הכנה לשנת 2019 ולסיום שנת 2018

6 בדצמבר 2018

 

שלום וברכה !

 

הנדון: הכנה לשנת 2019 ולסיום שנת 2018

 

בפתחה של שנת הכספים והמס 2019 ובסיומה של שנת 2018, נזכיר כי יש למסור הודעות, ו/או לבצע פעולות על מנת לזכות בהטבות ו/או לאפשר הכרה בהכנסות ו/או ניכוי הוצאות לשנת 2018 לפני לסיום שנת הכספים החל ביום שני ה- 31 בדצמבר 2018.

 

בברכת שנת כספים מוצלחת וחג חנוכה שמח,

 

אפרתי רואי חשבון
פרחי אביב 6, תל אביב, 6744729
חיים זכאי 9, פתח תקווה, 4977685
טלפון: 03- 6298019, 4260800 -077, 077-4662839, 054-4662839 פקס: 03-6299519, 077-5558030

http://www.efraty.com office@efraty.com

במידה והינך מעוניין להימנות על התפוצה נא לחץ כאן במידה והינך מעוניין לא להימנות על התפוצה נא לחץ כאן.                                                                    If you would like to enjoy to this list please click here  If you would like to be removed from the list please click here

תוכן העניינים

1                    הכנה לשנת 2019
1.1                  מס הכנסה בשנת 2019  – תאגידים
1.1.1               הכנסות ממפעל מאושר / מוטב / מועדף / טכנולוגי מועדף
1.1.2               מס הכנסה בשנת 2019  – יחיד/ה
1.2                  הערכות להעסקת עובדים בשנת 2019
1.2.1               אכיפת הציות לדיני עבודה
1.3                  דיווח מקוון למוסד לביטוח לאומי
1.4                  הכנת תיעוד לשנת 2019
1.5                  תשלום אגרת חברות לשנת 2019
1.5.1               דיווח מקוון למע"מ בשנת 2019
1.5.2               המידע בדוח המקוון למע"מ
1.5.3               מועד הדיווח מקוון למע"מ
1.5.4               פטור מדיווח מקוון
1.6                  נוהל גילוי מרצון
1.7                  חוק לצמצום השימוש במזומן
1.7.1               סמכויות פיקוח ואכיפה
1.7.2               עונשין
1.7.3               להלן תמצית מגבלות על השימוש במזומן ובשיקים "פתוחים":
1.7.4               חובת תיעוד אמצעי תשלום
1.7.5               חוזר מס הכנסה ומייל לשאלות
1.8                  יישום תקן אחיד CRS – Common Reporting Standard
1.9                  תיקון צפוי להוראות ניהול ספרים יהלומנים
1.10                צוות לעידוד פעילות חברות פינטק FinTech
1.11                משלוח דואר לנישומים / לעוסקים
1.12                טיוטת חוזר תמורות מותנות
2                    הודעות עם סוף שנת המס 2018
2.1                  הודעה על החלת תקנות דולריות
2.2                  הודעה על הגשת דוחות מאוחדים
2.3                  הודעה על מחזור עסקאות של עוסק פטור בשנת 2018
3                    פעולות עם סוף שנת המס 2018
3.1                  תשלומים לקבלת הטבות במס בשנת 2018
3.2                  ספירת המלאי ליום 31 בדצמבר 2018
3.3                  תשלומים למוסדות על חשבון שנת 2018
3.3.1               חישוב מס הכנסה משוער לשנת 2018
3.3.2               תמריץ להקדמת תשלום למס הכנסה בגין שנת 2018
3.3.3               תשלום מס הכנסה על חשבון הוצאות עודפות
3.3.4               תשלום מס הכנסה – הכנסות מחו"ל
3.4                  תשלום מס הכנסה – הכנסות משכירות בישראל
3.5                  תשלום ביטוח לאומי למבוטח עצמאי
3.6                  השלמת אגרת רשם לשנת 2018
3.7                  חוק פנסיה חובה לעובד/ת שכיר/ה
3.8                  חוק פנסיה חובה לעצמאי/ת
3.8.1               פטור ממס לכספי אבטלה שמשך עצמאי
3.9                  מסמכים בקשר עם סיום שנת המס 2018
3.9.1               פרוטוקולים בסוף שנת המס 2018
3.9.1.1            פרוטוקול ספירת מלאי
3.9.1.2            שימוש ברכב
3.9.1.3            אישורי יתרות ליום 31 בדצמבר 2018
3.9.2               משך שמירת המסמכים
3.9.2.1            מקום שמירת המסמכים
4                    חישוב מס הכנסה בשנת 2018
4.1                  מס הכנסה ליחיד/ה בשנת 2018
4.2                  מס הכנסה על הכנסות שאינן מיגיעה אישית
4.3                  שיעור המס לתאגיד בשנת 2018
4.4                  מס שכר בשנת 2018
4.5                  טובות הנאה חייבות במס הכנסה
4.5.1               שווי שימוש בטלפון נייד בשנת 2018
4.5.2               שווי שימוש ברכב
4.5.3               שווי שימוש ברכב – שיטה ליניארית
4.5.4               שווי שימוש בשנת 2018 לגבי רכבים שייצורם קדם ליום 1 בינואר 2010
4.5.5               הכנסה רעיונית – הלוואה מוזלת
4.5.6               מיסוי משיכות כספים מחברה או העמדת נכס כהכנסת בעל המניות
4.5.7               מיסוי בעל מניות מהותי בחברות ארנק
4.5.8               מיסוי דיבידנד בחברת מעטים
4.6                  הכנסות חייבות במס בשיעור מוגבל
4.6.1               הכנסות מריבית, מדמי ניכיון, מדיבידנד
4.6.2               הכנסה מהימורים הגרלות ופרסים
4.6.3               הכנסות מדמי מפתח
4.6.4               הכנסות ממכירת חשמל
4.6.5               הכנסות משכר דירה בישראל
4.6.6               הכנסות משכירות מקרקעין בחוץ לארץ
4.7                  מיסוי פעילות בשוק הקריפטו
4.7.1               כללי
4.7.2               מיסוי הכנסות ממטבעות דיגיטליים
4.7.3               הפסד הון על בסיס מימוש בשער נמוך לקראת סוף שנה
4.7.4               עמדת מס הכנסה מספר 2017/32 – מיסוי "מטבעות וירטואליים"
4.7.5               I.C.O   הנפקת ‏"אסימוני מוצרים‏ ו/או‏ שירותים " Utility Token
4.8                  הכנסות פטורות ממס הכנסה
4.8.1               פטור ממס להכנסת נכה ועיוור
4.8.2               פטור ממס למענק עקב פרישה או מוות
4.8.3               פטור ממס להלנת שכר
4.8.4               פטור ממס לקיצבת שאירים
4.8.5               פטור ממס למלגה לסטודנט או חוקר
4.8.6               פטור ממס לפיצוי ששולם לתורמת ביצית
4.8.7               פטור ממס להפרשי הצמדה בידי בעל שליטה
4.8.8               פטור לדיבידנד בין חברות בישראל
5                    הטבות במס הכנסה ו/או בביטוח לאומי
5.1                  כללי
5.2                  מועד קבלת ההטבה
5.3                  מועד בקשת ההטבות
5.4                  תרומות למוסדות מוכרים- זיכוי (רצפה ותקרה)
5.4.1               התנאים להתרת הזיכוי ממס הכנסה בשל תרומה:
5.4.2               זיכוי בעד תרומות בתלוש שכר
5.4.3               היבטי מע"מ בעת תרומה
5.5                  החזקת יחידה בשותפות חיפושי נפט – ניכוי
5.6                  החזקת יחידה בשותפות להשקעה בסרט בישראל – ניכוי
5.7                  מחקר ופיתוח – ניכוי
5.8                  תקרה כוללת להטבות מס ולתרומות ולמו"פ
5.9                  זיכוי בגין הוצאות החזקתו של קרוב במוסד
5.10                זיכוי בגין ילד נטול יכולת
6                    קופת גמל וביטוח חיים
6.1                  כללי
6.1.1               הגדרות
6.1.2               זיכוי הפקדה לביטוח חיים או לביטוח קצבת שאירים
6.1.3               ניכוי
6.1.4               הטבות למי שאינו עמית מוטב
6.1.5               הפקדה לקופת גמל ליחיד בעל שליטה בחברה
6.1.6               קרן השתלמות
6.1.6.1            ניכוי
6.1.6.2            דוגמה לניכוי בשל הפקדה לקרן השתלמות לעצמאים וחברי קיבוץ
6.1.6.3            הפקדה לקרן השתלמות לשכיר
6.1.6.4            ההפקדה לקרן השתלמות לשכיר בעל שליטה בחברה
6.1.6.5            אי חיוב במס על ריבית על הפקדות בקרן השתלמות
6.1.6.6            קרן השתלמות – משיכת כספים
6.1.7               ניכוי בשל תשלום לביטוח מפני אובדן כושר עבודה
6.2                  משיכה מפוליסה לא.כ.ע
6.3                  משיכת כספים שלא כדין
6.4                  משיכה מקופת גמל משלמת לקצבה
6.5                  משיכה מקופת גמל לא משלמת לקצבה – קופה לחסכון
6.6                  משיכה מקופת גמל מרכזית
6.7                  משיכה מקופת גמל אישית
7                    ניכויים
7.1                  תשלומי שכר ומענקים
7.2                  שינויים בכללי דיווח ותשלום על ניכוי מס הכנסה משנת 2018
7.3                  היטל על העסקת עובדים זרים
7.4                  הכללים למתן נקודות זיכוי לעובדים זרים
7.5                  אי התרת ניכוי הוצאות שכר לעובדים זרים המועסקים שלא כדין
7.6                  פיקדון למסתננים
7.7                  הוצאות שהייה למומחה חוץ לעיתונאי ולספורטאי זר ולמרצה אורח
7.8                  ניכוי בעד תשלום דמי ביטוח לאומי
7.9                  לינה באזור פיתוח
7.10                כיבודים
7.11                מתנות
7.12                ביגוד
7.13                טלפון מהבית
7.14                טלפון נייד
7.15                ניכוי במקור מהכנסה חייבת של תושב חוץ – תנאי להתרת הוצאה
7.15.1             מסלול ירוק להעברות לחו"ל
7.16                חובות אבודים
7.17                אי התרת חיוב ריבית והפרשי הצמדה בשל חוב למוסדות
7.18                הוצאות בשל נסיעה לחוץ לארץ
8                    לקראת הגשת דוח שנתי
8.1                  דיווח אחיד לעסקים
8.2                  אפשרות דיווח לפי בסיס מזומן
8.3                  חישוב מאוחד לבני זוג נשואים
8.4                  הצהרה על נאמנות ודיווח
8.5                  דיווח על החזקת חבר בני אדם בחו"ל
8.6                  פנייה בבקשה להחלטת מיסוי
8.7                  דיווח על מחירי העברה בעסקה בינלאומית
8.8                  דיווח פעולה שהיא תכנון מס חייב בדיווח
8.8.1               מס הכנסה
8.8.2               מיסוי מקרקעין
8.8.3               מס ערך מוסף
8.9                  דיווח על חוות דעת
8.10                דיווח על נקיטת עמדה חייבת בדיווח
8.10.1             דיווח על עמדה חייבת- מס הכנסה
8.10.2             דיווח על עמדה חייבת בדיווח- מס ערך מוסף
8.11                דיווח על עמדה חייבת בדיווח- מכס
8.1                  חידוש אישור למוסד ציבורי לפי סעיף 46 לפקודה
8.2                  דיווח על תשלומים וניכויים לעובדים ולספקים
8.3                  דיווח מקוון חצי שנתי למוסד לביטוח לאומי

 

1           הכנה לשנת 2019

1.1               מס הכנסה בשנת 2019  – תאגידים

תאגידים – בשנת 2019 יחול מס בשיעור 23% על ההכנסה החייבת של תאגיד מעסק, או, מרווח הון אשר אינה חייבת במס מוגבל.

1.1.1          הכנסות ממפעל מאושר / מוטב / מועדף / טכנולוגי מועדף

 חברה מוטבת זכאית, בכל שנת מס בתקופת ההטבות, להטבות בשל הכנסתה המוטבת (מס מופחת על הכנסת החברה, פחת מואץ, ומס מופחת על דיבידנד המחולק[1]), בהתאם לאזור המפעל, הפעילות הייצורית[2], כמות המועסקים וזהות בעלי מניותיה.

החוק תוקן לעודד פעילות מבוססת קניין רוחני בישראל.

מס חברות מס על דיבידנד מס כולל
הכנסה רגילה 23% 30% לבעל מניות מהותי

25% לבעל מניות

46.1%

42.25%

מפעל מועדף
אזור פיתוח א 7.5% 20% 26%
אזור פיתוח ב / אחר 16% 20% 32.8%
מפעל טכנולוגי
אזור פיתוח א 7.5% 20% 26%
אזור פיתוח ב / אחר 12% 20% 32.8%
מפעל טכנולוגי מועדף
כל הארץ 6% 20%,

4% לחברת חוץ

24.8%

9.76%

1.1.2       מס הכנסה בשנת 2019  – יחיד/ה

יחיד/ה – בשנת 2019, המס השולי המירבי יעמוד על 50%[3].

שיעור המס על הכנסות ריאליות מריבית, מדיבידנד, ועל רווח הון 25%[4], ובידי בעל מניות מהותי[5] 30%, שיעור המס על הכנסה מהימורים הגרלות ופרסים 35%, בתוספת מס יסף לבעלי הכנסות מעל כ- 641 אלפי ש"ח.

1.2               הערכות להעסקת עובדים בשנת 2019

לקראת תחילת שנת הכספים 2019 מומלץ לרענן פרטים אישיים, חובה למלא כרטיס עובד לשנת 2019 (טופס 101), וטופס מתן הטבות לתושב בישוב מוטב.

מומלץ לחדש טופס תנאי העסקה לעובדים מסוימים ולחדש פנקס ניהול שעות עבודה ופנקס לניהול חופשה.

1.2.1       אכיפת הציות לדיני עבודה

משרד התעשייה המסחר והתעסוקה פועל להגברת הציות לדיני עבודה באכיפה מנהלית ופלילית בהתאם לחוק. לממונה סמכות להטלת עיצום כספי על מעביד שהפר הוראה מהוראות דיני עבודה[6].

1.3               דיווח מקוון למוסד לביטוח לאומי

החל משנת 2019 קיימת כוונה לעבור ל"עולם ללא נייר" מעסיקים ישדרו דוחות ניכויים חודשיים (טופס 102)  וישלמו את דמי הביטוח באמצעות העברה בנקאית, או דרך הוראת קבע. כיום חובת דיווח חד חודשי על גבי פנקסים.

1.4               הכנת תיעוד לשנת 2019

מומלץ לדאוג מבעוד מועד להפרדת ההכנסות בין שנות המס בהתאם לכללי החשבונאות החלים לגבי הכרה בהכנסה, השלמת הכנסות מלקוחות בחתך של החודשים, וככל הניתן, לוודא הפרדה בין מסמכי תיעוד פנים בין שתי שנות המס, הכנת אמצעי אחסון מתאימים: ספריות מחשב, תיקים, וספרור חדש.

1.5               תשלום אגרת חברות לשנת 2019

בהתאם להוראות חוק החברות קיימת חובת תשלום אגרה שנתית. כל חברה (למעט חברה שפורקה או נמחקה כל עוד לא בוצעה החייאה), חייבת בתשלום אגרה שנתית ובהגשת דוח שנתי.

אי תשלום האגרות, או, אי הגשת דוח שנתי, מהווה עילה לנקיטה בסנקציות שונות כנגד החברה ובכלל זה, רישומה במרשם החברות כחברה מפרת חוק[7], הטלת עיצומים כספיים בסכומים נכבדים מאד בגין כל הפרה ונקיטה בהליכים לגביית החובות הכספיים לפי פקודת המסים (גבייה).

1.5.1       דיווח מקוון למע"מ בשנת 2019

החל בתקופת הדיווח ינואר 2019 תחול חובת דיווח ממוכן[8] על כל העוסקים שמחזורם בשנת 2018 עלה על 2.5 מיליון ש"ח ועל עוסקים שמחזורם בשנת 2018 עלה על 1.5 מיליון ש"ח החייבים בניהול חשבונאות בשיטה הכפולה על פי הוראות ניהול ספרים[9], על מלכ"רים שמחזור עסקאותיהם בשנת 2017 עלה על 20 מיליון ש"ח ועל מוסדות כספיים שמחזור עסקאותיהם בשנת 2017 עלה על 4 מיליון ש"ח.

לגבי איחוד עוסקים, או, שותפים בשותפות יחולו הכללים על הדיווח התקופתי לעוסק. סמוך לתחילת השנה נשלחות הודעות פרטניות על ידי רשות המסים למי שנוסף למעגל המדווחים דוח מפורט למע"מ[10].

1.5.2       המידע בדוח המקוון למע"מ

בדוח נתוני כל חשבוניות המס ורשימוני היצוא שהותרו, כל מסמך אחר שאושר על ידי מנהל מע"מ וכן סכומם הכולל של כל אחד ממסמכים אלה, בנוסף יפורטו כל חשבוניות המס, רשימוני היבוא, וכל מסמך אחר שאישר המנהל, שהעסק דורש לנכות על פיהן מס תשומות, וסכומם הכולל של כל אחד ממסמכים אלה בהתאם להנחיות רשות המסים.

1.5.3       מועד הדיווח מקוון למע"מ

דיווח מפורט למע"מ הדוח יוגש תוך 23 יום לאחר המועד האחרון להגשת הדוח התקופתי למע"מ דרך אזור אישי – לדיווח ממוכן, כשהוא חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת[11]. הדוח יוגש אף אם לא היו באותה תקופה עסקאות המחייבים בתשלום מס, זולת אם נפסקו כליל העסקים והעוסק הודיע על כך למנהל.

1.5.4       פטור מדיווח מקוון

ניתנה אפשרות לבקש פטור מהדיווח המקוון בתנאים מסוימים.

1.6               נוהל גילוי מרצון

רשות המסים חידשה את האפשרות לגילוי מרצון לגבי הכנסות מסוימות לעניין מס הכנסה / מע"מ / מיסוי מקרקעין / מכס בחודש דצמבר 2017. הנוהל בתוקף עד סוף שנת 2019. המסלול האנונימי בתוקף עד סוף שנת 2018.

בהליך גילוי מרצון הנישום מבקש לגלות מרצונו החופשי נתוני אמת על הכנסות ונכסים ורשות המסים בתיאום עם פרקליטות המדינה מקנה חסינות מהליך פלילי לעניין דיני המס וחוק איסור הלבנת הון.

ההליך נובע מאינטרס רשות המיסים, לגלות הון לא מדווח, ולגבות מסים מתושבי ישראל שהשמיטו את ההון וההכנסות בדיווחים קודמים או שלא דיווחו על אף כי חייבים בדיווח, ומאפשר לנישום לפנות באמצעות בא-כוחו ולגלות את נכסיו והכנסותיו מרצונו תוך תשלום המס המגיע בשומה האזרחית. זאת בתנאי שלא מתנהלת כנגד המבקש ו/או בן זוגו ו/או חברה בשליטתו ו/או שותפו חקירה, או, בדיקה על ידי רשות המיסים או משטרת ישראל.

לנישום יתרון לגלות מרצון את עבירותיו ולשלם מס כדין תוך שמובטחת לו חסינות מהליך פלילי.

הגילוי יהיה כן ויכלול את כל המידע הרלוונטי לבקשה, ובין היתר, שמות המבקשים, שנות המס הרלבנטיות, מקור ההכנסה, פירוט סכום ההכנסה שהושמטה ואומדן המס לתשלום, לבקשה יצורפו כל המסמכים הרלבנטיים כגון : צו ירושה, דפי יתרות ותנועה של חשבונות בנק וכו'.

כאשר סך ההון שנכלל בבקשה לגילוי מרצון אינו עולה על שני מיליון ש"ח וההכנסה החייבת הנובעת ממנו אינה עולה על חצי מיליון ש"ח בשנות הדיווח, ניתן להגיש את הבקשה לגילוי מרצון במסלול מקוצר בסמוך להגשת הדוח השנתי.

סייגים לחסינות מפני הליך פלילי

 • אדם זכאי ליהנות מהליך גילוי מרצון פעם אחת בלבד.
 • ההליך לא יחול על הכנסות שמקורן בפעילות לא חוקית.
 • החסינות בהליך פלילי תחול רק לגבי המידע שנמסר בהליך הגילוי מרצון ובקשר אליו.
 • הופרו התנאים, או, לא שולם המס בהתאם להסכם השומה – לא תינתן למבקש חסינות מההליך הפלילי ורשות המסים תוכל להשתמש בנתונים שמסר המבקש בבקשה כראיה בהליכים נגד החייב/המפר.
 • לא אושרה הבקשה על-ידי הגורם המוסמך, לא תעשה רשות המסים שימוש במידע שבבקשה.

1.7               חוק לצמצום השימוש במזומן

חוק לצמצום השימוש במזומן[12] קובע הגבלות על שימוש במזומן ובשיקים החל מיום 1 בינואר 2019 וקובע סמכות להטלת עיצום כספי בעת הפרת הוראות מכוחו החל מיום 1 ביולי 2019.  השימוש במזומן הוכר בארץ ובעולם כגורם המהווה את ה"דלק" המניע את הכלכלה השחורה או את "כלכלת צל" (shadow economy) שהינה נתח הפעילות הכלכלית שאינו מופיע בתמ"ג.

