היערכות לשנת 2023 ולסיום שנת 2022

שלום וברכה

בפתחה של שנת 2023 ובסיומה של שנת 2022, נזכיר לבצע פעולות ולמסור הודעות הנדרשות לרוב לפני סיום השנה, החל ביום שבת, ה- 31 בדצמבר 2022.

בשנת 2022 נבחרה הכנסת ה-25, ניכרת התאוששות כלכלית במרבית ענפי המשק התקבל תקציב למדינת ישראל. ראה הכנסות המדינה ממסים מינואר 2021 עד יוני 2022 – בסימן התאוששות מהמשבר 2020 – סקירה מיוחדת

בשנת 2023 קיימת אי וודאות רבה באשר להתמשכות העימות בין רוסיה ואוקראינה והשפעתו על מחירי האנרגיה והמזון. לכך מתווספת הבצורת באירופה אשר צפויה לתרום למגבלות ההיצע ביבשת וכן הוא עלול לפגוע בביקוש ליצוא הישראלי. אשר לסביבה המקומית, קיימת אי-וודאות לגבי צעדי המדיניות שתנקוט הממשלה הבאה בכל תחומי פעילותה. בפרט, קיימת אי וודאות לגבי הסכמי השכר שייחתמו בטווח התחזית ומידת התאמתם לאינפלציה שהתרחשה ולזו הצפויה[1].

בברכת חנוכה שמח ,
שנת מס יציבה רווחית ובריאה,
אפרתי רואי חשבון (עורכי דין)
פרחי אביב 6, תל אביב, 6744729
שחם 1, קומה 17 פתח תקווה, 4977685
טלפון: 03- 6298019, 4260800 -077, 077-4662839, 054-4662839
פקס: 03-6299519, 077-5558030

http://www.efraty.com

[email protected]

מעוניין להימנות על התפוצה נא לחץ כאן                                                                                               If you would like to enjoy to this list please click here 

אינך מעוניין להימנות על התפוצה נא לחץ כאן.                                                                       If you would like to be removed from the list please click here

 

תוכן העניינים

 

1                    תחילת שנת 2023
1.1.1               בחינת אופי ההתאגדות
1.1.2               הערכות להעסקת עובדים
1.1.3               הארכת וחידוש חוזים רישיונות זיכיונות
1.1.4               תיאום מס
1.2                  דיווח ניכויים מקוון למוסד לביטוח לאומי
1.3                  מערכת נתוני אשראי
1.4                  מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני
1.5                  הכנת תיעוד לשנת הכספים החדשה
1.6                  תשלום אגרה שנתית לחברה / שותפות / עמותה
1.7                  דיווח מקוון למע"מ
1.8                  אכיפת ציות לדיני עבודה
1.9                  תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2022 ו־2023
1.9.1               עידוד השקעות הון – מס חברות על הכנסה צבורה נבחרת
1.10                דוח הוועדה לרפורמה במיסוי בינלאומי
1.11                חוק לביטול ההיטל על העסקת עובדים זרים משנת 2022
1.12                יעדי פיתוח בר קיימא SDGs– אג'נדת  האו"ם ל2030
1.13                תכנית פנסיה 2025
1.14                שינוי גיל פרישה לנשים:
1.15                מיסוי נכסים דיגיטליים מסוג  NFT

2                    סיום שנת 2022
2.1                  מס הכנסה – תאגידים
2.1.1               מס על הכנסות לפי חוק עידוד השקעות הון
2.1.2               המס הכולל
2.1.3               מס שכר בשנת 2022
2.1.4               מס הכנסה בשנת 2022 – יחיד.ה
2.1.4.1            מדרגות מס להכנסה מיגיעה אישית יחיד.ה או מלאו לו.ה 60 שנה בשנת 2022
2.1.4.2            מדרגות מס הכנסה על הכנסות שאינן מיגיעה אישית בשנת 2022
3                    הודעות עם סוף שנת 2022
3.1                  הודעה על החלת תקנות דולריות
3.2                  הודעה על הגשת דוחות מאוחדים
3.3                  הודעה על מחזור עסקאות של עוסק פטור בשנת 2022
4                    פעולות עם סוף שנת המס 2022
4.1                  תשלומים לקבלת הטבות במס בשנת 2022
4.2                  ספירת המלאי ליום 31 בדצמבר 2022
4.2.1               השמדת מלאי-
4.3                  תשלומים למוסדות על חשבון שנת 2022
4.3.1               חישוב מס הכנסה משוער לשנת 2022
4.3.2               התאמת שיעור המקדמות לרווחיות
4.3.3               תשלום מסים או חובות מס העוסק /הנישום בכרטיס אשראי קשור
4.3.4               תמריץ להקדמת תשלום למס הכנסה בגין שנת 2022
4.3.5               תשלום מס הכנסה על חשבון הוצאות עודפות
4.3.6               תשלום מס הכנסה – הכנסות מחו"ל
4.4                  תשלום מס הכנסה הכנסות משכר דירה בישראל
4.5                  תשלום דמי ביטוח לאומי למבוטח עצמאי
4.6                  תשלום אגרת רשם לשנת 2022
4.7                  חוק פנסיה חובה לעצמאי.ת
4.7.1               אי הפקדת תשלומים לקופת גמל לקצבה לאחר קבלת התראה – עבירה
4.7.2               השלמת תשלומים לקופת גמל לקצבה לאחר קבלת התראה
4.7.3               כללי דיווח ותשלום על ניכוי מס הכנסה בשנת 2022
4.8                  מסמכים בקשר עם סיום שנת המס 2022
4.8.1               פרוטוקולים בסוף שנת המס 2022
4.8.1.1            פרוטוקול ספירת קופה
4.8.1.2            פרוטוקול ספירת מלאי
4.8.1.3            שימוש ברכב|
4.8.1.4            אישורי יתרות ליום 31 בדצמבר 2022
4.8.2               פרוטוקולים בסוף שנת המס 2022
4.8.3               משך שמירת המסמכים
4.8.3.1            מקום שמירת המסמכים
5                    חישוב מס הכנסה בשנת 2022
5.1                  מענק שהתקבל בעקבות התפשטות נגיף הקורונה קורונה
5.2                  מבצע שומר החומות  תביעת נזק ישיר בשל פגיעה ברכוש
5.3                  טובות הנאה חייבות במס הכנסה
5.3.1               שווי שימוש בטלפון נייד בשנת 2022
5.3.2               שווי שימוש ברכב
5.3.3               שווי שימוש ברכב – שיטה ליניארית
5.3.4               שווי שימוש בשנת 2022 לגבי רכבים שייצורם קדם ליום 1 בינואר 2010
5.3.5               זקיפת שווי שימוש ברכב כהכנסה – הנחיות מיוחדות בתקופת המשבר מנגיף הקורונה
5.3.6               הכנסה רעיונית – הלוואה מוזלת
5.3.7               מיסוי יתרות חובה והעמדת נכס לבעל המניות או קרובו -כהכנסת בעל המניות
5.3.8               מיסוי בעל מניות מהותי בחברות ארנק
5.3.9               מיסוי דיבידנד בחברת מעטים
5.4                  הכנסות חייבות במס בשיעור מוגבל
5.4.1               הכנסות מריבית, מדמי ניכיון, מדיבידנד
5.4.2               הכנסה מהימורים הגרלות ופרסים
5.4.3               מס מירבי על הכנסות ממכירת פטנט, מדגם, עיצוב, זכות יוצרים
5.4.4               מס מירבי הכנסה לאחר שינוי התעסקות או פטירה
5.4.5               הכנסות מדמי מפתח
5.4.6               הכנסות ממכירת חשמל
5.4.7               הכנסות משכר דירה בישראל
5.4.8               הכנסות משכירות מקרקעין בחוץ לארץ
5.5                  מיסוי פעילות נכסים דיגיטליים מוצפנים
5.5.1               כללי
5.5.2               מיסוי הכנסות ממטבעות דיגיטליים
5.5.3               הפסד הון על בסיס מימוש בשער נמוך לקראת סוף שנה
5.5.4               I.C.O הנפקת ‏"אסימוני מוצרים‏ ו/או‏ שירותים " Utility Token
5.6                  הכנסות פטורות ממס הכנסה
5.6.1               פטור ממס להכנסת נכה ועיוור
5.6.2               פטור ממס למענק עקב פרישה או מוות
5.6.3               פטור ממס להלנת שכר
5.6.4               פטור ממס לקצבת שאירים
5.6.5               פטור ממס למלגה לסטודנט או חוקר
5.6.6               פטור ממס לפיצוי ששולם לתורמת ביצית
5.6.7               פטור ממס להפרשי הצמדה בידי בעל שליטה
5.6.8               פטור לדיבידנד בין חברות בישראל
6                    הטבות במס הכנסה ו/או בביטוח לאומי
6.1                  כללי
6.2                  מועד קבלת ההטבה
6.3                  מועד בקשת ההטבות
6.4                  תרומות למוסדות מוכרים- זיכוי (רצפה ותקרה)
6.4.1               התנאים להתרת הזיכוי ממס הכנסה בשל תרומה:
6.4.2               זיכוי בעד תרומות בתלוש שכר
6.4.3               היבטי מע"מ בעת תרומה
6.5                  החזקת יחידה בשותפות חיפושי נפט – ניכוי
6.6                  מחקר ופיתוח – ניכוי
6.7                  תקרה כוללת להטבות מס ולתרומות ולמו"פ
6.8                  זיכוי בגין הוצאות החזקתו של קרוב במוסד
6.9                  זיכוי בגין ילד נטול יכולת
7                    קופת גמל וביטוח חיים
7.1                  כללי
7.1.1               הגדרות
7.1.2               זיכוי הפקדה לביטוח חיים או לביטוח קצבת שאירים
7.1.3               ניכוי
7.1.4               הטבות למי שאינו עמית מוטב
7.1.5               הפקדה לקופת גמל ליחיד בעל שליטה בחברה
7.1.6               קרן השתלמות
7.1.6.1            ניכוי
7.1.6.2            דוגמה לניכוי בשל הפקדה לקרן השתלמות לעצמאים וחברי קיבוץ
7.1.6.3            הפקדה לקרן השתלמות לשכיר
7.1.6.4            ההפקדה לקרן השתלמות לשכיר בעל שליטה בחברה
7.1.6.5            אי חיוב במס על ריבית על הפקדות בקרן השתלמות
7.1.6.6            קרן השתלמות – משיכת כספים
7.1.6.7            משיכת כספים – משבר הקורונה
7.1.7               ניכוי בשל תשלום לביטוח מפני אובדן כושר עבודה
7.2                  משיכה מפוליסה לא.כ.ע
7.3                  משיכת כספים שלא כדין
7.4                  משיכה מקופת גמל משלמת לקצבה
7.5                  משיכה מקופת גמל לא משלמת לקצבה – קופה לחסכון
7.6                  משיכה מקופת גמל מרכזית
7.7                  משיכה מקופת גמל אישית
8                    ניכויים
8.1                  תשלומי שכר ומענקים
8.2                  תקרה לתשלום שכר בתאגיד פיננסי
8.3                  הכללים למתן נקודות זיכוי לעובדים זרים
8.4                  אי התרת ניכוי הוצאות שכר לעובדים זרים המועסקים שלא כדין
8.5                  פיקדון למסתננים
8.6                  הוצאות שהייה למומחה חוץ לעיתונאי ולספורטאי זר ולמרצה אורח
8.7                  ניכוי בעד תשלום דמי ביטוח לאומי
8.8                  לינה באזור פיתוח
8.9                  כיבודים
8.10                מתנות
8.11                ביגוד
8.12                טלפון מהבית
8.13                טלפון נייד
8.14                ניכוי במקור מהכנסה חייבת של תושב חוץ – תנאי להתרת הוצאה
8.14.1             מסלול ירוק להעברות למדינות אמנה
8.15                חובות אבודים
8.16                אי התרת חיוב ריבית והפרשי הצמדה בשל חוב למוסדות
8.17                הוצאות בשל נסיעה לחוץ לארץ
9                    לקראת הגשת דוח שנתי
9.1                  דיווח אחיד מקוון לעסקים
9.2                  אפשרות דיווח לפי בסיס מזומן
9.3                  חישוב מאוחד לבני זוג נשואים
9.4                  הצהרה על נאמנות ודיווח
9.5                  דיווח על החזקת חבר בני אדם בחו"ל
9.6                  פנייה בבקשה להחלטת מיסוי
9.7                  דיווח על מחירי העברה בעסקה בינלאומית
9.8                  דיווח פעולה שהיא תכנון מס חייב בדיווח
9.8.1               מס הכנסה
9.8.2               מיסוי מקרקעין
9.8.3               מס ערך מוסף
9.9                  דיווח על חוות דעת
9.10                דיווח על נקיטת עמדה חייבת בדיווח
9.10.1             דיווח על עמדה חייבת- מס הכנסה
9.10.2             דיווח על עמדה חייבת בדיווח- מס ערך מוסף
9.10.3             רשימת עמדות חייבות בדיווח – מע"מ
9.11                דיווח על עמדה חייבת בדיווח- מכס
9.12                דיווח על עמדה חייבת בדיווח- בלו
9.13                דיווח על תשלומים וניכויים לעובדים לספקים ולנותני שירות אחרים
9.14                דיווח מקוון חצי שנתי למוסד לביטוח לאומי


 

1           תחילת שנת 2023

1.1.1         בחינת אופי ההתאגדות

מומלץ לבחון האם אופי ההתאגדות מתאים להתפתחות העסקית בשנה שחלפה ובהתאם לתחזיות להתפתחות בשנים הבאות.

1.1.2         הערכות להעסקת עובדים

לקראת תחילת שנת הכספים 2023 מומלץ לרענן פרטים אישיים, חובה למלא כרטיס עובד לשנת 2023 (טופס 101), וטופס מתן הטבות לתושב בישוב מוטב. מומלץ לחדש טופס תנאי העסקה לעובדים מסוימים ולחדש פנקס ניהול שעות עבודה ופנקס לניהול חופשה.

1.1.3          הארכת וחידוש חוזים רישיונות זיכיונות

נזכיר לחדש ולהאריך חוזים רישיונות זיכיונות בתחילת השנה.

1.1.4         תיאום מס

לבעלי הכנסה נוספת מומלץ לחדש אישור על תיאום מס לפני תשלום שכר חודש ינואר 2023.

1.2               דיווח ניכויים מקוון למוסד לביטוח לאומי

מעסיקים ישדרו דוחות ניכויים חודשיים (טופס 102) באמצעות תוכנת השכר וישלמו את דמי הביטוח בהוראת קבע,  או, בהעברה בנקאית, או בכרטיס אשראי, או במזומן, או בצ'ק, לאחר שידור טופס 102 ושידור טופס 100 חודשי. נוסף פורמט דיווח על העסקת קבלני משנה בהתאם לצו סיווג מבוטחים (אומנים, מרצים). נוסף דיווח חודשי מקוון לטופס 100 לכלל המעסיקים.

1.3               מערכת נתוני אשראי

המערכת מאפשרת העברת נתוני אשראי בין מוסדות פיננסיים לאחר קבלת אישור מבקש האשראי.

1.4               מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני

מעסיקים יעבירו מידע ונתונים לחברה מנהלת קופת גמל וחברה מנהלת תעביר היזון חוזר למעביד כאמור באמצעות קובץ נתונים ממוכן ובמבנה אחיד כפי שהורה הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון. שלילת אפשרות העברת הפקדת המעסיק דרך חשבון נאמנות של בעל הרישיון וכללים לטיפול בליקויים שנמצאו בדוח.

1.5               הכנת תיעוד לשנת הכספים החדשה

מומלץ לדאוג מבעוד מועד להפרדת ההכנסות בין שנות המס בהתאם לכללי החשבונאות החלים לגבי הכרה בהכנסה, השלמת הכנסות מלקוחות בחתך של החודשים, וככל הניתן, לוודא הפרדה בין מסמכי תיעוד פנים בין שתי שנות המס, הכנת אמצעי אחסון מתאימים: ספריות מחשב, תיקים, וספרור חדש.

1.6               תשלום אגרה שנתית לחברה / שותפות / עמותה  

בהתאם להוראות חוק החברות קיימת חובת תשלום אגרה שנתית לחברה / שותפות / עמותה. כל חברה (למעט חברה שפורקה או נמחקה כל עוד לא בוצעה החייאה), חייבת בתשלום אגרה שנתית ובהגשת דוח שנתי.

אי תשלום האגרות, או, אי הגשת דוח שנתי, מהווה עילה לנקיטה בסנקציות שונות כנגד החברה ובכלל זה, רישומה במרשם החברות כחברה מפרת חוק[2], הטלת עיצומים כספיים בסכומים נכבדים מאד בגין כל הפרה ונקיטה בהליכים לגביית החובות הכספיים לפי פקודת המסים (גבייה).

1.7               דיווח מקוון למע"מ

סמוך לתחילת השנה נשלחות הודעות פרטניות על ידי רשות המסים למי שנוסף למעגל המדווחים דוח מפורט למע"מ[3].

1.8               אכיפת ציות לדיני עבודה

משרד התעשייה המסחר והתעסוקה פועל להגברת ציות לדיני עבודה באכיפה מנהלית[4] ופלילית בהתאם לחוק.

1.9               תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2022 ו־2023

החוק[5] מתקן חוקים שונים וקובע הוראות נוספות כדי לשמור על מדיניות פיסקלית אחראית, לעמוד בתקרת הגירעון ובמגבלת ההוצאה הממשלתית, להגדיל את הכנסות המדינה ואת תקבוליה ולייעל את ההוצאה הממשלתית, זאת תוך חיזוק הצמיחה במשק, שינוי סדרי העדיפויות הלאומיים וצמצום הפערים, והכול בהתאם ליעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2022 ו־2023.

1.9.1         עידוד השקעות הון – מס חברות על הכנסה צבורה נבחרת

חברה תהיה זכאית לשלם בשל הכנסתה הצבורה, כולה או חלקה, בהתאם לבחירתה מס החברות שהיה חל על אותה הכנסה לפי הוראות סעיף 47 , בשנה שבה הופקה, אילולא הייתה פטורה ממס חברות בשנה זו, כשהוא מוכפל במקדם המס (אחד פחות ההכנסה הצבורה הנבחרת חלקי סה"כ ההכנסה הצבורה כפול בשלוש, ולא פחות מ 6% (שיעור המס המזערי) חברה רשאית לבחור לשלם מס חברות לפי הוראות סעיף זה, בתוך שנה מיום פרסומו של החוק,  בהודעה שתגיש למנהל רשות המסים באופן שיקבע בצירוף מסמכים שיקבע. בחרה החברה לשלם מס חברות על הכנסה צבורה נבחרת, לפי הוראות סעיף זה, לא תוכל לחזור בה מבחירתה;  החברה תשלם את מס החברות כאמור בתוך 30 ימים ממועד הבחירה.  לא יותרו ניכוי, זיכוי, קיזוז, מקדמה, או פטור כלשהם כנגד מס חברות המתחייב לפי סימן זה. החברה תשקיע 30% מההכנסה הצבורה ברכישת נכסים יצרניים כהגדרתם בסעיף 51,  למעט בניינים או, השקעה במחקר ופיתוח בישראל או, תשלום שכר עבודה לעובדים חדשים שנוספו למפעל,  ביחס למספר העובדים שהועסקו במפעל בתום שנת המס 2020 , למעט שכר עבודה לנושא משרה בחברה כהגדרתו בחוק החברות,  התשנ"ט-1999.

 

1.10           דוח הוועדה לרפורמה במיסוי בינלאומי

סמנכ"ל רשות המסים מר רולנד עם-שלם הגיש למנהל רשות המסים מר ערן יעקב את המלצות הוועדה לרפורמה במיסוי בינלאומי בוועדה היו כחברים מומחים בדיני המס מהלשכות המקצועיות לשכת עורכי הדין בישראל, רואי החשבון בישראל יועצי המס בישראל. הוועדה מונתה בעקבות הצורך להתאים את דני המיסוי הבינלאומי לשינויים בדפוסי הכלכלה והמסחר הבין-לאומיים והשינויים המשמעותיים בדיני המס הבין- לאומיים בעקבות פרויקט ה-BEPS (Base Erosion and Profit Shifting)  דרכי פעולה שמעניקות לממשלות כלים במישור המקומי והבין-לאומי להתמודדות עם תכנוני מס בין-לאומיים ושחיקת בסיס המס והדירקטיבה נגד הימנעות ממס של האיחוד האירופיATAD  Anti-Tax Avoidance Directive בהקשר לסיכול תכנוני מס שמטרתם הימנעות לא נאותה מתשלום מס ואף הוסיף כללי מיסוי הוגנים שנועדו למנוע תחרות לא נאותה בין המדינות וכן כללים אנטי תכנוניים אחרים המחייבים את המדינות החברות הסדיר קשיי אכיפה ופרצות מס . ככל ויתקבלו ההמלצות צפויה רפורמה מקיפה במיסוי הבינלאומי במספר תחומים.

1.11          ביטול ההיטל על העסקת עובדים זרים בשנת 2022

בוטל ההיטל לגבי הכנסת עובד זר שהופקה או נצמחה בשנת 2022 .

1.12           יעדי פיתוח בר קיימא SDGs– אג'נדת  האו"ם ל2030

מדינות העולם, בהובלת ארגון המדינות המאוחדות (האו"ם) וגופים בינלאומיים נוספים פועלים, לגיבוש ולקידום מדיניות לפיתוח בר-קיימא לכלל האוכלוסייה הגדלה – ברמה הגלובלית, הלאומית והמקומית לפי סדר יום (אג'נדה) של האו"ם לשנת 2030 המשלבת בין חברה כלכלה וסביבה ויחסי הגומלין ביניהם בראייה אינטגרטיבית (משלימה) ואסטרטגית הכוללת 17 יעדי פיתוח בר-קיימא[6]  ו- 169 יעדי משנה. "פיתוח העונה על צורכי ההווה מבלי להתפשר על יכולתם של דורות העתיד לענות על צורכיהם. המורכב משלושה עמודי תווך השזורים ונתמכים זה בזה: הגנת הסביבה, הוגנות חברתית ופיתוח כלכלי, כאשר כל חיבור בין שניים מתוך שלושת עמודי התווך יוצר אספקט שונה של קיימות. משמעותה של מדיניות מקיימת היא הטמעת שיקולים מתחומי החברה, הסביבה והכלכלה בתהליכי קבלת החלטות וקביעת מדיניות, תוך התבוננות בשיקולים אלה כמערכת אחת, בעלת השפעות הדדיות,  בטווח זמן מיידי ובטווח הזמן הארוך"[7]. מיסוי כלי פלסטיק חד פעמיים, פיקדונות על בקבוקים גדולים, היטל על שקיות ניילון החלטת ממשלה בעניין אנרגיה מתחדשת, חשמל וגז טבעי, ועוד הם חלק מהצעדים לקראת יישום היעדים.

במסגרת הסכם פריז התחייבו מדינות להגיש תכנית מדינתית ארוכת טווח למעבר לכלכלה דלת פחמן/כלכלה דלת פליטות עד לשנת 2050[8].

 

1.13           תכנית פנסיה 2025

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון בשיתוף עם רשות המסים הודיעה על פרסום טיוטת חוזר ונייר היוועצות שני כחלק מפרויקט פנסיה 2025. מטרת החוזר לאפשר לציבור החוסכים שהגיעו לגיל פרישה לקבל מהגופים המוסדיים תמונה מלאה אודות סך הכספים שנצברו על שמם בצורה ברורה ופשוטה וזאת  לשם קבלת החלטה מושכלת בעניין הטבות המס שלהם זכאים העמיתים ומיצוי זכויותיהם במוצרים הפנסיונים.

מיצוי זכויות כאמור צפוי, בין היתר, להביא לגידול בגובה הקצבה המשולמת ללקוח מקרנות הפנסיה בתקופת הפרישה לפנסיה. נוסף על כך, ובמטרה לאפשר לחוסכים לפנסיה לקבל החלטות מושכלות אודות החיסכון הפנסיוני שלהם, מוצע בחוזר להניח תשתית טכנולוגית מתקדמת מבוססת API להעברת מידע בין כלל הגופים הרלבנטיים באופן ממוכן. צעד זה צפוי להוות נדבך נוסף בתשתית המוקמת לשדרוג משמעותי של המסלקה הפנסיונית בעתיד.

על צעד המשתלב עם הרפורמה שנעשתה לאחרונה בבנקאות הפתוחה, ומהווה צעד נוסף לקידום Open Finance  בשוק ההון הישראלי – קרי, מציאות שבה הלקוח יוכל לקבל מידע על כל הנכסים הפיננסיים שלו (מגופים מוסדיים, בנקים, חברות אשראי) ולבצע השוואת עלויות ביניהם. בדרך זו פועלת הרשות לקידום תחרות בשוק החיסכון הפנסיוני, לעידוד חדשנות ולהגדלת החיסכון הפנסיוני של הציבור.

