תרומות

זיכוי במס הכנסה בגין תרומות למוסדות מוכרים

סכום התרומה למוסד ציבורי מוכר יקנה זיכוי ממס בשיעור 35% ליחיד, זיכוי בשיעור מס חברות החל בשנת המס על חבר בני אדם – 25% בשנת 2016, 24% בשנת 2017, 23% בשנת 2018.

תקרת סכום התרומה למתן זיכוי: 30% מההכנסה החייבת של היחיד, או של התאגיד, או 9,184,000 ש"ח בשנה בשנת 2017 לפי הנמוך מביניהם

רצפת סכום התרומה בשנת 2017 הינה 180 ₪.

סכום שנתרם, העולה על התקרה לזיכוי יזוכה בשלוש שנות המס הבאות ובלבד שלא יינתן זיכוי העולה על התקרה בכל אחת משנות המס.

התנאים להתרת הזיכוי:

1. זיכוי יינתן בשל תרומה לקרן לאומית או למוסד מוכר על-פי סעיף 46 לפקודה.

2. לא יינתן זיכוי בעד תרומה שניתנה בעדה תמורה (שירות או זכות או טובין).

3. לא יינתן זיכוי אלא אם הוגשה קבלה מקורית על שם התורם.

4. לא יינתן זיכוי אלא אם התרומה שולמה בשנת המס (ולא בהתחייבות לתשלומים עתידיים – כרטיסי אשראי וכיו"ב).

5. סכום העולה על התקרה לזיכוי שנתרם באותה שנת מס יזוכה מהמס באותו אופן בשלוש שנות המס הבאות בזו אחר זו ובלבד שלא יינתן זיכוי בכל אחת משלוש השנים בסכום העולה על התקרה באותן שנים.

6. קיימת תקרה כוללת להטבות מס לתרומות ולמחקר ופיתוח (מו"פ) שקובעת תקרה כוללת של 50% מההכנסה החייבת (לפני הניכוי בשל השתתפות במו"פ), שבגינה יוכל נישום לקבל זיכוי בשל תרומות וניכוי בשל השתתפות במו"פ שמבצע אדם אחר על-פי סעיף 20א לפקודה ועל פי חוק מס הכנסה (הטבות להשקעה בניירות ערך שתמורתם נועדה למחקר מדעי) התשמ"ד-1983.

7. קיימת תקרה כוללת להטבות מס לתרומות למשקיע בסרטים ולמחקר ופיתוח שקובעת תקרה כוללת של 45% מההכנסה החייבת (לפני הניכוי בשל השקעה בסרטים ובשל השתתפות במו"פ), שבגינה יוכל נישום לקבל זיכוי בשל תרומות וניכוי בשל השקעה בסרטים ובשל השתתפות במו"פ שמבצע אדם אחר על-פי סעיף 20א לפקודה ועל פי חוק מס הכנסה (הטבות להשקעה בניירות ערך שתמורתם נועדה למחקר מדעי) התשמ"ד-1983.

שנת מס רצפה בש”ח-  מינימום לזיכוי בשל תרומה למוסד תקרה בש”ח –  מקסימום סכום התרומה לזיכוי בשים לב למגבלות בפקודת מס הכנסה
2017 180 9,184,000
2016 180 9,212,000
2015 190 9,295,000
2014 190 9,304,000
2013 180 9,130,000
2012 180 9,000,000
2011 420 4,351,000
2010 310 7,636,000
2009 400 7,636,000
2008 400 4,208,000
2007 380 4,013,000
2006 380 2,218,000
2005 370 2,131,000
2004 370 2,131,000
2003 370 2,120,000
2002 370 2,156,000
2001 350 2,017,000
2000 340 2,000,000
1999 340 480,000

דוגמה:

תרומת חברה בסכום של 1,000,000 ש"ח למוסד מוכר לעניין סעיף 46 לפקודה אשר עונה לתנאים לעיל תקטין מס הכנסה לתשלום ב- 250,000 ש"ח (מס חברות בשנת 2010 בשיעור 25%) בתנאי שההכנסה החייבת הינה לפחות בסכום של 3.34 מיליון ש"ח.

תרומה מנכסי העסק

נזכיר כי במידה ומדובר בתרומת נכס מנכסי העסק העסקה חייבת במע"מ, בין אם מדובר במלאי ובין אם מדובר ברכוש קבוע, ובין אם מדובר בתרומה למוסד ציבורי מוכר, למעט במקרים חריגים.

בהתאם להוראות לגבי הוצאת נכס או מכירת מלאי מהעסק יקבע מחיר העסקה על-פי המחיר שהיה משתלם בעדה בתנאים רגילים.

לפיכך על התרומה ידווח במסגרת העסקאות, לחליפין, לא תידרש ההוצאה ובהתאם גם מס התשומות.

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.