הפעילות הבלתי חוקית המשויכת לכלכלה השחורה מגוונת וכוללת העלמות מס, פעילות פלילית, הלבנת הון, מימון טרור וכיוצא באלה.  הכלכלה השחורה בישראל מביאה לנזק ישיר אובדן הכנסות ממסים המוערך בעשרות מיליארדי ש"ח מדי שנה ולנזקים עקיפים שאינם כלכליים: העדר שוויון בנטל תשלום המסים, הגדלת הנטל על אזרחים שומרי חוק, פגיעה בלכידות החברתית והחוסן הלאומי, ערעור שלטון החוק וסדרי הממשל פגיעה בצמיחה כלכלית ותחרות חופשית. קיים קשר הדוק בין תופעת הכלכלה השחורה והלבנת ההון, לבין השימוש במזומן. קשר זה נובע מהיותו של המזומן אנונימי, קל ונוח לשימוש שיכול לפעול רחוק מעיניי גורמי אכיפת החוק.

אמצעי תשלום נוסף המקל על העלמות מס והלבנת הון הוא סיחור שיקים ובפרט הסבת שיק בלא שם הנפרע (שיק על החלק) המאפשר העברת השיקים באנונימיות מ"יד ליד" בלא תיעוד פרטי המסב והנסב.

1.7.1       סמכויות פיקוח ואכיפה

לשם פיקוח ממונה רשאי לדרוש מכל אדם למסור לו שמו ומענו ולהציג לו תעודת זהות או תעודה רשמית המזהה אותו, לדרוש מל אדם למסור לו ידיעה או מסמך הדרושים לו למילוי תפקידו, להיכנס למקום שהכניסה אליו דרושה למילוי תפקידו, לרבות כלי תחבורה כשהוא נייח ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים אלא על פי צו של בית משפט.

התעורר חשד לביצוע עבירה לפי החוק רשאי מפקח לחקור כל אדם הקשור לעבירה או שעשויות להיות לו ידיעות הנוגעות לעבירה כאמור, לתפוס כל חפץ הקשור לעבירה כאמור, לבקש מבימ"ש צו חיפוש.

1.7.2       עונשין

תשלום עיצום כספי לא יגרע מאחריותו הפלילית של אדם בשל הפרת הוראת מהוראות החוק המהווה עבירה.

שלח המנהל למפר הודעה על כוונת חיוב, לא יוגש נגדו כתב אישום בשל אותה הפרה, אלא אם כן התגלו עובדות חדשות המצדיקות זאת.

1.7.3       להלן תמצית מגבלות על השימוש במזומן ובשיקים "פתוחים":

 

המקבל המשלם סיווג התשלום מחיר העסקה בש"ח שישולם במזומן[13] סכום בש"ח שישולם בשיק חלק[14]
עוסק עוסק עסקה[15] 11,000 אין מגבלת סכום – לא יתן / יקבל עוסק שיק בלי שנקוב בו שם המקבל
עוסק אדם שאינו עוסק עסקה 50,000 5,000
עוסק תייר עסקה 55,000[16]
אדם שאינו עוסק אינו עוסק עסקה 50,000 5,000
עו"ד או רו"ח אדם שאינו עוסק מתן שירות עסקי[17] 11,000

50,000

אדם שאינו עוסק אדם שאינו עוסק שכר עבודה תרומה, או, הלוואה[18] 11,000

 

5,000 מאדם שאינו עוסק; אין מגבלת סכום – לא יתן / יקבל עוסק שיק בלי שנקוב בו שם המקבל
תאגיד בנקאי, בנק הדואר, נש"מ 10,000

1.7.4       חובת תיעוד אמצעי תשלום

נקבע כי עוסק יתעד את אמצעי התשלום באמצעותם שילם תשלום או קיבל תקבול.

1.7.5       חוזר מס הכנסה ומייל לשאלות

פורסם  חוזר מס הכנסה 17/2018 חוק לצמצום השימוש במזומן ומייל לשאלות על יישום חוק לצמצום שימוש במזומן שיפרסמו באתר רשות המסים.

1.8               יישום תקן אחיד CRS – Common Reporting Standard

CRS הוא הנוהל לחילופי מידע אוטומטיים של חשבונות פיננסים שפותח על ידי הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי O.E.C.D. . התקנות[19] טרם אושרו וטרם נכנסו לתוקפן. מידע אודות חשבון פיננסי בר דיווח של תושב מדינה זרה בת דיווח יועבר לרשות המוסמכת במדינה לצורך העברתו למדינות התושבות של בעלי החשבונות, באופן אוטומטי ועל בסיס שנתי.  מידע ייאסף על ידי מוסד פיננסי ישראלי מדווח בהתאם לסטנדרט יועבר לרשות המסים ויחל עם אישור התקנות. מוסד פיננסי ישראלי מדווח יערוך בדיקת תיעוד אלקטרוני ויסווג חשבון שנפתח כחשבון של תושב מדינה זרה.

1.9               תיקון צפוי להוראות ניהול ספרים יהלומנים

בהתאם לתיקון צפוי בהוראות ניהול ספרים, בתחולה מיום 1 בינואר 2019 במועד כניסת כל אבן יקרה לעסק, יינתן לה מספר סידורי אשר ישמש לזיהויה, ואם צורפה לאבן היקרה תעודה כלשהי, יצוין בספר תנועת המלאי קישור בין המספר הסידורי למספר התעודה ושם האדם שהוציא את התעודה; אלא אם נרכשה חבילה של אבנים יקרות, יכול שיינתן לחבילה כולה מספר סידורי אחד. מחיר העלות של המלאי ייקבע לפי תקנות מס הכנסה (הערכת מלאי של יהלומן), התשע"ח–2018 באופן ספציפי, או, בשיטת מלאי תמידי FIFO.

1.10           צוות לעידוד פעילות חברות פינטק FinTech

יומלץ[20] על הקלות ברגולציה לחברות פינטק במטרה לעודד פעילותן בישראל של מרכזי פיתוח בתחום הפינטק לחברות שעושות שימוש בטכנולוגיה חדשה, לאספקת מוצרים ושירותים פיננסיים דוגמת אשראי, תשלומים, סליקה ואמצעי תשלום ניהול השקעות, ניהול פיננסי, שירותים בנקאיים וביטוח.

1.11            משלוח דואר לנישומים / לעוסקים

בהתאם לחוק עדכון כתובת ולהנחיית המחלקה המשפטית, רשות המיסים החלה במהלך בו דברי הדואר הנשלחים לעוסקים/נישומים יחידים ישוגרו לכתובת למשלוח דואר הרשומה במרשם האוכלוסין.

1.12             טיוטת חוזר תמורות מותנות

בשנים האחרונות מתאפיין המשק הישראלי בריבוי עסקאות למכירת מניות של חברות טכנולוגיה. בחלק מעסקאות אלו נקבעת התמורה כך שחלקה משולם מידית עם ביצוע העסקה וחלקה מותנית בביצועי החברה בעתיד ונגזרת מביצועים אלו. לאור הקושי לאמוד את סכומי התמורות בגין העסקה שיתקבלו בשנים הבאות פרסמה רשות המסים טיוטת חוזר ובו ניתנת אפשרות למוכר המניות לבקש לשלם את סכומי המס במועדי קבלת התקבולים לידיו בעתיד, כאשר שיעור המס ייקבע בהתאם לשיעור המס במועד העסקה.

2           הודעות עם סוף שנת המס 2018

2.1               הודעה על החלת תקנות דולריות

נישום המבקש להחיל עליו את התקנות הדולריות[21]. בהתאם לאמור בתקנות תאגיד לא יהיה רשאי לחזור בו מבחירתו בתקנות הדולריות לפני תום שלוש שנים מהיום הקובע.

 

2.2               הודעה על הגשת דוחות מאוחדים

הגשת דוחות מאוחדים מתאפשרת לחברה תעשייתית, השולטת[22] בחברה תעשייתית, והמפעלים התעשייתיים שבבעלות שתיהן הן "בני קו ייצור אחד" וכן לגבי חברה שאינה חברה תעשייתית, השולטת בחברה תעשייתית ולפחות 80% מרכושה מושקע בהון מניות או בהלוואות, לשלוש שנים לפחות, בחברות תעשייתיות שיש בהן לפחות 50% מזכות ההצבעה ומהזכות לרווחים.

חברות המבקשות להגיש דוח מאוחד[23] החל משנת מס מסוימת צריכות להודיע לפקיד השומה, בכתב, תוך שנת המס לגביה מוגש הדוח, על כוונתן לעשות כך. חברות המבקשות ימסרו הודעה עד ליום 31 בדצמבר 2018.

2.3               הודעה על מחזור עסקאות של עוסק פטור בשנת 2018

עוסק פטור[24] נדרש לדווח על מחזור עסקאותיו בשנת 2018 למנהל תחנת מע"מ עד ליום 31 לינואר 2019.

מחזור העסקאות של עוסק פטור 99,003 ש"ח בשנת 2018.

3           פעולות עם סוף שנת המס 2018

3.1               תשלומים לקבלת הטבות במס בשנת 2018

בכדי לזכות בהטבות מומלץ לרוב לבצע תשלומים לפני יום שני ה-31 בדצמבר 2018.

3.2               ספירת המלאי ליום 31 בדצמבר 2018

ספירת מלאי תיערך בטווח של עשרה ימים לפני או אחרי תום שנת המס, ולערוך התאמה בין הספירה לבין התנועות במלאי ליום המאזן.

תיעוד פנים שהוא רשימת מפקד מצאי יכלול: מספר עוקב לכל גיליון, תאריך המפקד, מקום המצאי, תיאורם של הטובין וסיווגם: מיושנים, מקולקלים, במחזור איטי, פסולת וכיו"ב, היחידה שלפיה נמדדת הכמות, כמות הטובין, עלות, שווי שוק, שמות הפוקדים, חתימת הפוקדים על כל גיליון.

ביצוע ספירת המלאי חודש לפני, או, חודש אחרי סוף שנת המס, מותנה במתן הודעה מראש למנהל רשות המסים.

אין חובה למתן הודעה ולביצוע התיאומים בעסק בו מנהלים מלאי תמידי הנפקד לפחות אחת לשנה בתנאי שהנישום הודיע על כך בכתב למנהל רשות המסים לא יאוחר מתחילת שנת המס.

השמדת מלאי- יש להודיע לפקיד השומה 30 יום לפני ההשמדה בין אם הושמד עקב היותו בלוי ובין אם מכוח הוראות שונות או מכח הנחיות של גופים שונים כגון: משרד הבריאות, משרד איכות הסביבה, משרד החקלאות וכדומה[25].

3.3               תשלומים למוסדות על חשבון שנת 2018

3.3.1          חישוב מס הכנסה משוער לשנת 2018

עריכת דוח מס משוער תאפשר השלמת הפער בין מס הכנסה ששולם על חשבון שנת המס (בדרך של מקדמות, ניכוי במקור, או, שוברי תשלום למיניהם) לבין המס המחושב המס.

3.3.2          תמריץ להקדמת תשלום למס הכנסה בגין שנת 2018

תמריץ להקדמת תשלום מס הכנסה בגין שנת המס 2018 –

 • סכום מס, שישולם עד ליום 31 בינואר 2019, פטור מלא מהפרשי ההצמדה ומהריבית.
 • סכום מס, שישולם עד ליום 28 בפברואר 2019, יזכה לפטור ממחצית הפרשי ההצמדה והריבית.
 • סכום מס, שישולם עד ליום 31 במרץ 2019, יזכה לפטור מרבע הפרשי ההצמדה והריבית.

3.3.3          תשלום מס הכנסה על חשבון הוצאות עודפות

הפקודה קובעת חובת תשלום מקדמה בשיעור 45% מההוצאות העודפות, לתאגיד, מקדמה בשיעור 90% מההוצאות העודפות למלכ"ר.
הוצאות עודפות (Excessive expenses) הוצאות שנוצרו בעסק אשר אינן מותרות לניכוי או מוכרות באופן מוגבל דוגמת: כיבודים, מתנות, ביגוד, טלפון נייד, הוצאות רכב, נסיעות לחו"ל.
סמוך לסיום שנת 2018 מומלץ לחשב הוצאות עודפות והמקדמות השוטפות בגינן, ולהשלים את המקדמה בדיווח של חודש דצמבר 2018 ביום 15 בינואר 2019.
אי דיווח ותשלום של מקדמות מס בגין הוצאות עודפות עלול לגרור הטלת קנס.

3.3.4          תשלום מס הכנסה – הכנסות מחו"ל

דיווח מקוצר על הכנסות מחו"ל, ותשלום בגינן לתושבי ישראל אשר לולא אותן הכנסות היו פטורים מהגשת דין וחשבון מתאפשר באמצעות "מנגנון דיווח מקוצר" בתנאי שהדיווח והתשלום יבוצעו עד ליום 30 באפריל 2019 באמצעות שוברי תשלום המיועדים לכך.

מקדמה בשל הכנסת חוץ ששולמה עד ליום 30 באפריל בשנה העוקבת תהיה פטורה מהפרשי ההצמדה ומהריבית.

המדובר בדיווח על הכנסות פאסיביות מחו"ל, אשר נקבע לגביהן שיעור מס מוגבל ואשר נמוכות מהתקרה השנתית (כ- 334 אלפי ש"ח) אשר מחייבת הגשת דין וחשבון מלא.

ההכנסה מחו"ל טופס דיווח ותשלום
הכנסות פיננסיות, זכיות, הימורים, הגרלות ורווחי הון 351
הכנסות ממקרקעין 352

הגשת דוח מאוחר יותר תחייב דיווח מלא על כלל ההכנסות ועל הכנסות בת/בן הזוג בשנת המס.

מודגש כי בהתאם להוראות הפקודה, קיזוז הפסדים מחו"ל יתאפשר רק עם הגשת דוח שנתי וכי דיווח המקוצר אינו מאפשר קיזוז הפסדים בשלב תשלום המקדמה.

3.4               תשלום מס הכנסה – הכנסות משכירות בישראל

מומלץ לשלם מקדמת מס הכנסה בשל הכנסות משכר דירה בישראל עד ליום 30 בינואר 2019 לבוחר/ת במסלול מיסוי בשיעור של 10% מהמחזור. ראה/י להלן.

3.5               תשלום ביטוח לאומי למבוטח עצמאי

חישוב ביטוח לאומי משוער יאפשר התאמת ההכנסה במקרה ביטוח הגדלת מקדמות[26] והשלמת תשלום ביטוח לאומי וביטוח בריאות בשנת המס. סכום ששולם עד ליום 15 בינואר 2019 יוכר כניכוי בשנת 2018 בתנאי שהוגדלה המקדמה (תשלום שאינו תואם החבות יוחזר למבוטח).

3.6               השלמת אגרת רשם לשנת 2018

במידה וטרם שילמת את האגרה השנתית לרשם החברות / אגודות לשנת 2018, או חובות לשנים קודמות, יש להזדרז לשלמה עד סוף 2018 ולהימנע מהכרזת החברה כחברה מפירה, והעברת החוב לגביה למרכז לגביית קנסות ו/או הטלת עיצומים. 

3.7               חוק פנסיה חובה לעובד/ת שכיר/ה

הוראות חוק פנסיה חובה קובעות כי שיעור הפקדה לקופות גמל 18.5% (חלק העובד 6%). החובה חלה לכאורה גם בהעסקת עובד זר.

3.8               חוק פנסיה חובה לעצמאי/ת

משנת 2017 חובה להפקיד לקופת גמל לקצבה לעצמאי לא יאוחר מתום שנת המס שבשלה מופקדים התשלומים.

עצמאי – בעל הכנסה מעסק, ממשלח יד, מעסק או מחקלאות שמלאו לו 21 וטרם מלאו לו 55.
שיעורי הפקדה לפי חוק פנסיה חובה הם 4.45% עד מחצית השכר הממוצע, 12.55% ממחצית השכר הממוצע ועד השכר הממוצע[27].
סכום הפקדה חובה כ- 800 ש"ח בחודש שהם כ- 10,000 ש"ח לשנה.
ניתן להפקיד גם מעל הסכום האמור כדי לצבור זכויות לגיל הפרישה.
מסכום תשלום החובה ינוכו תשלומים שהפקיד העצמאי או שהופקדו בעדו בשל הכנסתו המבוטחת.
התשלום יקנה לעצמאי חיסכון למצב אבטלה בשיעור שליש מכל סכום שיפקיד, או, הסכום הפטור ממס בעת פרישה[28]. שליש מהסכום, או הסכום הפטור ממס בעת פרישה, לפי הנמוך, ייוחס למרכיב חיסכון למצב אבטלה. על מנת להיות זכאים לדמי האבטלה יש להפקיד 24 חודשים לפחות מתוך 36 החודשים האחרונים.​

עצמאי שהכנסתו עולה על 12 פעמים שכר המינימום באותה שנה שלא הפקיד תשלח לו התראה בדואר רשום מהמרכז לגביית קנסות ולפיה אם לא יפקיד בתוך 90 ימים ממועד ההתראה יוטל עליו קנס של 500 ש"ח. סכום הקנס יתעדכן ב -1 בינואר בכל שנה. תחולה מ-1 בינואר 2018, בשל הפקדות בשל שנת 2018 ואילך.

3.8.1          פטור ממס לכספי אבטלה שמשך עצמאי

סכום שמשך עצמאי שחדל לעסוק במשלח ידו, או, סגר עסקו, או הגיע לגיל פרישה, מקופת גמל לקצבה שלא בדרך של קצבה או בדרך של היוון חלק מהקצבה לסכום חד פעמי עד הסכום הפטור ממס בעת פרישה יהיה פטור ממס בידו עד לסכום הפטור ממס בעת פרישה.

3.9               מסמכים בקשר עם סיום שנת המס 2018

3.9.1          פרוטוקולים בסוף שנת המס 2018

מומלץ להכין פרוטוקולים בהתאם לאופי הפעילות ולנדרש בסוף שנת מס.

בין הפרוטוקולים שיוכנו: פרוטוקול ספירת מלאי, פרוטוקול ספירת קופה, בהפרדה בין מזומן, שוברים ושטרות בכל אחת מהקופות ביום 31 בדצמבר 2018, פרוטוקול חיוב בריבית על הלוואות לבעלי מניות בחברה, פרוטוקול מד-אוץ לתיעוד מונה ק"מ לכל אחד מהרכבים ביום 31 בדצמבר 2018[29].

3.9.1.1                פרוטוקול ספירת מלאי

בפרוטוקול ספירת מלאי מומלץ לכלול פרטים לגבי תיאור הטובין, סיווג, כמות, מחיר לפיו נמדד[30], תאריך, שמות הפוקדים, חתימת הפוקדים.

3.9.1.2      שימוש ברכב

יש לאפס יומן רכב ופיקוח על שימושי הנוהגים ברכבים בכל שנת מס[31].

3.9.1.3      אישורי יתרות ליום 31 בדצמבר 2018

יש להפיק אישורי יתרות של נכסים והתחייבויות ליום 31 בדצמבר 2018.

3.9.2       משך שמירת המסמכים

 

מערכת החשבונות תישמר לפחות במשך שבע שנים מתום שנת המס שאליה היא מתייחסת, או, שש שנים מהיום בו הוגש הדוח, לפי המאוחר. משמע, ניתן להשמיד מסמכים לפני שנת 2011 בתנאי שהדוחות הוגשו בשנת 2012, השומות הפכו סופיות ואין עניין כלשהו בתביעה או בבירור בקשר לשנים אלו.

הסכמי רכישה ומסמכים מבססים המהווים ראיה להצהרת הון או לעניין אחר מומלץ לשמור ללא מגבלת שנים.

3.9.2.1      מקום שמירת המסמכים

 

נדרש לשמור את המסמכים במען העסק או בכל מקום אחר אשר הודיע עליו הנישום בכתב לפקיד השומה.

4           חישוב מס הכנסה בשנת 2018

מס הכנסה מחושב כמכפלת שיעור המס בהכנסה החייבת לאמור על סך הכנסותיו של אדם מכלל המקורות שאינן פטורות ממס בניכוי הוצאות שהוצאו בייצור ההכנסה בתוספת הוצאות שאינן מוכרות ובהפחתה של ניכויים המגיעים בשל פעולות שהמחוקק מבקש לעודד  כגון השקעה בנפט, השקעה בסרט, השקעה במחקר ופיתוח, התשלום לביטוח לאומי, תשלום לביטוח מפני אובדן כושר עבודה, חלק מתשלומים בעד חיסכון ארוך ההפקדה לקרן השתלמות לעצמאים ועוד, מהמס המחושב מפחיתים זיכויים.

 

ניכוי – הפחתה מההכנסה החייבת במס. התוצאה: מוביל לחסכון במס הכנסה ולביטוח לאומי.

 

לגבי הכנסה חייבת של תאגיד לחסכון במס הכנסה בשיעור 23%, או בשיעור המס החל על התאגיד בהתחשב בהפסדים מועברים, בהטבות לגביו וכיו"ב.
לגבי הכנסה חייבת יחיד/ה לחסכון במס הכנסה בביטוח לאומי ומס בריאות בהתאם לשיעור המס וביטוח לאומי החל על הכנסת היחיד/ה.

 

זיכוי – הפחתה מהמס המחושב על ההכנסה החייבת במס.

התוצאה: מוביל לחסכון במס הכנסה בסכום קבוע, או, בהתאם לשיעור הקבוע בהוראות.

זיכויים שלא נוצלו בשנות המס ניתנים לזיכוי בעת פריסת רווח הון לרבות שבח.

זיכוי יכול להיות בסכום קבוע או כאחוז מסכום ששולם.