 

1.14           שינוי גיל פרישה לנשים:  

שינוי גיל הפרישה לנשים פורסם בספר החוקים 2933 כדלקמן:

תאריך לידה                       גיל פרישה

מאי 1947 עד דצמבר 1959  62
ינואר 1960 עד דצמבר 1960 62 ו-4 חודשים
ינואר 1961 עד דצמבר 1961 62 ו-8 חודשים
ינואר 1962 עד דצמבר 1962 63
ינואר 1963 עד דצמבר 1963 63 ו-3 חודשים
ינואר 1964 עד דצמבר 1964 63 ו-6 חודשים
ינואר 1965 עד דצמבר 1965 63 ו-9 חודשים
ינואר 1966 עד דצמבר 1966 64
ינואר 1967 עד דצמבר 1967 64 ו-3 חודשים
ינואר 1968 עד דצמבר 1968 64 ו-6 חודשים
ינואר 1969 עד דצמבר 1969 64 ו-9 חודשים.

 

1.15           מיסוי נכסים דיגיטליים מסוג  NFT

בחודש מרץ 2022 פורסמה עמדת רשות המסים על ידי סמנכ"ל בכיר לעניינים מקצועיים מר רולנד עם שלם לציבור המייצגים לעמדתם מכירת NFT  מהווה אירוע שחייב במס על כל המשתמע ממנו על בסיס העקרונות בחוזר מס הכנסה  5/2018 מיסוי פעילות באמצעי תשלום מבוזר (המכונים מטבעות וירטואליים).

2           סיום שנת 2022

2.1               מס הכנסה – תאגידים

תאגידים – בשנת 2022 יחול מס בשיעור 23% על ההכנסה החייבת של תאגיד מעסק, או, מרווח הון.

2.1.1          מס על הכנסות לפי חוק עידוד השקעות הון

חוק עידוד השקעות הון ויוזמה כלכלית, נותן עדיפות לחדשנות ולפעילות באזורי פיתוח, לשם פיתוח כושר הייצור של משק המדינה; שיפור יכולתו של המגזר העסקי להתמודד בתנאי תחרות בשווקים בין-לאומיים; יצירת תשתית למקומות עבודה חדשים ובני-קיימא. חברה מוטבת זכאית, בכל שנת מס בתקופת ההטבות, להטבות בשל הכנסתה המוטבת (מס מופחת על הכנסת החברה, ועל דיבידנד המחולק[9], פחת מואץ), בהתאם לאזור המפעל[10], לפעילות הייצורית[11], כמות המועסקים וזהות בעלי מניותיה.

2.1.2          המס הכולל

מס חברות מס על דיבידנד מס כולל
הכנסה רגילה 23% 30% לבעל מניות מהותי

25% לבעל מניות

46.1%

42.25%

מפעל מועדף אזור פיתוח א 7.5% 20% 26%
מפעל מועדף אזור פיתוח ב / אחר 16% 20% 32.8%
מפעל טכנולוגי מועדף אזור פיתוח א 7.5% 20% 26%
מפעל טכנולוגי מועדף אזור פיתוח ב / אחר 12% 20% 32.8%
מפעל טכנולוגי מועדף מיוחד כל הארץ 6% 20%, 4% לחברת חוץ 24.8%, 9.76%

2.1.3         מס שכר בשנת 2022

מוסד כספי  17%
מוסד ללא כוונת רווח 7.5%
משכורת מרבית שמלכ"ר משלם הפטורה ממס שכר 184,246 ש"ח

2.1.4         מס הכנסה בשנת 2022 – יחיד.ה

יחיד.ה – בשנת 2022, המס השולי המרבי בשיעור 50%[12]. מס יסף בשיעור 3% חל על הכנסות מעל כ- 651 אלפי ש"ח. שיעור המס על הכנסה מהימורים הגרלות ופרסים 35% / 38%. שיעור המס המירבי 40% על הכנסה ממכירת פטנט מדגם וזכות יוצרים ועל הכנסת נפטר. שיעור המס על הכנסות ריאליות מריבית[13], מדיבידנד, ועל רווח הון[14], 15% / 18% / 25% / 28% ו 30% / 33% בידי בעל מניות מהותי[15].

2.1.4.1                מדרגות מס להכנסה מיגיעה אישית יחיד.ה או מלאו לו.ה 60 שנה בשנת 2022

מדרגות מס להכנסה חייבת של יחיד.ה מיגיעה אישית[16], או, על הכנסתו של מי שמלאו לו 60 בשנת המס:

שיעור המס מ עד הכנסה במדרגת המס מס מס מצטבר
10% 0 77,400 77,400 7,740 7,740
14% 77,401 110,880 33,480 4,687 12,427
20% 110,881 178,080 67,200 13,440 25,867
31% 178,081 247,440 69,360 21,501 47,368
35% 247,441 519,920 272,480 95,368 142,736
47% 519,921 663,240 143,320 67,360 210,095
50% 663,241
נק' זיכוי 2,676

2.1.4.2                מדרגות מס הכנסה על הכנסות שאינן מיגיעה אישית בשנת 2022

מדרגות המס להכנסה חייבת שאינה מיגיעה אישית אשר לא נקבעו לגביה שיעורי מס מוגבלים ולגבי הכנסה חייבת שנפסלו ספריה ונקבע כי אינם קבילים:

שיעור סכום בש"ח לשנה סכום בש"ח לחודש
המס מ עד הכנסה במדרגת המס מס מס מצטבר (שנתי) מ עד הכנסה במדרגת המס
31% 0 247,440 247,440 76,706 76,706 0 20,620 20,620
35% 247,441 519,920 272,480 95,368 172,703 20,621 43,326 22,700
47% 519,921 663,240 143,320 67,360 239,434 43,326 55,270 11,944
50% 663,241 55,271

3           הודעות עם סוף שנת 2022

3.1               הודעה על החלת תקנות דולריות

נישום המבקש להחיל עליו את התקנות הדולריות[17]. בהתאם לאמור בתקנות תאגיד לא יהיה רשאי לחזור בו מבחירתו בתקנות הדולריות לפני תום שלוש שנים מהיום הקובע.

 

3.2               הודעה על הגשת דוחות מאוחדים

הגשת דוחות מאוחדים מתאפשרת לחברה תעשייתית, השולטת[18] בחברה תעשייתית, והמפעלים התעשייתיים שבבעלות שתיהן הן "בני קו ייצור אחד" וכן לגבי חברה שאינה חברה תעשייתית, השולטת בחברה תעשייתית ולפחות 80% מרכושה מושקע בהון מניות או בהלוואות, לשלוש שנים לפחות, בחברות תעשייתיות שיש בהן לפחות 50% מזכות ההצבעה ומהזכות לרווחים.

חברות המבקשות להגיש דוח מאוחד[19] החל משנת מס מסוימת צריכות להודיע לפקיד השומה, בכתב, תוך שנת המס לגביה מוגש הדוח, על כוונתן לעשות כך.

חברות המבקשות להגיש דוח מאוחד ימסרו הודעה עד ליום 31 בדצמבר 2022.

3.3               הודעה על מחזור עסקאות של עוסק פטור בשנת 2022

עוסק פטור יצהיר למנהל תחנת מע"מ עד ליום 31 לינואר 2023 על מחזור עסקאותיו בשנת 2022.

מחזור העסקאות של עוסק פטור[20]  102,292 ש"ח בשנת 2022.

עוסק פטור שמחזור עסקאותיו עלה על המחזור יפנה לתחנת מע"מ לשינוי סיווגו לעוסק מורשה בצירוף כרטסת הכנסות המוכיחה זאת.

4           פעולות עם סוף שנת המס 2022

4.1               תשלומים לקבלת הטבות במס בשנת 2022

בכדי לזכות בהטבות מומלץ לרוב לבצע תשלומים לפני יום חמישי ה-29 בדצמבר 2022.

4.2               ספירת המלאי ליום 31 בדצמבר 2022

ספירת מלאי תיערך בטווח של עשרה ימים לפני או אחרי תום שנת המס אף כשחל סגר[21], יש לערוך התאמה בין הספירה לבין התנועות במלאי ליום המאזן. תיעוד פנים שהוא רשימת מפקד מצאי יכלול: מספר עוקב לכל גיליון, תאריך המפקד, מקום המצאי, תיאורם של הטובין וסיווגם: מיושנים, מקולקלים, במחזור איטי, פסולת וכיו"ב, היחידה שלפיה נמדדת הכמות, כמות הטובין, עלות, שווי שוק, שמות הפוקדים, חתימת הפוקדים על כל גיליון.

בעסק בו מנהלים מלאי תמידי הנפקד לפחות אחת לשנה בתנאי שהנישום הודיע על כך בכתב למנהל רשות המסים לא יאוחר מתחילת שנת המס אין חובה למתן הודעה ולביצוע התיאומים.

4.2.1         השמדת מלאי-

יש להודיע לפקיד השומה 30 יום לפני ההשמדה[22] בין אם הושמד עקב היותו בלוי ובין מושמד מכוח הנחיות של גופים שונים כגון: משרד הבריאות, משרד איכות הסביבה, משרד החקלאות ועוד.

4.3               תשלומים למוסדות על חשבון שנת 2022

4.3.1          חישוב מס הכנסה משוער לשנת 2022

עריכת דוח מס משוער תאפשר השלמת הפער בין מס הכנסה ששולם על חשבון שנת המס (בדרך של מקדמות, ניכוי במקור, או, שוברי תשלום למיניהם) לבין המס המחושב המס.

4.3.2          התאמת שיעור המקדמות לרווחיות

ניתן להגדיל את שיעור מקדמה עד ליום 30 בנובמבר 2022 ולהקטין מקדמה עד ליום 31 בינואר 2023.

4.3.3          תשלום מסים או חובות מס העוסק /הנישום בכרטיס אשראי קשור

לאור ההתכחשויות לתשלומים המבוצעים בכרטיסי אשראי שאינם על שם העוסק/הנישום, הודיעה רשות המיסים כי ניתן לשלם מיסים או חובות לרשות המיסים בכרטיסי אשראי על שם העוסק/הנישום או על שם בת/בן הזוג. בתיקי תאגידים ושותפויות, ניתן לשלם בכרטיס אשראי של הקשורים לישות בלבד (דירקטור, מנהל חברה, שותף בשותפות).

4.3.4          תמריץ להקדמת תשלום למס הכנסה בגין שנת 2022

תמריץ להקדמת תשלום מס הכנסה בגין שנת המס 2022 –

 • סכום מס, שישולם עד ליום 31 בינואר 2023, פטור מלא מהפרשי ההצמדה ומהריבית.
 • סכום מס, שישולם עד ליום 28 בפברואר 2023, יזכה לפטור ממחצית הפרשי ההצמדה ומהריבית.
 • סכום מס, שישולם עד ליום 31 במרץ 2023, יזכה לפטור מרבע הפרשי ההצמדה ומהריבית.

4.3.5          תשלום מס הכנסה על חשבון הוצאות עודפות

הפקודה קובעת חובת תשלום מקדמה בשיעור 45% מההוצאות העודפות, לתאגיד, מקדמה בשיעור 90% מההוצאות העודפות למלכ"ר.

הוצאות עודפות (Excessive expenses) הן הוצאות שנוצרו בעסק אשר אינן מותרות לניכוי או מוכרות באופן מוגבל דוגמת: כיבודים, מתנות, ביגוד, טלפון נייד, הוצאות רכב, נסיעות לחו"ל. סמוך לסיום שנת 2022 מומלץ לחשב הוצאות עודפות והמקדמות השוטפות בגינן, ולהשלים את המקדמה בדיווח של חודש דצמבר 2022 ביום 15 בינואר 2023.  אי דיווח ותשלום של מקדמות מס בגין הוצאות עודפות עלול לגרור הטלת קנס.

4.3.6          תשלום מס הכנסה – הכנסות מחו"ל

דיווח מקוצר על הכנסות מחו"ל, ותשלום בגינן לתושבי ישראל אשר לולא אותן הכנסות היו פטורים מהגשת דין וחשבון מתאפשר באמצעות "מנגנון דיווח מקוצר" בתנאי שהדיווח והתשלום יבוצעו עד ליום 30 באפריל 2022 באמצעות שוברי תשלום המיועדים לכך.

מקדמה בשל הכנסת חוץ ששולמה עד ליום 30 באפריל בשנה העוקבת תהיה פטורה מהפרשי ההצמדה ומהריבית.

המדובר בדיווח על הכנסות פאסיביות מחו"ל, אשר נקבע לגביהן שיעור מס מוגבל ואשר נמוכות מהתקרה השנתית (כ- 334 אלפי ש"ח) אשר מחייבת הגשת דין וחשבון מלא.

ההכנסה מחו"ל טופס דיווח ותשלום
הכנסות פיננסיות, זכיות, הימורים, הגרלות ורווחי הון 351
הכנסות ממקרקעין 352

הגשת דוח מאוחר יותר תחייב דיווח מלא על כלל ההכנסות ועל הכנסות בת/בן הזוג בשנת המס.

מודגש כי בהתאם להוראות הפקודה, קיזוז הפסדים מחו"ל יתאפשר רק עם הגשת דוח שנתי וכי דיווח המקוצר אינו מאפשר קיזוז הפסדים בשלב תשלום המקדמה.

4.4               תשלום מס הכנסה הכנסות משכר דירה בישראל

מומלץ לשלם מקדמת מס הכנסה בשל הכנסות משכר דירה בישראל עד ליום 30 בינואר 2022 על מנת לאפשר בחירה במסלול מיסוי בשיעור של 10% מהמחזור. ראה.י להלן.

4.5               תשלום דמי ביטוח לאומי למבוטח עצמאי

חישוב ביטוח לאומי משוער יאפשר התאמת ההכנסה במקרה ביטוח הגדלת מקדמות[23] והשלמת תשלום ביטוח לאומי וביטוח בריאות בשנת המס. סכום ששולם בשנת 2022 גם בגין שנים קודמות וגם חלף התשלום של 15 בינואר 2023 יוכר כניכוי בשנת 2022.

4.6               תשלום אגרת רשם לשנת 2022

תשלום אגרה השנתית לרשם חברות / אגודות לשנת 2022, או חובות לשנים קודמות, ימנע סנקציות על החברה כדוגמה הכרזת החברה כחברה מפרת חוק, העברת החוב לגביה למרכז לגביית קנסות והטלת עיצומים.

4.7               חוק פנסיה חובה לעצמאי.ת

שיעורי הפקדה לפי חוק פנסיה חובה[24]  לעצמאי  (בעל הכנסה מעסק, ממשלח יד, מעסק או מחקלאות, שמלאו לו 21 ועד גיל הפרישה) הם בשני רבדים: רובד 1- 4.45% עד מחצית השכר הממוצע, רובד 2- 12.55% ממחצית השכר הממוצע ועד השכר הממוצע[25].

סכום הפקדה חובה כ- 900 ש"ח בחודש שהם כ- 10,000 ש"ח לשנה. ניתן להפקיד מעל הסכום האמור כדי לצבור זכויות לגיל הפרישה. חובה להפקיד לקופת גמל לקצבה לא יאוחר מתום שנת המס שבשלה מופקדים התשלומים.

מסכום תשלום החובה ינוכו תשלומים שהפקיד העצמאי או שהופקדו בעדו בשל הכנסתו המבוטחת.

החובה לא תחול על עצמאי בחצי שנה לאחר שנרשם עוסק מורשה וכן על עצמאי לפני שמלאו לו 21 או לאחר שמלאו לו שישים.

4.7.1          אי הפקדת תשלומים לקופת גמל לקצבה לאחר קבלת התראה – עבירה

עצמאי שלא הפקיד הפרשה בהתאם לחוק ובהתאם להכנסה בדוח שהוגש למס הכנסה תשלח לו התראה בדואר רשום מהמרכז לגביית קנסות ולפיה אם לא יפקיד בתוך 90 ימים ממועד ההתראה יוטל עליו קנס של 500 ש"ח עבור כל שנת מס.

4.7.2          השלמת תשלומים לקופת גמל לקצבה לאחר קבלת התראה

עצמאי שיפקיד את הפרש חובת ההפקדה ולהודיע על כך למרכז לגביית קנסות. טופס אישור הפקדה לקופת גמל לקצבה.

4.7.3         כללי דיווח ותשלום על ניכוי מס הכנסה בשנת 2022

כללי דיווח ותשלום על ניכוי מס הכנסה ממשכורת ותשלומים אחרים שדינם כניכוי במקור (טופס 102):

 • תדירות הדיווח תהיה חד חודשית אם סכום חיוב המס של המעסיק בתקופה הקובעת שבין ספטמבר 2021 לבין ספטמבר 2022 עלה על 100,000 ש"ח.
 • תדירות דיווח חד חודשית אינה ניתנת לשינוי במהלך שנת המס.
 • תדירות הדיווח דו חודשית אם סכום המס בשנה הקובעת לא עלה על 100,000 ש"ח.
 • תדירות הדיווח חצי שנתית אם סכום המס בשנה הקובעת הוא אפס.
 • תתקבל הודעה על אי משלוח פנקס ואפשרות דיווח במקוון.
 • שינוי תדירות דו חודשית או חצי שנתית לחודשי יוסדר לאחר בקשה לפקיד השומה.
 • אי הגשת דוח תקופתי תגרור חיוב במס לכל סוג ניכוי. על קביעת מס אין להשיג או לערער והיא תתבטל מאליה בהגשת דוח תקופתי.
 • מעסיקים חריגים שאושר להם דיווח במספר פנקסים יקפידו לדווח בפנקס המיועד.
 • חובה לנכות את המס מהמקבל מייד בעת התשלום.

4.8               מסמכים בקשר עם סיום שנת המס 2022

4.8.1          פרוטוקולים בסוף שנת המס 2022

מומלץ להכין פרוטוקולים בהתאם לאופי הפעילות ולנדרש בסוף שנת מס לעסק ולעובדיו: פרוטוקול ספירת מלאי, פרוטוקול ספירת קופה, פרוטוקול חיוב בריבית על הלוואות שניתנו ועוד.

4.8.1.1                פרוטוקול ספירת קופה

פרוטוקול ספירת קופה יוכן ביום 31 בדצמבר 2022 יתרת מזומן, שוברים צ'קים ושטרות בכל אחת מהקופות בסניפי העסק.

4.8.1.2                פרוטוקול ספירת מלאי

בפרוטוקול ספירת מלאי מומלץ לכלול פרטים לגבי תיאור הטובין, סיווג, כמות, מחיר לפיו נמדד[26], תאריך, שמות הפוקדים, חתימת הפוקדים.

4.8.1.3               שימוש ברכב

מומלץ לאתחל יומן רכב ופיקוח על שימושי הנוהגים ברכבים בכל שנת מס[27] ולערוך פרוטוקול מד-אוץ לתיעוד מונה ק"מ לכל אחד מהרכבים ביום 31 בדצמבר 2022[28].

4.8.1.4               אישורי יתרות ליום 31 בדצמבר 2022

יש להפיק אישורי יתרות של נכסים והתחייבויות ליום 31 בדצמבר 2022.

4.8.2          פרוטוקולים בסוף שנת המס 2022

מומלץ לערוך פרוטוקולים בסוף שנת 2022 ובהן החלטות ותקציב לשנה הבאה.

מומלץ לרענן חוזי עבודה ונוהלי עבודה ולהיערך להתאמת הדיווח החודשי/ דו חודשי / חצי שנתי (102) לדיווח השנתי המקוון למס הכנסה (126, 856) ולדיווח המקוון החצי שנתי והשנתי למוסד לביטוח לאומי.

4.8.3         משך שמירת המסמכים

מערכת החשבונות תישמר לפחות במשך שבע שנים מתום שנת המס שאליה היא מתייחסת, או, שש שנים מהיום בו הוגש הדוח, לפי המאוחר. משמע, ניתן להשמיד מסמכים לפני שנת 2014 בתנאי שהדוחות הוגשו בשנת 2015, השומות הפכו סופיות, ואין עניין כלשהו בתביעה או בבירור בקשר לשנים אלו בשים לב כי הסכמי רכישה ומסמכים מבססים המהווים ראיה לבעלות על נכס או התחייבות אשר מומלץ לשמור עד למימושם.

4.8.3.1               מקום שמירת המסמכים

 

נדרש לשמור את המסמכים במען העסק או בכל מקום אחר אשר הודיע עליו הנישום בכתב לפקיד השומה.

5           חישוב מס הכנסה בשנת 2022

מס הכנסה מחושב כמכפלת שיעור המס בהכנסה החייבת, הכנסה חייבת היא ההכנסה מכלל המקורות בניכוי הוצאות שהוצאו בייצור ההכנסה בתוספת הוצאות שאינן מוכרות ובהפחתה של ניכויים המגיעים בשל פעולות שהמחוקק מבקש לעודד כגון השקעה בנפט, השקעה במחקר ופיתוח וכן ניכוי בשל חלק התשלום לביטוח לאומי, תשלום לביטוח מפני אובדן כושר עבודה, חלק מתשלומים בעד חיסכון ארוך ההפקדה לקרן השתלמות לעצמאים ועוד, מהמס המחושב מפחיתים זיכויים.

 

ניכוי – הפחתה מההכנסה החייבת במס. התוצאה: מוביל לחסכון במס הכנסה ובביטוח לאומי.

לגבי הכנסה חייבת של תאגיד לחסכון במס הכנסה בשיעור 23%, או בשיעור המס החל על התאגיד בהתחשב בהפסדים מועברים, בהטבות לגביו וכיו"ב.
לגבי הכנסה חייבת יחיד.ה לחסכון במס הכנסה בביטוח לאומי ומס בריאות בהתאם לשיעור המס וביטוח לאומי החל על הכנסת היחיד.ה.

זיכוי – הפחתה מהמס המחושב על ההכנסה החייבת במס. התוצאה: מוביל לחסכון במס הכנסה בסכום קבוע, או, בהתאם לשיעור הקבוע בהוראות. זיכוי יכול להיות בסכום קבוע או כאחוז מסכום ששולם.

זיכויים שלא נוצלו בשנות המס ניתנים לזיכוי בעת פריסת רווח הון לרבות שבח.

כך מגיעות שתי נקודות זיכוי בעד תושבות בישראל, רבע נקודת זיכוי בעד נסיעות, חצי נקודת זיכוי לאישה, נקודות זיכוי לחייל.ת משוחרר.ת, לעולה חדש ולתושב חוזר[29] לבעל תואר אקדמי ראשון ושלישי, מחצית לבעל תואר אקדמי שני, ושלושת רבעי נקודות זיכוי ליחיד שמסיים לימודי מקצוע.

ערך נקודת זיכוי 2,676 ש"ח לשנה, 223 ש"ח לחודש.

גבר – ערך 2.25 נקודות זיכוי 6,021 ש"ח לשנה, כ- 500 ש"ח לחודש (לא חל מס הכנסה בהכנסה חייבת של עד כ- 60,000 ש"ח בשנה). גבר שלילדו טרם מלאו 5 שנים[30] – 4.75 נקודות זיכוי שהן זיכוי בסך 12,711 ש"ח לשנה, 1,060 ש"ח לחודש (לא חל מס הכנסה בהכנסה חייבת של עד כ- 110,000 ש"ח בשנה)

אישה – ערך 2.75 נקודות זיכוי 7,359 ש"ח לשנה, 610 ש"ח לחודש. (לא חל מס הכנסה בהכנסה חייבת של עד 73,000 ש"ח בשנה). אישה חד הורית שבחזקתה פעוט שטרם מלאו 5 שנים- 6.25 נקודות זיכוי שהן זיכוי בסך 16,725 ש"ח לשנה, כ-1,400 ש"ח לחודש (לא חל מס הכנסה בהכנסה חייבת של עד כ- 130,000 ש"ח בשנה)

לדוגמה: הפקדה בסכום של 6,000 ש"ח לביטוח חיים תקטין מס הכנסה לתשלום יחיד.ה  של 1,500 ש"ח (25% מסכום ההפקדה) בתנאי שהכנסתו השנתית שאינה מעבודה גבוהה מ- 120,000 ש"ח. הפקדה בסכום של 4,000 ש"ח לקופת גמל לתגמולים תקטין מס הכנסה שנתי לתשלום ב-1,400 ש"ח (35%*4,000) ותקטין דמי ביטוח לאומי לתשלום בכ- 710 ש"ח למבוטח עצמאי (17.83%), או, בכ- 480 ש"ח למבוטח שכיר (12%)[31].

 

חוברות ניכויים שנתיות- לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לשנת המס 2022

5.1               מענק שהתקבל בעקבות התפשטות נגיף הקורונה קורונה

מענק שהתקבל בשל התפשטות נגיף הקורונה זן האומיקרון בהתאם לחוק התכנית לסיוע כלכלי ובהתאם להחלטה 5015 של הממשלה ה-34 "מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה" חייב ברישום בהתאם להוראות ניהול ספרים. המענקים חייבים במס הכנסה כהכנסה מעסק / משלח יד / בעל שליטה ואינם חייבים במע"מ. מענק הוצאות קבועות –חייב בביטוח לאומי בהתאם למעמד המבוטח. מענק סוציאלי (סיוע) – אינו חייב בביטוח לאומי. קיימים שדות ייעודיים לדיווח על המענקים ראה/י ה"ב מ"ה.

5.2               מבצע שומר החומות  תביעת נזק ישיר בשל פגיעה ברכוש

תושב.ת ישראל ו/או חברה שרכושו.ה נפגע עקב פעולת מבצע שומר החומות ידווח על הפיצוי שקיבל בהתאם לסיווג ההכנסה בידו "דין הפיצוי כדין הפירצה". מידע נוסף במדריך לאזרחים שרכושם נפגע בפעולת מלחמה או איבה.

