מי חייב בדוח שנתי

פורטו להלן החייבים בהגשת דין וחשבון שנתי:

 • חבר בני אדם שהיתה לו הכנסה בשנת המס.
 • לעניין נאמנויות – נאמן, או נהנה, או יוצר בהתאם לדין
 • מי שעשה פעולה שהיא תכנון מס חייב בדיווח.

נקבע גם כי  יחיד/ה חייב/ת בדיווח בכפוף לסייגים ולמגבלות:

 • בעל  הכנסה מעסק, או, משלח יד .
 • בעלי שליטה – זכות בשיעור 10% ויותר בחבר בני אדם בארץ או בחו"ל, לרבות בחברה נשלטת זרה ובחברת משלח יד זרה (למעט עולה חדש ותושב חוזר וותיק אם הוא או בן זוגו בעלי שליטה בחבר בני אדם תושב חוץ, שהוקם בעת היותם תושבי חוץ)  .
  • מי שמחזיק בתאגיד חוץ פרטי בשיעור כלשהו ומי שמחזיק בתאגיד חוץ נסחר בשיעור הגבוה מ- 10% יידרש גם למלא טופס 150 ובו פרטים על החברה המוחזקת, שעורי ההחזקה וכד'.
   • אדם שמכר זכות במקרקעין או עשה פעולה במקרקעין אשר חייבת במס שבח ולא שילם מס בשיעור המירבי החל לפי חוק מיסוי מקרקעין.
   • תקרת ההכנסה השנתית
  • בני זוג אשר הכנסתם אינה זכאית לחישוב מס נפרד.
  • תושב חוץ בעל הכנסות ששהה בשנת המס מעל 183 יום.
  • מי שמקבל מענק פרישה חייב במס. מי שהכנסתו כוללת מענק פרישה לגביו התקבל אישור לפריסה.
  • בעל חשבון בנק בחו"ל או בעל נכסים בחו"ל ששווים בסוף שנת המס או במועד כלשהו בשנת מס עולה על 1.855 מיליון ש"ח בנסיבות מסוימות.
  • מי שמקבל שכר ספורטאים, שכר בוחנים, שכר מעניקי שירותי משרד, שכר אומנים, שכר מרצים ועוד.
  • קטין (תושב ישראל שטרם מלאו לו 18) שהכנסתו בשנה גבוהה מ- 68,333 ש"ח.
  • מי שחייב במס יסף
 •  יחיד תושב ישראל שיצר בשנת המס נאמנות, או שקיבל מכספי נאמנות, במישרין או בעקיפין, סכום בכסף או בשווה כסף, העולה על 100,000 שקלים חדשים, גם אם אינו חייב במס בישראל.

 ** שיעור המס הגבוה ביותר על הנישום, או על ההכנסה, בכפוף לזכות הנישום לתשלום המס בעצמו ולהגיש דיווח מקוצר

בסמכותו של פקיד השומה לדרוש מהנישום דוח כלשהו בגבולות הזמן בהתאם לכללי ההתיישנות.

זכות להגיש דוח

שמורה לנישום הזכות להגיש דוח שנתי על כלל הכנסותיו, ולדרוש כניכוי במקום שבו הפקודה מאפשרת לעשות כן, הוצאות שהוצאו בייצור ההכנסה או לקזז הפסדים. כמו כן רשאי הנישום להגיש בקשה להחזר מס אם לדעתו המס ששילם עולה על המס המתחייב, וזאת תוך שש שנים משנת המס בגינה מגיע החזר, הכל בכפוף למגבלות הזמן בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.