כך מגיעות שתי נקודות זיכוי בעד תושבות בישראל, רבע נק"ז בעד נסיעות, חצי נק"ז לאישה, נק"ז לחייל/ת משוחרר/ת, לעולה חדש ותושב חוזר[32] לבעל תואר אקדמי ראשון ושלישי, מחצית לבעל תואר אקדמי שני, ושלושת רבעי נקודות זיכוי ליחיד שמסיים לימודי מקצוע. ערך נקודת זיכוי  2,592 ש"ח לשנה, 216 ש"ח לחודש.

גבר – ערך 2.25 נקודות זיכוי  5,832 ש"ח לשנה, כ- 490 ש"ח לחודש (לא חל מס הכנסה בהכנסה חייבת של עד כ- 58,000 ש"ח בשנה).

גבר שלילדו טרם מלאו 5 שנים[33] – 4.75 נקודות זיכוי שהן זיכוי בסך 12,312 ש"ח לשנה, 1,026 ש"ח לחודש (לא חל מס הכנסה בהכנסה חייבת של עד כ- 107,000 ש"ח בשנה)

אישה – ערך 2.75 נקודות זיכוי  7,128 ש"ח לשנה, 594 ש"ח לחודש. (לא חל מס הכנסה בהכנסה חייבת של כ- 71,000 ש"ח בשנה).

אישה חד הורית שבחזקתה פעוט שטרם מלאו 5 שנים- 6.25 נקודות זיכוי שהן זיכוי בסך 16,200 ש"ח לשנה, 1,350 ש"ח לחודש (לא חל מס הכנסה בהכנסה חייבת של עד כ- 130,000 ש"ח בשנה)

לדוגמה:

 • הפקדה בסכום של 6,000 ש"ח לביטוח חיים על ידי יחיד/ה תקטין מס הכנסה לתשלום ב- 1,500 ש"ח (25% מסכום ההפקדה) בתנאי שהכנסתו השנתית שאינה מעבודה גבוהה מ- 120,000 ש"ח.
 • הפקדה בסכום של 4,000 ש"ח לקופת גמל לתגמולים תקטין מס הכנסה שנתי לתשלום ב-1,400 ש"ח (35%*4,000) ותקטין דמי ביטוח לאומי לתשלום בכ- 650 ש"ח למבוטח עצמאי (16.23%), או, בכ- 480 ש"ח למבוטח שכיר (12%), בתנאי שהופקד לקופת גמל לקיצבה תחילה, או, שמדובר ביחיד שנולד אחרי שנת 1961.

4.1               מס הכנסה ליחיד/ה בשנת 2018

מדרגות מס להכנסה חייבת של יחיד/ה מיגיעה אישית, או, על הכנסתו של מי שמלאו לו 60 בשנת המס, ההכנסות בש"ח:

שיעור המס מ עד הכנסה במדרגת המס מס מס מצטבר (שנתי)
10% 0 74,880 74,880 7,488 7,488
14% 74,881 107,400 32,519 4,552 12,040
20% 107,401 172,320 64,919 12,984 25,024
31% 172,371 239,520 67,149 20,817 45,840
35% 239,521 498,360 258,839 90,594 136,434
47% 498,361 641,880 143,519 67,453 203,887
50% 641,881
נק' זיכוי 2,592 

4.2               מס הכנסה על הכנסות שאינן מיגיעה אישית

מדרגות המס להכנסה חייבת שאינה מיגיעה אישית אשר לא נקבעו לגביה שיעורי מס מוגבלים או לגבי הכנסה חייבת שלא  נוהלו לגביה ספרים קבילים בשנת המס 2018:

שיעור סכום בש"ח לשנה סכום בש"ח לחודש
המס מ עד הכנסה במדרגת המס מס מס מצטבר (שנתי) מ עד הכנסה במדרגת המס
31% 0 239,520 239,520 74,250 74,250 0 19,960 19,960
35% 239,521 498,360 258,839 90,595 164,845 19,961 41,530 21,570
47% 498,361 641,880 143,519 67,454 232,298 41,531 53,490 11,960
50% 641,881

 

4.3               שיעור המס לתאגיד בשנת 2018

 

שיעור המס על הכנסה חייבת בתאגיד בשנת 2018 הינו 23% (בזהה לשנת 2017 שקדמה ולשנה הבאה 2019).

4.4               מס שכר בשנת 2018

מוסד כספי  17%
מוסד ציבורי ללא כוונת רווח 7.5%
משכורת מירבית שמלכ"ר משלם הפטורה ממס שכר 178,321 ש"ח

4.5               טובות הנאה חייבות במס הכנסה

 

על הכנסה חייבת מ"יגיעה אישית" של יחיד/ה, יחולו שיעורי המס בהתאם למדרגת ההכנסה כפי שפורט לעיל. לסכום ההכנסה יתווספו שווין של טובות הנאה בהתאם למפורט להלן:

4.5.1          שווי שימוש בטלפון נייד בשנת 2018

בהתאם לתקנות יזקפו כשווי שימוש בטלפון נייד, מחצית מההוצאה, או, סכום בסך 105 ש"ח לחודש (1,260 ש"ח בשנה) הנמוך מבניהם.

4.5.2          שווי שימוש ברכב

שווי שימוש הוא סכום שנזקף להכנסתו של עובד שקיבל רכב ממעבידו בהתאם להוראות הפקודה, סכום זה מהווה שווי כספי של טובת ההנאה הגלומה בשימוש הפרטי ברכב ומהווה הכנסה רעיונית החייבת במס הכנסה ובביטוח לאומי בידי המועסק. ככל ולא נזקף שווי הרי שנטל הראיה על המעסיק.

4.5.3          שווי שימוש ברכב – שיטה ליניארית

שווי השימוש ברכב שיש לזקוף כהכנסה לעובד המקבל הטבת רכב מהמעביד, יהיה כ-2.5% משוויו בהתאם לקריטריונים[34] שנקבעו עד לתקרת תקרת שווי רכב של 501,530 ש"ח, שהוא שווי שימוש ברכב לחודש בסך 12,437 ש"ח מהשווי המתקבל יופחת בסכום קבוע של 500 ש"ח לחודש לרכבים היברידים.

סימולטור שווי רכב

4.5.4          שווי שימוש בשנת 2018 לגבי רכבים שייצורם קדם ליום 1 בינואר 2010

התקנות הישנות לגבי רכבים שייצורם קדם ליום 1 בינואר 2010 הן כי יש לזקוף לגבם שווי שימוש בהתאם לקבוצות מחיר.

קבוצת מחיר שווי שימוש חודשי בש"ח שווי שימוש שנתי בש"ח
1 2,710 32,520
2 2,930 35,160
3 3,770 45,240
4 4,530 54,360
5 6,260 75,120
6 8,120 97,440
7 10,440 125,280
אופנוע L3 900 10,800

 

4.5.5          הכנסה רעיונית – הלוואה מוזלת

הלוואה[35] מוזלת שניתנה ללא ריבית, או בריבית הנמוכה מהשיעור הקבוע, תחייב את מקבל ההלוואה בהכנסה רעיונית בגובה שבין 3.48% לבין הריבית שנקבעה בפועל.

 1. בהלוואה בקשר יחסי עובד-מעביד – כהכנסת עבודה.
 2. בהלוואה בקשר יחסי ספק לקוח – כהכנסה מעסק או משלח יד.
 3. בהלוואה בקשר עם בעל מניות שמחזיק לבד או ביחד עם קרובו 5% לפחות – כהכנסה מריבית. לא יחול אם בעל שליטה הוא חברה, למעט חברה משפחתית.

האמור לא יחול על הלוואה בסכום של עד 7,680 ש"ח לעובד שאינו בעל שליטה.

באם חויב מקבל ההלוואה בריבית ונרשמה הכנסה אצל נותן ההלוואה הרי שהוראות הסעיף לא יחולו ומקבל ההלוואה יתחייב במס על הכנסתו החייבת במס רגיל.

חישוב הריבית ייעשה באופן יומי בהתאם לתקופת הזקיפה בשנה. כמו כן נקבע כי  בעתיד יקבע השיעור לפי "שיעור עלות האשראי המרבי"[36] שיפורסם לפני חודש דצמבר של שנת מס.

הלוואה מוזלת בין חברות תחייב את מקבל ההלוואה בהכנסה רעיונית[37] בגובה שבין 2.61% לבין הריבית שנקבעה בפועל ואם ניתנה במט"ח 3% ואם מדובר בהלוואה לחברה בחו"ל יחולו הוראות מחירי העברה.

4.5.6          מיסוי משיכות כספים מחברה או העמדת נכס כהכנסת בעל המניות

יראו משיכת כספים מחברה, או, העמדת נכס[38] לרשות בעל המניות המהותי, או קרובו[39], שעולה על מאה אלף ש"ח ביום כלשהו בשנת המס וביום כלשהו בשנת המס שלפניה כהכנסתו של בעל המניות המהותי משכר עבודה, או מעסק, או משלח יד או מדיבידנד, או כהכנסה ממקור אחר, לפי לעניין.

משיכת כספים מחברה- לרבות הלוואה, השאלה, או, כל חוב אחר, מזומנים, ניירות ערך, פיקדונות וכל ערובה אחרת שהחברה העמידה כבטוחה לטובת בעל המניות המהותי וזאת בשל כל חברה בבעלות היחיד/ה[40]. לא יראו הלוואה שניתנה לחברה אחרת המשמשת לתכלית כלכלית בחברה המקבלת כמשיכה מחברה בעקיפין ובלבד שאינה תאגיד שקוף.

ההכנסה הזקופה- הגבוה מבין שווי השימוש בנכס, או, עלות הריבית הרעיונית שהיא מכפלת העלות בשיעור הריבית והכל בניכוי תשלומים בגין השימוש בנכס ששילם בעל המניות המהותי.

מכירת הדירה בידי החברה לבעל השליטה פטורה ממס שבח וממס רכישה. יום הרכישה, שווי הרכישה בידי החברה יהיה בידי בעל המניות המהותי ולא יחול פטור לדירת מגורים מזכה. לא יחול פטור ממס בעת העברת נכס מסוג דירה אשר הועמד לשימוש בעל המניות המהותי בשנת 2015 ואילך.

כספים שהושבו לחברה עד מועד החיוב ונמשכו מחדש בתוך שנתיים מהמועד שבו הושבו, יראו אותם, עד גובה הסכום שנמשך מחדש כאילו לא הושבו, למעט אם נמשכו מחדש באופן חד-פעמי, והוחזרו בתוך 60 ימים.   נכס שהועמד לרשות בעל המניות המהותי והושב לחברה עד מועד החיוב, ולאחר מכן הועמד לשימושו מחדש בתוך שלוש שנים מהמועד שבו הושב, יראו אותו כאילו לא הושב.

4.5.7          מיסוי בעל מניות מהותי בחברות ארנק

הכנסת חייבת של חברה בשליטתם של לא יותר מחמש בני אדם שאין לציבור עניין ממשי בה, שבה נותן שירותים מעניק שירותי ניהול וכיוצא באלה או שהוא נושא משרה[41], בחבר בני אדם המהווה למעלה מ 70% מהכנסותיה, במשך תקופה של ארבע שנים, תהיה חייבת במס כהכנסה עבודה של היחיד למעט אם היחיד בעל מניות מהותי במישרין או בעקיפין בחבר בני האדם האחר.

לענין זה חברה – שיש בה פחות מארבעה מועסקים. אדם וקרובו ייחשבו למועסק אחד.

ניתן לגבות את המס הן מהחברה והן מהיחיד/ה.

4.5.8          מיסוי דיבידנד בחברת מעטים

חברת מעטים שרווחיה הנצברים עולים על חמישה מיליון ש"ח, שלא חילקה 50% מרווחיה עד תום חמש שנים לאחר שנת המס הפלונית, ותוצאת אי החלוקה היא הימנעות ממס, או הפחתת מס, רשאי המנהל, לאחר התייעצות עם ועדה, ולאחר שניתנה לנישום הזדמנות להשמיע דבריו, לנהוג בחלק של רווחיה כאילו חולקו ובלבד שרווחיה הנצברים של החברה לא יפחתו משלושה מיליון ש"ח.

4.6               הכנסות חייבות במס בשיעור מוגבל

מס הכנסה בשיעור מוגבל יחול על הכנסה החייבת כפי שיפורט להלן.

4.6.1          הכנסות מריבית, מדמי ניכיון, מדיבידנד

 

הכנסות מריבית, מדמי ניכיון, מדיבידנד, שאינן הכנסות מעסק, יתחייבו במס הכנסה בשיעור של עד 25%, ובשיעור של עד 20% אם התקבלה הריבית על נכס שאינו צמוד למדד, לגבי בעל מניות מהותי[42], יחול מס בשיעור 30%, או, 25%, לפי העניין ובתוספת מס יסף בהכנסה מעל 641 אלפי ש"ח בשנה. קיימות הקלות לגבי האמור למי שמלאו לו 67 בשנת המס לנכים ועוד.

משפחה או יחיד/ה מעל גיל 18 שההכנסה מכל המקורות לא עלתה על 61,920 ש"ח בשנת המס זכאית לפטור ממס בגובה 13,320 ש"ח על הכנסות מריבית של תכניות חיסכון או פיקדונות. לגבי הכנסה שעד 123,840 ש"ח בשנה יוקטן הפטור באופן יחסי.

הכנסות מדיבידנד בין חברות בארץ פטור ממס, דיבידנד בינ-חברתי מחברת חוץ יחויב במס חברות בארץ.

4.6.2          הכנסה מהימורים הגרלות ופרסים

בהתאם לפקודה תקרת הפטור להכנסה מהימורים הגרלות ופרסים לשנת 2018 הינה 49,560 ש"ח.  כפל התקרה הינו סכום בסך 99,120 ש"ח.
הכנסה מעל התקרה וכן הכנסה הימורים הגרלות ופרסים מפעילות שאינה חוקית חייבת במס בשיעור 35% מגובה הזכייה בא זכאות לניכוי למעט הוצאות הכרוכות בהגשת דוח ובתשלום המס, ובלבד שאינה הכנסה מעסק או משלח יד ואז תתחייב במס שולי.
בית המשפט המחוזי פסק בעניינו של אורי מילר[43] כי יותרו הוצאות בחלקן מהנישום גם כאשר לא עמד בנטל ההוכחה.
בית המשפט המחוזי פסק בעניינו של מר רפי אמית כי הכנסות מהימורים הן הכנסות ממשלח יד וזאת לאור בחינת עיסוקיו ומומחיותו בהיותו שחקן מקצועי.

4.6.3          הכנסות מדמי מפתח

הכנסות מדמי מפתח או פרמיות שמקורם באחוזת בית יחויבו במס שלא יעלה על 35%.

4.6.4          הכנסות ממכירת חשמל

הכנסות ממכירת חשמל לפי חוק עידוד השקעה באנרגיה פטורות ממס עד לתקרה של 24,000 ש"ח בשנה. ההכנסות ממכירת חשמל מעבר לסכום יהיו חייבות במס בשיעור 10%.

 לא יראו בהכנסה ממכירת חשמל כהכנסה של הצרכן הביתי לעניין חוק הביטוח הלאומי ולעניין חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

צרכן ביתי יהיה זכאי להטבות מס בשל הכנסה ממכירת חשמל שהופק באמצעות מיתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת אנרגיה שמקורה בניצול קרינת השמש, הרוח, ביומסה או מקור אנרגיה אחר ובלבד שאינו דלק מאובן;  בהתקיים כל אלה:

(1)   בעל רישיון ספק שירות חיוני רכש את החשמל שהפיק הצרכן הביתי כאמור,

(2)   ההכנסה ממכירת חשמל אינה הכנסה מעסק או ממשלח יד,

(3)   המיתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת שבאמצעותו הופק החשמל מחובר לבית המשמש למגורים בלבד והמחובר כדין לרשת החשמל,

(4)   בעל המיתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת שבאמצעותו הופק החשמל לא ניכה מיום תחילתו של חוק זה ואילך, כל פחת בשל אותו מיתקן, למעט על חלק ההכנסה העולה על הסכום המרבי 96,000 ש"ח.

(5)   הצרכן הביתי מסר הודעה.

4.6.5          הכנסות משכר דירה בישראל

 

הכנסות שכר דירה המשולמות למשכיר מראש חייב במס על בסיס מזומן, במועד קבלתן ולא בהתאם לתקופת השכירות[44] ו/או בהתאם לתקופת ההנאה מהתקבול.

הכנסה מהשכרה אשר תסווג כהכנסה ממשלח יד או מעסק יחול שיעור המס השולי (מ 10% ועד ל- 50%) ליחיד/ה, ועד 23% לתאגיד וכן יחולו כללים רגילים לעניין מועד ההכרה בהכנסה, מועד החיוב מס הכנסה ו/או במע"מ, ו/או, בביטוח לאומי, קיזוז הפסדים ויתכן כי תקום חובה בניהול ספרים ואף בארנונה עסקית.

הואיל והפקודה אינה מגדירה מהו "עסק", הרי שבעת סיווג[45] ההכנסה כהכנסה אקטיבית מעסק, או, ממשלח יד, מעסקת אקראי, או, כהכנסה פאסיבית מדמי שכירות, דמי מפתח ורווחים אחרים שמקורם באחוזת בית או בקרקע או בבניין תעשייתי ו/או מנכסים אחרים (תשואה על הון מושקע), ייושמו המבחנים שפותחו בפסיקה ויבחנו מכלול הנסיבות, אלה אך לא רק: זהות המשכיר, טיב ותמהיל הנכסים, מקור הנכסים, מידת היגיעה האישית[46], המנגנון[47], המומחיות והידע, מספר הנכסים, ואופן רישומם, ייעודם, משך החזקתם, פעולות להשבחתם ו/או למכירתם, אופן מימונם, פעולות להשבחה (ואופן מימון ההשבחה), מידת הסיכון העסקי, מטרת השכירות, אופי הנכס, תדירות החלפת השוכרים, אופן קבלת דמי השכירות, זהות השוכרים, וכוונת הנישום.

בית המשפט העליון הכריע כי בעת שדובר על עשרות דירות ולא הוכח כי מדובר בהכנסה שאינה דורשת יגיעה אישית תסווג ההכנסה כהכנסה מעסק ולא כהכנסה משכ"ד החייבת במס מחזור בשיעור 10%[48].

רשות המסים משהה פרסום חוזר אשר יקבע מספר דירות שמעליהן תסווג ההכנסה משכר דירה כהכנסה מעסק ונטל ההוכחה לסיווג אחר יהיה של הנישום. דלתה של רשות המיסים פתוחה בפני נישומים החפצים לגלות מרצון ולדווח על הכנסות משכר דירה בארץ ובעולם.

מומלץ לבחור מסלול מיסוי להכנסות מדמי שכירות בארץ, בהתאם לחוק ולנתוני הנישום (גיל, תמהיל הכנסות, זיכויים וכיו"ב).

 • א. סכום ההכנסות משכר דירה בישראל המאפשר פטור מלא עליהן הינו סך של 5,030 ש"ח בחודש בתנאי שהדירה משמשת למגורים ואינה רשומה כנכס בעסקו של המשכיר מושכרת ליחיד או לחבר בני אדם. עד לסכום כפל הפטור, סכום של 10,060 ש"ח יינתן פטור חלקי ממס בהתאם להוראות החוק.
 • ב. הכנסה מכלל הדירות למגורים של יחיד למגורים מעל 10,060 ש"ח תתחייב כולה במס הכנסה, לאמור, בהתאם לשיעור המס השולי החל על הכנסת היחיד/ה, ותחייב היחיד/ה בהגשת דוח, או, במס מחזור בשיעור 10% מההכנסה משכר דירה, אינו מוגבל בתקרה ומאפשר דיווח מקוצר על ההכנסות.
 • ג. פטור ממס להכנסה ממקרקעין המשמש להפקת אנרגיה מתחדשת[49] בסכום העולה על 5,000 ש"ח בחודש ( ככל ועלתה הפטור מתואם בסכום מעל התקרה והפטור מתבטל בסכום של 10,000 ש"ח).
 • ד. בחירה להתחייב במס בשיעור 10% על הכנסות משכירות דירות מגורים בישראל בשנת 2018, מותנית בתשלום מקדמה בתוך 30 ימים מתום שנת המס, עד ליום 30 בינואר 2019. התשלום בלא חיוב בהגשת דוח. לאחר מכן יהיה ניתן לשלם את המקדמה בתוספת ריבית שנתית בשיעור 4% והפרשי הצמדה.
 • ה. בחירת יחיד במס מחזור בשיעור קבוע מההכנסה, לפי העניין, שישולם כמקדמה הינו מס סופי, ללא זכות לניכוי פחת, או הפחתה, לקיזוז, לזיכוי, או לפטור בשל ההכנסה מדמי שכירות.
 • ו. יחיד יוכל להתחייב במס הכנסה על כלל הכנסותיו מדמי שכירות, בניכוי הוצאות שהוצאו ביצורן, בהתאם לשיעור המס השולי החל על הכנסותיו, בתנאי שיגיש דוח מלא על הכנסותיו.
 • ז. יחיד שרכש דירה והשכיר אותה יוכל לבחון את שלושת החלופות למיסוי הכנסותיו משכר דירה: פטור ממס, פטור חלקי, או מיסוי ההכנסה החייבת משכר הדירה בניכוי הוצאות פחת, תיווך, פרסום, מימון וכיו"ב.

4.6.6          הכנסות משכירות מקרקעין בחוץ לארץ

 

יחיד יוכל להתחייב במס בשיעור 15% על הכנסות משכירות מקרקעין מחוץ לישראל בשנת 2018, תוך שמירה על זכותו לדיווח חלקי על הכנסותיו באמצעות מנגנון הדיווח המקוצר בתנאי שההכנסה אינה מעסק, יחיד זכאי לקזז פחת ולנכות הוצאות שהוצאו בייצור ההכנסה מדמי שכירות.

