הגשת דוחות 2018 לרשות המסים בישראל

30 באפריל 2019

אדון/גברת נכבד/ה שלום וברכה!

הנדון: הגשת דוחות לשנת המס 2018 לרשות המסים בישראל

יובאו להלן מועדים להגשת דוחות לשנת המס 2018 לרשות המיסים בישראל.

דוחות על תשלומים וניכויים לשנת 2018 – טופס 126 ו- 856

המועד לשידור דוח ניכויים ממשכורת ומשכר עבודה (טופס 0126) ועל ניכויים מתשלומים מספקים (טופס 0856)  לשנת המס 2018 הינו יום 31 במאי 2019. מנכים ישדרו הדוח ויגישו ההצהרה עד ליום זה או בהתאם לארכה ספציפית. תשומת לב לחובת המנכים לשדר הדוחות במועד כדי להימנע מהטלת קנס ו/או עיצום כספי.

דוח מס לתאגידים

דין וחשבון שנתי לתאגידים כולל מאזן ודוח רווח והפסד המבוססים על מערכת חשבונות בשיטה הכפולה, דוח התאמה למס לרבות נספחים ו/או צרופות. דוח כספי ללא דוח רואה חשבון מבקר[1], או, דוח כספי שבו חוות דעת שאינה חלקה לגישת רשות המסים אינו דוח.

תאגידים יגישו את הדוח עד ליום 30 ביוני 2019, או מאוחר יותר, בהתאם לארכה כללית, פרטנית, או, בהתאם למכסות למייצגים: 25% עד ליום 25 בספטמבר 2019, 50% עד ליום 31 בדצמבר 2019, 100% עד ליום 31 במרץ 2020, בכפוף לסייגים ולמגבלות לכללי ההתיישנות ו/או להנחיות רשות המסים. חברות לא פעילות לא יילקחו בחשבון במניין הדוחות שהוגשו לצורך חישוב אחוז ההגשה. לא תינתן ארכה לחברות שלא הגישו דוחות במועד בשנים קודמות. כחלק מתהליך העבודה, בעת מתן ארכה לחברה, נרשמת ארכה זהה גם לבעלי השליטה למעט מי שקיים לגביו ליקוי. חובה על תאגידים להגיש דוח מקוון למעט מלכ"רים ושותפויות נפט. המערכת תיפתח לשידור בחודש מאי 2019.

דוח מס ליחידים

דין וחשבון שנתי (להלן – דוח) הינו דיווח על כלל ההכנסות בשנת המס. הדוח כולל את הכנסת בן/ת הזוג לגבי זוגות נשואים, לבני הזוג מתנהל תיק אחד על שם "בן הזוג הרשום". המערכת תיפתח לשידור דוח לשנת 2018 בסוף חודש אפריל 2019.

מי שנדרש על ידי פקיד השומה חייב להגיש דוח, כן חייבים בהגשתו: בעלי שליטה, בעל הכנסה מעסק, משלח יד, ספורטאים, מחזיק בנכסי חוץ, ששווים מעל 1,878,000 ש"ח, מי שהעביר מעל חצי מיליון ₪ מחוץ לישראל, מי שמכר מקרקעין ולא שילם מס שבח בשיעור המירבי, מי שהעביר מחוץ לישראל חצי מיליון ש"ח מי שהכנסתו כללה חלק חייב של מענק עקב פרישה מעבודה או של מענק עקב מוות, או, חלק חייב של קצבה שהוון, ובשנת 2018 נכלל חלק מהמענק לגביו ביצע פריסה (בכל שנות הפריסה) ובעלי הכנסות מעל לתקרה כפי שתפורט להלן ועוד.

עולה חדש ו"תושב וותיק חוזר" שהגיעו לישראל מיום ה- 1 בינואר 2007 פטורים מדיווח בקשר לנכסים והכנסות מחוץ לישראל שבבעלותם לפני שובם לישראל עשר שנים ממועד התושבות.

