דוח לחייב/ת בהגשה

להלן סוגי ההכנסה ותקרת ההכנסה השנתית שהכנסה מעליה תחייב יחיד/ה בהגשת דין וחשבון:

ההכנסה תקרת ההכנסה החייבת בש"ח בשנת 2018 תקרת ההכנסה החייבת בש"ח בשנת 2017 תקרת ההכנסה החייבת בש"ח בשנת 2016
משכורת (לרבות מענקים, קצבאות והכנסה ממימוש אופציות)   643,000 641,000
דמי שכירות[1]   334,000 333,000
חוץ, קצבת חוץ   334,000 333,000
ריבית   637,000 636,000
מכירת ניירות ערך   2,500,000 803,520
הכנסה נוספת שנוכה ממנה מס במקור בשיעור מקסימאלי

הכנסת מי שחייב במס יסף

  333,000

803,520

333,000

803,520

הכנסה מאנרגיה מתחדשת      
הכנסה של קטין (תושב ישראל שטרם מלאו לו 18)   70,070 70,070
נכס חוץ / יתרה בחשבון תאגיד בנקאי חוץ   1,855,000 1,850,000
פטור מהגשת דוח מקוון ליחיד   80,510 80,270
פטור מהגשת דוח מקוון לזוג   161,030 160,550

עולה חדש ו"תושב וותיק חוזר" פטורים מדיווח בקשר לנכסים והכנסות מחוץ לישראל שבבעלותם לפני שובם לישראל עשר שנים ממועד התושבות.

בהתאם להוראות הפקודה, קיזוז הפסדים מחו"ל יתאפשר רק עם הגשת דוח שנתי. דיווח מקוצר אינו מאפשר קיזוז הפסדים בשלב תשלום המקדמה.

לקראת הגשת דוח שנתי

בעת הכנת דוח מס משוער מומלץ לבחון האם אופן ההתאגדות מתאים וראוי לפעילות העסקית המתוכננת בשנה הבאה, לבחון היתכנות לחלוקת דיבידנד ואפשרות למימוש הפסדים[2], וכן להשלים חובות לרשויות. יחידים מסוימים חייבים בהגשת דוח מקוון ובנספחים (דוגמת נספח רווח הון או נספח הכנסות מחו"ל).

הדוח השנתי כולל הכנסות שני בני הזוג, (לרבות הכנסות חייבות במס מוגבל, והכנסות פטורות ממס), וההוצאות בייצור הכנסה בשנת המס, וכן ניכויים  ו/או זיכויים לפי מצבו האישי והתשלומים שבגינם הנישום זכאי להטבות. לדוח יצורפו מסמכים מבססים. כחלק מהמאבק בהון השחור, הורחב מעגל החייבים בדיווח שנתי לרשות המסים:

  1. חובת דיווח בשנת המס ובשנה שאחריה על יחיד שהעביר לחו"ל סכום כולל של מעל חצי מיליון ש"ח במהלך 12 חודשים.
  2. תושב ישראל ששהה בישראל 183 ימים או יותר בשנת המס, או ששהה בישראל 30 ימים או יותר בשנת המס ו-425 ימים או יותר בשנת המס ובשנתיים שקדמו לה  וטוען שאינו תושב ישראל – חובה עליו להגיש דוח המפרט את העובדות שעליהן מבוססת טענתו, אליו יצרף המסמכים התומכים בטענתו. החובה האמורה לא חלה על בן זוגו וילדיו של יחיד כאמור, על עובד זר ועל יחיד שקבע שר האוצר שאינו חייב בדיווח.
  3. חובת הגשת דוח למי שחייב במס יסף (הכנסה חייבת מעל כ- 641 אלפי ש"ח בשנת המס) .
  4. חובת הגשת דוח למי שמחזור מכירותיו מניירות ערך בשנת המס עולה על 2.5 מיליון ש"ח בשנת המס.
  5. חובת דיווח של כל נהנה תושב ישראל שמלאו לו 25 שנים, בדבר היותו נהנה, בנאמנות ששווי נכסיה בסוף שנת המס אינו פחות מחצי מיליון ש"ח אלא אם כן אותו נהנה לא ידע שהוא נהנה. לעניין זה נכסי הנאמנות – לרבות מזומן, פיקדונות, ניירות ערך ונכסי מקרקעין בישראל ומחוץ לישראל.

 

מומלץ להתייעץ עם בעל/ת מקצוע לקבלת החלטה לגופו של מקרה.

[1] הכנסה מדמי שכירות ששולם עליה מס מחזור בשיעור 10% ודווח עליה בטופס 3302.

[2] הפסד שוטף מעסק יקוזז כנגד הכנסה מכל מקור, הפסד הון יקוזז כנגד רווח הון ללא מגבלת זמנים (ניתן לקזז הפסדי הון מניירות ערך כנגד הכנסות מדיבידנד ומריבית, בתנאי ששיעור המס על הריבית, או, על הדיבידנד, אינו עולה על 25%. העברת הפסד לשנות המס הבאות מותנית בדרך כלל בהגשת דוח בשנה שבה התהווה הפסד.

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.