בחירת יחיד במס מחזור בשיעור קבוע מההכנסה, לפי העניין, שישולם כמקדמה הינו מס סופי, ללא זכות, לקיזוז, לזיכוי, או לפטור בשל ההכנסה מדמי שכירות.

יחיד יוכל להתחייב במס הכנסה על כלל הכנסותיו מדמי שכירות, בניכוי הוצאות שהוצאו ביצורן, בהתאם לשיעור המס השולי החל על הכנסותיו, בתנאי שיגיש דוח מלא על הכנסותיו.

4.7               מיסוי פעילות בשוק הקריפטו

4.7.1          כללי

נכסים קריפטוגרפים וטכנולוגית רישום מבוזר (Distributed Ledger Technology) מהווים התפתחות חדשנית המשפיעה על נותני שירותים פיננסים, התעשייה והאנושות כולה.

מטבע דיגיטלי מאפשר סחר חליפין בינ-קהילתי, השקעות, גיוסי הון, מתן הלוואות, ועוד באופן מבוזר, לאמור ללא צורך בישות ניהול מרכזית או בתיווך אלא תיעוד סימולטאני בחיבור בין  עמית לעמית peer to peer)) באינטרנט באופן פרטי (אנונימי) או פומבי (מפתח פרטי וכתובת פומבית).

ההצפנה (קריפטוגרפיה) מבוססת שרשרת בלוקים ((Block chain מיועדת להבטיח זהות השולח והמקבל ולמנוע כפילות ולאפשר העברות במהירות.

ביטקוין BTC)) מטבע מבוזר דיגיטלי הראשון בעולם, פועל באמצעות טכנולגיית בלוקצ'יין, ציבורי,  כתוב בקוד פתוח הגלוי לכל. ראשיתו במסמך בן 8 עמודים white paper, (שנכתב על-ידי אדם בשם בדוי סאטושי נאקאמוטו). הבלוקצ'יין מתוחזק על-ידי כורים שמתוגמלים בעמלות מכל העברה וכן באמצעות הנפקת מטבעות חדשים לכורה שפותר בעיה מתמטית, בקצב שפוחת מדי ארבע שנים. כרייתו הראשונה בשנת 2009.

"הביטקוין (Bitcoin) הוא סוג של נכס דיגיטאלי בעל ערך, הנכלל בקבוצה המכונה "מטבעות וירטואליים" ומשמש בהסכמת קהילת המשתמשים בו כאמצעי תשלום עבור סחורות או שירותים, להמרה למטבעות אחרים ואף לצורך השקעה. יחידה דיגיטלית זו היא יוזמה פרטית המונפקת על ידי מערכת מחשבים מבוזרת שאינה נמצאת בשליטת גורם מרכזי או רשמי; וזאת בשונה ממטבע "רגיל", שלגביו נקבע כי הוא אמצעי תשלום שלא ניתן לסרב לקבלו על פי דין (הילך חוקי). העברת ביטקוין בין משתמשים נעשית במישרין מבלי שנדרש גורם מתווך, כדוגמת מוסד פיננסי, שיבצע את העסקה[50]."

אית'ריום (ETH) פרוטוקול המאפשר יצירת חוזים חכמים והנפקת אסימונים (טוקנים). המטבע השני בשווי השוק שלו. אית'ריום מאפשר מתן הוראה לתשלום במועד מאוחר יותר או בהתקיים תנאי שניתן לוודא קיומו באמצעים טכנולוגיים.

ריפל (XRP) פרוטוקול בלוקצ'יין המבוסס על טופולוגיית רשת במטרה להוות תשתית ניטרלית לעסקאות מוניטריות ומסחריות וכשוק למט"ח. ראשיתו בשנת 2004.

כיום מצויים בעולם כאלפיים נכסים דיגיטליים (אסימונים ומטבעות) אשר נסחרים בזירות מסחר ובבורסות בעולם ובארץ[51].

מטבעות דיגיטליים אינם עונים להגדרה בחוק הנוכחי כ"מטבע" או "מטבע חוץ" משטרם הוכרו כ"הילך חוקי". במדינות מסוימות מתקבלים תשלומי מס במטבעות דיגיטליים.

הרגולטורים, רשות המיסים, רשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, רשות ני"ע, הפיקוח על הבנקים, רשות שוק ההון חסכון וביטוח, המחוקק, וגורמי אכיפת החוק עומדים בפני אתגר לעצב את הסביבה הרגולטורית משמדובר בשינוי חשיבתי  בסיסי אשר ייבחן בדיעבד, גם על ידי הרשות השופטת ואופיו יוכרע בעתיד.

מטבע דיגיטלי מהווה נכס, אשר יכול להיות מסווג כנכס שוטף: מזומן, או, מלאי, וכנכס לזמן ארוך: נייר ערך, מעין ניר ערך, השקעה במטבעות/חוזים דיגיטליים ואף עשוי להיות נכס בר פחת ככל תוכנת מחשב או יצירה אחרת. ישנן השלכות לאופן מדידתו ולאופן הצגתו גם על כללי קיזוז בעת הפסד ממימושו. מימושו של הנכס יכול להיות מסווג כהכנסה מרווח הון החייבת במס בשיעור של עד 28% בידי יחיד ואינה חייבת בביטוח לאומי והפסד ממימוש יקוזז רק כנגד רווח הון בהווה או בשנים הבאות. ככל ומדובר בפעילות בנכסים המגיעה כדי עסק הרי שההכנסה חייבת במס בשיעור של עד 50% ובביטוח לאומי עד לתקרה, הפסד מתקזז כנגד הכנסה מכל מקור בשוטף או בשנים שלאחר מכן. ככל ומדובר בהפרשי הצמדה על מטבע הרי שהם פטורים ממס.

4.7.2          מיסוי הכנסות ממטבעות דיגיטליים

הכנסה מנכסים קריפטוגרפים עשויה לצמוח בשלב גיוס הון I.C.O., במסחר בו, בשימוש בו, לרבות בהחלפתו במטבע דיגיטלי אחר וכן הכנסות ממתן זכות שימוש באפליקציות הקשורות לנכסים קריפטוגרפים[52].

הגדרת מטבע דיגיטלי כנכס שאינו מטבע שוללת מהיחיד לכאורה את הזכות כי מדובר בהפרשי הצמדה הפטורים בידו.

הכנסה ממימוש מטבעות דיגיטליים (נכס שהוא מעין נייר ערך[53]) עשויה להיות מסווגת כרווח הון כהכנסה מעסק, או, כהכנסת מימון בהתאם למבחנים בפסיקה. לסיווג הכנסה כאמור כהכנסה מעסק השלכה על חובת מסירת הודעה על תחילת התעסקות, חובת רישום, חובת תשלום ודיווח מקדמה בגינה על חובת ניהול ספרים, חובת תשלום ביטוח לאומי ועוד.
סיווג הנכס ו/או הכנסה בידי היחיד/ה יקבע את שיעור המס בו יהיה חייב עד 50%, או עד 28%, או פטור ממס כפי שיוסבר להלן.
ככל ומדובר במימוש מטבע מחזיק יחיד עשוי להיות זכאי לפטור מהפרשי הצמדה ואף לפטור מדיווח.
הצדקה לכך היא כי מטבע ווירטואלי מהווה מסמך סחיר בפועל ומשמש כאמצעי חליפין המאפשר תשלום בארץ ובעולם בקרב משתמשים בקהילה ו/או בתעשייה / יישום ספציפי.
ככל וההכנסה נצמחת בידי חברה הרי ששיעור המס  זהה בכל סיווג ההכנסה, וההבדל הוא בכללים למדידת הרווח ולקיזוזו תדירות הדיווח עליו ועיתוי חובת תשלום מקדמה בגינו.
שיטת מדידת המלאי – בעסקאות הנפרסות על-פני מס' שנים יש חשיבות לעיתוי ההכרה בהכנסה ולסדר קיזוז הפסד אם וכאשר ייווצר, הפסד בשנים מאוחרות, עלול להישאר כנכס מסוג הפסד לקיזוז ולא כמגן מס בפועל לאור אי האפשרות לקזז הפסדים לאחור בישראל. ככל וחל שינוי בשיעור המס הרי שלדחייה / הקדמת הרווח (הפסד) השלכה נוספת על מגן המס הלכה למעשה.

לדוגמה מחירי רכישה הינם: 8,000, 10,000 6,000 בסה"כ 24,000 ומחירי המכירה הינם 18,000, 13,000, 5,000 בסה"כ 36,000.
חישוב ערך המלאי בשיטות נכנס ראשון יוצא ראשון FIFO – הרווח (הפסד[54]) 10,000, 3,000, (1,000).
חישוב המלאי בשיטת נכנס ראשון יוצא אחרון LIFO הרווח (הפסד)  12,000, 3,000 (3,000).
חישוב המלאי בשיטת ממוצע ואז הרווח (הפסד) 10,000, 5,000, (3,000).
חישוב בשיטת ממוצע נע יכול להוביל לתוצאה אחרת משיטת הממוצע.

לגישת רשות המיסים בחוזר[55] מטבע דיגיטלי אינו "מטבע" ואינו "מטבע חוץ" אלא נכס בלתי מוחשי[56] ומימושו בידי מי שאין זה עיסוקו חייב במס בשיעור 25% (עד 28%) כן חייב בדיווח ובתשלום מקדמה, וחלה על המשלם חובת ניכוי במקור במקרים מסוימים. מי שעסקו בכריית אמצעי תשלום מבוזר יסווג וירשם כ"עוסק" לעניין חוק מע"מ ועסקאותיו יחויבו במע"מ על מלוא התמורה המתקבלת בידיו.

4.7.3          הפסד הון על בסיס מימוש בשער נמוך לקראת סוף שנה

הפסד הון על בסיס מימוש בשער נמוך לקראת סוף שנה יאפשר קיזוז כנגד רווח הון ממניות ו/או משבח מקרקעין.

4.7.4          עמדת מס הכנסה מספר 2017/32 – מיסוי "מטבעות וירטואליים"

"עמדה חייבת בדיווח" – עמדה שמתקיימים בה כל אלה:

 • היא עומדת בניגוד לעמדה שפרסמה רשות המסים עד תום שנת המס שלגביה מוגש הדוח,
 • יתרון המס הנובע ממנה עולה על 5 מיליון ש"ח באותה שנת מס או על 10 מיליון ש"ח במהלך ארבע שנות מס.

הגדרת "נכס" בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה כוללת כל רכוש, בין אם מדובר בנכס מוחשי ובין אם מדובר בנכס לא מוחשי. "מטבע וירטואלי", הקרוי גם "אמצעי תשלום מבוזר", הינו רכושו של האדם המחזיק בו, ומשכך הוא נכלל בהגדרת "נכס" בסעיף 88 לפקודה. בהתאם לכך, מכירת "מטבע וירטואלי" מהווה אירוע מס החייב במס על פי הוראות חלק ה' לפקודת מס הכנסה (רווח הון). אם פעילות מכירת "מטבעות וירטואליים" מגיעה לכדי "עסק", הרי שההכנסות ממכירת "המטבעות הווירטואליים" חייבות במס מכוח חלק ב' לפקודה. בנוסף, "מטבע וירטואלי" אינו מהווה מטבע או מטבע חוץ כהגדרתם בחוק בנק ישראל, התשמ"ה-1985 . בהתאם לכך, ולמען הסר ספק, ההפרש בין התמורה במכירה לבין עלות הרכישה לא יחשב כהפרשי הצמדה ו/או כהפרשי שער.

4.7.5          I.C.O   הנפקת ‏"אסימוני מוצרים‏ ו/או‏ שירותים " Utility Token

הנפקה ראשונית של אמצעי אלקטרוני מבוזר (Initial Token Offering  I.T.O) מבוצעת בשיטת גיוס המונים (crowdfunding) בהתאם לפרטים בהצעה לפיתוח פלטפורמה מבוססת בלוקציין (whitepaper).

תקבולים מ I.T.O (הנפקת אסימוני‏ מוצרים ‏ושירותיםUtility Token  ) המבוצעת על ידי גורם מרכזי אחד המייצגים התחייבות מצד הגורם המנפיק, לתת שירות או זכות למוצר עתידי בפיתוח יוצגו כמקדמה מלקוחות (התחייבות ולא הון).

בהתאם להנחיות בחוזר מס הכנסה[57] ההכנסות מראש תירשמנה על פי שווי התקבולים שהתקבלו ביום ההנפקה כסף פיאט או אסימונים מבוזרים אחרים על פי שווים במועד התקבול ובניכוי הוצאות שיש ליחסן במישרין להנפקת האסימונים למעט הוצאות ששימשו כאמור בפיתוח עצמי של הפלטפורמה אשר יופחתו בהתאם להוראות הפקודה ויוצגו כהכנסות ‏מראש בנטו.

אסימונים מבוזרים אחרים שהתקבלו ביום  ההנפקה, שווים ייקבע על פי שווי ממוצע לאותו יום מסחר על פי ממוצע[58] השערים היומיים. נדרש לשמור אסמכתאות לעניין שווי האסימונים המבוזרים על פי היום בו הם התקבלו. ככל וקיימת אסמכתא לשווי מהימן יותר, ניתן לבחון את השווי כאשר ניתן לעמוד בנטל ההוכחה.

לגישת רשות המיסים אסימונים מבוזרים שהומרו לכסף פיאט באותו יום בו התקבלו, ערכם יירשם על פי התמורה שהתקבלה בפועל בכסף פיאט.

כאשר מחזור העסקאות של החברה המנפיקה עולה על 15 מיליון ש"ח יראו את התמורה בהנפקה (הכנסות מראש) כחלק ממחזור העסקאות. כאשר המחויבות לאספקת טובין או למתן שירות לתושב חוץ יחול מע"מ בשיעור אפס.

אדם אשר מכירת האסימונים בידו מגיעה לפעילות בעלת מאפיינים עסקיים יסווג כמוסד כספי.

 

4.8               הכנסות פטורות ממס הכנסה

 

נביא להלן הכנסות פטורות ממס הכנסה:

4.8.1          פטור ממס להכנסת נכה ועיוור

 

הכנסת עיוור והכנסת נכה 100% או 90% לפחות מחמת שלקה באיברים שונים פטורה ממס:

תקרה לשנה

בש"ח

תקרה לחודש

בש"ח

הכנסה מיגיעה אישית – נקבעה נכות לתקופה של 365 ימים ויותר 608,400 50,700
הכנסה מיגיעה אישית – נקבעה נכות לתקופה בין 185 לבין 365 ימים 72,960 6,080
הכנסה שאינה מיגיעה אישית – פטור יחסי עד תקרה 72,960 6,080
הכנסה מריבית בשל פיקדון אם מקורה בפיצויים או בכספי ביטוח שבשל פגיעת גוף 300,000 25,000

 

נקבעה נכות לתקופה של עד 184 יום – אין פטור ממס הכנסה. והכל בכפוף להוראות סעיף 9(5) לפקודה.

4.8.2          פטור ממס למענק עקב פרישה או מוות

מענק פרישה[59] פטור ממס בסכום של 12,230 ש"ח לשנת עבודה, במקרה מוות חס וחלילה כפל הסכום 24,460 ש"ח לשנת עבודה.

 

4.8.3          פטור ממס להלנת שכר

סכום שקיבל עובד כפיצוי הלנת שכר על פי חוק הגנת השכר פטור למעט לגבי מי שהכנסתו החייבת בחודש כלשהו ב – 24 החודשים שקדמו לקבלת הפיצוי עלתה על 8,040 ש"ח לאותו חודש, מרכיב המס שבפיצוי הפטור ישולם כמס.

4.8.4          פטור ממס לקיצבת שאירים

קצבת שאירים המשולמת עקב פטירתו של אדם פטורה ממס עד לתקרה הקצבה המזכה העומדת על סכום של 8,380 ש"ח לחודש בשנת 2018.

 • לבן זוגו, לרבות מי שהיה ידוע בציבור כבן זוגו,
 • לילדו, לרבות לילדו המאומץ ובלבד שטרם מלאו לו 21 שנים, או, שאין לו כושר להשתכר מעבודה או ממשלח יד
 • להורה של הנפטר שכל פרנסתו על הנפטר ערב פטירתו ואין לו כושר להשתכר מעבודה או ממשלח יד.

4.8.5          פטור ממס למלגה לסטודנט או חוקר

 

מלגה לסטודנט או חוקר פטורה ממס[60]. תקרת הסכום הפטור לגבי חוקר הינה 97,000 ש"ח.

4.8.6          פטור ממס לפיצוי ששולם לתורמת ביצית

 

פיצוי ששולם לתורמת לפי סעיף 43 לחוק תרומת ביציות התש"ע-2010[61].

4.8.7          פטור ממס להפרשי הצמדה בידי בעל שליטה

הפרשי הצמדה בגין הלוואות מבעל שליטה פטורות ממס בידי בעל השליטה.

4.8.8          פטור לדיבידנד בין חברות בישראל

הכנסות מדיבידנד בין חברות פטורות ממס למעט אם התקבלו מדיבידנד שמקורו מחוץ לישראל ויחויבו במס חברות בשיעור 23%. בהתאם להוראות הפקודה יינתן זיכוי ממס אשר שולם בחו"ל, בתנאים מסוימים.

 

5           הטבות במס הכנסה ו/או בביטוח לאומי

5.1               כללי

 

הטבות במס הכנסה ובביטוח לאומי ניתנות כחלק מהמדיניות המעודדת חסכון לטווח ארוך וביטוח חיים של יחיד/ה ובני משפחתו, וכן תרומה במוסדות ציבוריים והשקעות בישראל כדוגמת השקעה במחקר ופיתוח, בחיפושי נפט והשקעה בסרטים. ’סכום ההטבה שיינתן נגזר מהתשלום ומההכנסה החייבת ומוגבל בתקרה בדרך כלל. אדם שבידו הכנסה הנמוכה מההכנסה החייבת במס לא יוכל ליהנות מההטבות האמורות.

בכדי לזכות בהטבות מומלץ לבצע תשלומים עד ליום 31 בדצמבר 2018.

מי שזכאי להחזר מס הכנסה מאחר ושילם מס הכנסה ביתר, או ששילם סכומים בגינם מגיעות לו הטבות, רשאי להגיש דוח שנתי לרשות המסים ולקבל החזר בגין מס ששולם ביתר. ניתן לקבל את ההטבות מראש על ידי הגשת מסמכים המאפשרים תיאום שיעור וסכום המס אשר ינוכה במקור באמצעות הממונה על השכר.

 5.2               מועד קבלת ההטבה

מועד קבלת ההטבות לחייב בהגשת דוח – החזר מס הכנסה יתקבל תוך תשעים ימים מיום הגשת הדוח השנתי או עד ליום 31 ביולי בשנה העוקבת, כמאוחר ביניהם. ההטבות במס הכנסה יתקבלו על ידי מי שאינו חייב בהגשת דוח – עד שנה מתום השנה לגביה הוגש הדוח או תוך שנתיים לאחר תום שנת המס שבה שולם המס ביתר, לפי המאוחר.

החזר ביטוח לאומי, ככל שמגיע, יוחזר למבוטח בסמוך לקליטת הדוח ולהעברת הנתונים למוסד לביטוח לאומי.

ליתרת זכות מס הכנסה ו/או ביטוח לאומי תתווסף ריבית שנתית והפרשי הצמדה מתום שנת המס ועד ליום התשלום לנישום ו/או למבוטח.

5.3               מועד בקשת ההטבות

 

מי שחייב בהגשת דין וחשבון יבקש את ההטבות במועד הגשת הדוח השנתי (החל מחודש אפריל של השנה העוקבת). מי שפטור מהגשת דין וחשבון יכול להגיש בקשה להחזר מס הכנסה עד שש שנים מתום שנת המס בגינה מבוקש ההחזר.

ניתן להגיש לרשות המסים עד ליום 31 בדצמבר 2018 בקשות להחזר מס לגבי השנים משנת 2011 וזאת בגין הפסדי הון לרבות משוק ההון, וכן בין מוסדות כספיים שונים, ניכויים וזיכויים מגיעים אשר לא נלקחו בחשבון בשלב ניכוי מס במקור וכיו"ב.

5.4               תרומות למוסדות מוכרים- זיכוי (רצפה ותקרה)

סכום התרומה למוסד ציבורי מוכר יקנה זיכוי ממס בשיעור 35% ליחיד וזיכוי ממס בשיעור 23% לחבר בני אדם.

רצפת סכום התרומה למתן זיכוי: 180 ש"ח בשנה.

תקרת סכום התרומה למתן זיכוי: 30% מההכנסה החייבת או 9,211,000 ש"ח בשנה לפי הנמוך, בכפוף לתקרה כוללת.

סכום, העולה על התקרה לזיכוי יזוכה מהמס באותו אופן בשלוש שנות המס הבאות, ובלבד שלא יינתן זיכוי בכל אחת משלוש השנים בסכום העולה על סכום התקרה באותן שנים.