5.3               טובות הנאה חייבות במס הכנסה

 

על הכנסה חייבת מ"יגיעה אישית" של יחיד.ה, יחולו שיעורי המס בהתאם למדרגת ההכנסה כפי שפורט לעיל. להכנסה יווספו שווין של טובות הנאה בהתאם למפורט להלן:

5.3.1          שווי שימוש בטלפון נייד בשנת 2022

שווי שימוש בטלפון נייד בגובה מחצית מההוצאה, או, סכום בסך 105 ש"ח לחודש (1,260 ש"ח בשנה) הנמוך מבניהם.

5.3.2          שווי שימוש ברכב

שווי שימוש ברכב נזקף להכנסתו של עובד שקיבל רכב ממעבידו בהתאם לשוויו של הרכב וברכבים ישנים בהתאם לקבוצת הרישוי של הרכב, ומהווה הכנסה רעיונית החייבת במס הכנסה ובביטוח לאומי בידי המועסק.

ככל ולא נזקף שווי שימוש ברכב להכנסת המועסק.ת הרי שנטל הראיה שאין טובת הנאה לעובד על המעסיק.ה.

5.3.3          שווי שימוש ברכב – שיטה ליניארית

שווי השימוש ברכב שיש לזקוף כהכנסה לעובד המקבל הטבת רכב מהמעביד, יהיה כ-2.48% משוויו בהתאם לקריטריונים[32] שנקבעו עד לתקרת תקרת שווי רכב של 509,070 ש"ח, שהוא שווי שימוש ברכב לחודש בסך 12,624 ש"ח מהשווי המתקבל יופחת בסכום קבוע של 500 ש"ח לחודש לרכבים היברידים.

סימולטור שווי רכב

5.3.4          שווי שימוש בשנת 2022 לגבי רכבים שייצורם קדם ליום 1 בינואר 2010

התקנות הישנות לגבי רכבים שייצורם קדם ליום 1 בינואר 2010 הן כי יש לזקוף לגבם שווי שימוש בהתאם לקבוצות מחיר.

קבוצת מחיר שווי שימוש חודשי שווי שימוש שנתי
1 2,800 33,600
2 3,030 36,360
3 3,900 46,800
4 4,680 56,160
5 6,470 77,640
6 8,390 100,680
7 10,790 129,480
אופנוע L3 930 11,160

 

5.3.5          זקיפת שווי שימוש ברכב כהכנסה – הנחיות מיוחדות בתקופת המשבר מנגיף הקורונה

התפשטות נגיף הקורונה ויציאת עובדים רבים לחל"ת לתקופה שאינה ידועה, החליטה רשות המסים להקל ולקבוע כי עובד שיצא לחל"ת בעקבות התפשטות נגיף הקורונה ובאותו מועד או לאחריו החזיר את הרכב שהוצמד לו למעסיק- ייזקף לו שווי שימוש ברכב באופן יחסי לימים בחודש בהם הרכב היה ברשותו .

זקיפת שווי שימוש ברכב כהכנסה – הנחיות מיוחדות בתקופת המשבר בעקבות נגיף הקורונה לגבי עובד שהוצא בשל המשבר לחל"ת.

5.3.6          הכנסה רעיונית – הלוואה מוזלת

הלוואה[33] מוזלת שניתנה ללא ריבית, או בריבית הנמוכה מהשיעור הקבוע, תחייב את מקבל ההלוואה בהכנסה רעיונית בגובה שבין 3.23% לבין הריבית שנקבעה בפועל.

 1. בהלוואה בקשר יחסי עובד-מעביד – כהכנסת עבודה.
 2. בהלוואה בקשר יחסי ספק לקוח – כהכנסה מעסק או משלח יד.
 3. בהלוואה בקשר עם בעל מניות שמחזיק לבד או ביחד עם קרובו 5% לפחות – כהכנסה מריבית. לא יחול אם בעל שליטה הוא חברה, למעט חברה משפחתית.

האמור לא יחול על הלוואה בסכום של עד 7,920 ש"ח לעובד שאינו בעל שליטה.

באם חויב מקבל ההלוואה בריבית ונרשמה הכנסה אצל נותן ההלוואה הרי שהוראות הסעיף לא יחולו ומקבל ההלוואה יתחייב במס על הכנסתו החייבת במס רגיל.

חישוב הריבית ייעשה באופן יומי בהתאם לתקופת הזקיפה בשנה. כמו כן נקבע כי בעתיד יקבע השיעור לפי "שיעור העלות המירבית של האשראי"[34] שיפורסם לפני חודש דצמבר של שנת מס.

הלוואה מוזלת בין חברות תחייב את מקבל ההלוואה בהכנסה רעיונית[35] בגובה שבין 2.56% לבין הריבית שנקבעה בפועל ואם ניתנה במט"ח 3% ואם מדובר בהלוואה לחברה בחו"ל יחולו הוראות מחירי העברה.

5.3.7          מיסוי יתרות חובה והעמדת נכס לבעל המניות או קרובו -כהכנסת בעל המניות

יראו משיכת כספים מחברה, או, העמדת נכס[36] לרשות בעל המניות המהותי, או קרובו[37], שעולה על מאה אלף ש"ח ביום כלשהו בשנת המס וביום כלשהו בשנת המס שלפניה כהכנסתו של בעל המניות המהותי משכר עבודה, או מעסק, או משלח יד או מדיבידנד, או כהכנסה ממקור אחר, לפי לעניין.

"משיכת כספים מחברה" – לרבות הלוואה, השאלה, או, כל חוב אחר, מזומנים, ניירות ערך, פיקדונות וכל ערובה אחרת שהחברה העמידה כבטוחה לטובת בעל המניות המהותי וזאת בשל כל חברה בבעלות היחיד.ה[38]. לא יראו הלוואה שניתנה לחברה אחרת המשמשת לתכלית כלכלית בחברה המקבלת כמשיכה מחברה בעקיפין ובלבד שאינה תאגיד שקוף.

"ההכנסה הזקופה" – הגבוה מבין שווי השימוש בנכס, או, עלות הריבית הרעיונית שהיא מכפלת העלות בשיעור הריבית והכל בניכוי תשלומים בגין השימוש בנכס ששילם בעל המניות המהותי.

מכירת הדירה בידי החברה לבעל השליטה פטורה ממס שבח וממס רכישה. יום הרכישה, שווי הרכישה בידי החברה יהיה בידי בעל המניות המהותי ולא יחול פטור לדירת מגורים מזכה. לא יחול פטור ממס בעת העברת נכס מסוג דירה אשר הועמד לשימוש בעל המניות המהותי.

כספים שהושבו לחברה עד מועד החיוב ונמשכו מחדש בתוך שנתיים מהמועד שבו הושבו, יראו אותם, עד גובה הסכום שנמשך מחדש כאילו לא הושבו, למעט אם נמשכו מחדש באופן חד-פעמי, והוחזרו בתוך 60 ימים. נכס שהועמד לרשות בעל המניות המהותי והושב לחברה עד מועד החיוב, ולאחר מכן הועמד לשימושו מחדש בתוך שלוש שנים מהמועד שבו הושב, יראו אותו כאילו לא הושב.

5.3.8          מיסוי בעל מניות מהותי בחברות ארנק

הכנסה חייבת של חברת מעטים[39], שאינה חברת משלח יד זרה הנובעת מפעילות של יחיד שהוא בעל מניות מהותי בה תיחשב כהכנסתו של היחיד כמפורט להלן:

(1)   הכנסה מיגיעה אישית כהכנסה מעסק שכר עבודה או ממקור אחר לפי העניין – אם הכנסת חברת המעטים נובעת מפעילות היחיד בחבר בני אדם אחר, לרבות בצד קשור לאותו חבר בני אדם, כנושא משרה או הענקת שירותי ניהול וכיוצא באלה, והיחיד או חברת המעטים היו נושאי משרה באותו חבר בני אדם; הוראות פסקה זו לא יחולו על יחיד שהוא בעל מניות מהותי במישרין או בעקיפין, בחבר בני האדם האחר;

(2)   הכנסה מיגיעה אישית משכר עבודה – אם הכנסת חברת המעטים נובעת מפעילות אותו יחיד בעבור אדם אחר, לרבות בעבור צד קשור לאותו אדם, והיא מסוג הפעולות הנעשות בידי עובד בעבור מעסיקו; לעניין זה, "אדם אחר" – למעט מי שהיחיד הוא בעל מניות מהותי בו, במישרין או בעקיפין, או שותף בו;

(3) יראו את פעולות היחיד כפעולות הנעשות בידי עובד בעבור מעסיקו, על אף כל דין או הסכם, אם מקורן של 70% או יותר מסך כל הכנסתה או הכנסתה החייבת של חברת המעטים בשנת המס, למעט הכנסות מיוחדות או רווחים מיוחדים, הוא בשירות שניתן על ידי היחיד או קרובו כהגדרתו בסעיף 76, לרבות עובדי החברה, במישרין או בעקיפין, לרבות באמצעות חברת מעטים קשורה, לאדם אחד או לקרובו כהגדרתו בסעיף 88, במשך 30 חודשים לפחות, מתוך תקופה של ארבע שנים, ובלבד שבתום 30 החודשים יראו את פעולות היחיד כפעולות הנעשות בידי עובד בעבור מעסיקו מיום תחילת מתן השירות, וזאת לצורך דיני המס בלבד; לעניין זה-"הכנסות מיוחדות" – הכנסות מרווח הון, שווי המכירה לפי חוק מיסוי מקרקעין, או דיבידנד; "רווחים מיוחדים" – רווח הון, שבח כמשמעותו בחוק מיסוי מקרקעין, או רווח מדיבידנד;

על אף האמור לא יראו שירות שניתן על ידי שותף בשותפות, לאותה שותפות, כשירות שניתן לאדם אחד;   הוראות הפסקה לא יחולו על חברת מעטים המעסיקה ארבעה מועסקים או יותר; לעניין זה – (א)   הועסק אדם לא יותר מארבע שעות ביום – ייחשב לחצי מועסק, ואם הועסק אדם חלק משנת המס – ייחשב לחלק ממועסק כיחס תקופת עבודתו לשנה שלמה; (ב)   אדם וקרובו כהגדרתו בפסקאות (1) ו-(2) לסעיף 88 ייחשבו למועסק אחד. לעניין מקדמות לפי סעיף 175, של יחיד כאמור בסעיף זה, תצורף ההכנסה כאמור בסעיף זה למחזור העסקאות המהווה בסיס לסכום שלפיו מחושבות המקדמות. ניתן לגבות את המס על הכנסה לפי סעיף זה, לרבות המקדמות, הן מחברת המעטים והן מהיחיד. בסעיף זה – "נושא משרה" – אחד מאלה, לפי העניין: (1)   בחברה – נושא משרה כהגדרתו בחוק החברות, (2)   בעמותה – נושא משרה כהגדרתו בסעיף 30(א)(4) לחוק העמותות; (3)   בחבר בני אדם אחר – אדם הממלא תפקיד מקביל לאלה המנויים בפסקאות (1) ו-(2), ובלבד שלא יראו שותף בשותפות שאינה נסחרת בבורסה כנושא משרה באותה שותפות; "צד קשור" –מי שמתקיים בו אחד מאלה: (1) קרוב כהגדרתו בסעיף 76; (2) בעל שליטה בתאגיד; (3)   חבר בני אדם שהתאגיד או שהיחיד בעלי שליטה בו; (4) לתאגיד ולחבר בני האדם יש אותו בעל שליטה;.

5.3.9          מיסוי דיבידנד בחברת מעטים

חברת מעטים שרווחיה הנצברים עולים על חמישה מיליון ש"ח, שלא חילקה 50% מרווחיה עד תום חמש שנים לאחר שנת המס הפלונית, ותוצאת אי החלוקה היא הימנעות ממס, או הפחתת מס, רשאי המנהל, לאחר התייעצות עם ועדה, ולאחר שניתנה לנישום הזדמנות להשמיע דבריו, לנהוג בחלק של רווחיה כאילו חולקו ובלבד שרווחיה הנצברים של החברה לא יפחתו משלושה מיליון ש"ח.

5.4               הכנסות חייבות במס בשיעור מוגבל

מס הכנסה בשיעור מוגבל יחול על הכנסה החייבת כפי שיפורט להלן.

5.4.1          הכנסות מריבית, מדמי ניכיון, מדיבידנד

 

הכנסות מריבית, מדמי ניכיון, מדיבידנד, שאינן הכנסות מעסק, יתחייבו במס הכנסה בשיעור של עד 25%, ובשיעור של 15% אם התקבלה הריבית על נכס שאינו צמוד למדד, לגבי בעל מניות מהותי[40], יחול מס בשיעור 30%, או, 20%, לפי העניין 33%, 23% בתוספת מס יסף 3% בהכנסה מעל 651 אלפי ש"ח בשנה. קיימות הקלות לגבי האמור למי שמלאו לו 67 בשנת המס, לנכים ולעוד.

משפחה או יחיד.ה מעל גיל 18 שההכנסה מכל המקורות לא עלתה על 63,600 ש"ח בשנת המס זכאית לפטור ממס בגובה 13,320 ש"ח על הכנסות מריבית של תכניות חיסכון או פיקדונות. לגבי הכנסה שעד 123,840 ש"ח בשנה יוקטן הפטור באופן יחסי.

הכנסות מדיבידנד בין חברות בארץ פטור ממס, דיבידנד בינ-חברתי מחברת חוץ יחויב במס חברות בארץ.

5.4.2          הכנסה מהימורים הגרלות ופרסים

הכנסה מהימורים הגרלות ופרסים חייבת במס בשיעור 35%/ 38%.

בהתאם לפקודה תקרת הפטור להכנסה מהימורים הגרלות ופרסים לשנת 2022 הינה 31,200 ש"ח. כפל התקרה הינו סכום בסך 62,400 ש"ח.

לדוגמה: זכייה בסכום של 45,200 ש"ח הינה גבוהה מסכום הפטור ב 14 אלף ש"ח – ותקטין את הפטור ב 14 אלף ש"ח כך שהכנסה מזכייה פטורה ממס 17,200 ש"ח והכנסה בסך 28,000 ש"ח חייבת במס בשיעור 35% שהם 9,800 ש"ח הזכייה נטו ממס 35,400 ש"ח.

הכנסה מעל התקרה וכן הכנסה הימורים הגרלות ופרסים מפעילות שאינה חוקית חייבת במס בשיעור 35% מגובה הזכייה בא זכאות לניכוי למעט הוצאות הכרוכות בהגשת דוח ובתשלום המס, ובלבד שאינה הכנסה מעסק או משלח יד ואז תתחייב במס שולי.

בית המשפט המחוזי פסק בעניינו של אורי מילר[41] כי יותרו הוצאות בחלקן מהכנסות הנישום הגם שלא עמד בנטל ההוכחה. בית המשפט המחוזי פסק בעניינו של מר רפי אמית כי הכנסות מהימורים הן הכנסות ממשלח יד וזאת לאור בחינת עיסוקיו ומומחיותו בהיותו שחקן מקצועי.

 

5.4.3          מס מירבי על הכנסות ממכירת פטנט, מדגם, עיצוב, זכות יוצרים

הכנסה שנתקבלה ממכירת פטנט, מדגם או עיצוב על ידי הממציא, או ממכירת זכות יוצרים על ידי היוצר, כשההמצאה או היצירה היו שלא בתחום עיסוקם הרגיל, לא יעלה שיעור המס על 40%.

5.4.4          מס מירבי הכנסה לאחר שינוי התעסקות או פטירה

הכנסתו של אדם שהפסיק התעסקות – שינוי התעסקות או פטירה – לא יעלה שיעור המס עליהם על 40%. לענין זה, הכנסת עבודה – לרבות חלק ממענק שנתקבל עקב מוות, שאינו פטור על פי סעיף 9(7א)  לפקודה. סכומים כאמור שנכללו בעיזבונו של אותו אדם, יופחתו לענין מס עזבון על פי חוק מס עזבון, תש"ט-1949, בסכום המס המגיע עליהם.

5.4.5          הכנסות מדמי מפתח

הכנסות מדמי מפתח או פרמיות שמקורם באחוזת בית יחויבו במס שלא יעלה על 35%.

5.4.6          הכנסות ממכירת חשמל

הכנסות ממכירת חשמל לפי חוק עידוד השקעה באנרגיה פטורות ממס עד לתקרה של 24,800 ש"ח בשנה. ההכנסות ממכירת חשמל מעבר לסכום יהיו חייבות במס בשיעור 10% עד לתקרה 102,292 ש"ח.

לא יראו בהכנסה ממכירת חשמל כהכנסה של הצרכן הביתי לעניין חוק הביטוח הלאומי ולעניין חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

צרכן ביתי יהיה זכאי להטבות מס בשל הכנסה ממכירת חשמל שהופק באמצעות מיתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת אנרגיה שמקורה בניצול קרינת השמש, הרוח, ביומסה או מקור אנרגיה אחר ובלבד שאינו דלק מאובן;  בהתקיים כל אלה:

(1) בעל רישיון ספק שירות חיוני רכש את החשמל שהפיק הצרכן הביתי כאמור,

(2) ההכנסה ממכירת חשמל אינה הכנסה מעסק או ממשלח יד,

(3) המיתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת שבאמצעותו הופק החשמל מחובר לבית המשמש למגורים בלבד והמחובר כדין לרשת החשמל,

(4) בעל המיתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת שבאמצעותו הופק החשמל לא ניכה מיום תחילתו של חוק זה ואילך, כל פחת בשל אותו מיתקן, למעט על חלק ההכנסה העולה על הסכום המרבי.

(5) הצרכן הביתי מסר הודעה.

5.4.7          הכנסות משכר דירה בישראל

הכנסות שכר דירה המשולמות למשכיר מראש חייב במס על בסיס מזומן, במועד קבלתן ולא בהתאם לתקופת השכירות[42] ו/או בהתאם לתקופת ההנאה מהתקבול.

הכנסה מהשכרה אשר תסווג כהכנסה ממשלח יד או מעסק יחול שיעור המס השולי בהתאם לגובה ההכנסה בידו ולגילו (מ 10% ועד ל- 50%) ליחיד.ה, ו 23% לתאגיד וכן יחולו כללים רגילים לעניין מועד ההכרה בהכנסה, מועד החיוב מס הכנסה ו/או במע"מ, ו/או, בביטוח לאומי, קיזוז הפסדים, עלולה לעלות טענה לחיוב בניהול ספרים (תיועד פנים ותיעוד חוץ) ולחיוב בארנונה עסקית.

הואיל ופקודת מס הכנסה אינה מגדירה מהו "עסק", ויש לעשות בסיווג[43] ההכנסה כהכנסה אקטיבית מעסק, או, ממשלח יד, מעסקת אקראי, או, כהכנסה פאסיבית מדמי שכירות, דמי מפתח ורווחים אחרים שמקורם באחוזת בית או בקרקע או בבניין תעשייתי ו/או מנכסים אחרים (תשואה על הון מושקע), ייושמו המבחנים שפותחו בפסיקה ויבחנו מכלול הנסיבות, אלה אך לא רק: זהות המשכיר, טיב ותמהיל הנכסים, מקור הנכסים, מידת היגיעה האישית[44], המנגנון[45], המומחיות והידע, מספר הנכסים, ואופן רישומם, ייעודם, משך החזקתם, פעולות להשבחתם ו/או למכירתם, אופן מימונם, פעולות להשבחה (ואופן מימון ההשבחה), מידת הסיכון העסקי, מטרת השכירות, אופי הנכס, תדירות החלפת השוכרים, אופן קבלת דמי השכירות, זהות השוכרים, וכוונת הנישום.

בית המשפט העליון הכריע כי בעת שדובר על עשרות דירות ולא הוכח כי מדובר בהכנסה שאינה דורשת יגיעה אישית תסווג ההכנסה כהכנסה מעסק החייבת במס שולי וזכאית לפטור ממס לנכה ולא כהכנסה משכ"ד החייבת במס מחזור בשיעור 10% ללא זכות קיזוז או ניכוי[46].

רשות המסים משהה פרסום חוזר אשר יקבע מספר דירות שמעליהן תסווג ההכנסה משכר דירה כהכנסה מעסק ונטל ההוכחה לסיווג אחר יהיה של הנישום. דלתה של רשות המיסים פתוחה בפני נישומים החפצים לגלות מרצון ולדווח על הכנסות משכר דירה בארץ ובעולם.

מומלץ לבחור מסלול מיסוי להכנסות מדמי שכירות בארץ, בהתאם לחוק ולנתוני הנישום (גיל, תמהיל הכנסות, זיכויים וכיו"ב).

 • א. סכום ההכנסות משכר דירה בישראל המאפשר פטור מלא עליהן הינו סך של 5,200 ש"ח בחודש בתנאי שהדירה משמשת למגורים ואינה רשומה כנכס בעסקו של המשכיר מושכרת ליחיד או לחבר בני אדם. עד לסכום כפל הפטור, סכום של 10,400 ש"ח יינתן פטור חלקי ממס.
 • ב. הכנסה מכלל הדירות למגורים של יחיד למגורים מעל 10,400 ש"ח תתחייב כולה במס הכנסה, לאמור, בהתאם לשיעור המס השולי החל על הכנסת היחיד.ה, ותחייב היחיד.ה בהגשת דוח, או, במס מחזור בשיעור 10% מההכנסה משכר דירה, אינו מוגבל בתקרה ומאפשר הגשת דיווח מקוצר על ההכנסות.
 • ג. פטור ממס להכנסה ממקרקעין המשמש להפקת אנרגיה מתחדשת[47] בסכום העולה על 5,200 ש"ח בחודש ( ככל ועלתה הפטור מתואם בסכום מעל התקרה והפטור מתבטל בסכום של 10,400 ש"ח).
 • ד. בחירה להתחייב במס בשיעור 10% על הכנסות משכירות דירות מגורים בישראל בשנת 2022, מותנית בתשלום מקדמה בתוך 30 ימים מתום שנת המס, עד ליום 30 בינואר 2023. התשלום בלא חיוב בהגשת דוח. לאחר מכן יהיה ניתן לשלם את המקדמה בתוספת ריבית שנתית בשיעור 4% והפרשי הצמדה.
 • ה. בחירת יחיד במס מחזור בשיעור קבוע מההכנסה, לפי העניין, שישולם כמקדמה הינו מס סופי, ללא זכות לניכוי פחת, או הפחתה, לקיזוז, לזיכוי, או לפטור בשל ההכנסה מדמי שכירות.
 • ו. לענין חישוב מס השבח החל במכירת הדירה, ייווסף לשווי המכירה הסכום המרבי של הפחת או ההפחתה שניתן היה לנכותו לפי כל דין, לתקופה שבה שילם היחיד מס מחזור.
 • ז. יחיד יוכל להתחייב במס הכנסה על כלל הכנסותיו מדמי שכירות, בניכוי הוצאות שהוצאו ביצורן, בהתאם לשיעור המס השולי החל על הכנסותיו, בתנאי שיגיש דוח מלא על הכנסותיו.
 • ח. יחיד שרכש דירה והשכיר אותה יוכל לבחון את שלושת החלופות למיסוי הכנסותיו משכר דירה: פטור ממס, פטור חלקי, או מיסוי ההכנסה החייבת משכר הדירה בניכוי הוצאות פחת, תיווך, פרסום, מימון וכיו"ב.

5.4.8          הכנסות משכירות מקרקעין בחוץ לארץ

 

יחיד יוכל להתחייב במס בשיעור 15% על הכנסות משכירות מקרקעין מחוץ לישראל בשנת 2022, תוך שמירה על זכותו לדיווח חלקי על הכנסותיו באמצעות מנגנון הדיווח המקוצר בתנאי שההכנסה אינה מעסק.

היחיד הינו זכאי לנכות הוצאות שהוצאו בייצור ההכנסה מדמי שכירות, למעט פחת, וכן אינו זכאי לקיזוז, לזיכוי או לפטור מההכנסה מדמי השכירות או מהמס החל עליה, לרבות זיכוי ממס ששולם מחוץ לישראל.

בחירת יחיד במס מחזור בשיעור קבוע מההכנסה, לפי העניין, שישולם כמקדמה הינו מס סופי, ללא זכות, לקיזוז, לזיכוי, או לפטור בשל ההכנסה מדמי שכירות.

יחיד יוכל להתחייב במס הכנסה על כלל הכנסותיו מדמי שכירות, בניכוי הוצאות שהוצאו ביצורן, בהתאם לשיעור המס השולי החל על הכנסותיו, בתנאי שיגיש דוח מלא על הכנסותיו.

5.5               מיסוי פעילות נכסים דיגיטליים מוצפנים

5.5.1          כללי

נכסים דיגיטליים מוצפנים קריפטוגרפים וטכנולוגית רישום מבוזר (Distributed Ledger Technology) מהווים התפתחות חדשנית המשפיעה על נותני שירותים פיננסים, התעשייה והאנושות כולה. מטבע דיגיטלי מאפשר סחר חליפין בינ-קהילתי, השקעות, גיוסי הון, מתן הלוואות, ועוד באופן מבוזר, לאמור ללא צורך בישות ניהול מרכזית או בתיווך אלא תיעוד סימולטאני בחיבור בין עמית לעמית peer to peer)) באינטרנט באופן פרטי (אנונימי) או פומבי (מפתח פרטי וכתובת פומבית).

