יחיד או שותפות או חברה או עמותה או אגודה

יובאו להלן חלק מהשיקולים בבחירת אופן הפעילות כיחיד/ה או ההתאגדות כחברה, או, כשותפות, או, כעמותה
בהתאם להוראות החוק יש להודיע על התחלת התעסקות או על שינויה, לא יאוחר מיום ההתחלה או השינוי.
 יחידים יוכלו להירשם כעוסק/ת מורשה כיחיד, או כשותפות – איחוד עוסקים בין שני יחידים, שתי ישויות ויותר, או, להתאגד באמצעות חברה שהיחידים, או חברות בבעלות הם בעלי מניותיה.
יכול והיחידים או החברות בעלי השליטה בחברה שתתאגד כדין יועסקו בחברה כשכירים ויחולו עליו הוראות פקודת מס הכנסה לגבי שכיר/ה בעל/ת שליטה בחברה, או, שיספקו שירותים לחברה, והכל במסגרת תכנון המס הלגיטימי.
יעוץ מס זה הינו תחת דיני מדינת ישראל ולא מהווים תחליף להתייעצות לגופו של עניין ו/או מקרה במישור הבינל"ל ובכלל.

אין ייעוץ זה מחליף התייעצות עם עו"ד

הקריטריון  יחיד או שותפות חבר בני אדם (1)
מטרת ההתאגדות השאת רווחים השאת רווחים או מוסד ללא כוונת רווח (עמותה ואו אגודה)
פתיחת עסק ורישום ברשויות המס : מס ערך מוסף, מס הכנסה, ביטוח לאומי. רישום התאגיד ברשם החברות/ האגודות השיתופיות העמותות וכיו"ב, בנוסף לרישום ברשויות המס: מס ערך מוסף, מס הכנסה, ביטוח לאומי .
רישום ברשם השותפויות לשותפות מחויב אך אין סנקציה על אי רישום.
פירוק / סגירת עסק הודעה לרשויות המס בלבד נדרש פירוק בהתאם להוראות לגבי פירוק חברה ו/או אגודה (פירוק מרצון)
באם נפתחה שותפות רשומה – הודעה לרשם השותפויות
חשבון בנק ניתן להשתמש בחשבון חדש או בחשבון קיים, אם משותף לשני בני הזוג- נדרשת הסכמת בן/ת הזוג לשימוש בחשבון המשותף פתיחת חשבון בנק על שם החברה מהווה תנאי לפתיחת תיק ברשות המסים
מסך משפטי אין מסך משפטי. נדרשת "הרמת מסך משפטי" כדי לרדת לנכסי היחיד וזאת בין היתר לאחר ביצוע פעולות להוכחת אי יכולת הפירעון של התאגיד.
 אין הפרדה בין נכסי היחיד, או היחידים לבין נכסי העסק. כאשר מדובר בהתחיבויות בערבות אישית, הרי שלא די באי יכולת פרעון של התאגיד
העסקת עובדים הדרישה לגבי דיווחים שוטפים נגזרת ממחזור ההכנסות בעסק וממספר העובדים המועסק בעסק. עם זאת יתכנו חובות לניכוי מס במקור אשר יחולו על תאגיד בחלוף תקופה ולא יחולו על יחיד/ה, בהתחשב בתקנות המס השונות
דיווח שוטף הדרישה לגבי דיווח על העסקת עובדים זהה לרוב, אין מגבלה שהעסקת עובדים תיעשה  באופן התאגדות כזה או אחר
דיווח שנתי ניתן להגיש דוח לבד, ללא ייצוג, חייבים להגיש דוח התאמה למס מבוקר וכן דוח כספי מבוקר
 ניתן להגיש דוח על ידי מייצג/ת רואה/ת חשבון, או פקיד ברית פיקוח, או, יועץ/ת מס
חובת מינוי רואה חשבון מבקר לא קיימת חבות סטטוטורית למינוי רואה/ת חשבון קיימת חובה למנות רואה/ת חשבון מבקר/ת. (2)
שיטת הרישום דוחות ובסיס הדיווח החבות בניהול מערכת חשבונות בשיטה הכפולה קבועה בהוראות ניהול ספרים ומושפעת בין השאר מהסיווג הענפ,י ממספר המועסקים ומהמחזור הצפוי. כל חברה מחויבת בניהול מערכת חשבונאות השיטה הדו צידית (כפולה) מכוח הדרישה להגשת מאזן ודוח רווח והפסד לחברה פעילה בחוק החברות ודרישות רשם השותפויות.
שיעור מס על הכנסה חייבת שוטפת מס הכנסה מירבי של 50% בשנת המס 2018 23% בשנת המס 2019
נקודות זיכוי ניתנים ליחיד/ה בלבד. תושבות, נסיעות, תשלום בעד החזקת קרוב במוסד, תשלום מזונות לב"ז וכיו"ב
ביטוח לאומי על הכנסה חייבת   חל עד תקרה ועל סוגי הכנסות מסוימות לא חל
שיעור המס הכולל במשיכת כספים ליחיד עד ל-50% בשנת המס 2019 היחיד/ה, בעל/ת השליטה יוכל למשוך כספים על ידי כך שהחברה תשלם לו שכר עבודה, או על ידי משיכת דיבידנד מהחברה בבעלותו – מס כולל  46.1% (3)
ניכויים קיימים ניכויים ליחיד/ה שלא ניתנים לניכוי בתאגיד
הפסד שוטף ניתן לקזז כנגד הכנסותיו של הנישום בשנה השוטפת מכל עסקיו ועיסוקיו. (במקרים מסוימים ניתן לקיזוז גם מהכנסות בן/ת הזוג) נשאר בחברה ומועבר לשנים הבאות, לא מועבר בין חברות או אל היחיד/ה, למעט בחברה משפחתית – (4)
מיסוי רווח הון /  מס בשיעור 25%, או במכירה על ידי בעל מניות מהותי מס בשיעור 30% על נכס שנרכש לאחר 1 בינואר 2003. (לפני כן חישוב לינארי עם המס השולי ) 23% על נכס שנרכש לאחר 1 בינואר 2003*- לינאריות עם שיעור מס חברות עד לשנת 2010
מיסוי רווח הון / שבח מקרקעין מס בשיעור 25%, או במכירה על ידי בעל מניות מהותי מס בשיעור 30% על נכס שנרכש לאחר 1 בינואר 2012. (נכס שנרכש לפני 1 בינואר 2003 יחול חישוב לינארי עם המס השולי)  23% על נכס שנרכש לאחר 7 בנובמבר 2001- זהה לשיעור המס החל בתאגיד על הכנסה שוטפת (פירותית)
מיסוי רווחים בשוק ההון מס בשיעור 25% ליחיד/ה, או מס בשיעור 30% לבעל מניות מהותי. 15% מס לגבי ריבית / רווחים במכשיר שאינו צמוד מס בשיעור 23%
 עבירות  ניתן להעביר בקלות שליטה על חברה באמצעות מכירת מניותיה
ביטוח לאומי  כעצמאי (כהגדרתו בחוק) תשלום ביטוח לאומי וביטוח בריאות בהתאם לשיעורים עד לתקרה חבר בני אדם ישלם את חלק המעביד עבור בעל שליטה
שכיר בעת תשלום שכר עד לתקרה.
בעת תשלום דיבידנד ישלם בעל המניות דמי ביטוח רק אם הכנסתו מדיבידנד עלתה על הכנסתו משכר עבודה.
 מבנה ההון    ניתן לרשום הון מניות מסוגים שונים: מניות רגילות, מניות בכורה ועוד