5.4.1          התנאים להתרת הזיכוי ממס הכנסה בשל תרומה:

 • זיכוי יינתן בשל תרומה לקרן לאומית או למוסד מוכר על-פי סעיף 46 לפקודה.
 • לא יינתן זיכוי בעד תרומה שניתנה בעדה תמורה (שירות, או, זכות, או, טובין).
 • לא יינתן זיכוי אלא אם הוגשה קבלה מקורית על שם התורם.
 • לא יינתן זיכוי אלא אם התרומה שולמה בשנת המס (ולא בהתחייבות לתשלומים עתידיים).
 • סכום העולה על התקרה לזיכוי שנתרם באותה שנת מס יזוכה מהמס באותו אופן בשלוש שנות המס הבאות בזו אחר זו ובלבד שלא יינתן זיכוי בכל אחת משלוש השנים בסכום העולה על התקרה באותן שנים.
 • תקרה כוללת להטבות מס לתרומות ולמו"פ שקובעת תקרה כוללת של 50% מההכנסה החייבת (לפני הניכוי בשל השתתפות במו"פ), שבגינה יוכל נישום לקבל זיכוי בשל תרומות וניכוי בשל השתתפות במו"פ שמבצע אדם אחר על-פי סעיף 20א לפקודה ועל פי חוק מס הכנסה (הטבות להשקעה בניירות ערך שתמורתם נועדה למחקר מדעי) התשמ"ד-1983.
 • תקרה כוללת להטבות מס לתרומות למשקיע בסרטים ולמחקר ופיתוח שקובעת תקרה כוללת של 45% מההכנסה החייבת (לפני הניכוי בשל השקעה בסרטים ובשל השתתפות במו"פ), שבגינה יוכל נישום לקבל זיכוי בשל תרומות וניכוי בשל השקעה בסרטים ובשל השתתפות במו"פ שמבצע אדם אחר על-פי סעיף 20א לפקודה ועל פי חוק מס הכנסה (הטבות להשקעה בניירות ערך שתמורתם נועדה למחקר מדעי) התשמ"ד-1983.

5.4.2          זיכוי בעד תרומות בתלוש שכר

מעביד (מורשה) יכול להעניק לעובדיו זיכוי בשל תרומות בתנאי שסכום התרומה המירבי לעובד הינו 25,000 ש"ח לשנה.

5.4.3          היבטי מע"מ בעת תרומה

גישת רשות המסים השתנתה ובהתקיים תנאים מסוימים לא תהיה התרומה חייבת במע"מ.

ככל שמדובר בתרומת נכס מנכסי העסק אשר מתקבלת תמורה בעדה מהמלכ"ר / המוסד הציבורי העסקה חייבת במע"מ, בין אם מדובר במלאי ובין אם מדובר ברכוש קבוע, וההתייחסות להעברת נכס או מלאי מהעסק תהיה בהתאם למחיר העסקה על-פי המחיר שהיה משתלם בעדה בתנאים רגילים. במקרים של תמורה כאמור העברת התרומה תדווח בעסקאות, לחליפין, לא תידרש ההוצאה ובהתאם גם מס התשומות.

 

5.5               החזקת יחידה בשותפות חיפושי נפט – ניכוי

 

מחזיק יחידה[62] בשותפות בחיפושי הנפט הנסחרת בבורסה לניירות ערך בישראל, ביום 31 בדצמבר 2018, או בתום יום מחיקת היחידה מהמסחר, ייחשב בעל טובת הנאה כאמור בתקנות הנפט והוא זכאי לניכוי מהכנסתו בגובה ההשקעה ביחידה בשנת המס בין אם הוא רכש את היחידה מהנפקה ובין אם הוא רכש אותה בבורסה. סכום הניכוי יהיה על פי דוח של השותף המנהל ולא יותר מהסכום ששילם הרוכש. במקביל לניכוי יקטין המשקיע את עלות ההשקעה (תושב חוץ פטור מרווח הון בעת מכירת יחידת השתתפות בשותפויות נפט).

 

5.6               החזקת יחידה בשותפות להשקעה בסרט בישראל – ניכוי

מפיק, משקיע, או בעל יחידה בשותפות נסחרת, שהשקיע כספים בשותפות מפיקה שיחידות ההשתתפות בה נסחרות בבורסה ושהשקעתו היא לדעת פקיד השומה ביחס סביר בהתחשב בחלקו בהכנסות השותפות זכאי לניכוי מהכנסתו, בגובה ההשקעה ביחידה בשנת המס.

"סרט" – כהגדרתו בחוק הקולנוע, למעט סרט טלוויזיה.

"סרט ישראלי" – סרט שאושר כסרט ישראלי לפי חוק הקולנוע שאושר על ידי הוועדה או סרט לגביו התחייב מוסד ציבורי מסייע להשתתף בהפקתו, ובלבד שהוצאות הפקת הסרט עלו על 600,000 ש"ח.

"הוצאות הפקת סרט" –  כלל ההוצאות שהוצאו להפקת סרט ישראלי, בין בישראל ובין מחוץ לישראל, למעט הוצאות האסורות בניכוי.

"הוצאות אסורות בניכוי" – הוצאות אסורות בניכוי לפי סעיפים 31 ו 32 לפקודה, הוצאות לרכישת נכס בר פחת, הוצאות לרכישת זכות במקרקעין או באיגוד מקרקעין.

 

סכום הניכוי יהיה על פי דוח של השותף המנהל ולא יעלה על הסכום ששילם הרוכש ועל 15% מסכום הפקת הסרט בישראל יותרו בניכוי בשנת המס בה הוצאו כנגד כל הכנסה. יתרת ההוצאות שלא נוכתה תועבר לשנים הבאות ותותר כנגד כל הכנסה. אלא אם ביקש הנישום לא להתירן כנגד רווח הון, או כנגד ריבית, או דיבידנד, אם שיעור המס עליהם אינו עולה על 20%.

סכום הניכוי יקטין  את עלות ההשקעה בידי המשקיע.

התקנות בתוקף עד לסוף שנת 2018.

5.7               מחקר ופיתוח – ניכוי

 

מימון מחקר ופיתוח על-ידי בעל מפעל, מבצע מחקר, או אדם אחר, עשוי להוות הוצאה מוכרת, בתנאים מסוימים, ובמגבלות מסוימות.

5.8               תקרה כוללת להטבות מס ולתרומות ולמו"פ

תקרה כוללת להטבות מס לתרומות ולמחקר ופיתוח (להלן – מו"פ) שקובעת בגובה של 50% מההכנסה החייבת (לפני הניכוי בשל השתתפות במו"פ) שבגינה יוכל נישום לקבל זיכוי בשל תרומות וניכוי בשל השתתפות במו"פ שמבצע אדם אחר על-פי סעיף 20א ועל פי חוק מס הכנסה (הטבות להשקעה בניירות ערך שתמורתם נועדה למחקר מדעי) התשמ"ד-1983.

תקרה כוללת להטבות מס לתרומות למשקיע בסרטים ולמחקר ופיתוח בגובה 45% מההכנסה החייבת (לפני הניכוי בשל השקעה בסרטים ובשל השתתפות במו"פ) שבגינה יוכל נישום לקבל זיכוי בשל תרומות וניכוי בשל השקעה בסרטים ובשל השתתפות במו"פ שמבצע אדם אחר על-פי סעיף 20א ועל פי חוק מס הכנסה (הטבות להשקעה בניירות ערך שתמורתם נועדה למחקר מדעי) התשמ"ד-1983.

5.9               זיכוי בגין הוצאות החזקתו של קרוב במוסד

אם קרוב מוחזק במוסד מיוחד, הנישום זכאי להפחתת מס בשיעור של 35% מהסכומים שהוא או בן זוגו שילם לאחזקתו בתנאים אלה:

 • הקרוב במוסד המיוחד הינו ילד, בן זוג או הורה משותקים לחלוטין, מרותקים למיטה בתמידות, עיוורים או בלתי שפויים בדעתם או ילד מפגר או אוטיסט.
 • הזיכוי יינתן בשל תשלום סכומים העולים על 12.5% מהכנסתו החייבת של העובד.
 • הכנסות הקרוב המוחזק במוסד המיוחד אינן עולות על 167,000 ש"ח בשנת המס ליחיד ועל 268,000 ש"ח לבני זוג.
 • יש להמציא לפקיד השומה אישור רפואי בטפסים מתאימים, מסמכים המעידים על תשלומים למוסד המיוחד וכל מסמך שיידרש על ידי פקיד השומה בהתאם לנסיבות.
 • הזכות לקבלת הזיכוי האמור לא תחול אם הוא קיבל את שתי נקודות הזיכוי בשל נטול היכולת.

5.10            זיכוי בגין ילד נטול יכולת

נישום זכאי לשתי נקודות זיכוי בגין ילד משותק, עיוור או מפגר (סובל מפיגור שכלי או מפיגור התפתחותי לעומת בני גילו בשל לקות למידה חמורה או בשל מחלה קשה). בגין ילד הסובל משיתוק, עיוורון, פיגור שכלי או מאוטיזם, יש להמציא לפקיד השומה אישור רפואי על גבי טפסים מתאימים.

בגין ילד הסובל מלקות למידה חמורה של קשב וריכוז ו/או היפר- אקטיביות, בנוסף לטפסים יש להמציא הודעה של ועדת השמה על הפניית הילד לחינוך מיוחד וכן אישור ממנהל הגן/בית הספר כי הילד לומד בפועל בחינוך מיוחד. בגין ילד הסובל ממחלה קשה הגורמת לו לפיגור התפתחותי לעומת בני גילו, יש להמציא בנוסף לטפסים אישורים לפי דרישות פקיד השומה בהתאם לנסיבות המקרה.

מתן ההנחה מותנה בכך שהכנסות נטול היכולת אינן עולות על 167,000 ש"ח בשנת המס ואם יש לו בן זוג שהכנסותיהם אינן עולות על 268,000 ש"ח בשנת המס.

נישום לא יוכל לקבל נקודות הזיכוי בגין ילד נטול יכולת אם הוא נהנה מזיכוי במס בשל הוצאות החזקת אותו ילד במוסד מיוחד.

6            קופת גמל וביטוח חיים

6.1               כללי

6.1.1          הגדרות

עמית יחיד – יחיד שאיננו עמית מוטב, אשר נולד לפני שנת 1961, או, שהיתה לו בשנת המס הכנסת עבודה שבגינה הוא זכאי לקיצבה על פי דין או חוזה.

עמית מוטב – יחיד שבשל הכנסתו הופקדו כספים לקופת גמל לקיצבה בסכום שלא פחת מ- 16% מהשכר הממוצע במשק, שהם 19,019 ש"ח בשנה (16%*12*9,906). השכר הממוצע בחודש ינואר 2018 הינו 9,9906 ש"ח.

הכנסה לעמית עצמאי – סך כל הכנסתו החייבת של היחיד לפני הניכוי בשל הפקדה לקופת גמל ובשל תשלומי ביטוח לאומי, עד לסכום של 104,400 ש"ח לשנה (8,700 ש"ח לחודש), בניכוי הכנסתו המבוטחת,

הכנסה מבוטחת – הכנסת עבודה, בשלה שילם מעביד בעד עובדו סכומים לקופת גמל לתגמולים או לקופת גמל לקיצבה וכן הכנסת עבודה שבשלה זכאי העובד לקצבה על פי דין או חוזה.

תקרת הסכום להפרשת מעביד לקופת גמל לקצבה הפטורה ממס בעת ההפרשה מעל פעמיים וחצי השכר הממוצע (24,765 ש"ח בחודש, 297,180 ש"ח בשנה) חייבת במס בידי העובד.

הכנסה נוספת – הסכום הנמוך מבין אלה:

 • סך כל הכנסתו של היחיד לפני הניכוי בשל הפקדה לקופת גמל ובשל תשלומי ביטוח לאומי, כמפורט להלן, לפי העניין:
  • לגבי יחיד שאין לו הכנסה מבוטחת -סכום של עד לסכום של 104,400 ש"ח לשנה,
  • לגבי יחיד שיש לו הכנסה מבוטחת סכום של עד לסכום של 297,180 ש"ח לשנה בניכוי הכנסתו המבוטחת או סכום של 104,400 ש"ח, לפי הגבוה,

קופת גמל שאינה משלמת לקצבה – קופת גמל שניתן למשוך ממנה כספי פיצויים ושניתן להעבירם לקופת גמל משלמת לקצבה (קופת גמל הונית לשעבר).

קופת גמל משלמת לקצבה – קופת גמל שנועדה לשלם קצבה (סכום חודשי קצוב). לאורך תקופת חיי העמית.

תשואות שיצברו בקופת הגמל יהיו חלק בלתי נפרד מהקצבה המשתלמת. לא מותרת הפקדה לקופה מרכזית לפיצויים.

תקרת הפקדה שאינה חייבת למרכיב הפיצויים בקופת גמל הוא 32,800 ש"ח לשנה (2,733 ש"ח לחודש) או משכורת חודשית מבוטחת לפי הנמוך שבהם למעט לגבי מי שהפקיד לקרן ותיקה.

 

ביטוח חיים – ביטוח מפני הסיכון למקרה מוות של המבוטח, בלא מרכיב הסיכון שאינו כולל תשלומי פנסיה לשאירים.

ביטוח קצבת שאירים – ביטוח מפני הסיכון למקרה מוות של המבוטח, בלא מרכיב הסיכון הכולל תשלומי פנסיה לשאירים.

קרן השתלמות – קופת גמל שנועדה לחסכון למטרת השתלמות ולכל מטרה

6.1.2          זיכוי הפקדה לביטוח חיים או לביטוח קצבת שאירים

יינתן זיכוי בשיעור 25% מההפקדות לביטוח חיים שלו ושל ילדו ולקופת גמל לטובתו או לטובת ילדו או לשם שמירת זכויות הפנסיה של ילדו, או, 35% מההפקדות לקצבה לשמירת זכות הפנסיה שלו או של בן זוגו, או לביטוח קצבת שאירים מוגבל בתקרה.

תקרת זיכוי בשיעור 7% מהכנסתו המזכה שהיא הכנסת עבודה מבוטחת עד תקרה של 104,400 ש"ח בשנת 2018 ובלבד שהסכום הכולל בשלו יינתן זיכוי בעד סכומים ששולמו לביטוח קצבת שאירים לא יעלה על 1.5% מהכנסתו המזכה של היחיד, ושהסכום הכולל בשלו יינתן זיכוי בעד סכומים ששולמו לביטוח חיים לביטוח קצבת שאירים בשל הכנסה שאינה מעבודה לא יעלה על 5% מהכנסתו המזכה של היחיד.

תקרת זיכוי מהכנסה מזכה שאינה הכנסת עבודה או אם אין בידו הכנסה מבוטחת 5% מהכנסה עד 208,800 ש"ח בשנת 2018.

החיסכון המזערי ללא הגבלה של 5% מההכנסה – 2,016 ש"ח לשנה.

דוגמא:

הפקדה בסך 7,224 ש"ח לקופת גמל לקצבה תקנה זיכוי בשיעור 35%, בסך 2,528 ש"ח לשנה, 210 ש"ח לחודש. הפקדה של סכום זהה לביטוח חיים תקנה זיכוי בשיעור 25%, בסך 1,806 ש"ח לשנה, 150 ש"ח לחודש.

הפקדה בסך 10,320 ש"ח לקופת גמל לקצבה תקנה זיכוי ממס בשיעור 35% שהם 3,612 ש"ח לשנה, 301 ש"ח לחודש. הפקדה של סכום זהה לביטוח חיים תקנה זיכוי בשיעור 25% בסך 2,580 ש"ח לשנה, 215 ש"ח לחודש. ובלבד שהסכום הכולל בשלו יינתן זיכוי בעד סכומים ששולמו לביטוח קצבת שאירים שלא יעלה על 1.5% מהכנסתו המזכה של היחיד.

6.1.3          ניכוי

ניכוי מהכנסתו החייבת של סכומים ששילמו הוא או בן זוגו או לטובת ילדו בשיעור 11% מההכנסה לעמית עצמאי בשל סכומים ששולמו לקופת גמל, עד לתקרה של 208,800 ש"ח בשנה, הפקדה בסך  22,968 ש"ח. ההטבה המקסימלית תינתן בגין הפקדת 16% מההכנסה החייבת שהם 33,408 ש"ח.

6.1.4          הטבות למי שאינו עמית מוטב

החיסכון המזערי ללא הגבלה של 5% מההכנסה – 2,016 ש"ח.

למי שאינו עמית מוטב יינתן זיכוי בשיעור 25% מההפקדות לביטוח חיים ותגמולים או 35% מההפקדות לקצבה לשמירת זכות הפנסיה שלו או של בן זוגו, או לביטוח קצבת שאירים מוגבל בתקרה.

תקרת הכנסת עבודה של 104,400 ש"ח בשנת 2018 מגבלת זיכוי 7% – 7,308 ש"ח, ניכוי  5% – 5,220 ש"ח, הפקדה בסך 12,528 ש"ח.

תקרת הכנסה שאינה הכנסת עבודה של 146,400 ש"ח בשנת 2018 (12,200 ש"ח לחודש). זיכוי 7% – 10,248 ש"ח, ניכוי 5% – 7,320 ש"ח הפקדה בסך 17,568 ש"ח. ואם שילם בעד קצבה בלבד והסכום ששילם עולה על 12% מהכנסתו יותר לו בשל החלק העולה על 12%, ניכוי נוסף עד 4% מאותה הכנסה.

עמית יחיד זכאי לניכוי מהכנסתו הנוספת אך לא יותר מ- 21,750 ש"ח לחודש (261,000 ש"ח בשנה) בניכוי הכנסה מבוטחת עד תקרה של 8,700 ש"ח בחודש.

6.1.5          הפקדה לקופת גמל ליחיד בעל שליטה בחברה

 שיעור ההפרשה לקופת גמל המוכר כהוצאה בחברה 6% ממשכורתו הקובעת של יחיד בעל שליטה[63] אך לא יותר מ- 12,230 ש"ח בשנה.

6.1.6          קרן השתלמות

6.1.6.1                ניכוי

התשלום המקסימאלי שיוכר כניכוי הינו 4.5% מהכנסתו החייבת השנתית של היחיד בעל הכנסה מעסק או משלח יד וחבר קיבוץ[64] עד לתקרת הכנסה חייבת של 261,000 ש"ח. מניכוי מקסימאלי בהפקדה של 18,270 ש"ח (7%) המקנה ניכוי מקסימאלי של 11,745 ש"ח בשנה (4.5%). מכל סכום שיפקיד יופחת שיעור של 2.5% מהכנסתו הקובעת.

6.1.6.2                דוגמה לניכוי בשל הפקדה לקרן השתלמות לעצמאים וחברי קיבוץ

הכנסה חייבת לשנה שיעור ההפקדה הפקדה לקרן השתלמות לעצמאים שיעור הניכוי ניכוי מס שולי הטבת מס
50,000 7% 3,500 4.50% 2,250 0
100,000 7% 7,000 4.50% 4,500 14% 630
150,000 7% 10,500 4.50% 6,750 21% 1,418
200,000 7% 14,000 4.50% 9,000 31% 2,790
250,000 7% 17,500 4.50% 11,250 34% 3,825
300,000 7% 18,270 4.50% 11,745 34% 3,993

 

6.1.6.3                הפקדה לקרן השתלמות לשכיר

 

לא יראו כהכנסה בידי העובד סכומים המופקדים על ידי המעביד עד לשיעור של 7.5% מהשכר (לגבי עובדי הוראה עד לשיעור 8.4%), בגבולות תקרה של הכנסה שנתית בסך 188,544 ש"ח (שכר חודשי בסך 15,712 ש"ח), וההוצאה תוכר בידי מעבידו.

הפקדות מעבר לתקרה הן טובת הנאה החייבת במס ובביטוח לאומי של העובד.

6.1.6.4                ההפקדה לקרן השתלמות לשכיר בעל שליטה בחברה

התשלום המקסימאלי שיוכר כהוצאה לחברה הינו 4.5% ממשכורתו של היחיד בעל שליטה[65]  עד לתקרה של 188,544 ש"ח בשנה. סכום הפקדה מרבי בשנה של 11,312 ש"ח (6%) על ידי היחיד והחברה המקנה ניכוי מקסימאלי בחברה של 8,484 ש"ח בשנה (4.5%), במקביל לאי חיובו במס של שכיר בעל שליטה ולניכוי ממשכורתו של 2,828 ש"ח (1.5%).

הפקדה לקרן השתלמות מעבר לתקרה היא טובת הנאה החייבת במס ובביטוח לאומי בידי בעל השליטה ואינה מותרת כהוצאה בחברה.

6.1.6.5                אי חיוב במס על ריבית על הפקדות בקרן השתלמות

ריבית ורווחים שנצברו בקרן השתלמות על ההפקדות בקרן השתלמות יהיו פטורים ממס בעת משיכה כדין. התקרה לסכום בגינו הריבית פטורה הינה לכל אחת מההפקדות, לאמור, הריבית על הסכום שהופקד כשכיר בעל שליטה, בסך 18,544 ש"ח, ועל הסכום שהופקד כעצמאי בסך 18,240 ש"ח.

6.1.6.6                קרן השתלמות – משיכת כספים

משיכת כספים מקרן השתלמות במגבלות כאמור תתאפשר בפטור ממס כל שלוש שנים למטרת השתלמות וכל שש שנים לכל מטרה שהיא ללא חיוב במס, גם הרווחים שנצברו על הסכומים האמורים יהיו פטורים ממס. משיכה שלא כדין תתחייב במס בשיעור הגבוה מבין 35% לבין שיעור המס השולי החל על הכנסת היחיד/ה בדרך של ניכוי מס במקור.

משיכת כספים מקרן השתלמות לאחר פטירה חס וחלילה פטורה ממס.

6.1.7          ניכוי בשל תשלום לביטוח מפני אובדן כושר עבודה

 

ניכוי ממס בשל הוצאה לרכישת ביטוח מפני אובדן כושר עבודה (להלן "א.כ.ע") יינתן מכל הכנסה בשיעור של עד 3.5% מההכנסה החייבת מעסק, משלח יד, או משכר עבודה (למעט שווי של שימוש ברכב שהועמד לרשותו של עובד). נקבע כי מדובר בביטוח מועדף.