ההצפנה (קריפטוגרפיה) מבוססת שרשרת בלוקים ((Block chain מיועדת להבטיח זהות השולח והמקבל ולמנוע כפילות ולאפשר העברות במהירות.

ביטקוין BTC)) מטבע מבוזר דיגיטלי הראשון בעולם, פועל באמצעות טכנולגיית בלוקצ'יין, ציבורי, כתוב בקוד פתוח הגלוי לכל. ראשיתו במסמך בן 8 עמודים white paper, (שנכתב על-ידי אדם בשם בדוי סאטושי נאקאמוטו). הבלוקצ'יין מתוחזק על-ידי כורים שמתוגמלים בעמלות מכל העברה וכן באמצעות הנפקת מטבעות חדשים לכורה שפותר בעיה מתמטית, בקצב שפוחת מדי ארבע שנים. כרייתו הראשונה בשנת 2009.

"הביטקוין (Bitcoin) הוא סוג של נכס דיגיטאלי בעל ערך, הנכלל בקבוצה המכונה "מטבעות וירטואליים" ומשמש בהסכמת קהילת המשתמשים בו כאמצעי תשלום עבור סחורות או שירותים, להמרה למטבעות אחרים ואף לצורך השקעה. יחידה דיגיטלית זו היא יוזמה פרטית המונפקת על ידי מערכת מחשבים מבוזרת שאינה נמצאת בשליטת גורם מרכזי או רשמי; וזאת בשונה ממטבע "רגיל", שלגביו נקבע כי הוא אמצעי תשלום שלא ניתן לסרב לקבלו על פי דין (הילך חוקי). העברת ביטקוין בין משתמשים נעשית במישרין מבלי שנדרש גורם מתווך, כדוגמת מוסד פיננסי, שיבצע את העסקה[48]."

אית'ריום (ETH) פרוטוקול המאפשר יצירת חוזים חכמים והנפקת אסימונים (טוקנים). המטבע השני בשווי השוק שלו. אית'ריום מאפשר מתן הוראה לתשלום במועד מאוחר יותר או בהתקיים תנאי שניתן לוודא קיומו באמצעים טכנולוגיים.

ריפל (XRP) פרוטוקול בלוקצ'יין המבוסס על טופולוגיית רשת במטרה להוות תשתית ניטרלית לעסקאות מוניטריות ומסחריות וכשוק למט"ח. ראשיתו בשנת 2014.

כיום מצויים בעולם כאלפיים נכסים דיגיטליים (אסימונים ומטבעות) אשר נסחרים בזירות מסחר ובבורסות בעולם ובארץ[49].

מטבעות דיגיטליים אינם עונים להגדרה בחוק הנוכחי כ"מטבע" או "מטבע חוץ" משטרם הוכרו כ"הילך חוקי". במדינות מסוימות מתקבלים תשלומי מס במטבעות דיגיטליים.

הרגולטורים, רשות המיסים, רשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, רשות ני"ע, הפיקוח על הבנקים, רשות שוק ההון חסכון וביטוח, המחוקק, וגורמי אכיפת החוק עומדים בפני אתגר לעצב את הסביבה הרגולטורית משמדובר בשינוי חשיבתי בסיסי אשר ייבחן בדיעבד, גם על ידי הרשות השופטת ואופיו יוכרע בעתיד.

מטבע דיגיטלי מהווה נכס, אשר יכול להיות מסווג כנכס שוטף: מזומן, או, מלאי, וכנכס לזמן ארוך: נייר ערך, מעין ניר ערך, השקעה במטבעות/חוזים דיגיטליים ואף עשוי להיות נכס בר פחת ככל תוכנת מחשב או יצירה אחרת. ישנן השלכות לאופן מדידתו ולאופן הצגתו גם על כללי קיזוז בעת הפסד ממימושו. מימושו של הנכס יכול להיות מסווג כהכנסה מרווח הון החייבת במס בשיעור של עד 28% בידי יחיד ואינה חייבת בביטוח לאומי והפסד ממימוש יקוזז רק כנגד רווח הון בהווה או בשנים הבאות.

ככל ומדובר בפעילות בנכסים המגיעה כדי עסק הרי שההכנסה חייבת במס בשיעור של עד 50% ובביטוח לאומי עד לתקרה, הפסד מתקזז כנגד הכנסה מכל מקור בשוטף או בשנים שלאחר מכן.

ככל ומדובר בהפרשי הצמדה על מטבע הרי שהם פטורים ממס.

5.5.2          מיסוי הכנסות ממטבעות דיגיטליים

הכנסה מנכסים קריפטוגרפים עשויה לצמוח בשלב גיוס הון I.C.O., במסחר בו, בשימוש בו, לרבות בהחלפתו במטבע דיגיטלי אחר וכן הכנסות ממתן זכות שימוש באפליקציות הקשורות לנכסים קריפטוגרפים[50].

הגדרת מטבע דיגיטלי כנכס שאינו מטבע שוללת מהיחיד לכאורה את הזכות כי מדובר בהפרשי הצמדה הפטורים בידו.

הכנסה ממימוש מטבעות דיגיטליים (נכס שהוא מעין נייר ערך[51]) עשויה להיות מסווגת כרווח הון כהכנסה מעסק, או, כהכנסת מימון בהתאם למבחנים בפסיקה. לסיווג הכנסה כאמור כהכנסה מעסק השלכה על חובת מסירת הודעה על תחילת התעסקות, חובת רישום, חובת תשלום ודיווח מקדמה בגינה על חובת ניהול ספרים, חובת תשלום ביטוח לאומי ועוד.

סיווג הנכס ו/או הכנסה בידי היחיד.ה יקבע את שיעור המס בו יהיה חייב על ההכנסה ממימוש עסק – מס שולי – עד 50%, רווח הון בשיעור של עד 28%, או פטור ממס כפי שיוסבר להלן. ככל ומדובר במימוש מטבע מחזיק יחיד עשוי להיות זכאי לפטור מהפרשי הצמדה ואף לפטור מדיווח. הצדקה לכך היא כי מטבע ווירטואלי מהווה מסמך סחיר בפועל ומשמש כאמצעי חליפין המאפשר תשלום בארץ ובעולם בקרב משתמשים בקהילה ו/או בתעשייה / יישום ספציפי.

ככל וההכנסה נצמחת בידי חברה הרי ששיעור המס זהה בכל סיווג ההכנסה, וההבדל הוא בכללים למדידת הרווח ולקיזוזו תדירות הדיווח עליו ובעיתוי חובת תשלום מקדמה בגינו.

שיטת מדידת המלאי – בעסקאות הנפרסות על-פני מס' שנים יש חשיבות לעיתוי ההכרה בהכנסה ולסדר קיזוז הפסד אם וכאשר ייווצר, הפסד בשנים מאוחרות, עלול להישאר כנכס מסוג הפסד לקיזוז ולא כמגן מס בפועל לאור אי האפשרות לקזז הפסדים לאחור בישראל. ככל וחל שינוי בשיעור המס הרי שלדחייה / הקדמת הרווח (הפסד) השלכה נוספת על מגן המס הלכה למעשה.

לדוגמה מחירי רכישה הינם: 8,000, 10,000 6,000 בסה"כ 24,000 ומחירי המכירה הינם 18,000, 13,000, 5,000 בסה"כ 36,000.

חישוב ערך המלאי בשיטות נכנס ראשון יוצא ראשון FIFO – הרווח (הפסד[52]) 10,000, 3,000, (1,000). שולם מס על 13,000 רווח, 1,000 הפסד להעברה לשנים הבאות.

חישוב המלאי בשיטת נכנס ראשון יוצא אחרון LIFO הרווח (הפסד) 12,000, 3,000 (3,000).שולם מס על 15,000 רווח, 3,000 ש"ח הפסד להעברה לשנים הבאות.

חישוב המלאי בשיטת ממוצע הרווח (הפסד) 10,000, 5,000, (3,000). שולם מס על 15,000 רווח, 3,000 הפסד להעברה לשנים הבאות.

חישוב בשיטת ממוצע נע יכול להוביל לתוצאה אחרת משיטת הממוצע.

לסיכום- לגישת רשות המיסים בחוזר[53] מטבע דיגיטלי אינו "מטבע" ואינו "מטבע חוץ" אלא נכס בלתי מוחשי[54] ומימושו בידי מי שאין זה עיסוקו חייב במס בשיעור 25% (עד 28%) כן חייב בדיווח ובתשלום מקדמה, וחלה על המשלם חובת ניכוי במקור במקרים מסוימים. מי שעסקו בכריית אמצעי תשלום מבוזר יסווג וירשם כ"עוסק" לעניין חוק מע"מ ועסקאותיו יחויבו במע"מ על מלוא התמורה המתקבלת בידיו.

5.5.3          הפסד הון על בסיס מימוש בשער נמוך לקראת סוף שנה

הפסד הון על בסיס מימוש בשער נמוך לקראת סוף שנה יאפשר קיזוז כנגד רווח הון ממניות ו/או משבח מקרקעין.

5.5.4           I.C.O הנפקת ‏"אסימוני מוצרים‏ ו/או‏ שירותים " Utility Token

הנפקה ראשונית של אמצעי אלקטרוני מבוזר (Initial Token Offering I.T.O) מבוצעת בשיטת גיוס המונים (crowdfunding) בהתאם לפרטים בהצעה לפיתוח פלטפורמה מבוססת בלוקציין (whitepaper).

תקבולים מ I.T.O (הנפקת אסימוני‏ מוצרים ‏ושירותיםUtility Token ) המבוצעת על ידי גורם מרכזי אחד המייצגים התחייבות מצד הגורם המנפיק, לתת שירות או זכות למוצר עתידי בפיתוח יוצגו כמקדמה מלקוחות (התחייבות ולא הון).

בהתאם להנחיות בחוזר מס הכנסה[55] ההכנסות מראש תירשמנה על פי שווי התקבולים שהתקבלו ביום ההנפקה כסף פיאט או אסימונים מבוזרים אחרים על פי שווים במועד התקבול ובניכוי הוצאות שיש ליחסן במישרין להנפקת האסימונים למעט הוצאות ששימשו כאמור בפיתוח עצמי של הפלטפורמה אשר יופחתו בהתאם להוראות הפקודה ויוצגו כהכנסות ‏מראש בנטו.

אסימונים מבוזרים אחרים שהתקבלו ביום ההנפקה, שווים ייקבע על פי שווי ממוצע לאותו יום מסחר על פי ממוצע[56] השערים היומיים. נדרש לשמור אסמכתאות לעניין שווי האסימונים המבוזרים על פי היום בו הם התקבלו. ככל וקיימת אסמכתא לשווי מהימן יותר, ניתן לבחון את השווי כאשר ניתן לעמוד בנטל ההוכחה.

לגישת רשות המיסים אסימונים מבוזרים שהומרו לכסף פיאט באותו יום בו התקבלו, ערכם יירשם על פי התמורה שהתקבלה בפועל בכסף פיאט.

כאשר מחזור העסקאות של החברה המנפיקה עולה על 15 מיליון ש"ח יראו את התמורה בהנפקה (הכנסות מראש) כחלק ממחזור העסקאות. כאשר המחויבות לאספקת טובין או למתן שירות לתושב חוץ שלא בקשר לנכס לישראל יחול מע"מ בשיעור אפס.

אדם אשר מכירת האסימונים בידו מגיעה לפעילות בעלת מאפיינים עסקיים יסווג כמוסד כספי.

 

5.5.5        דוח אסדרת הנכסים הדיגיטליים

בחודש נובמבר 2022 פורסם דוח אסדרת תחום הנכסים הדיגיטליים מטעם הכלכלנית הראשית במשרד האוצר המציג את ממצאי עבודת המטה שנעשתה לצורך כך ומבחין בין נכסים דיגיטליים לא מגובים לבין  נכסים דיגיטליים מגובים.

בהתאם לדוח נדרשת הסרת חסמים הכוללת השלמת קבלת ההחלטות ומתן מענה לעניין מתן רישיונות לנותני שירותים פיננסים מוסדרים (נש"פים) במטבע וירטואלי והחלת פיקוח ואכיפה אפקטיבי תוך יידוע הציבור על פלטפורמות לא מפוקחות  וכן הבהרת אופן ניהול הסיכונים הנדרשים עבור המערכת הבנקאית בבואה לאפשר הפקדת כספים שמקורם בהשקעות בנכסים דיגיטליים והנמקה ללקוח בעת סירוב לפתיחת חשבון בנקאי של גוף הפעיל בתחום בהתאם לנוהל בנקאי תקין 411 ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור.

5.5.5.1                מטבע דיגיטלי מדינתיCurrency Digital Bank Central – CBDC

מטבע דיגיטלי המונפק על ידי בנק מרכזי של מדינה המשמש בעיקר כאמצעי תשלום והעברה לא בהכרח מבוסס על טכנולוגיית בלוקצ'יין לייעול אמצעי התשלום הקיימים, יצירת תשתית לעידוד חדשנות פיננסית, תמיכה ביתירות מערך התשלומים, סיוע במאבק בכלכלה השחורה, שימור היכולת של הציבור לבצע תשלומים בכסף של הבנק המרכזי גם בעידן הדיגיטלי ויצירת תשתית יעילה.

אסימונים ייחודיים (NFTs – Tokens Fungible Non ) נכסים המקנים לבעליהם בעלות על נכס ייחודי. נכסים אלה מספקים לרוב רישום בעלות על מוצרים דיגיטליים ספציפיים כמו יצירות אומנות דיגיטליות, פריטים במשחקי מחשב, זכויות יוצרים של מוזיקה ותוכן ואף ציוצים בטוויטר )הם יכולים לייצג גם רישום בעלות על נכסים פיזיים כמו יצירות אמנות "פיזיות" או מרשם נכסי נדל"ן, אך השימוש הנפוץ הינו עבור מוצרים דיגיטליים(. נכסים אלה נמכרים בפלטפורמות ייעודיות דוגמת OpenSea ,ונפח המכירות שלהם בשנת 2021 הגיע לשיא של כ- 13 מיליארד דולר, ולאחרונה צנח . הסיווג של נכסים אלה 9 באופן חד. נכון לסוף אוקטובר 2022 ,שווי השוק מוערך ב-7 מיליארד דולר לפי שימוש הינו מורכב, שכן מצד אחד מדובר בזכות בעלות על מוצר ספציפי וייחודי שהינה פונקציונאלית במהותה, ומנגד גם במקרה זה מדובר פעמים רבות בהשקעה פיננסית, המיועדת להשאת תשואה

 

5.6               הכנסות פטורות ממס הכנסה

 

נביא להלן הכנסות פטורות ממס הכנסה:

5.6.1          פטור ממס להכנסת נכה ועיוור

 

הכנסת עיוור והכנסת נכה 100% או 90% לפחות מחמת שלקה באיברים שונים פטורה ממס:

תקרה לשנה

בש"ח

תקרה לחודש

בש"ח

הכנסה מיגיעה אישית – נקבעה נכות לתקופה של 365 ימים ויותר שזכאי לתגמול חודשי 628,800 52,400
הכנסה מיגיעה אישית – נקבעה נכות לתקופה של 365 ימים ויותר שאינו זכאי לתגמול חודשי 409,200 34,100
הכנסה מיגיעה אישית – נקבעה נכות לתקופה בין 185 לבין 365 ימים שזכאי לתגמול חודשי 75,360 6,280
הכנסה שאינה מיגיעה אישית – פטור יחסי עד תקרה 75,360 6,280
הכנסה מריבית בשל פיקדון אם מקורה בפיצויים או בכספי ביטוח שבשל פגיעת גוף 309,960 25,830

 

נקבעה נכות לתקופה של עד 184 יום – אין פטור ממס הכנסה. והכל בכפוף להוראות בפקודה.

 

תקרת הפטור להכנסה מיגיעה אישית כאמור בסעיף 9(5) שהופקה מיום כ"ח בטבת התשפ"ב 1 בינואר 2022 תהיה 409,200 ש"ח בשנה ותינתן להכנסה מיגיעתם האישית של עיוור או של נכה שאינו זכאי לתגמול חודשי לפי החוקים האמורים שנקבעה לו נכות של 90% לפחות, אף אם נכות כאמור נקבעה מחמת שלקה באיברים שונים והאחוז האמור הוא תוצאה של חישוב מיוחד של הליקוי באיברים השונים, ובלבד שנקבעה לו נכות בשיעור של 40% לפחות בשל ליקוי אחד[57].  להנחיית רשות המסים.

עובדים הזכאים לפטור מהכנסתם מכוח סעיף 9(5 )לפקודת מס הכנסה,  המקבלים תגמול חודשי לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) או לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה בכל שנת המס, יצרפו אישור לטופס 101 על זכאות זו ויהיו זכאים לתקרת הפטור הגבוהה.

 

5.6.2          פטור ממס למענק עקב פרישה או מוות

מענק פרישה[58] פטור ממס בסכום של 12,640 ש"ח לשנת עבודה, במקרה מוות חס וחלילה כפל הסכום 25,280 ש"ח לשנת עבודה.

 

5.6.3          פטור ממס להלנת שכר

סכום שקיבל עובד כפיצוי הלנת שכר על פי חוק הגנת השכר פטור למעט לגבי מי שהכנסתו החייבת בחודש כלשהו ב – 24 החודשים שקדמו לקבלת הפיצוי עלתה על 8,280 ש"ח לאותו חודש, מרכיב המס שבפיצוי הפטור ישולם כמס.

5.6.4          פטור ממס לקצבת שאירים

קצבת שאירים המשולמת עקב פטירתו של אדם פטורה ממס אם  קצבת שאירים הנובעת מתשלומים פטורים או קצבת שאירים מתשלומים שאינם פטורים המשתלמת מקופת גמל לקצבה או בהתאם לתכנית ביטוח, או המשתלמת מכוח הסדר פנסיה תקציבית[59], עד לתקרה הקצבה המזכה העומדת על סכום של 8,660 ש"ח לחודש בשנת 2022.

 • לבן זוגו, לרבות מי שהיה ידוע בציבור כבן זוגו,
 • לילדו, לרבות לילדו המאומץ ובלבד שטרם מלאו לו 21 שנים, או, שאין לו כושר להשתכר מעבודה או ממשלח יד
 • להורה של הנפטר שכל פרנסתו על הנפטר ערב פטירתו ואין לו כושר להשתכר מעבודה או ממשלח יד.

5.6.5          פטור ממס למלגה לסטודנט או חוקר

 

מלגה לסטודנט או חוקר פטורה ממס[60]. תקרת הסכום הפטור לגבי חוקר הינה 100,000 ש"ח.

5.6.6          פטור ממס לפיצוי ששולם לתורמת ביצית

 

פיצוי ששולם לתורמת לפי סעיף 43 לחוק תרומת ביציות התש"ע-2010[61] פטור ממס.

5.6.7          פטור ממס להפרשי הצמדה בידי בעל שליטה

הפרשי הצמדה בגין הלוואות מבעל שליטה פטורות ממס בידי בעל השליטה.

5.6.8          פטור לדיבידנד בין חברות בישראל

הכנסות מדיבידנד בין חברות פטורות ממס למעט אם התקבלו מדיבידנד שמקורו מחוץ לישראל ויחויבו במס חברות בשיעור 23%. בהתאם להוראות הפקודה יינתן זיכוי ממס אשר שולם בחו"ל, בתנאים מסוימים.

 

6           הטבות במס הכנסה ו/או בביטוח לאומי

6.1               כללי

הטבות במס הכנסה ובביטוח לאומי ניתנות כחלק מהמדיניות המעודדת חסכון לטווח ארוך וביטוח חיים של יחיד.ה ובני משפחתו, וכן תרומה במוסדות ציבוריים והשקעות בישראל כדוגמת השקעה במחקר ופיתוח, בחיפושי נפט ועוד. סכום ההטבה שיינתן נגזר מהתשלום ומההכנסה החייבת ומוגבל בתקרה בדרך כלל. אדם שבידו הכנסה הנמוכה מההכנסה החייבת במס לא יוכל ליהנות מההטבות האמורות. בכדי לזכות בהטבות מומלץ לבצע תשלומים עד ליום 31 בדצמבר 2022.

מי שזכאי להחזר מס הכנסה מאחר ושילם מס הכנסה ביתר, או ששילם סכומים בגינם מגיעות לו הטבות, רשאי להגיש דוח שנתי לרשות המסים ולקבל החזר בגין מס ששולם ביתר. ניתן לקבל את ההטבות מראש על ידי הגשת מסמכים המאפשרים תיאום שיעור וסכום המס אשר ינוכה במקור באמצעות הממונה על השכר.

רשות המסים הוסיפה יישום המאפשר בקשה מקוונת לפתיחת שנים להחזר מס על ידי מי שאינו בהגשת חייב בדין וחשבון.

 

6.2               מועד קבלת ההטבה

 

מועד קבלת ההטבות לחייב בהגשת דוח – החזר מס הכנסה יתקבל תוך תשעים ימים מיום הגשת הדוח השנתי או עד ליום 31 ביולי בשנה העוקבת, כמאוחר ביניהם.

החזר מס הכנסה המגיע בגין ההטבות יוחזר למי שאינו חייב בהגשת דוח – עד שנה מתום השנה לגביה הוגש הדוח או תוך שנתיים לאחר תום שנת המס שבה שולם המס ביתר, לפי המאוחר.

החזר ביטוח לאומי, ככל שמגיע, יוחזר למבוטח בסמוך לקליטת הדוח ולהעברת הנתונים למוסד לביטוח לאומי.

 

ליתרת זכות מס הכנסה ו/או ביטוח לאומי תתווסף ריבית שנתית והפרשי הצמדה מתום שנת המס ועד ליום התשלום לנישום ו/או למבוטח.

 

6.3               מועד בקשת ההטבות

מי שחייב בהגשת דין וחשבון יבקש את ההטבות במועד הגשת הדוח השנתי (החל מחודש אפריל של השנה העוקבת). מי שפטור מהגשת דין וחשבון יכול להגיש בקשה להחזר מס הכנסה עד שש שנים מתום שנת המס בגינה מבוקש ההחזר.

ניתן להגיש לרשות המסים עד ליום 31 בדצמבר 2022 בקשות להחזר מס לגבי השנים משנת 2015 וזאת בגין הפסדי הון לרבות משוק ההון, וכן בין מוסדות כספיים שונים, ניכויים וזיכויים מגיעים אשר לא נלקחו בחשבון בשלב ניכוי מס במקור וכיו"ב.

6.4               תרומות למוסדות מוכרים- זיכוי (רצפה ותקרה)

סכום התרומה למוסד ציבורי מוכר יקנה זיכוי ממס בשיעור 35% ליחיד וזיכוי ממס בשיעור 23% לחבר בני אדם.

רצפת סכום התרומה למתן זיכוי: 190 ש"ח בשנה. תקרת סכום התרומה למתן זיכוי: 30% מההכנסה החייבת או 9,517,000 ש"ח בשנה לפי הנמוך, בכפוף לתקרה כוללת. סכום, העולה על התקרה לזיכוי יזוכה מהמס באותו אופן בשלוש שנות המס הבאות, ובלבד שלא יינתן זיכוי בכל אחת משלוש השנים בסכום העולה על סכום התקרה באותן שנים.

6.4.1          התנאים להתרת הזיכוי ממס הכנסה בשל תרומה:

 • זיכוי יינתן בשל תרומה לקרן לאומית או למוסד מוכר על-פי סעיף 46 לפקודה.
 • לא יינתן זיכוי בעד תרומה שניתנה בעדה תמורה (שירות, או, זכות, או, טובין).
 • לא יינתן זיכוי אלא אם הוגשה קבלה מקורית על שם התורם.
 • לא יינתן זיכוי אלא אם התרומה שולמה בשנת המס (ולא בהתחייבות לתשלומים עתידיים).
 • סכום העולה על התקרה לזיכוי שנתרם באותה שנת מס יזוכה מהמס באותו אופן בשלוש שנות המס הבאות בזו אחר זו ובלבד שלא יינתן זיכוי בכל אחת משלוש השנים בסכום העולה על התקרה באותן שנים.
 • תקרה כוללת להטבות מס לתרומות ולמו"פ שקובעת תקרה כוללת של 50% מההכנסה החייבת (לפני הניכוי בשל השתתפות במו"פ), שבגינה יוכל נישום לקבל זיכוי בשל תרומות וניכוי בשל השתתפות במו"פ שמבצע אדם אחר על-פי סעיף 20א לפקודה ועל פי חוק מס הכנסה (הטבות להשקעה בניירות ערך שתמורתם נועדה למחקר מדעי) התשמ"ד-1983.
 • תקרה כוללת להטבות מס לתרומות למשקיע במחקר ופיתוח שקובעת תקרה כוללת של 45% מההכנסה החייבת (לפני הניכוי בשל השקעה בסרט ישראלי ובשל השתתפות במו"פ), שבגינה יוכל נישום לקבל זיכוי בשל תרומות וניכוי בשל השקעה בסרט ישראלי ובשל השתתפות במו"פ שמבצע אדם אחר על-פי סעיף 20א לפקודה ועל פי חוק מס הכנסה (הטבות להשקעה בניירות ערך שתמורתם נועדה למחקר מדעי) התשמ"ד-1983.

