,131,000
2006                  380       2,218,000
2007                  380       4,013,000
2008                  400       4,208,000
דוגמה:
תרומת חברה בסכום של 1,000,000 ש”ח למוסד מוכר לעניין סעיף 46 לפקודה אשר עונה לתנאים לעיל תקטין מס הכנסה לתשלום ב- 250,000 ש”ח (מס חברות בשנת 2010 בשיעור 25%) בתנאי שההכנסה החייבת הינה לפחות בסכום של 3.34 מיליון ש”ח.
תרומה מנכסי העסק
נזכיר כי במידה ומדובר בתרומת נכס מנכסי העסק העסקה חייבת במע”מ, בין אם מדובר במלאי ובין אם מדובר ברכוש קבוע, ובין אם מדובר בתרומה למוסד ציבורי מוכר, למעט במקרים חריגים. 
בהתאם להוראות לגבי הוצאת נכס או מכירת מלאי מהעסק יקבע מחיר העסקה על-פי המחיר שהיה משתלם בעדה בתנאים רגילים.
לפיכך על התרומה ידווח במסגרת העסקאות, לחליפין, לא תידרש ההוצאה ובהתאם גם מס התשומות.