"ביטוח מועדף" – ביטוח מפני א.כ.ע., ואם נרכש הביטוח בטרם מלאו למבוטח 60 שנים התקיימו לגבי הביטוח גם שני אלה:

 • תקופת הביטוח, למעט ביטוח קבוצתי נמשכת עד שימלאו למבוטח 60 שנים לפחות.
 • אם יקרה מקרה הביטוח בטרם ימלאו למבוטח 60 שנים, ישתלמו הכספים על פי הביטוח ממועד קרות הביטוח ועד תום תקופת אובדן כושר עבודתו או, עד שימלאו למבוטח 60 שנים לפחות, לפי המוקדם.

כאשר מדובר בשכיר שהמעביד שילם בעבורו לקופת גמל, יינתן ניכוי עד 3.5%. בשל הפקדה לקופת גמל בשיעור העולה על 4% יופחת השיעור האמור (שיעור ההפרשה יחד עם תגמולי המעסיק לא תעלה על 7.5%).

הניכוי מגיע  לכל אחד מבני הזוג.

תקרת ההכנסה לעניין זה –297,180 ש"ח (ניכוי מקסימאלי 10,401 ש"ח לשנה, 866 ש"ח לחודש).

6.2               משיכה מפוליסה לא.כ.ע

משיכת כספים עקב מקרה ביטוח מפוליסה לאובדן כושר עבודה חייבת במס כהכנסה מיגיעה אישית.

6.3               משיכת כספים שלא כדין

משיכת כספים שלא כדין תתחייב במס הכנסה בשיעור 35%, בדרך של ניכוי מס במקור.

6.4               משיכה מקופת גמל משלמת לקצבה

משיכה בידי עמית בקופת גמל שאינה קרן ותיקה או בידי עובד של עמית-מעביד, של כספים מקופת גמל משלמת לקצבה, בדרך של היוון חלק מהקצבה לסכום חד-פעמי תיעשה –

(1) לגבי עמית – בהתאם לשיטת ההיוון שנקבעה בתקנון הקופה, ובלבד שסכום הקצבה שלו יהיה זכאי העמית לאחר ההיוון לא יפחת מסכום הקצבה המזערי, ואם סכום הקצבה שלו יהיה זכאי העמית לאחר ההיוון שווה לסכום הקצבה המזערי או אם סכום הקצבה שלו זכאי העמית אינו עולה על סכום הקצבה המזערי – בהתאם לשיטת ההיוון שנקבעה בתקנון הקופה, לפי שיעור מהקצבה שלה הוא זכאי מהקופה שלא יעלה על 25% ולתקופה שלא תעלה על חמש שנים, משולמת לעמית פנסיה תקציבית או קצבה מקופה אחרת, יובא בחשבון גם סכום הקצבה או הפנסיה התקציבית כאמור, לצורך חישוב סכום הקצבה שלו יהיה זכאי העמית לאחר ההיוון,

(2) לגבי עובד של עמית-מעביד – בהתאם לשיטת ההיוון שנקבעה בתקנון הקופה.

סכום "קצבה מזערי" 4,418 ש"ח לחודש.

6.5               משיכה מקופת גמל לא משלמת לקצבה – קופה לחסכון

משיכה מקופת גמל לא משלמת לקצבה בידי עמית תיעשה רק באמצעות העברתם לקופת גמל משלמת לקצבה למעט לגבי סכומים שהופקדו לפני שנת 2008.

משיכה של כספים ממרכיב הפיצויים, מחשבון חדש וכן על משיכה בידי עמית שמתקיימים בו כל אלה: הוא הגיע לגיל פרישה[66], סך הכספים בחשבונותיו בקופת הגמל שממנה נמשכים הכספים, בקופת גמל לא משלמת אחרת ובקופת גמל משלמת שאינה קרן ותיקה, אינו עולה על סכום הצבירה המזערי, לא משולמת לו קצבה מקופת גמל משלמת שאינה קרן ותיקה, ואם משולמת לו קצבה כאמור סך הקצבאות המשולמות לו מהקופה האמורה, ומקופות משלמות אחרות בתוספת פנסיה תקציבית, עולה על סכום הקצבה המזערי.

סכום קצבה מזערי 4,418 ש"ח.

סכם צבירה מזערי 91,810 ש"ח.

6.6               משיכה מקופת גמל מרכזית

משיכה של כספים מקופת גמל מרכזית לקצבה, שאינה במישרין בידי עובד של עמית-מעביד או בידי עמית-מעביד, תיעשה רק באמצעות העברתם לאחד מאלה: קופת גמל אחרת שהיא קופת גמל מרכזית לקצבה, המדינה, בהתאם להסכם שנחתם בין העמית-המעביד לבין המדינה, העברה בידי עמית, של כספים שהופקדו לחשבונו בקופת הגמל.

6.7               משיכה מקופת גמל אישית

משיכה בידי מעביד של עמית-שכיר, של כספים שהפקיד בקופת גמל אישית לפיצויים או במרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה, בכפוף להוראות סעיף 14 וסעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים תשכ"ג-1963.

 

7           ניכויים

הוצאות בשנת המס 2018 שהוצאו בייצור הכנסה יותרו בתנאי שלא הוגבלו בסכום או שהותנו בתשלומם לאחר. נזכירכם כי בכדי לזכות בהטבות ולהבטיח התרת הוצאות, מומלץ בחלק מהמקרים לבצע תשלומים עד ליום 31 בדצמבר 2018.

7.1               תשלומי שכר ומענקים

 

יותרו בניכוי תשלומי שכר ומענקים שישולמו בגין שנת 2018 עד ליום 31 במרץ 2019.

7.2               שינויים בכללי דיווח ותשלום על ניכוי מס הכנסה משנת 2018

יובאו שינויים בכללי דיווח ותשלום על ניכויים למס הכנסה:

 • החל משנת 2018 יש לדווח ולשלם עד ה- 16 לכל חודש.
 • תדירות הדיווח תהיה חד חודשית אם סכום המס שבין ספטמבר 2016 לבין ספטמבר 2018 (התקופה הקובעת) עלה על 100,000 ש"ח, דו חודשית אם סכום המס בשנה הקובעת לא עלה על 100,000 ש"ח, חצי שנתית אם סכום המס בשנה הקובעת הוא אפס.
 • מי שנדרש בתדירות דו חודשית או חצי שנתית ומעונין לדווח ולשלם פעם בחודש יכול לפנות בבקשה לפקיד השומה.
 • תדירות חד חודשית אינה ניתנת לשינוי במהלך שנת המס.
 • אי הגשת דוח תקופתי תגרור חיוב במס לכל סוג ניכוי. על קביעת מס אין להשיג או לערער והיא תתבטל מאליה בהגשת דוח תקופתי.
 • נפתח מסלול דיווח חדש באתר האינטרנט או באמצעות מייצג שמקושר לשע"מ המאפשר הפקת שובר לתשלום בבנק הדואר.
 • מעסיקים חריגים שאושר להם דיווח במספר פנקסים יקפידו לדווח בפנקס המיועד.

7.3               היטל על העסקת עובדים זרים

להלן שיעור היטל על העסקת עובד שהוא תושב חוץ, שאינו מומחה חוץ, בשים לב למעמד המיוחד של פליטים

ענף היטל
חקלאות 10%
תעשייה ובניין 15%
מסעדות אתניות 15%
כללי 20%

7.4               הכללים למתן נקודות זיכוי לעובדים זרים

התקנות[67] קובעות מתן חצי נקודת זיכוי לאישה עובדת זרה חוקית (בכל תחום) ומתן שתי נקודות זיכוי ורבע, בשל נסיעות ובשל תושבות, לעובד זר חוקי בתחום הסיעוד[68].

עובד זר חוקי הינו תושב חוץ ששהייתו בישראל או באזור והעסקתו בישראל או באזור מותרות על פי דין  והוא אינו "מומחה חוץ" או "מרצה אורח", והוא בעל אשרת ב/1 (עובד זמני) לפי תקנה 5(א) לתקנות הכניסה לישראל התשל"ד-1974.

עובד זר חוקי בתחום הסיעוד הינו עובד זר חוקי בעל היתר לעסוק בתחום הסיעוד שהוארכה שהותו בישראל לפי סעיף 3 א (ב) לחוק הכניסה בישראל.

7.5               אי התרת ניכוי הוצאות שכר לעובדים זרים המועסקים שלא כדין

 

יישום מדיניות הממשלה להפחתת כמות העובדים הזרים המועסקים בישראל ולמיגור תופעת העסקה שלא כדין, בעמדת רשות המסים לפיה לא יותרו בניכוי הוצאות שכר בגין העסקת עובדים זרים שלא כדין וידרשו מנישומים הצגת אישורים מתאימים על העסקה כדין.

בג"צ 6312/10 קובע כי לא תתבצע אכיפה כלפי מעסיקיהם של מי שהגישו בקשה כאמור בטרם יסתיים הליך הטיפול בהפעלת מרכז השהייה למסתננים.

7.6               פיקדון למסתננים

בהתאם לחוק[69] מעסיק של עובד זר שהוא מסתנן יפקיד בעדו פיקדון מידי חודש בחודשו בסכום השווה ל 36% משכר עבודתו של המסתנן בעד החודש שבעדו משולם הפיקדון[70], במועד הקבוע שבו על המעסיק לשלם את שכרו של המסתנן.

בחודש שבו חל מועד עזיבתו של העובד הזר שהוא מסתנן את ישראל שלא לצורך יציאה זמנית ממנה, ישלם המעסיק את יתרת סכום הפיקדון בעד תקופת העסקתו של העובד הזר עד למועד האמור, חמישה ימים לפחות לפני מועד זה, והכול ככל שהוא יודע על מועד העזיבה כאמור.

ניכוי חלק העובד יהיה לאחר ניכוי המס במקור כלומר קודם כל מנוכה מס במקור משכר העובד ברוטו. 
כספי הפיקדון יופקדו לחשבון ייעודי אשר יפתח למסתנן בגוף המנהל את כספי הפיקדון. 
למפקיד תשלח הודעה במייל על ההפקדה לפיקדון.

המעסיק ימסור העתק של ההודעה על ההפקדה לפיקדון לעובד זר שהוא מסתנן.

כספי הפיקדון יעמדו לרשות העובד הזר שהוא מסתנן רק לאחר מילוי בקשה לשחרור כספי הפיקדון, אשר תוגש לפחות עשרה ימים לפני יציאת העובד לצמיתות מהארץ. 

תשלום הפיקדון יבוצע בעת יציאת המסתנן בעמדת בנק המזרחי–טפחות לאחר הבידוק בשדה התעופה בן גוריון.

7.7               הוצאות שהייה למומחה חוץ לעיתונאי ולספורטאי זר ולמרצה אורח

מרצה אורח[71] או מומחה חוץ[72]  זכאי לנכות בשל התקופה שבה שהה בישראל, אך לא יותר מאשר בעד תקופה של שנים עשר חודשים, מהכנסות שהוא מקבל בעד הוראה, מחקר או מתן שירות משכורת בסך 13,200 ש"ח, הוצאות טיסה, דיור והוצאות שהייה בסך 320 ש"ח ליום.

ספורטאי חוץ[73] או עיתונאי חוץ[74]  זכאי לנכות בשל התקופה שבה שהה בישראל, אך לא יותר מאשר בעד תקופה של ארבעים ושמונה חודשים, מהכנסות שהוא מקבל הוצאות טיסה, דיור והוצאות שהייה בסך 320 ש"ח ליום.

7.8               ניכוי בעד תשלום דמי ביטוח לאומי

יחיד שבשנת המס שילם דמי ביטוח בשל הכנסה שאינה הכנסת עבודה זכאי לניכוי בשיעור 52% מהתשלומים לביטוח לאומי שיבוצעו לפני תום שנת המס ובלבד שהניכוי לא יעלה על הכנסתו החייבת שלפני הניכוי.

7.9               לינה באזור פיתוח

ניכוי בשל לינה או שכירת דירה באזור פיתוח לא תעלה על 1,770 ש"ח לחודש. משך הניכוי לא יעלה על שלוש שנים מיום שהחל הנישום לעבוד דרך קבע בשטח פיתוח.

7.10            כיבודים

יותרו בניכוי 80% מהוצאות שהוצאו לכיבוד קל במקום העיסוק של הנישום[75],

כיבוד קל – שתייה קרה או חמה או עוגיות או פירות וכיוצא באלה.

7.11            מתנות

יותרו בניכוי מתנות שנתן נישום בגין קשר עסקי ללקוחות ו/או לספקים ו/או לעובד לרגל אירוע אישי, ובלבד שסכום הניכוי לא יעלה על 210 ש"ח לשנה לאדם[76] ובלבד שנרשמו פרטי זיהוי המקבל, מקום נתינת המתנה וקבלות לאימות ההוצאה.

7.12            ביגוד

יותרו בניכוי 80% מהוצאות שהוצאו לרכישת ביגוד עבורו או עבור העובדים, ואולם אם לא ניתן להשתמש בביגוד שלא לצרכי עבודה תוכר ההוצאה במלואה.

ביגוד- בגדים לרבות נעליים, אשר ניתן לזהות בהם, באופן בולט, השתייכות לעסקו של הנישום, או, אם חובה ללבוש אותם על-פי דין.

7.13            טלפון מהבית

יותרו שיחות טלפון הנעשות ממקום המגורים של בעל העסק, או, בעל שליטה בחברה.
80% מההוצאה אם ההוצאה אינה עולה על 23,600 ש"ח. ההוצאה בניכוי 4,700 ש"ח אם ההוצאה עולה על 23,600 ש"ח. יותרו במלואן הוצאות טלפון לחו"ל שיוצרו בייצור הכנסה.

7.14            טלפון נייד

בהתאם לתקנות לא יותרו בניכוי, או, יזקפו כשווי, הנמוך מבין מחצית מההוצאה, או סכום בסך 105 ש"ח לחודש (1,260 ש"ח בשנה).

7.15            ניכוי במקור מהכנסה חייבת של תושב חוץ – תנאי להתרת הוצאה

הכנסה חייבת של תושב חוץ, תותר בניכוי כהוצאה רק אם שולמה בשנת המס או שהמס עליה נוכה והועבר לפקיד השומה לא יאוחר משלושה חודשים לאחר תום שנת המס, או תום שנת המס המיוחדת. בהתאם להוראות הפקודה חובה לנכות מס במקור מהכנסתו החייבת של תושב חוץ הינה על המשלם, לרבות על מוסד כספי.

7.15.1      מסלול ירוק להעברות לחו"ל

הושק מסלול ירוק חדש להעברות למדינת אמנה על סמך הצהרה לבנק בלבד[77]. המסלול הירוק מיועד לסוגי התשלומים הבאים: השקעה במניות חבר בני אדם ואו השקעה או תוספת מימוש המשולמת במימוש אופציות, השקעה בזכויות בשותפות, השקעה בנדל"ן / בנכסים מוחשיים אחרים בחו"ל, מתן הלוואות לתושב חוץ, מתן הלוואות בעלים לחבר בני אדם, החזר קרן הלוואה.   

 

7.16            חובות אבודים

ניכוי חוב אבוד ניתן לניכוי אף אם זמן פירעונו קודם לשנת המס הנוכחית. על הנישום חלה חובה להוכיח כי סיכויי הגביה אפסו, ולהציג ראיות על הליכי גביה שננקטו, או, כי החייב הוכרז פושט רגל, או, לגבי חברה נמצאת בהליך של פירוק. ניתן לדרוש מע"מ עסקאות ששולם בגין  חוב שלא שולם רק בהתקיים התנאים הבאים:

 • הוצאה הודעת זיכוי ונמסרה לחייב בהתאם להוראות ניהול ספרים.
 • חלפו שישה חודשים וטרם חלפו שלוש שנים מיום שבוצעה עסקה.
 • ניתנה הודעה למנהל מע"מ ובה פורטו פרטי העסקה שבשלה נוצר החוב, פעולות והליכים שנקט העוסק לגביית החוב, עובדות אחרות שבשלהן הפך החוב לאבוד, הדוחות התקופתיים שבהם נכללות החשבוניות המתייחסות להודעת הזיכוי.

7.17            אי התרת חיוב ריבית והפרשי הצמדה בשל חוב למוסדות

נישום מחויב בהפרשי הצמדה ובריבית בגין החוב למס הכנסה ולביטוח לאומי וזאת מתום שנת המס לגביה הוא חייב במס. ריבית והפרשי הצמדה כאמור אינם מותרים בניכוי.

 

7.18            הוצאות בשל נסיעה לחוץ לארץ

ההוצאה ההוצאה/
תקופת הנסיעה
מרבית העולם

 

מדינות אחרות[78] – תוספת של 25%
כרטיסי טיסה מחלקת תיירים מותרות מלוא ההוצאות
ראשונה או  עסקים מותרות מלוא ההוצאות עד למחיר כרטיס במחלקת עסקים באותה הטיסה
הוצאות

לינה

נסיעה שכללה עד וכולל 90 לינות
7 הלינות הראשונות מותרות ההוצאות עד 278$ ליממה מותרות ההוצאות עד 334$ ליממה
מהלילה ה-  8             עד הלילה ה- 90 הוצאה עד 122$ ללינה תותר במלואה מעל 122$ ללינה 75% יוכרו אך לא פחות מ122$ ולא יותר מ-208$ עד 152$ ללינה  יותרו במלואן מעל 152$ ללינה 75%  יוכרו אך לא פחות מ-152$ ולא יותר מ-260$
נסיעה שכללה יותר מ-90 לינות
כל הלילות ההוצאה עד 122$ ללינה ההוצאות עד 152.5$ ללינה
הוצאות

אחרות

אם נדרשו הוצאות    לינה עד 78$ לכל יום שהייה עד 98$ לכל יום שהייה
אם לא נדרשו הוצאות לינה עד 130$ לכל יום שהייה עד 162.5$ לכל יום שהייה
שכירות רכב הוצאות שכירות בפועל עד 61$ ליום
חינוך בחו"ל[79] עד 696$ בחודש

 

8           לקראת הגשת דוח שנתי

בעת הכנת דוח מס משוער מומלץ לבחון האם אופן ההתאגדות מתאים וראוי לפעילות העסקית המתוכננת בשנה הבאה, לבחון היתכנות לחלוקת דיבידנד ואפשרות למימוש הפסדים[80], וכן להשלים חובות לרשויות. יחידים מסוימים חייבים בהגשת דוח מקוון ובנספחים (דוגמת נספח רווח הון או נספח הכנסות מחו"ל).

הדוח השנתי כולל הכנסות שני בני הזוג, (לרבות הכנסות חייבות במס מוגבל, והכנסות פטורות ממס), וההוצאות בייצור הכנסה בשנת המס, וכן ניכויים  ו/או זיכויים לפי מצבו האישי והתשלומים שבגינם הנישום זכאי להטבות. לדוח יצורפו מסמכים מבססים. כחלק מהמאבק בהון השחור, הורחב מעגל החייבים בדיווח שנתי לרשות המסים:

 1. חובת דיווח בשנת המס ובשנה שאחריה על יחיד שהעביר לחו"ל סכום כולל של מעל חצי מיליון ש"ח במהלך 12 חודשים.
 2. תושב ישראל ששהה בישראל 183 ימים או יותר בשנת המס, או ששהה בישראל 30 ימים או יותר בשנת המס ו-425 ימים או יותר בשנת המס ובשנתיים שקדמו לה  וטוען שאינו תושב ישראל – חובה עליו להגיש דוח המפרט את העובדות שעליהן מבוססת טענתו, אליו יצרף המסמכים התומכים בטענתו. החובה האמורה לא חלה על בן זוגו וילדיו של יחיד כאמור, על עובד זר ועל יחיד שקבע שר האוצר שאינו חייב בדיווח.
 3. חובת הגשת דוח למי שחייב במס יסף (הכנסה חייבת מעל כ- 641 אלפי ש"ח בשנת המס) .
 4. חובת הגשת דוח למי שמחזור מכירותיו מניירות ערך בשנת המס עולה על 2.5 מיליון ש"ח בשנת המס.
 5. חובת דיווח של כל נהנה תושב ישראל שמלאו לו 25 שנים, בדבר היותו נהנה, בנאמנות ששווי נכסיה בסוף שנת המס אינו פחות מחצי מיליון ש"ח אלא אם כן אותו נהנה לא ידע שהוא נהנה. לעניין זה נכסי הנאמנות – לרבות מזומן, פיקדונות, ניירות ערך ונכסי מקרקעין בישראל ומחוץ לישראל.

 

8.1               דיווח אחיד לעסקים

כידוע, הונהג בישראל דיווח אחיד מקוון ולפיכך בעל הכנסה מעסק, ידווח בנוסח אחיד למס הכנסה על רכיבי הנכסים, ההתחייבויות וההון ועל רכיבי ההכנסות והוצאות (טופס 6111) בנוסף להצגתם בדוחות הכספיים. הדיווח האחיד מאפשר השוואתיות בין נישומים בחתכים רבים ולא רק בחתך רוחבי מוגבל כפי שהתאפשר עד כה. הדיווח האחיד מהווה חלק ממדיניות רשות המסים להבטחת תשלום מס אמת. הדיווח האחיד לא חל על חקלאים, חברות ביטוח, בנקים ונישומים נוספים.

8.2               אפשרות דיווח לפי בסיס מזומן

 

בפקודה הוראות כלליות לאופן הדיווח על הכנסות, לאופן מיסוי הכנסות קבלנים, לגבי הכנסות משכירות ועוד. כללי חשבונאות מקובלים מאפשרים לבצע דיווח חשבונאי על בסיס מזומן או על בסיס מצטבר או דיווח לפי בסיס מעורב, שהוא בסיס מזומן, בו נרשם רכוש קבוע, או חייבים וזכאים במקרים חריגים.