6.4.2          זיכוי בעד תרומות בתלוש שכר

מעביד (מורשה) יכול להעניק לעובדיו זיכוי בשל תרומות בתנאי שסכום התרומה המרבי לעובד הינו 25,000 ש"ח לשנה.

6.4.3          היבטי מע"מ בעת תרומה

ככל שמדובר בתרומת נכס מנכסי העסק אשר מתקבלת תמורה בעדה מהמלכ"ר / המוסד הציבורי העסקה חייבת במע"מ, בין אם מדובר במלאי ובין אם מדובר ברכוש קבוע, וההתייחסות להעברת נכס או מלאי מהעסק תהיה בהתאם למחיר העסקה על-פי המחיר שהיה משתלם בעדה בתנאים רגילים. במקרים של תמורה כאמור העברת התרומה תדווח בעסקאות, לחליפין, לא תידרש ההוצאה ובהתאם גם מס התשומות. גישת רשות המסים השתנתה ובהתקיים תנאים מסוימים לא תהיה התרומה עסקה חייבת במע"מ.

 

6.5               החזקת יחידה בשותפות חיפושי נפט – ניכוי

 

מחזיק יחידה[62] בשותפות בחיפושי הנפט הנסחרת בבורסה לניירות ערך בישראל, ביום 31 בדצמבר 2022, או בתום יום מחיקת היחידה מהמסחר, ייחשב בעל טובת הנאה כאמור בתקנות הנפט והוא זכאי לניכוי מהכנסתו בגובה ההשקעה ביחידה בשנת המס בין אם הוא רכש את היחידה מהנפקה ובין אם הוא רכש אותה בבורסה. סכום הניכוי יהיה על פי דוח של השותף המנהל ולא יותר מהסכום ששילם הרוכש. במקביל לניכוי יקטין המשקיע את עלות ההשקעה (תושב חוץ פטור מרווח הון בעת מכירת יחידת השתתפות בשותפויות נפט).

 

6.6               מחקר ופיתוח – ניכוי

מימון מחקר ופיתוח על-ידי בעל מפעל, מבצע מחקר, או אדם אחר, עשוי להוות הוצאה מוכרת, בתנאים מסוימים, ובמגבלות מסוימות.

6.7               תקרה כוללת להטבות מס ולתרומות ולמו"פ

תקרה כוללת להטבות מס לתרומות ולמחקר ופיתוח (להלן – מו"פ) שקובעת בגובה של 50% מההכנסה החייבת (לפני הניכוי בשל השתתפות במו"פ) שבגינה יוכל נישום לקבל זיכוי בשל תרומות וניכוי בשל השתתפות במו"פ שמבצע אדם אחר על-פי סעיף 20א ועל פי חוק מס הכנסה (הטבות להשקעה בניירות ערך שתמורתם נועדה למחקר מדעי) התשמ"ד-1983.

תקרה כוללת להטבות מס לתרומות למשקיע בסרט ישראלי ובמחקר ופיתוח בגובה 45% מההכנסה החייבת (לפני הניכוי בשל השקעה בסרטים ובשל השתתפות במו"פ) שבגינה יוכל נישום לקבל זיכוי בשל תרומות וניכוי בשל השתתפות במו"פ שמבצע אדם אחר על-פי סעיף 20א ועל פי חוק מס הכנסה (הטבות להשקעה בניירות ערך שתמורתם נועדה למחקר מדעי) התשמ"ד-1983.

6.8               זיכוי בגין הוצאות החזקתו של קרוב במוסד

אם קרוב מוחזק במוסד מיוחד, הנישום זכאי להפחתת מס בשיעור של 35% מהסכומים שהוא או בן זוגו שילם לאחזקתו בתנאים אלה:

 • הקרוב במוסד המיוחד הינו ילד, בן זוג או הורה משותקים לחלוטין, מרותקים למיטה בתמידות, עיוורים או בלתי שפויים בדעתם או ילד מפגר או אוטיסט.
 • הזיכוי יינתן בשל תשלום סכומים העולים על 12.5% מהכנסתו החייבת של העובד.
 • הכנסות הקרוב המוחזק במוסד המיוחד אינן עולות על 173,000 ש"ח בשנת המס ליחיד ועל 277,000 ש"ח לבני זוג.
 • יש להמציא לפקיד השומה אישור רפואי בטפסים מתאימים, מסמכים המעידים על תשלומים למוסד המיוחד וכל מסמך שיידרש על ידי פקיד השומה בהתאם לנסיבות.
 • הזכות לקבלת הזיכוי האמור לא תחול אם הוא קיבל את שתי נקודות הזיכוי בשל נטול היכולת.

6.9               זיכוי בגין ילד נטול יכולת

נישום זכאי לשתי נקודות זיכוי בגין ילד משותק, עיוור או מפגר (סובל מפיגור שכלי או מפיגור התפתחותי לעומת בני גילו בשל לקות למידה חמורה או בשל מחלה קשה). בגין ילד הסובל משיתוק, עיוורון, פיגור שכלי או מאוטיזם, יש להמציא לפקיד השומה אישור רפואי על גבי טפסים מתאימים.

בגין ילד הסובל מלקות למידה חמורה של קשב וריכוז ו/או היפר- אקטיביות, בנוסף לטפסים יש להמציא הודעה של ועדת השמה על הפניית הילד לחינוך מיוחד וכן אישור ממנהל הגן/בית הספר כי הילד לומד בפועל בחינוך מיוחד. בגין ילד הסובל ממחלה קשה הגורמת לו לפיגור התפתחותי לעומת בני גילו, יש להמציא בנוסף לטפסים אישורים לפי דרישות פקיד השומה בהתאם לנסיבות המקרה.

מתן ההנחה מותנה בכך שהכנסות נטול היכולת אינן עולות על 173,000 ש"ח בשנת המס ואם יש לו בן זוג שהכנסותיהם אינן עולות על 277,000 ש"ח בשנת המס.

נישום לא יוכל לקבל נקודות הזיכוי בגין ילד נטול יכולת אם הוא נהנה מזיכוי במס בשל הוצאות החזקת אותו ילד במוסד מיוחד.

7            קופת גמל וביטוח חיים

7.1               כללי

7.1.1          הגדרות

עמית יחיד – יחיד שאיננו עמית מוטב, אשר נולד לפני שנת 1961, או, שהיתה לו בשנת המס הכנסת עבודה שבגינה הוא זכאי לקיצבה על פי דין או חוזה.

עמית מוטב – יחיד שבשל הכנסתו הופקדו כספים לקופת גמל לקיצבה בסכום שלא פחת מ-1,688 ש"ח 16% מהשכר הממוצע במשק[63], שהם 20,257 ש"ח בשנה (16%*12*10,551).

הכנסה מזכה – סך כל הכנסתו החייבת של יחיד, לפני הניכוי על פי סעיף זה ועל פי סעיף 47א, כמפורט להלן, לפי הענין:

(1)   לגבי יחיד שהיתה לו רק הכנסת עבודה – עד לסכום של 106,800 שקלים חדשים לשנה;

(2)   לגבי יחיד שלא היתה לו הכנסת עבודה – עד לסכום של 157,200 שקלים חדשים לשנה;

(3)   לגבי יחיד שהיו לו הכנסת עבודה והכנסה שאינה הכנסת עבודה, בשל הכנסת עבודה – עד לסכום האמור בפסקה (1) ובשל הכנסה שאינה הכנסת עבודה – עד לסכום האמור בפסקה (2) בניכוי הכנסת העבודה שלו, או בניכוי הסכום האמור בפסקה (1), לפי הנמוך מביניהם, ובלבד שתובא בחשבון, תחילה, הכנסת העבודה שלו.

הכנסה לעמית עצמאי – סך כל הכנסתו החייבת של היחיד לפני הניכוי בשל הפקדה לקופת גמל ובשל תשלומי ביטוח לאומי, עד לסכום של 106,800 ש"ח לשנה (8,900 ש"ח לחודש), בניכוי הכנסתו המבוטחת,

הכנסה מבוטחת – הכנסת עבודה, בשלה שילם מעביד בעד עובדו סכומים לקופת גמל לתגמולים או לקופת גמל לקיצבה וכן הכנסת עבודה שבשלה זכאי העובד לקצבה על פי דין או חוזה.

הכנסה נוספת – הסכום הנמוך מבין אלה:

 • סך כל הכנסתו של היחיד לפני הניכוי בשל הפקדה לקופת גמל ובשל תשלומי ביטוח לאומי, כמפורט להלן, לפי העניין:
  • לגבי יחיד שאין לו הכנסה מבוטחת -סכום של עד לסכום של 106,800 ש"ח לשנה,
  • לגבי יחיד שיש לו הכנסה מבוטחת סכום של עד לסכום של 213,600 ש"ח לשנה בניכוי הכנסתו המבוטחת או סכום של 106,800 ש"ח, לפי הגבוה,

קופת גמל שאינה משלמת לקצבה – קופת גמל שניתן למשוך ממנה כספי פיצויים ושניתן להעבירם לקופת גמל משלמת לקצבה (קופת גמל הונית לשעבר).

קופת גמל משלמת לקצבה – קופת גמל שנועדה לשלם קצבה (סכום חודשי קצוב). לאורך תקופת חיי העמית.

תשואות שיצברו בקופת הגמל יהיו חלק בלתי נפרד מהקצבה המשתלמת. לא מותרת הפקדה לקופה מרכזית לפיצויים.

קופת גמל להשקעה – קופת גמל המיועדת לתשלום סכום הון לעמית עצמאי או למוטביו;

קופת גמל לחופשה – קופת גמל המיועדת לתשלום דמי חופשה, אשר עמיתיה הם עובדים יומיים כהגדרתם בתקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי בשכר עבודה ותשלום מס מעסיקים), התשנ"ג-1993; לענין זה, "דמי חופשה" – סכומים המשתלמים לעובד לפי כל דין או הסכם, בעד ימי חופשה;

ביטוח חיים – ביטוח מפני הסיכון למקרה מוות של המבוטח, בלא מרכיב הסיכון שאינו כולל תשלומי פנסיה לשאירים.

ביטוח קצבת שאירים – ביטוח מפני הסיכון למקרה מוות של המבוטח, בלא מרכיב הסיכון הכולל תשלומי פנסיה לשאירים.

קרן השתלמות – קופת גמל שנועדה לחסכון למטרת השתלמות ולכל מטרה.

תקרת שכר להפרשת מעביד לקופת גמל לקצבה הפטורה ממס בעת ההפרשה מעל פעמיים וחצי השכר הממוצע (26,378 ש"ח בחודש, 316,530 ש"ח בשנה) חייבת במס בידי העובד.

הפקדה שאינה חייבת כהכנסה בידי העובד למרכיב הפיצויים בקופת גמל הוא 34,900 ש"ח לשנה (2,908 ש"ח לחודש) או משכורת חודשית מבוטחת לפי הנמוך שבהם למעט לגבי מי שהפקיד לקרן ותיקה.

תקרת ההפקדה לקופת גמל להשקעה 72,616 ש"ח לשנה.

7.1.2          זיכוי הפקדה לביטוח חיים או לביטוח קצבת שאירים

יינתן זיכוי בשיעור 25% מההפקדות לביטוח חיים שלו ושל ילדו ולקופת גמל לטובתו או לטובת ילדו או לשם שמירת זכויות הפנסיה של ילדו, או, 35% מההפקדות לקצבה לשמירת זכות הפנסיה שלו או של בן זוגו, או לביטוח קצבת שאירים מוגבל בתקרה.

תקרת זיכוי בשיעור 7% מהכנסתו המזכה שהיא הכנסת עבודה מבוטחת עד תקרה של 106,800 ש"ח בשנת 2022 ובלבד שהסכום הכולל בשלו יינתן זיכוי בעד סכומים ששולמו לביטוח קצבת שאירים לא יעלה על 1.5% מהכנסתו המזכה של היחיד, ושהסכום הכולל בשלו יינתן זיכוי בעד סכומים ששולמו לביטוח חיים לביטוח קצבת שאירים בשל הכנסה שאינה מעבודה לא יעלה על 5% מהכנסתו המזכה של היחיד.

תקרת זיכוי מהכנסה מזכה שאינה הכנסת עבודה או אם אין בידו הכנסה מבוטחת 5% מהכנסה עד 208,800 ש"ח בשנה.

החיסכון המזערי ללא הגבלה של 5% מההכנסה – 2,076 ש"ח לשנה.

דוגמא: הפקדה בסך 7,224 ש"ח לקופת גמל לקצבה תקנה זיכוי בשיעור 35%, בסך 2,528 ש"ח לשנה, 211 ש"ח לחודש. הפקדה של סכום זהה לביטוח חיים תקנה זיכוי בשיעור 25%, בסך 1,806 ש"ח לשנה, 150 ש"ח לחודש. הפקדה בסך 10,320 ש"ח לקופת גמל לקצבה תקנה זיכוי ממס בשיעור 35% שהם 3,612 ש"ח לשנה, 301 ש"ח לחודש. הפקדה של סכום זהה לביטוח חיים תקנה זיכוי בשיעור 25% בסך 2,580 ש"ח לשנה, 215 ש"ח לחודש. ובלבד שהסכום הכולל בשלו יינתן זיכוי בעד סכומים ששולמו לביטוח קצבת שאירים שלא יעלה על 1.5% מהכנסתו המזכה של היחיד.

7.1.3          ניכוי

ניכוי מהכנסתו החייבת של סכומים ששילמו הוא או בן זוגו או לטובת ילדו בשיעור 11% מההכנסה לעמית עצמאי בשל סכומים ששולמו לקופת גמל, עד לתקרה של 213,600 ש"ח בשנה, הפקדה בסך 23,496 ש"ח. ההטבה המקסימלית תינתן בגין הפקדת 16% מההכנסה החייבת שהם 34,176 ש"ח.

7.1.4          הטבות למי שאינו עמית מוטב

למי שאינו עמית מוטב יינתן זיכוי בשיעור 25% מההפקדות לביטוח חיים ותגמולים או 35% מההפקדות לקצבה לשמירת זכות הפנסיה שלו או של בן זוגו, או לביטוח קצבת שאירים מוגבל בתקרה.

תקרת הכנסת עבודה של 106,800 ש"ח בשנת 2022 מגבלת זיכוי 7% – 7,476 ש"ח, ניכוי 5% – 5,340 ש"ח, הפקדה בסך 12,816 ש"ח.

תקרת הכנסה שאינה הכנסת עבודה של 157,200 ש"ח בשנת 2022 (12,600 ש"ח לחודש). זיכוי 7% – 11,004 ש"ח, ניכוי 5% – 7,860 ש"ח הפקדה בסך 18,864 ש"ח. ואם שילם בעד קצבה בלבד והסכום ששילם עולה על 12% מהכנסתו יותר לו בשל החלק העולה על 12%, ניכוי נוסף עד 4% מאותה הכנסה.

עמית יחיד זכאי לניכוי מהכנסתו הנוספת אך לא יותר מ- 22,250 ש"ח לחודש (267,000 ש"ח בשנה) בניכוי הכנסה מבוטחת עד תקרה של 8,900 ש"ח בחודש (106,800 ש"ח בשנה).

7.1.5          הפקדה לקופת גמל ליחיד בעל שליטה בחברה

שיעור ההפרשה לקופת גמל המוכר כהוצאה בחברה 6% ממשכורתו הקובעת של יחיד בעל שליטה[64] אך לא יותר מ- 12,340 ש"ח בשנה.

7.1.6          קרן השתלמות

7.1.6.1                ניכוי

 

התשלום המקסימאלי שיוכר כניכוי הינו 4.5% מהכנסתו החייבת השנתית של היחיד בעל הכנסה מעסק או משלח יד וחבר קיבוץ[65] עד לתקרת הכנסה חייבת של 270,000 ש"ח. מניכוי מקסימאלי בהפקדה של 18,900 ש"ח (7%) המקנה ניכוי מקסימאלי של 12,150 ש"ח בשנה (4.5%). מכל סכום שיפקיד יופחת שיעור של 2.5% מהכנסתו הקובעת.

7.1.6.2                דוגמה לניכוי בשל הפקדה לקרן השתלמות לעצמאים וחברי קיבוץ

הכנסה חייבת לשנה שיעור ההפקדה הפקדה לקרן השתלמות לעצמאים שיעור הניכוי ניכוי מס שולי הטבת מס
50,000 7% 3,500 4.50% 2,250 0
100,000 7% 7,000 4.50% 4,500 14% 630
150,000 7% 10,500 4.50% 6,750 21% 1,418
200,000 7% 14,000 4.50% 9,000 31% 2,790
250,000 7% 17,500 4.50% 11,250 35% 3,937
300,000 7% 18,900 4.50% 12,150 35% 4,252

7.1.6.3                הפקדה לקרן השתלמות לשכיר

 

לא יראו כהכנסה בידי העובד סכומים המופקדים על ידי המעביד עד לשיעור של 7.5% מהשכר (לגבי עובדי הוראה עד לשיעור 8.4%), בגבולות תקרה של הכנסה שנתית בסך 188,544 ש"ח (שכר חודשי בסך 15,712 ש"ח), וההוצאה תוכר בידי מעבידו.

הפקדות מעבר לתקרה הן טובת הנאה החייבת במס ובביטוח לאומי של העובד.

7.1.6.4                ההפקדה לקרן השתלמות לשכיר בעל שליטה בחברה

התשלום המקסימאלי שיוכר כהוצאה לחברה הינו 4.5% ממשכורתו של היחיד בעל שליטה[66] עד לתקרה של 188,544 ש"ח בשנה. סכום הפקדה מרבי בשנה של 11,312 ש"ח (6%) על ידי היחיד והחברה המקנה ניכוי מקסימאלי בחברה של 8,484 ש"ח בשנה (4.5%), במקביל לאי חיובו במס של שכיר בעל שליטה ולניכוי ממשכורתו של 2,828 ש"ח (1.5%).

הפקדה לקרן השתלמות מעבר לתקרה היא טובת הנאה החייבת במס ובביטוח לאומי בידי בעל השליטה ואינה מותרת כהוצאה בחברה.

7.1.6.5                אי חיוב במס על ריבית על הפקדות בקרן השתלמות

ריבית ורווחים שנצברו בקרן השתלמות על ההפקדות בקרן השתלמות יהיו פטורים ממס בעת משיכה כדין התקרה לסכום בגינו הריבית פטורה הינה לכל אחת מההפקדות, לאמור, הריבית על הסכום שהופקד כשכיר, בסך 18,854 ש"ח, שהופקד כשכיר בעל שליטה, בסך 11,312 ש"ח ועל הסכום שהופקד כעצמאי בסך 18,900 ש"ח.

7.1.6.6                קרן השתלמות – משיכת כספים

משיכת כספים מקרן השתלמות במגבלות כאמור תתאפשר בפטור ממס כל שלוש שנים למטרת השתלמות וכל שש שנים לכל מטרה שהיא ללא חיוב במס, גם הרווחים שנצברו על הסכומים האמורים יהיו פטורים ממס. משיכה שלא כדין תתחייב במס בשיעור הגבוה מבין 35% לבין שיעור המס השולי החל על הכנסת היחיד.ה בדרך של ניכוי מס במקור. משיכת כספים מקרן השתלמות לאחר פטירה חס וחלילה פטורה ממס.

 

7.1.6.7                משיכת כספים – משבר הקורונה

בהתאם להוראת שעה[67] עובד שהוא או בן זוגו פוטרו או הוצאו לחל"ת זכאי למשוך בפטור ממס חד פעמי סכום של עד 7,500 ש"ח, בכל חודש, לרבות ריבית ורווחים אחרים שמקורם בהפקדה המוטבת בלא שינוכה מס אם הוגשה הצהרה לחברה המנהלת יחד עם בקשת המשיכה שההכנסה החייבת הממוצעת החודשית פחתה של העובד.ת ו/או בן.ת זוגו. העובד יקבל את הסכום המגיע תוך שבעה ימי עסקים[68] מהיום שבקשתו הגיעה לחברה המנהלת.

 

7.1.7          ניכוי בשל תשלום לביטוח מפני אובדן כושר עבודה

 

ניכוי ממס בשל הוצאה לרכישת ביטוח מפני אובדן כושר עבודה (להלן "א.כ.ע") יינתן מכל הכנסה בשיעור של עד 3.5% מההכנסה החייבת מעסק, משלח יד, או משכר עבודה (למעט שווי של שימוש ברכב שהועמד לרשותו של עובד). נקבע כי מדובר בביטוח מועדף.

"ביטוח מועדף" – ביטוח מפני אובדן כושר עבודה, ואם נרכש הביטוח בטרם מלאו למבוטח 60 שנים התקיימו לגבי הביטוח גם שני אלה:

 • תקופת הביטוח, למעט ביטוח קבוצתי נמשכת עד שימלאו למבוטח 60 שנים לפחות.
 • אם יקרה מקרה הביטוח בטרם ימלאו למבוטח 60 שנים, ישתלמו הכספים על פי הביטוח ממועד קרות הביטוח ועד תום תקופת אובדן כושר עבודתו או, עד שימלאו למבוטח 60 שנים לפחות, לפי המוקדם.

כאשר מדובר בשכיר שהמעביד שילם בעבורו לקופת גמל, יינתן ניכוי עד 3.5% בשל הפקדה לקופת גמל בשיעור העולה על 4% יופחת השיעור האמור (שיעור ההפרשה יחד עם תגמולי המעסיק לא תעלה על 7.5%).

הניכוי מגיע לכל אחד מבני הזוג.

תקרת ההכנסה לעניין זה -297,180 ש"ח (ניכוי מקסימאלי 10,401 ש"ח לשנה, 866 ש"ח לחודש).

7.2               משיכה מפוליסה לא.כ.ע

משיכת כספים עקב מקרה ביטוח מפוליסה לאובדן כושר עבודה חייבת במס כהכנסה מיגיעה אישית.

7.3               משיכת כספים שלא כדין

משיכת כספים שלא כדין תתחייב במס הכנסה בשיעור 35%, בדרך של ניכוי מס במקור.

7.4               משיכה מקופת גמל משלמת לקצבה

משיכה בידי עמית בקופת גמל שאינה קרן ותיקה או בידי עובד של עמית-מעביד, של כספים מקופת גמל משלמת לקצבה, בדרך של היוון חלק מהקצבה לסכום חד-פעמי תיעשה –

(1) לגבי עמית – בהתאם לשיטת ההיוון שנקבעה בתקנון הקופה, ובלבד שסכום הקצבה שלו יהיה זכאי העמית לאחר ההיוון לא יפחת מסכום הקצבה המזערי, ואם סכום הקצבה שלו יהיה זכאי העמית לאחר ההיוון שווה לסכום הקצבה המזערי או אם סכום הקצבה שלו זכאי העמית אינו עולה על סכום הקצבה המזערי בהתאם לשיטת ההיוון שנקבעה בתקנון הקופה, לפי שיעור מהקצבה שלה הוא זכאי מהקופה שלא יעלה על 25% ולתקופה שלא תעלה על חמש שנים, משולמת לעמית פנסיה תקציבית או קצבה מקופה אחרת, יובא בחשבון גם סכום הקצבה או הפנסיה התקציבית כאמור, לצורך חישוב סכום הקצבה שלו יהיה זכאי העמית לאחר ההיוון,

(2) לגבי עובד של עמית-מעביד – בהתאם לשיטת ההיוון שנקבעה בתקנון הקופה.

סכום "קצבה מזערי" 4,606 ש"ח לחודש.

7.5               משיכה מקופת גמל לא משלמת לקצבה – קופה לחסכון

משיכה מקופת גמל לא משלמת לקצבה בידי עמית תיעשה רק באמצעות העברתם לקופת גמל משלמת לקצבה למעט לגבי סכומים שהופקדו לפני שנת 2008.

משיכה של כספים ממרכיב הפיצויים, מחשבון חדש וכן על משיכה בידי עמית שמתקיימים בו כל אלה: הוא הגיע לגיל פרישה[69], סך הכספים בחשבונותיו בקופת הגמל שממנה נמשכים הכספים, בקופת גמל לא משלמת אחרת ובקופת גמל משלמת שאינה קרן ותיקה, אינו עולה על סכום הצבירה המזערי, לא משולמת לו קצבה מקופת גמל משלמת שאינה קרן ותיקה, ואם משולמת לו קצבה כאמור סך הקצבאות המשולמות לו מהקופה האמורה, ומקופות משלמות אחרות בתוספת פנסיה תקציבית, עולה על סכום הקצבה המזערי.

סכום קצבה מזערי 4,606 ש"ח. סכם צבירה מזערי 95,718 ש"ח.

7.6               משיכה מקופת גמל מרכזית

משיכה של כספים מקופת גמל מרכזית לקצבה, שאינה במישרין בידי עובד של עמית-מעביד או בידי עמית-מעביד, תיעשה רק באמצעות העברתם לאחד מאלה: קופת גמל אחרת שהיא קופת גמל מרכזית לקצבה, המדינה, בהתאם להסכם שנחתם בין העמית-המעביד לבין המדינה, העברה בידי עמית, של כספים שהופקדו לחשבונו בקופת הגמל.

7.7               משיכה מקופת גמל אישית

משיכה בידי מעביד של עמית-שכיר, של כספים שהפקיד בקופת גמל אישית לפיצויים או במרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה, בכפוף להוראות סעיף 14 וסעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים תשכ"ג-1963.