חייבים בהגשת דוח שאינו מקוון יגישו את הדוח עד ליום 31 במאי 2019 וחייבים בהגשת דוח המקוון  יגישו את הדוח עד ליום 30 ביוני 2019, או, מאוחר יותר, בהתאם לארכה פרטנית, כללית, או, בהתאם למכסות למייצגים: 25% עד ליום 31 ביולי 2019, 50% עד ליום 31 באוקטובר 2019 והשלמה עד ליום 31 בדצמבר 2019. בכפוף לסייגים ולמגבלות הזמן לכללי ההתיישנות ו/או להנחיות רשות המסים. לא תינתן ארכה ליחיד/ה שלא הגיש/ה דוחות במועד בשנים קודמות.

רשות המסים תשיק בקרוב מערכת "ללא נייר" ותתאפשר הגשת הדוח באופן מקוון ללא הגשת הדוח המשרד פקיד השומה.

יחיד/ה הזכאי/ת למענק עבודה לשנת 2018 יגיש את הדוח באופן מקוון או בדואר עד 30 ביוני 2019, או יגיש פנייה לקבלת אורכה להגשת התביעה בסמוך להגשת הדוח על פי הסדר הארכות.

ההכנסה החייבת בש"ח בשנת 2018 מעליה חייבים בהגשת דין וחשבון

להלן סוגי ההכנסה ותקרת ההכנסה השנתית שמעליה חייב יחיד/ה בהגשת דין וחשבון:

 

ההכנסה תקרת ההכנסה החייבת בש"ח
משכורת (לרבות מענקים, קצבאות והכנסה ממימוש אופציות) 651,000
דמי שכירות[2] 338,000
חוץ, קצבת חוץ 338,000
ריבית 645,000
מחזור מכירות ניירות ערך 2,530,000
חשבון בתאגידי חוץ בנקאי חוץ כלשהו בשנת המס

הכנסה נוספת שנוכה ממנה מס במקור בשיעור מקסימאלי

הכנסת מי שחייב במס יסף

הכנסה מאנרגיה מתחדשת[3]

1,878,000

338,000

641,880

99,003

הכנסה של קטין (טרם מלאו לו 18) 81,570

 

בהתאם להוראות הפקודה, קיזוז הפסדים מחו"ל יתאפשר רק עם הגשת דוח שנתי. דיווח מקוצר אינו מאפשר קיזוז הפסדים בשלב תשלום המקדמה.

 

זכות להגיש דוח

 

שמורה למי שאינו חייב בהגשת דוח שנתי זכות להגיש דוח שנתי ביוזמתו, במטרה לקבל החזר מס ו/או לשמור את זכותו לקיזוז הפסדים, לדרוש כניכוי הוצאות שהוצאו בייצור ההכנסה, או, לקזז הפסדים, או, לדרוש זיכויים והכול עד לתום שש שנים מתום שנת המס בכפוף למגבלות הזמן בהתאם להוראות הפקודה. כך לדוגמה אדם שנקבעה לו נכות בשיעור 90% / 100% לצמיתות יכול להגיש דוח בבקשה להחזר מס ששולם ביתר בשנות הנכות.

 

מסמכים נדרשים להגשת דוח מס

 

לשם הכנת הדוח נדרשים הנתונים והמסמכים הבאים לגבי הכנסות, הוצאות, ותשלומים בארץ ו/או בחו"ל:

פרטים מסמכים נלווים שיש לצרף לדוח השנתי  הערות / טופס נדרש
הכנסה מעסק / משלח יד / עסקת אקראי ריכוז ההכנסות[4] והמס שנוכה במקור, דיווחים לרשויות, מקדמות מס הכנסה ששולמו, טופס פחת, מאזן בוחן, כרטסת, פרוטוקול ספירת מלאי, ריכוז הוצאות בייצור הכנסה. טופס 1301[5], טופס 6111[6], טופס 1214, אישורים על ניכוי מס במקור, טופס 126/ 856.
הכנסות מחקלאות יתרה בתחילת השנה ובסופה, שינויים השנה, ספקים ומשווקים. פרטים במסגרת חוק הסדרים. טופס 1220.
הכנסה ממשכורת ריכוז ההכנסות מהמעביד וניכוי המס במקור. טופס 106 מכל מעביד.
מימוש נכסים הסכם המכירה, דיווח על רווח הון  / שיחלוף[7] מחיר מקורי, מחיר מימוש, מקדמה ששולמה בגין הרווח מימוש מטבעות דיגיטליים[8]. טופס 1399, טופס 1325, נספח ג' מימוש ניירות ערך, מחזור הניירות מני"ע
הכנסות מדיבידנד ומשוק ההון ריכוז ההכנסות מדיבידנד ומשוק ההון וניכוי המס במקור מבנקים ומבתי השקעות בארץ ובחו"ל. העתקי מימושים לבדיקת חלופות. טופס 1214ב, טופס 867 מבנק/ בית השקעות. נספח ג.
מימוש אופציות מס שנוכה במקור, פרטים על מימושים, הסכם הענקה, הסדר מס.  העתקים ממימושים, מהסכם ההענקה.
פיצויי פרישה הודעת מעביד על תשלום פיצויי פרישה, פריסת פיצויים, הסכם פרישה טופס 161, 161א, אישור פקיד שומה על פריסת פיצויים.
דמי שכירות / דמי מפתח דיווחים לרשויות, ריכוז תקבולי שכר דירה לעסקים ולמגורים (או העתקי חוזים) והמס שנוכה במקור, ריכוז התשלומים הקשורים (פחת, מימון, אחזקה, תיווך, שיפוצים). טופס 856.
תשלומים מקופת גמל פדיון תכניות חסכון, פדיון קופות גמל: אישור על סכום ההכנסה מקצבה, מלוג, אנונה וכן המס שנוכה במקור[9]  טופס 134
בעלי מניות תקבולים במהלך השנה, דמי ניהול, שכר עבודה, דיבידנד, ריבית הפרשי הצמדה וכיו"ב. תשלומי ריבית על הלוואות. טופס 1214, 1214ב , טופס 150[10], טופס 1350 [11].
קרנות השקעה פרטיות / קרנות סיכון הסדר המס, חלקו בשותפות, הכנסות ממימושים, מריבית, מדיבידנד, מס שנוכה במקור.
נאמנויות דיווח על נאמנות, דיווח של נהנה, יוצר, נאמן
קבלת חוות דעת במידה וקיבלת חוות דעת בכתב, אם שכר הטרחה בגין חוות הדעת הוא סכום של לפחות 100,000 ש"ח, או, שתשלומה מותנה בחסכון במס כולה או חלקה או שחוות הדעת היא "תכנון מדף"[12], ואם יש לך הכנסה בשנת המס, (למעט הכנסה מרווח הון), העולה על 3 מיליון ש"ח או, הכנסה מרווח הון, עולה על 1.5 ש"ח ובלבד שחוות הדעת ניתנה בקשר לאותה הכנסה. טופס 1345
עמדה חייבת בדיווח אדם החייב בהגשת דוח יפרט בדוח, או בתוך 60 ימים ממועד הגשת הדוח, אם נקט עמדה חייבת בדיווח, כפי שיקבע המנהל בטופס.

"עמדה חייבת בדיווח" – עמדה שמתקיימים בה כל אלה:

היא עומדת בניגוד לעמדה שפרסמה רשות המסים עד תום שנת המס שלגביה מוגש הדוח;

יתרון המס הנובע ממנה עולה על 5 מיליון ש"ח באותה שנת מס או על 10 מיליון ש"ח במהלך ארבע שנות מס.