 

בדיווח לפי בסיס מזומן יוכרו הכנסות רק בעת קבלת תקבולים (לא יהיו נכסים כדוגמת חייבים, הכנסות לקבל מראש, או הוצאת מראש) ויוכרו הוצאות בעת תשלומן (לא יהיו התחייבויות כדוגמת זכאים, הוצאות לשלם, או הכנסות נדחות), ללא קשר לתקופה בה נתקבלו טובות הנאה מהתשלום.

בהתאם להנחיית רשות המסים בהיעדר מלאי יתאפשר לנותני שירותים ולאחרים לדווח לפי בסיס מזומן.

8.3               חישוב מאוחד לבני זוג נשואים

בני זוג נשואים החיים ומנהלים משק בית משותף זה עם זו הינם יחידה אחת, הכלל[81] הוא כי יחול חישוב מס מאוחד לשני בני זוג, יצרפו את הכנסות בן/ת הזוג להכנסות בן/ת הזוג הרשום/ה[82] ויראו את הכנסותיהם והכנסות של ילדו שטרם מלאו לו 18 שנים הופקו על ידי בן הזוג הרשום, לרבות, אלא אם[83], מקור ההכנסה בנכס שהתקבל בירושה, או, בנכס שהיה בבעלותו שנה לפני נישואיו, או, שמקורו בפיצויים, או, בכספי ביטוח שהתקבלו בשל פגיעות גוף שלגביהם יערך חישוב מס נפרד.

החריג לכלל קובע[84] כי תינתן זכות לחישוב מס נפרד לכל אחד מבני הזוג לגבי הכנסה מעסק, משלח יד או מעבודה וכן לגבי הכנסה מיגיעה אישית דוגמת קצבאות המשולמות מהמעסיק מקופות גמל, וקצבה חייבת במס המשתלמת מאת המוסד לביטוח הלאומי. בפסיקה אף נקבע פיצול במקרקעין בין בני זוג נשואים.

התרת חישוב מס נפרד לכל אחד מבני הזוג תאפשר ניצול מדרגות מס נמוכות חלף הוספת הכנסת הבן הזוג השני למדרגת המס הגבוהה אצל בן הזוג הראשון (50%).

יתאפשר חישוב נפרד לבני זוג שיש להם מקור הכנסה משותף בהתקיים כל התנאים שיפורטו להלן[85]:

 • יגיעתו האישית של כל אחד מבני הזוג נדרשת לייצור ההכנסה ממקור ההכנסה המשותף,
 • כל אחד מבני הזוג מקבל הכנסה התואמת את תרומתו לייצור ההכנסה ממקור ההכנסה המשותף ועומדת ביחס ישיר לתרומתו לייצור ההכנסה כאמור,
 • אם ההכנסה מופקת בבית המגורים של בני הזוג – בית המגורים משמש, דרך קבע, את מקור ההכנסה המשותף ומרבית פעילות מקור ההכנסה האמור נעשית בבית המגורים,

8.4               הצהרה על נאמנות ודיווח

נאמנויות מסוימות חייבות בדיווח על נאמנות ופרטיה, על חלוקות ו/או על ייחוס הכנסות לנהנה וליוצר.

8.5               דיווח על החזקת חבר בני אדם בחו"ל

בדוח השנתי יש למסור דיווח על זכויות בחבר בני אדם תושב חוץ שאינו נסחר ועל שליטה בחבר בני אדם נסחר בחו"ל.

8.6               פנייה בבקשה להחלטת מיסוי

ניתן לפנות לרשות המיסים בבקשה להחלטת מיסוי (advanced tax ruling) בכל הנוגע לחבות המס של מבקש, לתוצאת המס או להשלכה על חבות המס שלו, בשל פעולה שביצע או בשל הכנסה, רווח, הוצאה או הפסד שהיו לו. דיני המס- פקודת מס הכנסה, פקודת המכס חוק מס ערך מוסף, חוק מיסוי מקרקעין, חוק מס קנייה ובלו, חוק התיאומים בשל אינפלציה, חוקי עידוד השקעות.

החלטת מיסוי בהסכם – החלטת מיסוי שניתנה בדרך של הסכם עם המבקש ביחס לעסקאות ו/או פעולות מסוימות[86].

8.7               דיווח על מחירי העברה בעסקה בינלאומית

סעיף 85א לפקודה קובע כי עסקה בינלאומית שמתקיימים בין הצדדים לה יחסים מיוחדים, תדווח בהתאם לתנאי שוק.

פקיד השומה רשאי לדרוש מהצדדים לעסקה להציג בפניו חקר שוק אשר יוגש תוך 60 ימים מבקשתו של פקיד השומה.  בנספח לדוח השנתי (בטופס 1385) יש להצהיר כי העסקה נערכה בהתאם לתנאי שוק. הטופס יוגש לגבי כל חוזה (עסקה), יש לפרט בו בקצרה את העסקה, פרטי הצד הקשור (לרבות מקום מושבו) וכן את מחיר העסקה שנקבע בין הצדדים, למעט אם העסקה אושרה כעסקה בין לאומית חד פעמית והיא תדווח כאילו המחיר או התנאים נקבעו בין צדדים שאין בהם יחסים מיוחדים.

צד לעסקה בינלאומית יכול לפנות בבקשה לאישור מקדמי של תנאי העסקה, או של סדרת עסקאות דומות. וכן לדווח במסלול ירוק על עסקאות מסוימות.

8.8               דיווח פעולה שהיא תכנון מס חייב בדיווח

פעולות מסוימות הן תכנון מס חייב בדיווח[87] מס הכנסה, מיסוי מקרקעין, מס ערך מוסף וידווחו על כך הן בדיווח השוטף והן בדוח השנתי.

הסנקציות הכספיות הנלוות לאי מסירת הדיווח הן קנס, ו/או קנס גרעון ו/או עיצום כספי.

מי שלא ימסור דיווח עלול להיות מואשם בעבירה פלילית.

8.8.1                      מס הכנסה

 • העברת תשלום[88] דמי ניהול (לרבות ייעוץ או פעילות אחרת הדומה לה גם אם כונה אחרת בידי הצדדים לה) מאדם לקרובו בסך 2,000,000 ש"ח לשנה לפחות, כשבעקבות התשלום פחת סכום המס שהיה משתלם אילולא הועברו שכן, הקרוב מקבל ההכנסה שילם מס נמוך מהמס המשולם על הכנסתו, או הקרוב קיזז הפסד הניתן לקיזוז, או, שההכנסה פטורה ממס בידי הקרוב, או שההכנסה איננה חייבת במס בישראל, או שהתשלום אינו מהווה הכנסה בידי הקרוב (תדווח על ידי האדם).
 • מכירת נכס לקרוב, שיצרה הפסד בר קיזוז למוכר בתקופה של שנתיים לאחר תום שנת המכירה בסכום של 2,000,000 ש"ח לפחות (תדווח על ידי המוכר).
 • מכירת נכס בתוך 3 שנים מיום שהגיע בפטור ממס מקרוב, ובמכירתו לאחר מכן נוצר רווח או הפסד בסכום של 2,000,000 ש"ח לפחות, אשר קוזז אצל המוכר (תדווח על ידי המוכר).
 • מחילת חוב לקרוב על-ידי חבר בני אדם, בסכום של 1,000,000 ש"ח לפחות, אם בשל המחילה פחת סכום המס שהיה משתלם אילולא המחילה בשל: שיעור המס על הכנסת הקרוב נמוכים מאלה של המוחל, או שההכנסה פטורה ממס בידי הקרוב, או שההכנסה איננה חייבת במס בישראל, או שהתשלום אינו מהווה הכנסה בידי הקרוב שהיה צריך להשתלם אילולא מחילת החוב ובלבד שהמוחל שמט את החוב או מחל עליו לצורך מס. (תדווח בשנת המחילה על-ידי המוחל).
 • פירעון יתרת חובה בסכום של 1,000,000 ש"ח לפחות, של יחיד בעל מניות בחברה ברבעון האחרון של שנת המס, כאשר ברבעון העוקב גדלה יתרת החובה שלו ב-25% לפחות מהסכום שנפרע. (תדווח על ידי בעל המניות וע"י החברה).
 • רכישת אמצעי שליטה בחבר בני-אדם כשלרוכש הומחתה זכותו של אחר כלפי חבר בני-האדם, והרוכש הגיע במקביל להסדר לתשלום מקצת החוב לצד ג' ונוצרה לרוכש יתרת זכות. (תדווח על ידי הרוכש וע"י החברה).
 • רכישת 50% מאמצעי השליטה של חברה בתקופה של 24 חודשים רצופים, כשלחברה הפסד בר קיזוז בסכום של 3,000,000 ש"ח לפחות. (תדווח על ידי הרוכש ועל ידי החברה).
 • החזקה של תושב ישראל ב-25% או יותר מאמצעי השליטה בחבר בני-אדם תושב מדינה שאינה מדינת אמנה. (תדווח על ידי המחזיק).
 • החזקה של תושב ישראל ב-25% או יותר מאמצעי השליטה בחבר בני-אדם תושב מדינת אמנה, שמעל 50% משווי הכנסותיה (לפי כללי חשבונאות מקובלים במדינת התושבות של החבר) נובעות משימוש מנכסי החבר בישראל, או 50% משווי נכסיה או השימוש בהם נעשה בישראל, במישרין או בעקיפין. (תדווח על ידי המחזיק).
 • העברת הפסדים בסכום של 500,000 ש"ח לפחות, מחברה משפחתית לנישום המייצג שמקורם בתשלומים ששולמו לו, ונדרשו על-ידה כהוצאה. (תדווח על ידי בעל המניות הנישום המייצג).

8.8.2       מיסוי מקרקעין

 • עסקת קומבינציה: מכירת קרקע מחד, והתקשרות בעסקה למתן שירותי בניה / מימון מאידך שהתמורה בגינה, כולה או חלקה, מחושבת עפ"י התמורה ממכירת הזכות במקרקעין.
 • התקשרות עם בעל מקרקעין לקבוצת רוכשים המתארגנת לרכישת המקרקעין.

8.8.3          מס ערך מוסף

 • החזקת "עוסק" על-ידי מלכ"ר או מוסד כספי, בשיעור של 75% או יותר.
 • התקשרות עם בעל מקרקעין לקבוצת רוכשים המתארגנת לרכישת המקרקעין.

8.9               דיווח על חוות דעת

יש לדווח על חוות דעת שניתנה בכתב, במישרין, או בעקיפין, המאפשרת, או נועדה לאפשר, יתרון מס, בתנאי ששולם עליה שכר טרחה של 100,000 ש"ח, ויותר, או, שהיא תכנון מדף בטופס ובדוח השנתי.

"יתרון מס" – לרבות:

 • הנחה או הקלה מהמס, דחיית אירוע המס, הפחתה של סכום המס, או, סכום המקדמה, או, הימנעות ממס.
 • הימנעות מחובה או מהתחייבות לנכות מס במקור או הוצאות, או, להתחשב בהפסד.
 • דחייה של מועד תשלום המס.

"תכנון מדף" – אחד מאלה:

 • חוות דעת הכוללת תוכן אחיד שניתנה במישרין או בעקיפין, על ידי נותן חוות הדעת, לשלושה לפחות, בתוך תקופה של שנתיים ליחיד או חבר בני אדם שהכנסתם בשנת המס למעט תמורה בעד נכס עולה 3 מיליון ש"ח, או שהתמורה בעד נכס עלתה על 1.5 מיליון ש"ח ובלבד שחוות הדעת ניתנה בקשר לאותה הכנסה.
 • חוות הדעת שנותן חוות הדעת הוא שהציג אותה למקבל מיוזמתו, והמקבל חייב בחובת סודיות לגבי תוכנה, או חלקה.

אדם שלא דיווח יראו אותו כאילו לא הגיש דוח.

8.10            דיווח על נקיטת עמדה חייבת בדיווח

רשות המסים מפרסמת עמדות חייבת בדיווח, זאת לאחר שניתנה ללשכת עורכי הדין, לשכת רואי חשבון ולשכת יועצי המס הזדמנות סבירה לטעון טענותיהם לגביה, טרם פרסומה.

רשות המיסים צפויה לפרסם עמדות חייבות בדיווח לשנת 2018 נוספות בימים הקרובים.

8.10.1      דיווח על עמדה חייבת- מס הכנסה

אדם החייב בהגשת דוח יפרט בדוח, או בתוך 60 ימים ממועד הגשת הדוח, אם נקט עמדה חייבת בדיווח, כפי שקבע המנהל בטופס.

"עמדה חייבת בדיווח" – עמדה שמתקיימים בה כל אלה:

 • היא עומדת בניגוד לעמדה שפרסמה רשות המסים עד תום שנת המס שלגביה מוגש הדוח,
 • יתרון המס הנובע ממנה עולה על 5 מיליון ש"ח באותה שנת מס או על 10 מיליון ש"ח במהלך ארבע שנות מס.

אדם שלא דיווח יראו אותו כאילו לא הגיש דוח.

רשימת עמדות חייבות בדיווח לעניין מס הכנסה

01/2016 דיבידנד שמקורו ברווחי שיערוך.
02/2016 דיבידנד מתאגיד מיוחד מחברה משפחתית ו/או מחברת בית ו/או מאגודה שיתופית חקלאית.
03/2016 ניכוי בעד פחת.
04/2016 זקיפת שווי שימוש ברכב.
05/2016 אופן ייחוס הוצאות במפעל תעשייתי.
06/2016 זכאות לשיעור מס מופחת על פי חוק עידוד.
07/2016  הימצאות אישור לטובת תביעת הטבות.
08/2016 הזכאות לפטורים אינה ניתנת להעברה לאחר.
09/2016 הזכאות לקיזוז הפסדים אינה ניתנת להעברה לאחר.
10/2016  הזכאות לקבלת זיכויים בגין מסי חוץ אינה ניתנת להעברה לאחר.
11/2016 מס יציאה לגבי אדם שחדל להיות תושב ישראל.
12/2016 שנת הסתגלות לעניין קביעת מעמד של תושב חוזר ותיק.
13/2016 יצירת מוסד קבע (לתושב חוץ שהוא תושב מדינה גומלת) או פעילות מניבת הכנסה בישראל (לתושב חוץ שאינו תושב מדינה גומלת) ע"י תושב חוזר ותיק או עולה חדש.
14/2016  תקרת מסי חוץ.
15/2016 מסי חוץ מוחזרים.
16/2016  קיזוז הפסדים של ישות המסווגת באופן שונה במדינות שונות.
17/2016 יישום סעיף 163 לפקודה בנוגע להכנסת דיבידנד משורשר.
18/2016 דיבידנד רעיוני המתקבל מחברת משלח יד זרה.
19/2016 הכנסה פאסיבית שמקורה בדיבידנד המתקבל בידי חברה נשלטת זרה.
20/2016 הוראות סעיף 97(ב3) לפקודה.
21/2016 זכאות להיות נהנה בנאמנות בהתקיים תושבות.
22/2016 זכאות להיות נהנה בנאמנות בהתקיים תנאי.
23/2016 קביעת "רווחים שלא שולמו" של חברה נשלטת זרה (חנ"ז).
24/2016 חישוב רווחים ראויים לחלוקה במכירת מניות של חברה זרה.
25/2016 תשלומים של תושב ישראל באמצעות סניף או חשבון בנק מחוץ לישראל.
26/2016 חישוב הכנסה חייבת של תושב חוץ בישראל לפי דיני המס בישראל.
27/2016 הכנסות זרות של תושב ישראל יחושבו לפי הוראות פקודת מס הכנסה.
28/2016 קיזוז הפסד במקום בו ניתן לנצל הטבה אחרת, כגון זיכוי ממסי חוץ.
29/2016 מחירי העברה בעסקה בין-לאומית המחושבת לפי שיטת עלות ומרווח (+) Cost   .
30/2016 מחירי העברה בעסקה בין-לאומית באמצעות צד ג.
31/2016  רכישת אמצעי שליטה בחברה נשלטת זרה באמצע שנה.
32/2017 מיסוי "מטבעות וירטואליים"
33/2017 משיכה לפי סעיף 3(ט1) לפקודה מחברה תושבת מדינת אמנה
34/2017 הגדרת דירה בחברה לפי סעיף 3(ט1)) לפקודה
35/2017 לא יראו הון מניות ופרמיה כיתרת זכות בחברה  לפי סעיף 3(ט)) לפקודה
36/2017 הזכאות לחישוב רווחי אקוויטי ברר"ל בחלופת המס
37/2017 רווחי אקוויטי הכלולים בחישוב רר״ל
38/2017 רווחי אקוויטי של חברה זרה הכלולים בחישוב הרר״ל
39/2017 אופן חישוב רווחי אקוויטי בחלופת מס
40/2017 דיווח על הכנסות בתקופות העוקבות לדיווח על מכירה של נכס או זכות במקרקעין או זכות באיגוד מקרקעין שכלל תמורה באשראי
41/2017 דיווח על הכנסות בתקופות העוקבות לדיווח על השבח בעסקת תמורות
42/2017 רכישה עצמית של מניות – סיווג העסקה
43/2017 מניות פנטום״ אינן נכנסות לגדרי סעיף 102
44/2017 ניכוי מס במקור בשל הוצאות המיוחסות להכנסות מוסד הקבע בישראל או להכנסת תושב חוץ שאינו תושב מדינת אמנה
45/2017 מכירת מניה של חברה זרה, על ידי עולה חדש או תושב חוזר ותיק, שעיקר שוויה הוא נכס ישראלי
46/2017 מכירת מניה של חברה זרה, על ידי תושב חוזר, שעיקר שוויה הוא נכס ישראלי
47/2017 יום רכישה ומחיר מקורי במכירת נכס נאמנות על ידי נאמן או נהנה תושב ישראל, שלא הוסדר הונה במסגרת הסדרי המעבר לנאמנויות
48/2017 חלוקות לתושב ישראל, שמקורן בהכנסות זרות בנאמנות שלא הוסדר הונה במסגרת הסדרי המעבר
49/2017 פעילות העולה לכדי מוסד קבע על אף שמנויה בחריגים להגדרת מוסד קבע
50/2017 יישום ההסדר שנקבע בחוזר מס הכנסה 2004/5 לצורך זיכוי ממס זר בלבד
51/2017 חישוב בסיס כיסוי העלויות בחברות המדווחות בשיטת כיסוי עלויות בתוספת מרווח (+cost)
52/2018 יתרת זכות שקוזזה מעלות הדירה שהועברה לבעל מניות בחברה לפי הוראות סעיף 3(ט1) לפקודה
53/2018 חזקת ההכנסות בחברת מעטים לפי סעיף 62א לפקודה
54/2018 הכנסת עבודה שמתקבלת בידי תושב חוץ בגין עבודתו בישראל
55/2018 אי "הפשרת" או אי ייחוס עלות מניות לעניין חישוב רווחים שלא שולמו וסכום הרווחים הפסיביים או סכום ההכנסות הפסיביות סעיף 75 ב
56/2018 לא יינתן זיכוי עדיף בפירוק חברה זרה על-ידי חברה ישראלית
57/2018 הפסד שמקורו בחוץ לארץ ושנוצר לתושב חוזר ותיק או עולה חדש בתקופת ההטבות
58/2018 הפסד הון שנוצר במכירת נכס לאחר תקופת ההטבות בידי תושב ישראל לראשונה, תושב חוזר וותיק או תושב חוזר ושמותר בקיזוז

8.10.2      דיווח על עמדה חייבת בדיווח- מס ערך מוסף

אדם החייב בהגשת דוח יפרט בטופס, או בתוך 60 ימים ממועד הגשת הדוח, אם נקט עמדה חייבת בדיווח, כפי שקבע המנהל בטופס ויעביר הדיווח למייל.

הוחלט לאפשר דחייה נוספת ואחרונה להגשת דיווח כאמור עד ליום יא' תשרי תשע"ח 1 באוקטובר 2018 או עד למועד הגשת הדו"ח השנתי לשנת המס 2018 למס הכנסה, לפי המוקדם מבניהם.

       "עמדה חייבת בדיווח" – עמדה שמתקיימים בה כל אלה:

 • היא עומדת בניגוד לעמדה שפרסמה רשות המסים עד תום שנת המס החולפת,
 • יתרון המס הנובע ממנה עולה על 2 מיליון ש"ח באותה שנת מס או על 5 מיליון ש"ח במהלך ארבע שנות מס לכל היותר.

האמור לא יחול על מוסד ציבורי, מלכ"ר, ועל עוסק שמחזור עסקאותיו אינו עולה על שלושה מיליון ש"ח בשנה.

אי דיווח יגרום להטלת קנס גרעון.