8           ניכויים

נזכירכם כי בכדי לזכות בהטבות ולהבטיח התרת הוצאות, מומלץ בחלק מהמקרים לבצע תשלומים עד ליום 31 בדצמבר 2022 בשים לב לתנאים להתרת הוצאה בניכוי שהוצאה בשנת המס 2022 בייצור הכנסה בתנאי שלא הוגבלו בסכום או שהותנו בתשלומם לאחר.

8.1               תשלומי שכר ומענקים

יותרו בניכוי תשלומי שכר ומענקים שישולמו בגין שנת 2022 עד ליום 31 במרץ 2023.

8.2               תקרה לתשלום שכר בתאגיד פיננסי

"תקרה לתשלום" – 2,583,000 ש"ח לשנה.

לא תותר בניכוי הוצאה בשל עלות שכר שנשא בה תאגיד פיננסי, במישרין או בעקיפין, בשנת המס, בעד נושא משרה בכירה או עובד, העולה על 2,583,000 ש"ח בשנה (וחלק יחסי מסכום זה בשל חלק משנה), בניכוי הוצאה בשל הענקת מניות או זכות לקבלת מניות, ובניכוי עודף עלות שכר (ההוצאה העודפת).

חישוב עלות השכר לגבי נושא משרה בכירה או עובד בתאגיד פיננסי, יכלול את עלות השכר שנשאו בה הן התאגיד הפיננסי והן תאגידים קשורים לתאגיד הפיננסי בעד אותו נושא משרה בכירה או עובד (עלות השכר הכוללת); ההוצאה העודפת תיוחס לתאגיד הפיננסי ולתאגידים קשורים לו, בהתאם ליחס בין עלות השכר שנשא בו כל אחד מהם לעלות השכר הכוללת.

לעניין חישוב עלות השכר יראו את ההוצאה בשל מענקי פרישה, כאילו הוצאה בחלקים שנתיים שווים בשנות העבודה שבשלהן משולמת ההוצאה (תקופת העבודה); עלתה ההוצאה בשל עלות השכר בגין שנת המס שקדמה למועד ההוצאה בשל מענקי פרישה על התקרה לתשלום, ייווסף לעלות השכר בשנת ההוצאה בשל עלות פרישה החלק שבו עלתה ההוצאה האמורה על התקרה לתשלום באותה שנת מס, כשהיא מוכפלת בתקופת העבודה.

"הוצאה בשל הענקת מניות או זכות לקבלת מניות" – סך ההוצאה השנתית שיש לרשום בדוחות הכספיים בשל הענקה של מניות או זכות לקבלת מניות, לנושא משרה בכירה או לעובד, והכול בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים;

"הוצאה בשל מענקי פרישה" – הוצאה בעד תשלומי מעביד לקופת גמל כמשמעותם בסעיף 17(5) או בעד מענק עקב פרישה או מענק עקב מוות כמשמעותם בסעיף 9(7א);

"כללי החשבונאות המקובלים", "נושא משרה בכירה", "תאגיד פיננסי", ו"תאגיד קשור" – כהגדרתם בחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו-2016;

"עלות שכר" – שכר, וכן כל סכום ששילם מעביד לקרן השתלמות או לקופת גמל, גם אם לפי סעיף 3 לא רואים אותו כהכנסת עבודה במועד ששולם לקרן ההשתלמות או לקופת הגמל, וכן סכום תשלום דמי ביטוח ששילם מעביד בעד עובדו לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995;

"שכר" – כל אחד מהמנויים בפסקאות (1) עד (3) שלהלן, למעט זכות לרכישת נכס כמשמעותה בסעיף 3(ט) ומניה כהגדרתה בסעיף 102, אשר ניתן לנושא משרה בכירה או לעובד בקשר עם עבודתו או כהונתו בתאגיד פיננסי, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות באמצעות חברה שבשליטתו – (1)    הכנסה כאמור בסעיף 2(2); (2)    מענק עקב פרישה או מענק עקב מוות כמשמעותם בסעיף 9(7א); (3)    השתכרות או רווח כמשמעותם בסעיף 2(1) ו-(10);

8.3               הכללים למתן נקודות זיכוי לעובדים זרים

התקנות[70] קובעות מתן חצי נקודת זיכוי לאישה עובדת זרה חוקית (בכל הענפים) ומתן שתי נקודות זיכוי ורבע, בשל נסיעות ובשל תושבות, לעובד זר חוקי בענף הסיעוד.

עובד זר חוקי הינו תושב חוץ ששהייתו בישראל או באזור והעסקתו בישראל או באזור מותרות על פי דין והוא אינו "מומחה חוץ" או "מרצה אורח", והוא בעל אשרת ב/1 (עובד זמני) לפי תקנה 5(א) לתקנות הכניסה לישראל התשל"ד-1974.  עובד זר חוקי בתחום הסיעוד הינו עובד זר חוקי בעל היתר לעסוק בתחום הסיעוד שהוארכה שהותו בישראל לפי סעיף 3 א (ב) לחוק הכניסה בישראל.

8.4               אי התרת ניכוי הוצאות שכר לעובדים זרים המועסקים שלא כדין

יישום מדיניות הממשלה להפחתת כמות העובדים הזרים המועסקים בישראל ולמיגור תופעת העסקה שלא כדין, בעמדת רשות המסים לפיה לא יותרו בניכוי הוצאות שכר בגין העסקת עובדים זרים שלא כדין וידרשו מנישומים הצגת אישורים מתאימים על העסקה כדין.

8.5               פיקדון למסתננים

בהתאם לחוק[71] מעסיק של עובד זר שהוא מסתנן[72] יפקיד בעדו פיקדון מידי חודש בחודשו בסכום השווה ל-36% משכר עבודתו של המסתנן בעד החודש שבעדו משולם הפיקדון[73], במועד הקבוע שבו על המעסיק לשלם את שכרו של המסתנן. בחודש שבו חל מועד עזיבתו של העובד הזר שהוא מסתנן את ישראל שלא לצורך יציאה זמנית ממנה, ישלם המעסיק את יתרת סכום הפיקדון בעד תקופת העסקתו של העובד הזר עד למועד האמור, חמישה ימים לפחות לפני מועד זה, והכול ככל שהוא יודע על מועד העזיבה כאמור.

ניכוי חלק העובד יהיה לאחר ניכוי המס במקור כלומר קודם מנוכה מס במקור משכר העובד ברוטו.  כספי הפיקדון יופקדו לחשבון ייעודי אשר יפתח למסתנן בגוף המנהל את כספי הפיקדון. למפקיד תשלח הודעה במייל על ההפקדה לפיקדון. המעסיק ימסור העתק של ההודעה על ההפקדה לפיקדון לעובד זר שהוא מסתנן. כספי הפיקדון יעמדו לרשות העובד הזר שהוא מסתנן רק לאחר מילוי בקשה לשחרור כספי הפיקדון, אשר תוגש לפחות עשרה ימים לפני יציאת העובד לצמיתות מהארץ. תשלום הפיקדון יבוצע בעת יציאת המסתנן בעמדת בנק מזרחי-טפחות לאחר הבידוק בשדה התעופה בן גוריון.

מעסיק המשלם פיקדון לגבי מסתנן, ידווח לממונה במשרד הפנים האחראי על מתן היתרים, באופן מקוון, במועד ביצוע התשלום, על תשלום הפיקדון כאמור לגבי כל עובד זר שהוא מסתנן המועסק על ידיו, על סכום הפיקדון ששולם והתקופה שבעדה שולם, ועל פרטיו ופרטי העובד הזר שלגביו שולם הפיקדון.

8.6               הוצאות שהייה למומחה חוץ לעיתונאי ולספורטאי זר ולמרצה אורח

מרצה אורח[74] או מומחה חוץ[75] זכאי לנכות בשל התקופה שבה שהה בישראל, אך לא יותר מאשר בעד תקופה של שנים עשר חודשים, מהכנסות שהוא מקבל בעד הוראה, מחקר או מתן שירות משכורת בסך 13,600 ש"ח, הוצאות טיסה, דיור והוצאות שהייה בסך 340 ש"ח ליום.

ספורטאי חוץ[76] או עיתונאי חוץ[77] זכאי לנכות בשל התקופה שבה שהה בישראל, אך לא יותר מאשר בעד תקופה של ארבעים ושמונה חודשים, מהכנסות שהוא מקבל הוצאות טיסה, דיור והוצאות שהייה בסך 340 ש"ח ליום.

8.7               ניכוי בעד תשלום דמי ביטוח לאומי

יחיד שבשנת המס שילם דמי ביטוח בשל הכנסה שאינה הכנסת עבודה זכאי לניכוי בשיעור 52% מהתשלומים לביטוח לאומי שיבוצעו לפני תום שנת המס ובלבד שהניכוי לא יעלה על הכנסתו החייבת שלפני הניכוי.

8.8               לינה באזור פיתוח

ניכוי בשל לינה או שכירת דירה באזור פיתוח לא יעלה על 1,830 ש"ח לחודש למשך של על שלוש שנים מיום שהחל הנישום לעבוד דרך קבע בשטח פיתוח אך אינו גר בו עם משפחתו שעמה היה גר אילולא עבד שם.

8.9               כיבודים

יותרו בניכוי 80% מהוצאות שהוצאו לכיבוד קל במקום העיסוק של הנישום[78], "כיבוד קל" – שתייה קרה או חמה או עוגיות או פירות וכיוצא באלה.

8.10            מתנות

יותרו בניכוי מתנות שנתן נישום בגין קשר עסקי ללקוחות ו/או לספקים ו/או לעובד לרגל אירוע אישי, ובלבד שסכום הניכוי לא יעלה על 220 ש"ח לשנה לאדם[79] ובלבד שנרשמו פרטי זיהוי המקבל, מקום נתינת המתנה וקבלות לאימות ההוצאה.

8.11            ביגוד

יותרו בניכוי 80% מהוצאות שהוצאו לרכישת ביגוד עבורו או עבור העובדים, ואולם אם לא ניתן להשתמש בביגוד שלא לצרכי עבודה תוכר ההוצאה במלואה. "ביגוד" – בגדים לרבות נעליים, אשר ניתן לזהות בהם, באופן בולט, השתייכות לעסקו של הנישום, או, אם חובה ללבוש אותם על-פי דין.

8.12            טלפון מהבית

יותרו שיחות טלפון הנעשות ממקום המגורים של בעל העסק, או, בעל שליטה בחברה.

80% מההוצאה אם ההוצאה אינה עולה על 24,400 ש"ח. ההוצאה בניכוי 4,900 ש"ח אם ההוצאה עולה על 24,400 ש"ח. יותרו במלואן הוצאות טלפון לחו"ל שיוצרו בייצור הכנסה.

8.13            טלפון נייד

בהתאם לתקנות לא יותרו בניכוי, או, יזקפו כשווי, הנמוך מבין מחצית מההוצאה, או סכום בסך 105 ש"ח לחודש (1,260 ש"ח בשנה).

8.14            ניכוי במקור מהכנסה חייבת של תושב חוץ – תנאי להתרת הוצאה

הכנסה חייבת של תושב חוץ, תותר בניכוי כהוצאה רק אם שולמה בשנת המס או שהמס עליה נוכה והועבר לפקיד השומה לא יאוחר משלושה חודשים לאחר תום שנת המס, או תום שנת המס המיוחדת. בהתאם להוראות הפקודה חובה לנכות מס במקור מהכנסתו החייבת של תושב חוץ הינה על המשלם, לרבות על מוסד כספי.

8.14.1      מסלול ירוק להעברות למדינות אמנה

מסלול ירוק להעברות למדינת אמנה על סמך הצהרה לבנק בלבד[80]. המסלול הירוק מיועד לסוגי התשלומים הבאים: השקעה במניות חבר בני אדם ואו השקעה או תוספת מימוש המשולמת במימוש אופציות, השקעה בזכויות בשותפות, השקעה בנדל"ן / בנכסים מוחשיים אחרים בחו"ל, מתן הלוואות לתושב חוץ, מתן הלוואות בעלים לחבר בני אדם, החזר קרן הלוואה.

8.15            חובות אבודים

ניכוי חוב אבוד ניתן לניכוי אף אם זמן פירעונו קודם לשנת המס הנוכחית. על הנישום חלה חובה להוכיח כי סיכויי הגביה אפסו, ולהציג ראיות על הליכי גביה שננקטו, או, כי החייב הוכרז פושט רגל, או, לגבי חברה נמצאת בהליך של פירוק. ניתן לדרוש מע"מ עסקאות ששולם בגין חוב שלא שולם רק בהתקיים התנאים הבאים:

 • הוצאה הודעת זיכוי ונמסרה לחייב בהתאם להוראות ניהול ספרים.
 • חלפו שישה חודשים וטרם חלפו שלוש שנים מיום שבוצעה עסקה.
 • ניתנה הודעה למנהל מע"מ ובה פורטו פרטי העסקה שבשלה נוצר החוב, פעולות והליכים שנקט העוסק לגביית החוב, עובדות אחרות שבשלהן הפך החוב לאבוד, הדוחות התקופתיים שבהם נכללות החשבוניות המתייחסות להודעת הזיכוי.

8.16            אי התרת חיוב ריבית והפרשי הצמדה בשל חוב למוסדות

נישום מחויב בהפרשי הצמדה ובריבית בגין החוב למס הכנסה ולביטוח לאומי וזאת מתום שנת המס לגביה הוא חייב במס. ריבית והפרשי הצמדה כאמור אינם מותרים בניכוי.

 

8.17            הוצאות בשל נסיעה לחוץ לארץ

ההוצאה ההוצאה/
תקופת הנסיעה
מרבית העולם

 

מדינות אחרות[81] – תוספת של 25%
כרטיסי טיסה מחלקת תיירים מותרות מלוא ההוצאות
ראשונה או עסקים מותרות מלוא ההוצאות עד למחיר כרטיס במחלקת עסקים באותה הטיסה
הוצאות

לינה

נסיעה שכללה עד וכולל 90 לינות
7 הלינות הראשונות מותרות ההוצאות עד 313$ ליממה מותרות ההוצאות עד 391$ ליממה
מהלילה ה- 8 עד הלילה ה- 90 הוצאה עד 137$ ללינה תותר במלואה מעל 137$ ללינה 75% יוכרו אך לא פחות מ137$ ולא יותר מ-235$ עד 171.25$ ללינה יותרו במלואן מעל 171.25$ ללינה 75% יוכרו אך לא פחות מ-171.25$ ולא יותר מ-294$
נסיעה שכללה יותר מ-90 לינות
כל הלילות ההוצאה עד 137$ ללינה ההוצאות עד 171.25$ ללינה
הוצאות

אחרות

אם נדרשו הוצאות לינה עד 82$ לכל יום שהייה עד 102$ לכל יום שהייה
אם לא נדרשו הוצאות לינה עד 137$ לכל יום שהייה עד 166.25$ לכל יום שהייה
שכירות רכב הוצאות שכירות בפועל עד 69$ ליום
חינוך בחו"ל[82] עד 734$ בחודש

לא יותר לעובד שכיר ניכויין של ההוצאות שהוצאו מעל הסכום ששולם לו על ידי המעביד.

9           לקראת הגשת דוח שנתי

בעת הכנת דוח מס משוער מומלץ לבחון האם אופן ההתאגדות מתאים וראוי לפעילות העסקית המתוכננת בשנה הבאה, לבחון היתכנות לחלוקת דיבידנד ואפשרות למימוש הפסדים[83], וכן להשלים חובות לרשויות. יחידים מסוימים חייבים בהגשת דוח מקוון ובנספחים (דוגמת נספח רווח הון או נספח הכנסות מחו"ל).  יש להסדיר פתיחת תיקים לשנת 2022 עד ליום 31 בדצמבר 2022 או לבקש פתיחה רטרואקטיבית במהלך חודש ינואר.

הדוח השנתי כולל הכנסות שני בני הזוג, (לרבות הכנסות חייבות במס מוגבל, והכנסות פטורות ממס), וההוצאות בייצור הכנסה בשנת המס, וכן ניכויים ו/או זיכויים לפי מצבו האישי והתשלומים שבגינם הנישום זכאי להטבות. לדוח יצורפו מסמכים מבססים.

9.1               דיווח אחיד מקוון לעסקים

בעל הכנסה מעסק יגיש דיווח אחיד מקוון ובו מאזן, דוח רווח והפסד ודוח התאמה למס. הדיווח האחיד מהווה חלק ממדיניות רשות המסים להבטחת תשלום מס אמת. הדיווח האחיד (טופס 6111) חל על בעלי מחזור גבוה מ-  ולא חל על חקלאים, חברות ביטוח, בנקים ונישומים נוספים. בדוח פרטים המאפשרים השוואתיות בין נישומים בחתכים רבים בהתאם לסוג העסק, שיטת הדיווח, שיטת החשבונאות, התוכנה ועוד.

9.2               אפשרות דיווח לפי בסיס מזומן

כללי חשבונאות מקובלים מאפשרים לבצע דיווח חשבונאי על בסיס מזומן או על בסיס מצטבר או דיווח לפי בסיס מעורב, שהוא בסיס מזומן, בו נרשם רכוש קבוע, או חייבים וזכאים במקרים חריגים.

בדיווח לפי בסיס מזומן יוכרו הכנסות רק בעת קבלת תקבולים (לא יהיו נכסים כדוגמת חייבים, הכנסות לקבל מראש, או הוצאת מראש) ויוכרו הוצאות בעת תשלומן (לא יהיו התחייבויות כדוגמת זכאים, הוצאות לשלם, או הכנסות נדחות), ללא קשר לתקופה בה נתקבלו טובות הנאה מהתשלום. בהתאם להנחיית רשות המסים בהיעדר מלאי יתאפשר לנותני שירותים ולאחרים לדווח לפי בסיס מזומן.

9.3               חישוב מאוחד לבני זוג נשואים

הכלל[84] הוא כי יחול חישוב מס מאוחד לשני בני זוג נשואים, יצרפו את הכנסות בן.ת הזוג להכנסות בן.ת הזוג הרשום.ה[85] ויראו את הכנסותיהם והכנסות של ילדו שטרם מלאו לו 18 שנים כאילו הופקו על ידי בן הזוג הרשום, אלא אם[86], מקור ההכנסה בנכס שהתקבל בירושה, או, בנכס שהיה בבעלותו שנה לפני נישואיו, או, שמקורו בפיצויים, או, בכספי ביטוח שהתקבלו בשל פגיעות גוף שלגביהם יערך חישוב מס נפרד בפסיקה אף נקבע פיצול במקרקעין בין בני זוג נשואים.

החריג לכלל קובע[87] כי תינתן זכות לחישוב מס נפרד לכל אחד מבני הזוג לגבי הכנסה מעסק, משלח יד או מעבודה וכן לגבי הכנסה מיגיעה אישית דוגמת קצבאות המשולמות מהמעסיק מקופות גמל, וקצבה חייבת במס המשתלמת מאת המוסד לביטוח הלאומי. התרת חישוב מס נפרד לכל אחד מבני הזוג תאפשר ניצול מדרגות מס נמוכות חלף הוספת הכנסת הבן הזוג השני למדרגת המס הגבוהה אצל בן הזוג הראשון (50%).

יתאפשר חישוב נפרד לבני זוג שיש להם מקור הכנסה משותף בהתקיים כל התנאים שיפורטו להלן[88]:

 • יגיעתו האישית של כל אחד מבני הזוג נדרשת לייצור ההכנסה ממקור ההכנסה המשותף.
 • כל אחד מבני הזוג מקבל הכנסה התואמת את תרומתו לייצור ההכנסה ממקור ההכנסה המשותף ועומדת ביחס ישיר לתרומתו לייצור ההכנסה כאמור.
 • אם ההכנסה מופקת בבית המגורים של בני הזוג – בית המגורים משמש, דרך קבע, את מקור ההכנסה המשותף ומרבית פעילות מקור ההכנסה האמור נעשית בבית המגורים.

9.4               הצהרה על נאמנות ודיווח

נאמנויות מסוימות חייבות בדיווח על נאמנות ופרטיה, על חלוקות ו/או על ייחוס הכנסות לנהנה וליוצר.

9.5               דיווח על החזקת חבר בני אדם בחו"ל

בדוח השנתי יש למסור דיווח על זכויות בחבר בני אדם תושב חוץ שאינו נסחר ועל שליטה בחבר בני אדם נסחר בחו"ל.

9.6               פנייה בבקשה להחלטת מיסוי

ניתן לפנות לרשות המיסים בבקשה להחלטת מיסוי (advanced tax ruling) בכל הנוגע לחבות המס של מבקש, לתוצאת המס או להשלכה על חבות המס שלו, בשל פעולה שביצע או בשל הכנסה, רווח, הוצאה או הפסד שהיו לו. דיני המס- פקודת מס הכנסה, פקודת המכס חוק מס ערך מוסף, חוק מיסוי מקרקעין, חוק מס קנייה ובלו, חוק התיאומים בשל אינפלציה, חוקי עידוד השקעות.

החלטת מיסוי בהסכם – החלטת מיסוי שניתנה בדרך של הסכם עם המבקש ביחס לעסקאות ו/או פעולות מסוימות[89].

9.7               דיווח על מחירי העברה בעסקה בינלאומית

עסקה בינלאומית שמתקיימים בין הצדדים לה יחסים מיוחדים, תדווח בהתאם לתנאי שוק.  פקיד השומה רשאי לדרוש מהצדדים לעסקה להציג בפניו חקר שוק אשר יוגש תוך 60 ימים מבקשתו של פקיד השומה. בנספח לדוח השנתי (בטופס 1385) יש להצהיר כי העסקה נערכה בהתאם לתנאי שוק. הטופס יוגש לגבי כל חוזה (עסקה), יש לפרט בו בקצרה את העסקה, פרטי הצד הקשור (לרבות מקום מושבו) וכן את מחיר העסקה שנקבע בין הצדדים, למעט אם העסקה אושרה כעסקה בין לאומית חד פעמית והיא תדווח כאילו המחיר או התנאים נקבעו בין צדדים שאין בהם יחסים מיוחדים.

צד לעסקה בינלאומית יכול לפנות בבקשה לאישור מקדמי של תנאי העסקה, או של סדרת עסקאות דומות. וכן לדווח במסלול ירוק על עסקאות מסוימות.

"נטל השכנוע בהקשר לסעיף 85א לפקודה ולתקנות מכוחו, מוטל אפוא על כתפו של הנישום אשר נדרש לבסס כי מחיר ותנאי העסקה הנדונה עולים בקנה אחד עם תנאי השוק. באותו אופן, בהתאם להוראות סעיף 85(א)(ג)(1) על הנישום מוטל בשלב הראשוני גם נטל הבאת הראיה…"[90].

9.8               דיווח פעולה שהיא תכנון מס חייב בדיווח

פעולות מסוימות הן תכנון מס חייב בדיווח[91] מס הכנסה, מיסוי מקרקעין, מס ערך מוסף וידווחו על כך הן בדיווח השוטף והן בדוח השנתי.

הסנקציות הכספיות הנלוות לאי מסירת הדיווח הן קנס, ו/או קנס גרעון ו/או עיצום כספי. אדם שלא ימסור דיווח עלול להיות מואשם בעבירה פלילית.

9.8.1                      מס הכנסה

 • העברת תשלום[92] מאדם לקרובו בסך 2,000,000 ש"ח לשנה לפחות, בשל דמי ניהול, ייעוץ או פעילות אחרת הדומה לה (גם כשכונתה אחרת בידי הצדדים לה), אם בעקבות התשלום פחת סכום המס שהיה משתלם אלמלא הועבר התשלום לקרוב כי לקרוב הפסד הניתן לקיזוז לפי הוראות הפקודה, או, ששיעור המס החל על הכנסת הקרוב נמוך מהמס החל על הכנסתו של האדם, או, שההכנסה בידי הקרוב פטורה ממס או איננה חייבת במס בישראל, אוף שהתשלום אינו מהווה הכנסה בידי הקרוב (תדווח בידי האדם).
 • מכירת נכס לקרוב, שיצרה הפסד בר קיזוז למוכר בתקופה של שנתיים לאחר תום שנת המכירה בסכום של 2,000,000 ש"ח לפחות (תדווח על ידי המוכר).
 • מכירת נכס בתוך 3 שנים מיום שהגיע בפטור ממס מקרוב, ובמכירתו לאחר מכן נוצר רווח או הפסד בסכום של 2,000,000 ש"ח לפחות, אשר קוזז אצל המוכר (תדווח על ידי המוכר).
 • מחילת חוב לקרוב על-ידי חבר בני אדם, בסכום של 1,000,000 ש"ח לפחות, אם בשל המחילה פחת סכום המס שהיה משתלם אילולא המחילה בשל: שיעור המס על הכנסת הקרוב נמוכים מאלה של המוחל, או שההכנסה פטורה ממס בידי הקרוב, או שההכנסה איננה חייבת במס בישראל, או שהתשלום אינו מהווה הכנסה בידי הקרוב שהיה צריך להשתלם אילולא מחילת החוב ובלבד שהמוחל שמט את החוב או מחל עליו לצורך מס. (תדווח בשנת המחילה על-ידי המוחל(.
 • פירעון יתרת חובה בסכום של 1,000,000 ש"ח לפחות, של יחיד בעל מניות בחברה ברבעון האחרון של שנת המס, כאשר ברבעון העוקב גדלה יתרת החובה שלו ב-25% לפחות מהסכום שנפרע. (תדווח על ידי בעל המניות וע"י החברה(.
 • רכישת אמצעי שליטה בחבר בני-אדם כשלרוכש הומחתה זכותו של אחר כלפי חבר בני-האדם, והרוכש הגיע במקביל להסדר לתשלום מקצת החוב לצד ג' ונוצרה לרוכש יתרת זכות. (תדווח על ידי הרוכש וע"י החברה(.
 • רכישת 50% מאמצעי השליטה של חברה בתקופה של 24 חודשים רצופים, כשלחברה הפסד בר קיזוז בסכום של 3,000,000 ש"ח לפחות. (תדווח על ידי הרוכש ועל ידי החברה(.
 • החזקה של תושב ישראל ב-25% או יותר מאמצעי השליטה בחבר בני-אדם תושב מדינה שאינה מדינת אמנה. (תדווח על ידי המחזיק).
 • החזקה של תושב ישראל ב-25% או יותר מאמצעי השליטה בחבר בני-אדם תושב מדינת אמנה, שמעל 50% משווי הכנסותיה (לפי כללי חשבונאות מקובלים במדינת התושבות של החבר) נובעות משימוש מנכסי החבר בישראל, או 50% משווי נכסיה או השימוש בהם נעשה בישראל, במישרין או בעקיפין. (תדווח על ידי המחזיק).
 • העברת הפסדים בסכום של 500,000 ש"ח לפחות, מחברה משפחתית לנישום המייצג שמקורם בתשלומים ששולמו לו, ונדרשו על-ידה כהוצאה. (תדווח על ידי בעל המניות הנישום המייצג).

