מענק סיוע לעצמאי/ת – פעימה שנייה ומענק סיוע לשכיר/ה בעל/ת שליטה בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה

בהתאם לתקנות שעת חירום[1] יחיד/ה תושב/ת ישראל והאזור[2], שעסק בעסק או במשלח יד מחודש אוקטובר 2019 עד לחודש אפריל 2020 (להלן- עצמאי), ועצמאי שהחל לעסוק בעסקו בשנת 2019, או, עצמאי שהחל לעסוק בעסקו או משלח ידו בשנת 2018 והפסיד (להלן – עצמאי בעל עסק חדש) וכן שכיר בעל שליטה[3] זכאי/ת למענק לשם סיוע בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה בסכום של 70% מהכנסתו החודשית הממוצעת[4] עד לסכום של 10,500 ש"ח[5] (להלן- המענק) ובתוספת מענק לעסק קטן תוך חמישה ימים  ממועד קביעת הזכאות.

להלן התנאים לזכאות למענק:

  1. היחיד/ה נולד לפני שנת 1999.
  2. הוגשה תביעה מקוונת למענק[6] מיום 3 במאי 2020 עד ליום 13 ביולי 2020.
  3. עודכן חשבון בנק להחזר.
  4. הכנסה חייבת חודשית ממוצעת בשנת 2018 עלתה על 714 ש"ח[7].
  5. הכנסה חייבת שנתית לאחר ניכויים ולפני קיזוזים ופטורים, למעט רווח הון ושבח, בתוספת מחצית מההכנסה חייבת שאינה מיגיעה אישית של שני בני הזוג, לא עלתה על 1,000,000 ש"ח בשנת 2018 (לגבי עצמאי חדש שנת 2019) .
  6. מחזור עסקאות מיום 1 במרץ 2020 עד ליום 30 ביוני 2020 נמוך ממחזור עסקאות בסכום העולה על 25% מהמחזור באותה תקופה בשנת 2019 (עצמאי חדש-  מהמחזור הממוצע).
  7. הוגש דוח שנתי למס הכנסה לשנת 2018 לפני מועד הגשת התביעה למענק (לגבי עצמאי חדש דוח לשנת  2019).
  8. הוגשו דוחות מע"מ לחודשים מרץ יוני 2020, או, הצהרת עוסק פטור לשנת 2020 בצירוף הצהרה על הירידה במחזורים.

תוספת מענק לעסק קטן

סכום תוספת מענק לעסק קטן שמחזור עסקאותיו בחודשים מרץ אפריל 2019 עלה על 25% מהמחזור במרץ אפריל 2020 (או בהתאם לממוצע מחזור לפי מספר חודשי הפעילות בשנת 2019):

מחזור עסקאות חודשי 1,500-8,333 ש"ח – תוספת 700 ש"ח.

מחזור עסקאות חודשי 8,333-16,667 ש"ח – תוספת 1,875 ש"ח.

מחזור עסקאות חודשי 16,667-25,000 ש"ח – תוספת 3,025 ש"ח.

המענק חייב במס הכנסה אך אינו חייב במע"מ ואינו הכנסה לעניין חוק הביטוח הלאומי; חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980; חוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב-1972; חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994; חוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התשנ"ב-1992.

סייג לזכאות למענק

הזכאות למענק לא תחול על עצמאי או חברת מעטים שהיה חייב בניהול פנקסים בשנים 2018-9 ולא ניהלם או על עצמאי שפנקסיו לשנת המס 2020 נקבעו כבלתי קבילים, בקביעה שאינה ניתנת לערר או לערעור.

תשלום יתר/ חסר

מענק ששולם ביתר יוחזר ומענק ששולם בחסר יושלם לאחר מסירת מידע משלים.

השגה

מי שחלק על קביעתו של המנהל רשאי הוא לבקש מהמנהל, בתוך 30 ימים מיום שנמסרה לו הקביעה כאמור, בהודעת השגה מנומקת, בכתב, לחזור ולעיין בקביעתו ולשנותה; המנהל רשאי להאריך את התקופה להגשת השגה לפי סעיף קטן זה אם סבר כי הדבר צודק בנסיבות העניין.

המנהל יתן החלטה מנומקת, בכתב, בהשגה, בתוך 90 ימים מהיום שקיבל את הודעת ההשגה או בתוך 90 ימים מהיום שהומצאו לו כל המסמכים והפרטים שנדרש המשיג להמציאם, לפי המאוחר, וימציא את החלטתו כאמור למשיג; לא נתן המנהל החלטה כאמור, במהלך תקופה זו, יראו את ההשגה כאילו התקבלה.

לא יחליט המנהל לדחות את ההשגה, כולה או חלקה, מבלי שניתנה למשיג הזדמנות להשמיע את טענותיו בעל פה, אם ביקש זאת המשיג.

ערעור

הרואה עצמו מקופח מהחלטת המנהל בהשגה לפי סעיף 10, רשאי לערער[8] עליה לפני בית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא מקום מגוריו;

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.