 

הכנסות אחרות מסמכים מבססים להכנסות אישורים על הכנסות מהארץ ומחו"ל ועל מס שנוכה במקור בארץ או בחו"ל לרבות החזרים שהתקבלו ממדינת חוץ
הכנסות מביטוח לאומי דמי לידה, דמי אבטלה, תגמולי מילואים. אישור על ההכנסות לדוח שנתי מ

 

ביטוח לאומי

הוצאות אחרות  כל הוצאה בייצור הכנסה אשר אינה במהלך העסקים הרגיל או אינה כלולה במערכת החשבונות
הטבות במס בשל תשלומים אישור לדוח שנתי לגבי ביטוח לאומי שלא מהכנסת עבודה / ביטוח חיים / אובדן כושר עבודה / קופת גמל לרבות קרן השתלמות וכיו"ב אישור שנתי על תשלומים
הטבות בשל מגורים בישובים מסוימים אישור תושבות בישוב הזכאי להקלות מיסוי אישור עירייה / מועצה
זיכוי בשל תרומה אישורי מקור על התרומות למוסדות מוכרים. תוך עמידה במגבלות הקיימות בפקודת מס הכנסה. קבלות מקוריות שנה נוכחית, אישור לשימוש בתרומות משנים קודמות
פטור ממס אישור על זכאות לפטור ממס בתוקף לשנת המס.
כללי צילום ת.ז. ואו דרכון ואו אשרת שהייה
שינוי במצב משפחתי פרטים על שינויים במצב המשפחתי, כתובת מגורים, מס' ילדים וכד'.
חבר קיבוץ על חבר קיבוץ לרשום את ההכנסה החייבת המועברת לקיבוץ
טענת אי תושבות וסתירת חזקת הימים יחיד הטוען שאינו תושב ישראל ורוצה לסתור את חזקת הימים יגיש את הצהרתו הראיות המתאימות והמסמכים המבססים תוך סימון שהינו תושב חוץ שאינו חייב במס על הכנסותיו מחוץ לישראל. טופס 1348
החזר מס  צילום צ'ק מבוטל או אישור מהבנק על הבעלות בחשבון הבנק
דוח שנה קודמת
ייצוג ייצוג משני / ראשי טופס 2279 א

 

הגשת דוח ללא מסמכים מבססים הופכת את הדוח לדוח חסר עלולה להיחשב אי הגשתו והנתונים שלגביהם חסרים מסמכים לא יילקחו בחשבון בעריכת השומה.

 

אי הגשת דוח

אי הגשת דוח היא עבירה פלילית שעלולה לגרור הגשת כתב אישום, העמדה לדין, מאסר שנה אחת, או, קנס, או, שני העונשים יחד.

 

הגשת דוח באיחור

הגשת דוח באיחור תגרור הטלת קנס בסך 500 ש"ח לחודש איחור בנוסף להטלת עיצום כספי בסך 500 ש"ח בגין כל חודש פיגור בהגשת דוח מקוון.

 

במידה וקיים קושי בהמצאת המסמכים נבקש לקבל עדכון, מהו תאריך היעד האפשרי עבורך, על מנת שנבקש אורכה להגשת הדוח, במועד, ונוכל להימנע מהטלת סנקציות.

 

לשכת הדרכה

כבכל שנה, מפעילה רשות המיסים לשכות הדרכה לסיוע במילוי הדוח השנתי, פרטים באתר www.taxes.gov.il

לחוברת דע את זכויותיך לשנת 2018

כתובת למשלוח דואר

לידיעתך, הכתובת למשלוח דואר בדוח הינה הכתובת המעודכנת במרשם רשות המיסים. אם כתובת זו אינה מעודכנת, נבקשך לפנות בהקדם, בכתב , לפקיד השומה בו מתנהל תיקך על מנת לעדכן את הכתובת. חובה לעדכן את הכתובת גם במרשם האוכלוסין.

 

אי מתן אורכה

הסדר הארכות לא יחול על תיקים הנמצאים בהליך פלילי, בפירוק ובהקפאת הליכים, ועל נישומים שלא הגישו דוחות באחת משתי השנים הקודמות, בתיקים בהם קנס מנהלי שלא שולם, ובתיקים בהם נחסמה הארכה על ידי פקיד השומה.