9.8.2       מיסוי מקרקעין

 • עסקת קומבינציה: מכירת קרקע מחד, והתקשרות בעסקה למתן שירותי בניה / מימון מאידך שהתמורה בגינה, כולה או חלקה, מחושבת עפ"י התמורה ממכירת הזכות במקרקעין.
 • התקשרות עם בעל מקרקעין לקבוצת רוכשים המתארגנת לרכישת המקרקעין.

9.8.3          מס ערך מוסף

 • החזקת "עוסק" על-ידי מלכ"ר או מוסד כספי, בשיעור של 75% או יותר.
 • התקשרות עם בעל מקרקעין לקבוצת רוכשים המתארגנת לרכישת המקרקעין.

9.9               דיווח על חוות דעת

יש לדווח על חוות דעת שניתנה בכתב, במישרין, או בעקיפין, המאפשרת, או נועדה לאפשר, יתרון מס, בתנאי ששולם עליה שכר טרחה של 100,000 ש"ח, ויותר, או, שהיא תכנון מדף בטופס ובדוח השנתי.
"יתרון מס" – לרבות:

 • הנחה או הקלה מהמס, דחיית אירוע המס, הפחתה של סכום המס, או, סכום המקדמה, או, הימנעות ממס.
 • הימנעות מחובה או מהתחייבות לנכות מס במקור או הוצאות, או, להתחשב בהפסד.
 • דחייה של מועד תשלום המס.

"תכנון מדף" – אחד מאלה:

 • חוות דעת הכוללת תוכן אחיד שניתנה במישרין או בעקיפין, על ידי נותן חוות הדעת, לשלושה לפחות, בתוך תקופה של שנתיים ליחיד או חבר בני אדם שהכנסתם בשנת המס למעט תמורה בעד נכס עולה 3 מיליון ש"ח, או שהתמורה בעד נכס עלתה על 1.5 מיליון ש"ח ובלבד שחוות הדעת ניתנה בקשר לאותה הכנסה.
 • חוות הדעת שנותן חוות הדעת הוא שהציג אותה למקבל מיוזמתו, והמקבל חייב בחובת סודיות לגבי תוכנה, או חלקה.

אדם שלא דיווח יראו אותו כאילו לא הגיש דוח.

9.10            דיווח על נקיטת עמדה חייבת בדיווח

רשות המסים מפרסמת עמדות חייבת בדיווח, זאת לאחר שניתנה ללשכת עורכי הדין, לשכת רואי חשבון ולשכת יועצי המס הזדמנות סבירה לטעון טענותיהם לגביה, טרם פרסומה.

רשות המיסים צפויה לפרסם עמדות חייבות בדיווח לשנת 2022 נוספות בימים הקרובים.

9.10.1      דיווח על עמדה חייבת- מס הכנסה

 • אדם החייב בהגשת דוח יפרט בדוח, או בתוך 60 ימים ממועד הגשת הדוח, אם נקט עמדה חייבת בדיווח, כפי שקבע המנהל בטופס.
  "עמדה חייבת בדיווח" – עמדה שמתקיימים בה כל אלה:
  היא עומדת בניגוד לעמדה שפרסמה רשות המסים עד תום שנת המס שלגביה מוגש הדוח,
 • יתרון המס הנובע ממנה עולה על 5 מיליון ש"ח באותה שנת מס או על 10 מיליון ש"ח במהלך ארבע שנות מס.

אדם שלא דיווח יראו אותו כאילו לא הגיש דוח.

רשימת עמדות חייבות בדיווח לעניין מס הכנסה

01/2016 דיבידנד שמקורו ברווחי שיערוך.  לאחר השלמת תקנות לעניין הגדרת "רווחי שיערוך" מכח סעיף 100א1 לפקודה)
02/2016 דיבידנד מתאגיד מיוחד מחברה משפחתית ו/או מחברת בית ו/או מאגודה שיתופית חקלאית.
03/2016 ניכוי בעד פחת.
04/2016 זקיפת שווי שימוש ברכב.
05/2016 אופן ייחוס הוצאות במפעל תעשייתי.
06/2016 זכאות לשיעור מס מופחת על פי חוק עידוד.
07/2016  הימצאות אישור לטובת תביעת הטבות.
08/2016 הזכאות לפטורים אינה ניתנת להעברה לאחר.
09/2016 הזכאות לקיזוז הפסדים אינה ניתנת להעברה לאחר.
10/2016  הזכאות לקבלת זיכויים בגין מסי חוץ אינה ניתנת להעברה לאחר.
11/2016 מס יציאה לגבי אדם שחדל להיות תושב ישראל.
12/2016 שנת הסתגלות לעניין קביעת מעמד של תושב חוזר ותיק[93].
13/2016 יצירת מוסד קבע (לתושב חוץ שהוא תושב מדינה גומלת) או פעילות מניבת הכנסה בישראל (לתושב חוץ שאינו תושב מדינה גומלת) ע"י תושב חוזר ותיק או עולה חדש.
14/2016  תקרת מסי חוץ.
15/2016 מסי חוץ מוחזרים. במקרים בהם נעשה בחו"ל קיזוז הפסדים לאחור )"back-carry )"בשנת המס בה זכאי הנישום להחזר, יש להגיש בישראל דוח מתקן בגין השנה שבה נדרש זיכוי בגין המס בטרם ההחזר, בהתאם למועדים הנדרשים בסעיף 210 לפקודה
16/2016  קיזוז הפסדים של ישות המסווגת באופן שונה במדינות שונות.
17/2016 יישום סעיף 163 לפקודה בנוגע להכנסת דיבידנד משורשר.
18/2016 דיבידנד רעיוני המתקבל מחברת משלח יד זרה.
19/2016 הכנסה פאסיבית שמקורה בדיבידנד המתקבל בידי חברה נשלטת זרה.
20/2016 הוראות סעיף 97(ב3) לפקודה.
21/2016 זכאות להיות נהנה בנאמנות בהתקיים תושבות.
22/2016 זכאות להיות נהנה בנאמנות בהתקיים תנאי.
23/2016 קביעת "רווחים שלא שולמו" של חברה נשלטת זרה (חנ"ז).
24/2016 חישוב רווחים ראויים לחלוקה במכירת מניות של חברה זרה.
25/2016 תשלומים של תושב ישראל באמצעות סניף או חשבון בנק מחוץ לישראל.
26/2016 חישוב הכנסה חייבת של תושב חוץ בישראל לפי דיני המס בישראל.
27/2016 הכנסות זרות של תושב ישראל יחושבו לפי הוראות פקודת מס הכנסה.
28/2016 קיזוז הפסד במקום בו ניתן לנצל הטבה אחרת, כגון זיכוי ממסי חוץ.
29/2016
30/2016 מחירי העברה בעסקה בין-לאומית באמצעות צד ג.
31/2016  רכישת אמצעי שליטה בחברה נשלטת זרה באמצע שנה.
32/2017
33/2017 משיכה לפי סעיף 3(ט1) לפקודה מחברה תושבת מדינת אמנה
34/2017 הגדרת דירה בחברה לפי סעיף 3(ט1)) לפקודה
35/2017 לא יראו הון מניות ופרמיה כיתרת זכות בחברה לפי סעיף 3(ט)) לפקודה
36/2017 הזכאות לחישוב רווחי אקוויטי ברר"ל בחלופת המס
37/2017 רווחי אקוויטי הכלולים בחישוב רר״ל
38/2017 רווחי אקוויטי של חברה זרה הכלולים בחישוב הרר״ל
39/2017 אופן חישוב רווחי אקוויטי בחלופת מס
40/2017 דיווח על הכנסות בתקופות העוקבות לדיווח על מכירה של נכס או זכות במקרקעין או זכות באיגוד מקרקעין שכלל תמורה באשראי
41/2017 דיווח על הכנסות בתקופות העוקבות לדיווח על השבח בעסקת תמורות
42/2017 רכישה עצמית של מניות – סיווג העסקה
43/2017 מניות פנטום״ אינן נכנסות לגדרי סעיף 102
44/2017 ניכוי מס במקור בשל הוצאות המיוחסות להכנסות מוסד הקבע בישראל או להכנסת תושב חוץ שאינו תושב מדינת אמנה
45/2017 מכירת מניה של חברה זרה, על ידי עולה חדש או תושב חוזר ותיק, שעיקר שוויה הוא נכס ישראלי
46/2017 מכירת מניה של חברה זרה, על ידי תושב חוזר, שעיקר שוויה הוא נכס ישראלי
47/2017
48/2017 חלוקות לתושב ישראל, שמקורן בהכנסות זרות בנאמנות שלא הוסדר הונה במסגרת הסדרי המעבר
49/2017 פעילות העולה לכדי מוסד קבע על אף שמנויה בחריגים להגדרת מוסד קבע
50/2017 יישום ההסדר שנקבע בחוזר מס הכנסה 2004/5 לצורך זיכוי ממס זר בלבד
51/2017 חישוב בסיס כיסוי העלויות בחברות המדווחות בשיטת כיסוי עלויות בתוספת מרווח (+cost)
52/2018 יתרת זכות שקוזזה מעלות הדירה שהועברה לבעל מניות בחברה לפי הוראות סעיף 3(ט1) לפקודה
53/2018 חזקת ההכנסות בחברת מעטים לפי סעיף 62א לפקודה
54/2018 הכנסת עבודה שמתקבלת בידי תושב חוץ בגין עבודתו בישראל
55/2018 אי "הפשרת" או אי ייחוס עלות מניות לעניין חישוב רווחים שלא שולמו וסכום הרווחים הפסיביים או סכום ההכנסות הפסיביות סעיף 75 ב
56/2018 לא יינתן זיכוי עדיף בפירוק חברה זרה על-ידי חברה ישראלית
57/2018 הפסד שמקורו בחוץ לארץ ושנוצר לתושב חוזר ותיק או עולה חדש בתקופת ההטבות
58/2018 הפסד הון שנוצר במכירת נכס לאחר תקופת ההטבות בידי תושב ישראל לראשונה, תושב חוזר וותיק או תושב חוזר ושמותר בקיזוז
59/2019 חישוב סכום רווחים ראויים לחלוקה החשבונאי כאשר מדובר בהפסדי אקוויטי
60/2019 חישוב סכום רווחים ראויים לחלוקה במקרה של רכישה עצמית של מניות
61/2019 סיווג הכנסה מחלוקה בהתאם לסעיף 303 לחוק החברות
62/2019 מיזוג משולש הופכי
63/2019 הפסד מעבודה ממושכת[94]
64/2019 ייחוס הוצאות לנישום העוסק בבנייה של יחידות עבודה
65/2019 ניכוי בגין נזקי טבע
66/2019 ניכוי בגין התקפות מהאוויר
67/2019
68/2019 מתן בונוס במסווה של הקצאת מניות
69/2019 אי הכרת הוצאות פחת בגין נכס שאינו בבעלות הנישום (כגון בעסקאות BOT או PFI)
70/2019
71/2019
72/2019 שיעור ההחזקה של תושב חוזר ותיק או תושב ישראל לראשונה בחנ"ז
73/2019 דיבידנד רעיוני בחנ"ז לתושב חוזר ותיק או תושב ישראל לראשונה או לתושב חוזר
74/2019 שיעור ההחזקה של תושב חוזר ותיק או תושב ישראל לראשונה בחמי"ז
75/2019 דיבידנד רעיוני בחמי"ז לתושב חוזר ותיק או לתושב ישראל לראשונה
76/2019 חלוקת דיבידנד בפועל מחברה זרה לתושב חוזר ותיק, תושב ישראל לראשונה או תושב חוזר לאחר תום תקופת ההטבות
77/2019 תנאי ההכנסות הפסיביות בחברה נשלטת זרה במקרה של קבוצת חברות
78/2019 תקופת הפטור המקסימלית בנאמנות תושבי ישראל שאחד מיוצריה היה לתושב חוזר, תושב חוזר ותיק או תושב ישראל לראשונה
79/2019 חלוקה לאחר תקופת הפטור שמקורה ברווחים שהופקו ונצמחו בתקופת הפטור בנאמנות קרובים שבחרה במסלול חלוקה
80/2019 החזקה באמצעי שליטה שאינם מניות לעניין חברה נשלטת זרה
81/2020 דוחות מאוחדים עם אגודה שיתופית חקלאית
82/2020 זיכוי ממס זר על הכנסה שהתקבלה מתאגיד זר שקיימת שונות בסיווגו בין מדינת התושבות של המחזיק בו לבין מדינת התאגדותו
83/2020
84/2020
85/2020 לא ניתן לקזז הפסדים לאחור לצורך חישוב רווחים שלא שולמו בחברה נשלטת זרה
86/2020 זיכוי ממס זר בגין הכנסת החוץ הפטורה בחלקה בישראל
87/2020 לא יינתן עודף זיכוי בשנה השוטפת ועודף זיכוי מועבר לשנים הבאות כשנבחרה האפשרות לזיכוי עקיף ולא זיכוי ישיר
88/2020 מסים שהטלתם נדחית למועד חלוקת הרווחים בפועל לא יילקחו בחשבון לצורך יישום הוראות 75ב  לפקודה
89/2020 היחס שבין הוראות אמנת המס לדין הפנימי בנוגע לזיכוי ממס זר
90/2020 זיכוי עקיף בגין דיבידנד שהתקבל ממדינה זרה אחת כנגד מס חברות ששולם במדינה זרה אחרת
91/2021 המרה של אמצעי תשלום מבוזרים (מטבעות וירטואליים)

עמדה זו מהווה עדכון של עמדה מספר 2017/32 במסגרת עמדות חייבות דיווח שפורסמו בשנת 2017 והיא מחליפה את עמדה מספר 2017/32 החל משנת המס 2021 ואילך. אין בה בכדי לגרוע מתוקפה של עמדה מספר 2017/32 לעניין הגשת הדוחות לשנות המס 2017 – 2020.

92/2021 רווחים ראויים לחלוקה במכירת מניות של חברה הזכאית להטבות במס מכוח החוק לעידוד השקעות הון התשי"ט-1959 (להלן – חוק עידוד)
93/2021 חלוקת רווחים כלואים
94/2021 תשלום מבוסס מניות שנרשם כעסקה הונית
95/2021 הכנסות והוצאות בגין עסקאות של גידור שאינו גידור חשבונאי
96/2021 מתנה לתושב חוץ מתושב ישראל אינה פטורה ממס מכוח סעיף 97(א)(5)
97/2021 לא יינתן זיכוי ממיסים שאינם מיסי חוץ, אשר שולמו לרשויות המס של מדינה מחוץ לישראל
98/2021 לא יינתן זיכוי עקיף בגין דיבידנד מגולם שמקורו ברווחי אקוויטי של חברת הבת הזרה
99/2021 קביעת דיני המס בישראל לצורך קביעת ההכנסה של חבר בני אדם זר לעניין חברה נשלטת זרה וחברת משלח יד זרה
100/2021  סיווג חברה המוחזקת בשרשרת חברות כחברה נשלטת זרה במקרה בו שיעור המס החל על החברה המחזיקה בה עולה על 15%
101/2021 רווח או הכנסה משינוי מבנה בידי חבר בני אדם שאינו תושב מדינה גומלת ייכלל בחישוב "רווחים שלא שולמו"
102/2021  הקדש הפועל להשגת מטרה שאינה מטרה ציבורית בלבד לא יוחרג מפרק הנאמנויות
103/2021 יום רכישה ומחיר מקורי במכירת נכס בנאמנות על ידי נאמן או נהנה תושב ישראל, שלא הוסדר הונה במסגרת הסדרי המעבר לנאמנויות
104/2021  תושב ישראל המקבל חלוקות בעקיפין מנאמנות שמקור הונה בנאמנות שבה הוא נהנה
105/2021 נאמנות נהנה תושב חוץ שבהתקיים תנאי יתווסף לה בעתיד נהנה תושב ישראל תסווג כנאמנות תושבי ישראל
106/2021 סיווג של נאמנות שמקורה בהקניה בנאמנות תושבת ישראל בה יוצר תושב ישראל אחד לפחות או בנאמנות נהנה תושב ישראל שאינה קרובים, שלא דווח על אירוע רווח הון בהקניה
107/2021 קיטון בהון המדווח של נאמנויות מסוימות בדרך של הקניה או העברה פטורה לנאמנות אחרת או דיווח חלקי
108/2021 הפסד מועבר שנצמח לתושב חוץ טרם היותו תושב ישראל לא יותר בקיזוז כנגד הכנסות שהופקו בישראל לאחר הפיכתו לתושב ישראל
109/2021 קביעת מחיר מקורי ויום רכישה בנכס שהתקבל במתנה או בהורשה מאת תושב ישראל לראשונה/תושב חוזר ותיק/תושב חוזר
110/2022 הפחתת סכום הדיבידנד הרעיוני המתואם מחברה נשלטת זרה מהדיבידנד שחולק בפועל
111/2022 הכנסות פטורות בעת בחינת עמידתו של חבר בני אדם בהגדרת "חברה נשלטת זרה" וחישוב ה"רווחים שלא שולמו"
112/2022 קיזוז מיסי חוץ כנגד חבות המס על "דיבידנד רעיוני" מחברת משלח יד זרה
113/2022 זיכוי עקיף בעת חלוקת דיבידנד מחברה זרה ניתן רק על דיבידנד ורק לחבר בני אדם שמתחייב במס לפי סעיף 126 (א) לפקודה

רשות המסים השיקה יישום חדש המאפשר רישום והקצאת מספר ישות לתושב חוץ, ראה/י ה"ב 7/2022- רשות המסים : מערכת מקוונת ל "רישום והקצאת מספר ישות לתושב חוץ" 

קבלת מספר מזהה לתושבי חוץ לצורך דיווח על עסקה לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג – 1963

9.10.2      דיווח על עמדה חייבת בדיווח- מס ערך מוסף

אדם החייב בהגשת דוח יפרט בטופס, או בתוך 60 ימים ממועד הגשת הדוח, אם נקט עמדה חייבת בדיווח, כפי שקבע המנהל בטופס ויעביר הדיווח למייל.

"עמדה חייבת בדיווח" – עמדה שמתקיימים בה כל אלה:

 • היא עומדת בניגוד לעמדה שפרסמה רשות המסים עד תום שנת המס החולפת,
 • יתרון המס הנובע ממנה עולה על 2 מיליון ש"ח באותה שנת מס או על 5 מיליון ש"ח במהלך ארבע שנות מס לכל היותר.

האמור לא יחול על מוסד ציבורי, מלכ"ר, ועל עוסק שמחזור עסקאותיו אינו עולה על שלושה מיליון ש"ח בשנה.

אי דיווח יגרום להטלת קנס גרעון.

9.10.3      רשימת עמדות חייבות בדיווח – מע"מ

1/2016 ניכוי מס תשומות בחברת החזקות
2/2016 יבוא שירותים מחו"ל
3/2016 אי תחולת הפטור בסעיף 31(1) לחוק בהשכרה לחבר בני אדם
4/2016 איסור ניכוי מס תשומות ברכישת דירת מגורים ע"י חברה והשכרתה למגורים
5/2016 שיעור המס החל בשל מתן שירותים הכלולים בערך טובין הפטורים ממס
6/2016 החבות במע"מ בשל תקבול המשלם לעוסק מכוח חוזה בקרות אירוע בעל אופי נזיקי או בעת הפסקת התקשרות
7/2016 החבות במע"מ בשל ביטול הנחה עקב הפסקת התקשרות לפני תום המועד המוסכם
8/2016 אי תחולת הפטור בסעיף 31(4) לחוק כאשר בפועל נוכה מס תשומות בשל רכישה או יבוא של נכס
9/2016 אי תחולת הפטור בסעיף 31(4) לחוק בעת מכירת נכס, שנרכש או יובא ע"י עוסק במסגרת עסקה החייבת במס בשיעור אפס או במסגרת עסקה הפטורה ממס
10/2016 עסקה למתן שירות אשר לשם ביצועה נעשה שימוש בנכס שעל פי דין לא ניתן היה לנכות מס תשומות בשל רכישתו, אינה ניתנת לפיצול ומלוא התמורה חבה במע"מ
11/2016 החבות במע"מ בגין תקבול המשולם לעוסק בשל פיגור בתשלום
12/2017 בוטלה מדוחות 2017
13/2017 גמול שנקבע כשכר טרחה לבא כוח מייצג בתביעה יצוגית
14/2022 החבות במע"מ בשל מכירת דירת מגורים חדשה על ידי עוסק במקרקעין מכוח סעיף 5(ב) לחוק מע"מ

9.11            דיווח על עמדה חייבת בדיווח- מכס

יש לדווח על נקיטת עמדה חייבת בדיווח לענין מכס[95]

 01/2016 החזרים בגין הוצאות פרסום ערך לצרכי מכס
02/2016 הכללת דמי הפצה בערך לצרכי מכס
03/2016 הכללת אחריות בערך לצרכי מכס
04/2016 הנחות – ערך לצרכי מכס
05/2016 מרכיבי ההובלה – ערך לצרכי מכס
06/2016 הכללת תמלוגים ושירותים בערך לצרכי מכס
07/2016 הספק מרבי של כלים דו.תלת גלגליים (אופנועים)
08/2016 סיווג כוהל אתילי מפוגל וכוהלים אחרים מפוגלים
09/2016 סיווג סיגריות וסיגרים
10/2016 סיווג מערכת ABS וחלפים למערכת
11/2016 סיווג מסגרות ועדשות באריזה משותפת
12/2016 סיווג מוטות ופרופילים מחמרן ״מוכספים או מוזהבים״
13/2016 אבקות על בסיס מרכיבי חלב עם מלטודקסטרין
14/2016 סיווג טובין בפרק 4 לצו תעריף המכס
15/2016 סיווג תמרים מעוכים
16/2016 כוהל לייצור יין המשתחרר במסגרת פטור מותנה
17/2017 הכללת עלויות בגין תבניות ופריטים דומים בערך לצרכי מכס
18/2017 הכללת הוצאות פרסום בערך לצרכי מכס
19/2017 הכללת תקבולים המשולמים לצדדים קשורים בערך לצרכי מכס
20/2020 תוכנות המשמשות בטובין מיובאים –  ערך לצרכי מס
21/2022 " דלקים / שמנים סינתטיים" המתקבלים בהליכים כימיים
22/2022 סיווגם של מוצרי טבק הנתונים באריזה הכוללת שני מרכיבים שונים

9.12            דיווח על עמדה חייבת בדיווח- בלו

עמדה 1/2019 פעילות ייצור של חומרים החייבים בבלו או מס קניה כל מהילה, ערבוב או כל תהליך ייצור אחר, כמשמעותו בחוק הבלו על דלק, התשי"ח -1958 של חומרים שאינם חבים בבלו ו/או מס קניה, ואשר התהליך האמור הופך אותם לחומר חב בלו,  לפי צו הבלו על דלק (הטלת בלו), תשס"ד-2004 , מהווה ייצור כמשמעותו בחוק הבלו ומחייב קבלת רישיון יצרן דלק לפי סעיף 15 לחוק הבלו, אישור מקום ייצור לפי סעיף 16 לחוק הבלו ותשלום הבלו הנובע

9.13           דיווח על תשלומים וניכויים לעובדים לספקים ולנותני שירות אחרים

דיווח שנתי על תשלומים וניכויים מעובדים, ספקים ונותני שירות אחרים[96] (טופסי 126 / 856) לשנת 2022 ישודר במקוון עד 31 מרץ 2023 או בהתאם לאורכות מרשות המסים. אי דיווח במועד עלול לגרור קנסות ו/או עיצומים כספיים.