ניתן להנפיק מניות ולצרף שותף ברווחים ואו בזכויות נוספות בשיעור מוסכם ביתר קלות

 
הערות
בכל מקום בו נרשם עסק הכוונה הינה גם למשלח יד
(1) ללא התייחסות למיסוי על בעל שליטה בחברה משפחתית / שקופה בעת שיותקנו תקנות לעניין חברה שקופה
(2) נציין כי קיימת כוונה להחיל חובת הגשת דוחות בהתאם לכללי התקינה הבינלאומית גם לחברות פרטיות המעסיקות מעל 50 עובדים.
(3) שכר העבודה חייב במס התאם למדרגות המס בשיעור של עד 50% בשנת המס 2019 , חלוקת רווחי החברה לבעליה (דיבידנד) חייבת במס בשיעור 25% / 30% בידי בעל המניות. כך ששיעור המס הכולל ששולם ברמת החברה וברמת בעליה  42.25% / 46.1% (יחיד/ה שהינו/ה בעל/ת מניות מהותי/ת).
(4) נשאר ברמת החברה מועבר לשנים הבאות. בפסק דין בבית המשפט העליון בעניין רובינשטיין נשללה אפשרות קיזוז רווח בחברה שנרכשה עם הפסד מועבר ואשר בין היתר שינתה עיסוקה.

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.