 

נשמח לענות לשאלותיך ככל שיהיו,
שנת כספים משגשגת,
אפרתי, רואי חשבון
פרחי אביב 6/11, תל אביב, 6744729
חיים זכאי  9/8 פתח תקווה, 4977685
טלפון:  6298019- 03, 077-4260800, 077-4662839
פקס: 03-6299519, 077-5558030
Web-site: www.efraty.com
E-mail: Rachel@efraty.com

[1] או דוח פקיד בית פיקוח לגבי אגודה המסונפת לברית.
[2] הכנסה מדמי שכירות ששולם עליה מס מחזור בשיעור 10% ודווח עליה בטופס 3302. תשומת הלב למבחנים שנקבעו בבית המשפט העליון בע"א 7204/15 פקיד שומה תל אביב 4 נ. עיזבון המנוחה דפנה לשם ז"ל, ע"א 8236/16  פקיד שומה תל אביב 4 נ. שרגא בירן.
[3] הכנסה ממכירת חשמל שהופק באמצעות מתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת או הכנסה מדמי שכירות מהשכרת מקרקעין מאנרגיה מתחדשת.
[4] פירוט הכנסות ממסחר, משיווק, מפרסום באינטרנט, מאנרגיה מתחדשת.
[5] טופס מקוצר 137 לבעלי הכנסה של עד 60,000 ₪. טופס 135 למבקשי החזר מס
[6]  ישודר באופן מקוון טופס 6111 לגבי מחזור הכנסות הגבוה מ- 300,000 ₪ כולל מע"מ.
[7] נדרש דיווח ותשלום מקדמה תוך 30 ימים מהמכירה.
[8] בשנת 2018 יש לסמן ככל והיו הכנסות ממימוש מטבע וירטואלי לרבות המרה למטבעות אחרים.
[9] משיכה שלא כדין מקופת גמל תחויב במס בשיעור 35% בדרך של ניכוי מס במקור.
[10] חברות מוחזקות בחו"ל
[11] בתיקון 235 לפקודה שתחולתו מיום 1 בינואר 2018 נוסף סעיף 3(ט1 ) הקובע כי במשיכות על ידי בעל מניות מהותי או קרובו בחברה, שסכום המשיכות המצטבר עלה ביום כלשהו בשנת המס או ביום כלשהו בשנת המס שלפניה 100,000.₪ יש לחייב את המשיכה כהכנסה מעסק/ משלח יד/ שכר עבודה, או, כהכנסה מדיבידנד.
[12] "תכנון מדף" – אחד מאלה: (1)   חוות דעת הכוללת בעיקרה תוכן אחיד באותו נושא, שניתנה במישרין או בעקיפין, על ידי נותן חוות הדעת, לשלושה לפחות, בתוך תקופה של שנתיים, בכפוף להוראות סעיף קטן (ז), שאינם קרובים, ולא מתקיימת ביניהם שליטה של אדם אחד במשנהו, והיא אינה תלויה בעיקרה בנסיבותיו המיוחדות של מקבל חוות הדעת; לעניין זה – "קרוב" – כהגדרתו בפסקאות (1) או (2) בסעיף 88; "אמצעי שליטה" ו"שליטה" – כהגדרתם בסעיף 85א; (2)   חוות דעת שנותן חוות הדעת הוא שהציג אותה למקבל מיוזמתו, והמקבל חויב בחובת סודיות לגבי תוכנה, כולו או חלקו.  לא יחול אם לא מסר נותן חוות הדעת הודעה כאמור. לא חל  בשל חוות דעת שניתנה לו לגבי סוגיות שנדונו בהליך שומה, השגה או ערעור, ובלבד שחוות הדעת ניתנה בתקופה שבה מתקיימים הליכי השומה, ההשגה או הערעור, ולגבי אותה שנת מס בלבד.

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.