תהליך הגשת דוחות שנתיים בניכויים באמצעות כספות, הוסב לתהליך של העלאת הקבצים באמצעות שידורם ישירות במערכת לשידור דוחות 856/126 , כפי שיתואר להלן: מעבידים/מנכים, המשדרים קבצים המכילים עד שלושים אלף רשומות, יוכלו לעשות זאת באמצעות שידור של הקבצים במערכת לשידור דוחות 856/126 באינטרנט או באמצעות פורטל המייצגים עבור מייצגים המקושרים למחשב שע"מ. בעת שידור הקבצים, יוצג לציבור המשתמשים תפריט לגבי האפשרויות הקיימות לשידור והעלאת קבצים במבנה של 856/126 עד שלושים אלף רשומות או רב תיקים .מעבידים/מנכים המשדרים קבצים המכילים מעל שלושים אלף רשומות, ימשיכו לשדרם באמצעות מערכת הכספות.

9.14           דיווח מקוון חצי שנתי למוסד לביטוח לאומי

מעסיק, או, משלם פנסיה מוקדמת חייב בדיווח מקוון חצי שנתי למוסד לביטוח לאומי על תשלומים וניכויים מעובד או מועסק[97].

דיווח חצי שנתי לגבי ינואר- יוני 2022 ישודר עד 18 ביולי 2022, לגבי יולי-דצמבר 2022 ישודר עד ליום 15 בינואר 2023.

 

 

 

[1] תחזית מאקרו כלכלית של חטיבת המחקר בנק ישראל לחודש אוקטובר 2022.
[2] לפי סעיף 362 א' לחוק החברות. טרם רישום כחברה מפרה נשלחת התראה על ידי רשם החברות.
[3] בהתאם למתוכנן בעתיד תחול חובה על כלל העוסקים המורשים למספר את החשבוניות שיוציאו במספרים שיוקצו על-ידי רשות המסים (החל מ 31.3.2024).
[4] לממונה סמכות להטלת עיצום כספי על מעביד שהפר הוראה מהוראות דיני עבודה. חוק שכר מינימום, חוק שעות עבודה ומנוחה, חוק העסקת עובדים על-ידי קבלני כח אדם, צו הרחבה.
[5] חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2022 ו־2023 ) התשפ"ב-2023 התקבל בכנסת ביום 4 בנובמבר 2022 פורסם 15 בנובמבר 2022 ה"ח 1443 מ31 באוגוסט 2022.
[6] 17 יעדי פיתוח בר-קיימא Sustainable Development Goals SDGs : מיגור העוני, אפס רעב, בריאות טובה, חינוך איכותי, שוויון מגדרי, מים נקיים, אנרגיה נקייה ברת השבה, הוגנות תעסוקתית וצמיחה כלכלית, תעשייה חדשנות ותשתיות, צמצום אי השיוויון, ערים וקהילות מקיימות, צריכה וייצור אחראיים, שינויי אקלים, חיים מתחת לאדמה, חיים עלפני האדמה, שלום, צדק וחוזק המוסדות, שותפות להשגת היעדים. החלטת ממשלה
[7] הכנסת, מרכז המחקר והמידע – יעדי פיתוח בר קיימא של האו"םSDGs –  חומר רקע לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה.
[8] החלטת ממשלה 171 .
[9] ליחיד ו/או לחברת חוץ (ניכוי במקור 15% או בהתאם להוראות האמנה). דיבידנד בין חברות בישראל המחולק מהכנסה מועדפת פטור ממס הכנסה.
[10] מפעל טכנולוגי מועדף / מפעל תיירותי או תעשייתי מאושר / מוטב / מועדף.
[11] לרבות ייצור מוצרי תוכנה ופיתוח, מו"פ תעשייתי עבור תושב חוץ, ובלבד שניתן על כך אישור מאת ראש הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית וכן מחקר ופיתוח תעשייתי בתחום האנרגיה המתחדשת, ובלבד שניתן על כך אישור מאת המדען הראשי של משרד התשתיות הלאומיות, ולרבות פעילות אחרת שקבעו השרים, אך למעט פעילויות שהוחרגו.
[12] כולל מס יסף בשיעור 3% להכנסות מעל 647,200 ש"ח בשנה. לגבי שבח רק אם שווי המכירה עולה על 4 מיליון שקלים חדשים והמכירה אינה פטורה ממס לפי כל דין;
[13] שיעור המס על הכנסה מריבית שאינה צמודה 15% / 18%.
[14] לגבי נכס שנרכש לפני 1.1.2003 (7.11.2001 לגבי מקרקעין) ייערך חישוב ליניארי לפי יחס תקופות החזקה בהן חל שיעור מס שונה.
[15] מחזיק ב 25% במועד קבלת הדיבידנד או בשנים עשר החודשים שקדמו לו. לרבות בעל מניות מהותי באיגוד מקרקעין.
[16] לרבות –(1)   קיצבה המשתלמת מאת מעביד לשעבר;  (2)   קיצבה המשתלמת מאת קופת גמל לקיצבה בשל עבודה, או מכוח חברות בה במשך חמש שנים לפחות, לאדם שבחמש השנים שקדמו לתחילת תשלום הקיצבה היתה מרבית הכנסתו החייבת מיגיעה אישית; (3)   קיצבה המשתלמת לשאיריו של מי שחלות עליו פסקאות (1) או (2) מכוח זכאותו לקיצבה כאמור בהן;  (3א) קצבת אבדן כושר עבודה המשתלמת מקופת גמל לקצבה או מקופת גמל לתגמולים או המשתלמת על פי ביטוח מפני אבדן כושר עבודה; לענין זה, "אבדן כושר עבודה" – פגיעה בכושר עבודה בשל מחלה, נכות או תאונה, שגרמה לאבדן או להפסד של השתכרות או רווחים לפי סעיף 2(1) או (2);  (4)   קיצבה חבת-מס המשתלמת מאת המוסד לביטוח לאומי; (5)   מענק שנתקבל עקב פרישה או עקב מוות; (6)   סכום המתקבל עקב היוון קיצבה מהקצבאות האמורות בפסקאות (1) עד (4); (7)   סכום המתקבל בידי אדם מדמי שכירות מהשכרת נכס, שבמשך עשר שנים לפחות לפני תחילת השכרתו שימש בידי האדם להפקת הכנסה מיגיעה אישית, מעסק או ממשלח יד; לענין זה, "אדם" – לרבות מי שהיה בן זוגו ערב פטירתו;
[17] תקנות מס הכנסה (כללים בדבר ניהול פנקסי חשבונות של חברות בהשקעת חוץ ושל שותפויות מסוימות וקביעת הכנסתן החייבת) התשמ"ו -1986.
[18] הזכות לשני שליש מכוח ההצבעה ומהזכות למנות מנהלים.
[19] דוחות מאוחדים הם דוחות חברת אם וחברות הבנות שלה המאוחדים גם לעניין מס הכנסה. ניתן לקזז בין הכנסות והוצאות של חברת האם לבין אלו של חברות הבנות.
[20] עוסק פטור פטור מגביית מע"מ עסקאות ואינו רשאי לנכות מס תשומות.
[21] ביצוע ספירת המלאי חודש לפני, או, חודש אחרי סוף שנת המס, מותנה במתן הודעה מראש למנהל רשות המסים.
[22] ראה.י ה"ב מס הכנסה 14/2018 השמדת מלאי.
[23] ניתן להגדיל מקדמה לביטוח לאומי אחת לרבעון.
[24] חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו־2018) התשע"ז-2016. אגרת לעצמאים בנושא הפרשות חובה לפנסיה
[25] השכר הממוצע בינואר 2022 10,551 ש"ח.
[26] בהתאם לכלל: עלות או שוק, הנמוך מבניהם.
[27] בהחלטת מיסוי שלא בהסכם התירו הוצאות רכב לפי ייחוס ספציפי ברכב לטכנאי שירות.
[28] עשוי לשמש כראיה בטענה של שימוש ברכב השונה מהשיעור קבוע בתקנות מס הכנסה וכן לצורך חישוב רווח הון במכירת רכב.
[29] תושב חוזר ששב והיה לתושב ישראל לאחר שהיה תושב חוץ במשך 6 שנים רצופות לפחות יהא זכאי לקבלת נקודת זיכוי בדומה לעולה חדש, בכפוף לעמידה בתנאים כמפורטים ב"תעודה תושב חוזר" המונפקת על ידי משרד הקליטה ו/או הצהרה ברשות המסים.
עולה חדש זכאי לשלוש נקודות זיכוי ב-18 החודשים הראשונים, 2 נקודות זיכוי בשנה לאחר מכן, נקודת זיכוי בשנה שלאחר מכן.
[30] 1.5 נקודות זיכוי בשנת לידתו של הילד 2.5 נקודות זיכוי בשנת המס שלאחר שנת לידתו של הילד ועד השנה שבה מלאו לו חמש שנים בהתאם לתכנית נטו משפחה תיקון 247 לפקודת מס הכנסה.
[31] בתנאי שהופקד לקופת גמל לקיצבה תחילה, או, שמדובר ביחיד שנולד אחרי שנת 1961.
[32] בכדי לאמוד את שווי השימוש שיש לזקוף יש להקליד קוד תוצר וקוד דגם בתוכנת השכר ובאתר רשות המיסים וקבלת חישוב מיידי של שווי השימוש שיש לזקוף, זאת להבדיל משווי שימוש כלכלי, המהווה לגישת רשות המסים תוכנת מדף כאמור להלן.
[33] הלוואה לרבות כל חוב למעט – עסקה בין-לאומית כמשמעותה בסעיף 85א לפקודה אשר תטופל בהתאם להוראות לגבי מחירי העברה בעסקה בין צדדים קשורים. הלוואה שניתנה עד יום 5 במרס 2008, שהיתה נכס קבוע בידי המלווה לפי חוק תיאומים בשל אינפלציה, ביום 31 בדצמבר 2007, או שהיתה נכס קבוע בידי המלווה במועד החל בתקופה שמיום 1 בינואר 2008 עד יום 5 במרס 2008, אילו הוראות חוק תיאומים בשל אינפלציה היו חלות לגבי אותה תקופה.
[34] סעיף 5 לחוק אשראי הוגן, התשנ"ג-1993.
[35] סעיף 3(י) לפקודה.
[36] סעיף 3(ט1) לפקודה. נכס: דירה שעיקר השימוש בה לטובת הבעלים, לרבות תכולה, חפצי אומנות או תכשיטים, כלי טיס וכלי שיט השימוש בהם לצרכיו הפרטיים של בעל המניות המהותי, וכן נכס שיקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת.
[37] כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה, והכל במישרין או בעקיפין.
[38] לגבי משיכות לפני 1 בינואר 2013 יחול הדין הקיים ערב חוק זה. לגבי משיכות לאחר 1 בינואר 2013 יחולו הוראות סעיף 3(ט) לפקודה ועל משיכות לאחר 1 בינואר 2017 יחולו הוראות לעיל. ההוראות לא יחולו על משיכות ביום 31 בדצמבר 2016 שהושבו עד ליום 31 בדצמבר 2017.
עד ליום 31 בדצמבר 2017 יוכל בעל המניות לבחור להשיב נכס מסוג דירה באופן מלא לרשות החברה, ולא יחולו עליו ההוראות, ואולם בגין השימוש בדירה בשנים 2017-8 תיזקף לבעל המניות הכנסה משכר עבודה, או, ממקור אחר, לפי העניין.
[39] חברה שהיא בשליטתם של חמישה בני-אדם לכל היותר ואיננה בת-חברה ולא חברה שיש לציבור ענין ממשי בה  . כשבאים לקבוע, אם חברה נמצאת בשליטתם של חמישה בני-אדם או לא, ייחשבו לאדם אחד -(1)   אדם וקרובו; "קרוב", לענין זה – בן-זוג, אח, אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וצאצאי בן-הזוג, ובן-זוגו של כל אחד מאלה; (2)   אדם ובא כוחו; (3)   שותפים בשותפות.
[40] מחזיק ב 25% במועד קבלת הדיבידנד או בשנים עשר החודשים שקדמו לו.
[41] ע"מ 45369-02-17 מילר אורי נגד פקיד שומה ת"א 3 מיום 5 בנובמבר 2018.
[42] סעיף 8 ב לפקודת מס הכנסה התשכ"א -1963 (להלן – "הפקודה").
[43] סיווג ההכנסה משכירות כהכנסה מעסק עלולה לגרור חבות במע"מ (בכפוף למספר המשתכנים), בניהול ספרים, בביטוח לאומי במס בריאות ואף בארנונה עסקית (בהתאם לצו הארנונה).
[44] הוכחת קשר סיבתי עובדתי בין היגיעה האישית לבין צמיחת ההכנסה.
[45] נפסק כי גם כאשר הבעלים מקים מנגנון, שוכר ומנהל עובדים, עשויה להיות מידה מינימאלית של מעורבות מצידו.
[46] לאחר שניתנו פסקי דין נוגדים בבית המשפט המחוזי ע"מ 49967-01-04 ורדה יהל ואח' נגד פקיד שומה תל אביב 4. בעניין משפחת יהל נפסק במחוזי כי השכרת כמאה דירות הינה הכנסה אקטיבית הדורשת יגיעה אישית ועולה לכדי עסק ולפיכך ההכנסה לא תזכה במסלול מס מחזור. ע"מ 1001/09 ע"מ 1064/09 ע"מ 3939515-01-12, ע"מ 34567-01-12 לשם נ' פקיד שומה תל אביב-יפו 4 מיום 22 ביולי 2015. ואילו בעניין משפחת לשם נקבע כי הכנסה מהשכרת כשלושים דירות הינה פאסיבית ותזכה למס מחזור. ע"מ 30384-01-15, 56689-04-13 בדומה לעניין בירן נ' פקיד שומה ירושלים 1 מיום 7 באוגוסט 2019 לפיו היקף של 22 דירות אשר ממוקמות בסמיכות גיאוגרפית, הינן עסקאות בסיסיות שאינן דורשות ידע ומומחיות ו/או בקיאות ולפיכך אינו מצדיק שינוי סיווג של ההכנסה מהכנסה פסיבית להכנסה מעסק.
[47] מותנה במסירת הודעה וכן במסמך בחתימת ידו של השוכר המאשר כי המקרקעין המושכרים משמשים להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת על ידי צרכן ביתי באמצעות מיתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת.
[48] ע"א 6389/17 בבית המשפט העליון ביטס אוף גולד בע"מ נגד בנק לאומי לישראל בע"מ מיום 18 בפברואר 2018.
[49] https://www.binance.com/en, ביטרקס ועוד
[50] החלטת מיסוי 6886/18 מפעל טכנולוגי מועדף והכנסה טכנולוגית – החלטת מיסוי בהסכם לפיה יראו את התוכנה המפותחת במפעל החברה כ"נכס לא מוחשי מוטב"  פיתוח התוכנה הינו "מפעל טכנולוגי מועדף" הכנסות החברה תחשבנה הכנסה טכנולוגית הכנסה משירות המבוסס על תוכנה.
[51] הגדרת המטבע כנייר ערך עשויה להשליך גם על חובות בהתאם לחוק ניירות ערך תשכ"ח-1968.
[52] הפסד לקיזוז כנגד רווח באותה שנה או הפסד להעברה לשנים הבאות.
[53] חוזר מס הכנסה 5/2018 מיסוי פעילות באמצעי תשלום מבוזר – מטבעות וירטואליים (להלן: החוזר)
[54] נייר ערך המשמש זכות ראויה לנכס או לשירות או מקנה זכויות אחרות במגבלות מוסכמים (חוזה חכם)
[55] חוזר מס הכנסה 7/2018 I.C.O הנפקת ‏"אסימונים ‏דיגיטליים" למתן‏ שירותים ו/או‏ מוצרים בפיתוח Utility Token.
[56] ממוצע השערים היומיים שיפורסמו לפחות בשתי זירות המסחר המשמעותיות לאותם אסימונים מבוזרים.
[57] נכה או עיוור שהיה זכאי לפטור ממס לפי הוראות סעיף 9(5)(א) לפקודת מס הכנסה כנוסחו ערב יום הפרסום, ואינו זכאי לפטור ממס לפי הוראות סעיף 9(5)(א) או 9(5)(א1) לפקודה, כנוסחו בחוק זה, יראו אותו כמי שזכאי לפטור ממס לפי הוראות סעיף (5)(א1)  לפקודה, כנוסחו בחוק זה, כל עוד מתקיימות לגביו הוראות סעיף 9(5)(א) כנוסחו ערב יום הפרסום.  יחולו גם לעניין נכה או עיוור שהגיש עד יום כ"ז בכסלו התשפ"ב (1 בדצמבר 2021 ) בקשה לקביעת אחוז נכותו על פי החוקים המנויים בסעיף 9(5)(א) לפקודה כנוסחו ערב יום הפרסום או על פי התקנות שנקבעו לפי אותו סעיף, ובלבד שהוא זכאי בשל הבקשה האמורה לפטור ממס לפי הוראות הסעיף האמור כנוסחו ערב יום הפרסום.
[58] ניתנה הסמכות למנהל רשות המיסים להגדיל את סכום הפטור עד ל- 150% מגובה המשכורת החודשית ובלבד שאין לפורש זכויות לקצבה בגין שנות המס המזכות במענק הפרישה.
[59] "הסדר פנסיה תקציבית" – הסדר לפי דין או הסכם לרבות הסכם קיבוצי, שלפיו תשולם קצבה מדי חודש בחודשו באופן רציף, מקופת המעביד, לעובד שפרש מעבודתו, במשך כל ימי חייו, ולאחר מותו – לשאירו;
[60] סעיף 9 (29) לפקודה.
[61] סעיף 9 (30) לפקודה.
[62] בין אם הזכות האמורה הינה זכות ישירה ובין אם היא זכות בנאמנות.
[63] השכר הממוצע בחודש ינואר 2022 הינו 10,551 ש"ח.
[64] בעל שליטה בחברה – מי שמחזיק במישרין או בעקיפין לפחות 5% מהון המניות שהוצא או מכוח ההצבעה או מהזכות להחזיק או לרכוש כל אחת מאלה או מהזכות לקבל רווחים.
[65] חבר קיבוץ –יחיד שהוא חבר קיבוץ בגמר שנת המס כאשר: א. מלאו לו 21 שנה וטרם מלאו לו 70 שנה. ב לא מופקדים עברו כספים בקרן השתלמות כעמית שכיר או עצמאי. ג. עובד בקיבוץ או מטעמו באופן סדיר.
[66] בעל שליטה בחברה – מי שמחזיק במישרין או בעקיפין לפחות 5% מהון המניות שהוצא או מכוח ההצבעה או מהזכות להחזיק או לרכוש כל אחת מאלה או מהזכות לקבל רווחים.
[67] תיקון 253 לפקודת מס הכנסה בחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף-2020 תיקון 25 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) עד ליום 28 בפברואר 2022.
[68]  כהגדרתו בחוק השקעות משותפות בנאמנות תשנ"ד 1994 "כל יום מימי השבוע שבו רוב בעלי רישיון בנק לפי חוק הבנקאות פתוחים לעסקים, זולת אם הוא ערב יום מנוחה כמשמעותו בפקודת סדרי שלטון ומשפט, תש"ח-1948 ".
[69] כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004.
[70] תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה-2014.
[71] חוק למניעת הסתננות ולהבטחת יציאתם של מסתננים מישראל, התשע"ה – 2014 המתקן את החוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) תשי"ד 1954.
[72] "מסתנן" – מי שאינו תושב כמשמעותו בסעיף 1 לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965, שנכנס לישראל שלא דרך תחנת גבול שקבע שר הפנים לפי סעיף 7 לחוק הכניסה לישראל;
[73] 16% משכר עבודתו כאמור ישולם בידי מעסיק ו20% משכר עבודתו ינוכה בידי המעסיק משכר עבודתו של המסתנן לאחר שנוכה מס במקור ממשכורתו.
[74] פרופסור או מורה תושב חוץ שהוזמן מחוץ לישראל והמקבל תמורה בעד הוראה או מחקר במוסד להשכלה גבוהה לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958.
[75] תושב חוץ שנתקיימו לגביו כל אלה: (1) הוא שוהה בישראל או באזור כדין,(2) הוא הוזמן מחוץ לישראל בידי תושב ישראל שאינו קבלן כוח אדם או מתווך כוח אדם, כדי לתת שירות לאותו תושב ישראל בתחום שבו יש לתושב החוץ מומחיות ייחודית (3) בכל תקופת שהותו בישראל או באזור הוא הועסק או נתן שירות בתחום מומחיותו הייחודית,
[76] תושב חוץ שהגיע לישראל על מנת לעסוק בספורט.
[77] תושב חוץ רשום בהתאגדות עיתונאי החוץ בישראל, שהגיע לישראל כדי לעסוק בעבודה עיתונאית, והכנסתו מעבודה עיתונאית מתקבלת מתושב חוץ.
[78] ראה/י הנחיית רשות המסים לפיה הוצאות בגין שהות בבתי קפה, מסעדות וכיו"ב אינן "שירותי משרד". הוצאות שירותי משרד יותרו בניכוי הן במס הכנסה והן במע"מ רק כאשר מנהל העוסק / הנישום את עיסוקו / משלח ידו דרך קבע או כאשר מדובר במקום ששימושו העיקרי הינו משרד כגון חללי עבודה משותפים.
[79] לתושבי חוץ – עד ל – 15 דולר ארה"ב לשנה.
[80] יצורפו אישורים דוגמת אישור פקיד שומה על תשלומים בגין החזקת / פיתוח תוכנה ושירותים באינטרנט ואישור מרואה חשבון העברות מחו"ל שהן החזר הלוואה. ראו הנחיות בנושא ניכוי מס במקור לחו"ל.
[81] המדינות: אוסטריה, אוסטרליה, איטליה, איסלנד, אירלנד, אנגולה, בלגיה, בריטניה, גרמניה, דובאי, דנמרק, הונג קונג, הולנד, טאיוואן, יוון, יפן, לוקסמבורג, נורבגיה, ספרד, עומאן, פינלנד, צרפת, קטאר, קוריאה, קמרון, קנדה, שבדיה, שוויץ.
[82] הוצאות החינוך יותרו רק בעבור שהייה של למעלה מ-10 חודשים בחוץ לארץ בשל ילדים שטרם מלאו להם 19 שנים.
[83] הפסד שוטף מעסק יקוזז כנגד הכנסה מכל מקור, הפסד הון יקוזז כנגד רווח הון ללא מגבלת זמנים (ניתן לקזז הפסדי הון מניירות ערך כנגד הכנסות מדיבידנד ומריבית, בתנאי ששיעור המס על הריבית, או, על הדיבידנד, אינו עולה על 25%. העברת הפסד לשנות המס הבאות מותנית בדרך כלל בהגשת דוח בשנה שבה התהווה הפסד.
[84] סעיף 65 לפקודה.
[85] סעיף 66ב לפקודה קובע כי בן/ת הזוג הרשום/ה הוא בעל/ת עיקר ההכנסה (51%) בשנתיים שקדמו ליום קביעת כבן זוג רשום (ניתן להגיש הודעה / הצהרה לבחירה בבן זוג רשום עד שלושה חודשים לפני תחילת שנת המס).
[86] סעיף 66 (ב) לפקודה.
[87] סעיף 66 לפקודה.
[88] תיקון 199 לפקודה.
[89] סעיף158 ב-ו לפקודה, חוזר מס הכנסה 1/2020, איתור תמצית החלטת מיסוי.
[90] ע"א 943/16 קונטירה טכנולוגיות נגד פ"ש ת"א 3.
[91] תקנות מס הכנסה (תכנון מס חייב בדיווח) , התשס"ז-2006.
[92] לרבות אם לא שולם בפועל אך נדרש בניכוי בחישוב הכנסתו החייבת של האדם.
[93] "שנת ההסתגלות" כמשמעותה בסעיף 14 לפקודה, לא תבוא במניין עשר השנים הנדרשות לצורך בחינת זכאותו של הנישום למעמד של "תושב חוזר ותיק". כך למשל, יחיד ששב לישראל לאחר 9 שנים כתושב חוץ, לא יוכל לבחור בשנת הסתגלות על מנת להשלים את התקופה המינימאלית הנדרשת לצורך עמידה בהגדרת "תושב חוזר ותיק.
[94] "עבודה ממושכת" – עבודה שמשך ביצועה עולה על שנה, לרבות עבודות בניה בבנין בידי מי שמבצע את העבודה על פי הזמנתו של אדם אחר ולמעט בניית בנין בידי בעלו; "הכנסות מעבודה ממושכת" – הכנסות מעבודה ממושכת שהן הכנסות לפי סעיף 2(1), בין מביצוע ובין ממכירה.
[95] בטופס מכס במייל, או, לכתובת: בנק ישראל 5,ת״ד 320 ירושלים 91002, לידי מנהל תחום בכיר (הערכה) במינהל המכס.
[96] רשות המסים אינה שולחת אישורי לפטור מניכוי מס במקור ולניהול ספרים תקין בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו-1976 וניתן להפיקם באופן מקוון, או להדפיסם במשרדי השומה או במשרד המייצג/ת.
[97] למעט עובד במשק ביתו של המעסיק שלא לצורך עסקו או משלח ידו של המעסיק.

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.