רשימת עמדות חייבות בדיווח – מע"מ

1/2016 ניכוי מס תשומות בחברת החזקות
2/2016 יבוא שירותים מחו"ל
3/2016 אי תחולת הפטור בסעיף 31(1) לחוק בהשכרה לחבר בני אדם
4/2016 איסור ניכוי מס תשומות ברכישת דירת מגורים ע"י חברה והשכרתה למגורים
5/2016 שיעור המס החל בשל מתן שירותים הכלולים בערך טובין הפטורים ממס
6/2016 החבות במע"מ בשל תקבול המשלם לעוסק מכוח חוזה בקרות אירוע בעל אופי נזיקי או בעת הפסקת התקשרות
7/2016 החבות במע"מ בשל ביטול הנחה עקב הפסקת התקשרות לפני תום המועד המוסכם
8/2016 אי תחולת הפטור בסעיף 31(4) לחוק כאשר בפועל נוכה מס תשומות בשל רכישה או יבוא של נכס
9/2016 אי תחולת הפטור בסעיף 31(4) לחוק בעת מכירת נכס, שנרכש או יובא ע"י עוסק במסגרת עסקה החייבת במס בשיעור אפס או במסגרת עסקה הפטורה ממס
10/2016 עסקה למתן שירות אשר לשם ביצועה נעשה שימוש בנכס שעל פי דין לא ניתן היה לנכות מס תשומות בשל רכישתו, אינה ניתנת לפיצול ומלוא התמורה חבה במע"מ
11/2016 החבות במע"מ בגין תקבול המשולם לעוסק בשל פיגור בתשלום
12/2017 בוטלה
13/2017 גמול שנקבע כשכר טרחה לבא כוח מייצג בתביעה יצוגית

8.11            דיווח על עמדה חייבת בדיווח- מכס

יש לדווח על נקיטת עמדה חייבת בדיווח לענין מכס[89]

 01/2016 החזרים בגין הוצאות פרסום ערך לצרכי מכס
02/2016 הכללת דמי הפצה בערך לצרכי מכס
03/2016 הכללת אחריות בערך לצרכי מכס
04/2016 הנחות – ערך לצרכי מכס
05/2016 מרכיבי ההובלה – ערך לצרכי מכס
06/2016 הכללת תמלוגים ושירותים בערך לצרכי מכס
07/2016 הספק מרבי של כלים דו/תלת גלגליים (אופנועים)
08/2016 סיווג כוהל אתילי מפוגל וכוהלים אחרים מפוגלים
09/2016 סיווג סיגריות וסיגרים
10/2016 סיווג מערכת ABS וחלפים למערכת
11/2016 סיווג מסגרות ועדשות באריזה משותפת
12/2016 סיווג מוטות ופרופילים מחמרן ״מוכספים או מוזהבים״
13/2016 אבקות על בסיס מרכיבי חלב עם מלטודקסטרין
14/2016 סיווג טובין בפרק 4 לצו תעריף המכס
15/2016 סיווג תמרים מעוכים
16/2016 כוהל לייצור יין המשתחרר במסגרת פטור מותנה
17/2017 הכללת עלויות בגין תבניות ופריטים דומים בערך לצרכי מכס
18/2017 הכללת הוצאות פרסום בערך לצרכי מכס
19/2017 הכללת תקבולים המשולמים לצדדים קשורים בערך לצרכי מכס

8.1               חידוש אישור למוסד ציבורי לפי סעיף 46 לפקודה

מוסד ציבורי שנקבע באישור לפי סעיף 46 לפקודה כמוסד ציבורי ללא הגבלה בזמן יוגבל בזמן בהתאם למועד מתן האישור, כל שעל מוסדות כאמור לחדש האישור לשנת 2019[90].

8.2               דיווח על תשלומים וניכויים לעובדים ולספקים

דיווח שנתי על תשלומים וניכויים מעובדים, ספקים ונותני שירות אחרים[91] (טופסי 126 / 856) לשנת 2018 ישודר במקוון עד 31 מרץ 2019 או בהתאם לאורכות בהודעות רשות המסים.

אי דיווח במועד עלול לגרור קנסות ו/או עיצומים כספיים.

8.3               דיווח מקוון חצי שנתי למוסד לביטוח לאומי

מעסיק, או, משלם פנסיה מוקדמת חייב בדיווח מקוון חצי שנתי למוסד לביטוח לאומי על תשלומים וניכויים מעובד או מועסק[92].

דיווח חצי שנתי לגבי ינואר- יוני 2018 ישודר עד 18 ביולי 2019, לגבי יולי-דצמבר 2018 ישודר  עד ליום  15 בינואר 2019.

 

 

[1] ליחיד ו/או לחברת חוץ. דיבידנד בין חברות בישראל פטור ממס הכנסה.
[2] לרבות ייצור מוצרי תוכנה ופיתוח, מו"פ תעשייתי עבור תושב חוץ, ובלבד שניתן על כך אישור מאת ראש הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית וכן מחקר ופיתוח תעשייתי בתחום האנרגיה המתחדשת, ובלבד שניתן על כך אישור מאת המדען הראשי של משרד התשתיות הלאומיות, ולרבות פעילות אחרת שקבעו השרים, אך למעט פעילויות שהוחרגו.
[3] כולל מס יסף בשיעור 3% להכנסות מעל 641,880 ש"ח בשנה. 
[4] לגבי נכס שנרכש לפני 1.1.2003 (7.11.2001 לגבי מקרקעין) ייערך חישוב ליניארי אשר יביא בחשבון תקופות החזקה בהן חל שיעור מס שונה.
[5] מחזיק ב 25% במועד קבלת הדיבידנד או בשנים עשר החודשים שקדמו לו. לרבות בעל מניות מהותי באיגוד מקרקעין.
[6] חוק שכר מינימום, חוק שעות עבודה ומנוחה, חוק העסקת עובדים ע ידי קבלני כח אדם, צו הרחבה.
[7] לפי סעיף 362 א' לחוק החברות. טרם רישום כחברה מפרה נשלחת התראה על ידי רשם החברות.
[8] הדיווח המפורט המקוון יוחל באופן הדרגתי על כלל ציבור העוסקים והמוסדות הכספים. בהתאם למתוכנן בעתיד . תיקון 37 לחוק מע"מ.

[9] לסוג העסק ולתוספת שחלה עליו בהתאם למחזור בשנה שקדמה ולמספר המועסקים, ראה/י להלן.
[10] בהתאם למתוכנן בעתיד תחול חובה על כלל העוסקים המורשים למספר את החשבוניות שיוציאו במספרים שיוקצו על-ידי רשות המסים.
[11]  מומלץ לחייבים החדשים בדיווח המקוון להיערך מבעוד מועד ולהצטייד בכרטיס חכם לחתימה אלקטרונית החברות שאושרו על פי חוק חתימה אלקטרונית: פרסונל איי די בע"מ 073-2900047, או 2007*, קומסיין בע"מ 03-6443620, או 8770*. בדיווח באמצעות מייצג אין צורך להצטייד בכרטיס חכם על שם העוסק).
[12] חוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018 (להלן- חוק לצמצום השימוש במזומן)[12] נתקבל בשנת 2018 לאחר שממשלת ישראל אימצה את המלצות הוועדה לצמצום השימוש במזומן בשנת 2014. "מזומן" – שטרי כסף ומטבעות שהם הילך חוקי בישראל, וכן מטבע חוץ. נקבע בהוראת שעה כי החוק לא יחול עד ליום 1 בינואר 2021 לגבי מי שעיסוקו במתן אשראי שאינו נושא ריבית (גמ"חים).

[13] נקבע כי החל מיום 1 בינואר 2020 רשאי שר האוצר בהסכמת שר המשפטים ונגיד בנק ישראל ובאישור ועדת החוקה ולקבוע כי במקום 11,000 ש"ח יהיה הסכום 6,000 ש"ח ובמקום 50,000 ₪ יהיה 15,000 ש"ח.

[14] בלא שם הנפרע.

[15] מכירה או קנייה של נכס, או מתן שירות או קבלתו.

[16] 40,000 ש"ח ככל ושונה הסכום הנקוב בפרט א בתוספת ראשונה לחוק.

 [17] "שירות עסקי" – כל אחת מהפעולות המפורטות להלן: (1) קנייה, מכירה או חכירה לדורות של נכסי דלא ניידי; (2)קנייה או מכירה של עסק; (3)              ניהול נכסי הלקוח, ובכלל זה ניהול כספים, ניירות ערך ונכסי דלא ניידי, וכן ניהול חשבונות של לקוח בתאגיד בנקאי או באחד מהגופים המנויים בפרטים 1 עד 4 ו-6 לתוספת השלישית; (4)קבלה, החזקה או העברה של כספים לצורך הקמה או ניהול של תאגיד; (5)  הקמה או ניהול של תאגיד, עסק או נאמנות לאחר.

[18] למעט לגבי הלוואה שנותן גוף פיננסי מפוקח.

[19] תקנות מס הכנסה (יישום תקן אחיד לדיווח ולבדיקת נאותות של מידע על חשבונות פיננסים  ( CRS התשע"ז- 2017

[20] צוות חברים בו: הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, הממונה על התקציבים, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה משפט כלכלי ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ולמימון טרור, יו"ר רשות ניירות ערך ומנהל רשות המיסים, הפיקוח על הבנקים על הבנקים חשבות, מערכות תשלומים וסליקה בבנק ישראל

[21] תקנות מס הכנסה (כללים בדבר ניהול פנקסי חשבונות של חברות בהשקעת חוץ ושל שותפויות מסוימות וקביעת הכנסתן החייבת) התשמ"ו -1986.

[22] הזכות לשני שליש מכוח ההצבעה ומהזכות למנות מנהלים.
[23] דוחות מאוחדים הם דוחות חברת אם וחברות הבנות שלה המאוחדים גם לעניין מס הכנסה. ניתן לקזז בין הכנסות והוצאות של חברת האם לבין אלו של חברות הבנות.
[24] עוסק פטור אינו גובה מע"מ עסקאות ואינו רשאי לנכות מס תשומות.
[25] ראה/י ה"ב מס הכנסה 14/2018 השמדת מלאי.
[26] ניתן להגדיל מקדמה אחת לרבעון
[27]  השכר הממוצע בינואר 2018 9,906 ש"ח.
[28] סכום פטור בעת פרישה –  12,230 ש"ח לשנה בשנת 2018.
[29] עשוי לשמש ראיה בטענה של שימוש ברכב השונה מהקבוע בתקנות מס הכנסה וכן לצורך חישוב רווח הון במכירת רכב.
[30] בהתאם לכלל: עלות או שוק, הנמוך מבניהם.
[31] בהחלטת מיסוי שלא בהסכם התירו הוצאות רכב לפי ייחוס ספציפי ברכב לטכנאי שירות.
[32] תושב חוזר ששב והיה לתושב ישראל לאחר שהיה תושב חוץ במשך 6 שנים רצופות לפחות יהא זכאי לקבלת נקודת זיכוי בדומה לעולה חדש, בכפוף לעמידה בתנאים כמפורטים ב"תעודה תושב חוזר" המונפקת על ידי משרד הקליטה ו/או הצהרה ברשות המסים. עולה חדש זכאי לשלוש נקודות זיכוי ב-18 החודשים הראשונים, 2 נקודות זיכוי בשנה לאחר מכן, נקודת זיכוי בשנה שלאחר מכן.
[33]  1.5 נקודות זיכוי בשנת לידתו של הילד.  2.5 נקודות זיכוי בשנת המס שלאחר שנת לידתו של הילד ועד השנה שבה מלאו לו חמש שנים בהתאם לתכנית נטו משפחה תיקון 247 לפקודה.
[34] בכדי לאמוד את שווי השימוש שיש לזקוף יש להקליד קוד תוצר וקוד דגם בתוכנת השכר ובאתר רשות המיסים וקבלת חישוב מיידי של שווי השימוש שיש לזקוף, זאת להבדיל משווי שימוש כלכלי, המהווה לגישת רשות המסים תוכנת מדף כאמור להלן.
[35] הלוואה לרבות כל חוב למעט –

 1. עסקה בין-לאומית כמשמעותה בסעיף 85א לפקודה אשר תטופל בהתאם להוראות לגבי מחירי העברה בעסקה בין צדדים קשורים.
 2. הלוואה שניתנה עד יום 5 במרס 2008, שהיתה נכס קבוע בידי המלווה לפי חוק תיאומים בשל אינפלציה, ביום 31 בדצמבר 2007, או שהיתה נכס קבוע בידי המלווה במועד החל בתקופה שמיום 1 בינואר 2008 עד יום 5 במרס 2008, אילו הוראות חוק תיאומים בשל אינפלציה היו חלות לגבי אותה תקופה.

[36] הקבוע בסעיף 5 לחוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, התשנ"ג-1993.
[37] סעיף 3(י) לפקודה.
[38] סעיף 3(ט1) לפקודה. נכס: דירה שעיקר השימוש בה לטובת הבעלים, לרבות תכולה, חפצי אומנות או תכשיטים, כלי טיס וכלי שיט השימוש בהם לצרכיו הפרטיים של בעל המניות המהותי, וכן נכס שיקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת.

[39] כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה, והכל במישרין או בעקיפין.

[40] לגבי משיכות לפני 1 בינואר 2013 יחול הדין הקיים ערב חוק זה. לגבי משיכות לאחר 1 בינואר 2013 יחולו הוראות סעיף 3(ט) לפקודה ועל משיכות לאחר 1 בינואר 2017 יחולו הוראות לעיל. ההוראות לא יחולו על משיכות ביום 31 בדצמבר 2016 שהושבו עד ליום 31 בדצמבר 2017.

עד ליום 31 בדצמבר 2017 יוכל בעל המניות לבחור להשיב נכס מסוג דירה באופן מלא לרשות החברה, ולא יחולו עליו ההוראות, ואולם בגין השימוש בדירה בשנים 2017-8 תיזקף לבעל המניות הכנסה משכר עבודה, או, ממקור אחר, לפי העניין.

[41] בחברה, בעמותה, או בחבר בני אדם אחר, למעט נושא משרה בשותפות לא נסחרת.

[42] מחזיק ב 25% במועד קבלת הדיבידנד או בשנים עשר החודשים שקדמו לו.

[43] ע"מ 45369-02-17 מילר אורי נגד פ"ש ת"א 3 מיום 5 בנובמבר 2018.

[44] סעיף 8 ב לפקודת מס הכנסה התשכ"א -1963 (להלן – "הפקודה").

[45] סיווג ההכנסה משכירות כהכנסה מעסק עלולה לגרור חבות במע"מ (בכפוף למספר המשתכנים), בניהול ספרים, בביטוח לאומי במס בריאות ואף בארנונה עסקית (בהתאם לצו הארנונה).

[46] הוכחת קשר סיבתי עובדתי בין היגיעה האישית לבין צמיחת ההכנסה.

[47] גם כאשר הבעלים מקים מנגנון, שוכר ומנהל עובדים, עשויה להיות מידה מינימאלית של מעורבות מצידו.

[48] לאחר שניתנו פסקי דין נוגדים בבית המשפט המחוזי ע"מ 49967-01-04 ורדה יהל ואח' נגד פקיד שומה תל אביב 4. בעניין משפחת יהל נפסק במחוזי כי השכרת כמאה דירות הינה הכנסה אקטיבית הדורשת יגיעה אישית ועולה לכדי עסק ולפיכך ההכנסה לא תזכה במסלול מס מחזור. ע"מ 1001/09 ע"מ 1064/09 ע"מ  3939515-01-12, ע"מ 34567-01-12 לשם נ' פקיד שומה תל אביב-יפו 4 מיום 22 ביולי 2015. ואילו בעניין משפחת לשם נקבע כי הכנסה מהשכרת כשלושים דירות הינה פאסיבית ותזכה למס מחזור. ע"מ 30384-01-15, 56689-04-13 בדומה לעניין בירן נ' פקיד שומה ירושלים 1 מיום 7 באוגוסט 2018 לפיו היקף של 22 דירות אשר ממוקמות בסמיכות גיאוגרפית, הינן עסקאות בסיסיות שאינן דורשות ידע ומומחיות ו/או בקיאות ולפיכך אינו מצדיק שינוי סיווג של ההכנסה מהכנסה פסיבית להכנסה מעסק.

 

[49] מותנה במסירת הודעה וכן במסמך בחתימת ידו של השוכר המאשר כי המקרקעין המושכרים משמשים להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת על ידי צרכן ביתי באמצעות מיתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת.

[50] ע"א 6389/17 בבית המשפט העליון ביטס אוף גולד בע"מ נגד בנק לאומי לישראל בע"מ מיום 18 בפברואר 2018.

[51] https://www.binance.com/en, ביטרקס ועוד

[52] החלטת מיסוי בהסכם 6886/18 כי הכנסות החברה תחשבנה הכנסה טכנולוגית.

[53] הגדרת המטבע כנייר ערך עשויה להשליך גם על חובות בהתאם לחוק ניירות ערך תשכ"ח-1968.

[54] הפסד לקיזוז כנגד רווח באותה שנה או הפסד להעברה לשנים הבאות.

[55] חוזר מס הכנסה 5/2018 מיסוי פעילות באמצעי תשלום מבוזר – מטבעות וירטואליים (להלן: החוזר)

[56] מעין נייר ערך המשמש זכות ראויה לנכס או לשירות או מקנה זכויות אחרות במגבלות מוסכמים (חוזה חכם)

[57] חוזר מס הכנסה 7/2018 I.C.O  הנפקת ‏"אסימונים ‏דיגיטליים" למתן‏ שירותים ו/או‏ מוצרים בפיתוח Utility Token

[58] ממוצע השערים היומיים שיפורסמו ב- 2 או יותר מזירות המסחר המשמעותיות לאותם אסימונים מבוזרים דוגמת Bitcoinaverage.com ,CoinMarketApp 

[59] ניתנה הסמכות למנהל רשות המיסים להגדיל את סכום הפטור עד ל- 150% מגובה המשכורת החודשית ובלבד שאין לפורש זכויות לקצבה בגין שנות המס המזכות במענק הפרישה.

[60] סעיף 9 (29) לפקודה.

[61] סעיף 9 (30) לפקודה.

[62] בין אם הזכות האמורה הינה זכות ישירה ובין אם היא זכות בנאמנות.

[63] בעל שליטה בחברה – מי שמחזיק במישרין או בעקיפין לפחות 5% מהון המניות שהוצא או מכוח ההצבעה או מהזכות להחזיק או לרכוש כל אחת מאלה או מהזכות לקבל רווחים.

[64] חבר קיבוץ –יחיד שהוא חבר קיבוץ בגמר שנת המס כאשר: א. מלאו לו 21 שנה וטרם מלאו לו 70 שנה. ב לא מופקדים עברו כספים בקרן השתלמות כעמית שכיר או עצמאי. ג. עובד בקיבוץ או מטעמו באופן סדיר.
[65] בעל שליטה בחברה – מי שמחזיק במישרין או בעקיפין לפחות 5% מהון המניות שהוצא או מכוח ההצבעה או מהזכות להחזיק או לרכוש כל אחת מאלה או מהזכות לקבל רווחים.
[66] כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004.
[67] תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה-2014 (להלן: "התקנות"),
[68] בשנת 2019 תובא בחשבון נקודת זיכוי אחת לעובד זר חוקי שאינו עובד בתחום הסיעוד.

[69] חוק למניעת הסתננות ולהבטחת יציאתם של מסתננים מישראל, התשע"ה – 2014 המתקן את החוק למניעת הסתננות (סמכויות שיפוט) תשי"ד 1954.

[70] 16% משכר עבודתו כאמור ישולם בידי מעסיק ו20% משכר עבודתו ינוכה בידי המעסיק משכר עבודתו של המסתנן לאחר שנוכה מס במקור ממשכורתו.

[71] פרופסור או מורה תושב חוץ שהוזמן מחוץ לישראל והמקבל תמורה בעד הוראה או מחקר במוסד להשכלה גבוהה לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958.

[72] תושב חוץ שנתקיימו לגביו כל אלה: (1)   הוא שוהה בישראל או באזור כדין,(2)   הוא הוזמן מחוץ לישראל בידי תושב ישראל שאינו קבלן כוח אדם או מתווך כוח אדם, כדי לתת שירות לאותו תושב ישראל בתחום שבו יש לתושב החוץ מומחיות ייחודית (3)   בכל תקופת שהותו בישראל או באזור הוא הועסק או נתן שירות בתחום מומחיותו הייחודית
[73] תושב חוץ שהגיע לישראל על מנת לעסוק בספורט.
[74] תושב חוץ רשום בהתאגדות עיתונאי החוץ בישראל, שהגיע לישראל כדי לעסוק בעבודה עיתונאית, והכנסתו מעבודה עיתונאית מתקבלת מתושב חוץ.
[75] ראה/י הנחיית רשות המסים לפיה הוצאות בגין שהות בבתי קפה, מסעדות וכיו"ב אינן "שירותי משרד". הוצאות שירותי משרד יותרו בניכוי הן במס הכנסה והן במע"מ רק כאשר מנהל העוסק / הנישום את עיסוקו / משלח ידו דרך קבע או כאשר מדובר במקום ששימושו העיקרי הינו משרד כגון חללי עבודה משותפים.
[76] לתושבי חוץ – עד ל – 15 דולר ארה"ב לשנה.
[77] יצורפו אישורים דוגמת אישור פקיד שומה על תשלומים בגין החזקת / פיתוח תוכנה ושירותים באינטרנט ואישור מרואה חשבון העברות מחו"ל שהן החזר הלוואה. ראו הנחיות בנושא ניכוי מס במקור לחו"ל.
[78] המדינות: אוסטריה, אוסטרליה, איטליה, איסלנד, אירלנד, אנגולה, בלגיה, בריטניה, גרמניה, דובאי, דנמרק, הונג קונג, הולנד, טאיוואן, יוון, יפן, לוקסמבורג, נורבגיה, ספרד, עומאן, פינלנד, צרפת, קטאר, קוריאה, קמרון, קנדה, שבדיה, שוויץ.
[79] הוצאות החינוך יותרו רק בעבור שהייה של למעלה מ-10 חודשים בחוץ לארץ בשל ילדים שטרם מלאו להם 19 שנים.
[80] הפסד שוטף מעסק יקוזז כנגד הכנסה מכל מקור, הפסד הון יקוזז כנגד רווח הון ללא מגבלת זמנים (ניתן לקזז הפסדי הון מניירות ערך כנגד הכנסות מדיבידנד ומריבית, בתנאי ששיעור המס על הריבית, או, על הדיבידנד, אינו עולה על 25%. העברת הפסד לשנות המס הבאות מותנית בדרך כלל בהגשת דוח בשנה שבה התהווה הפסד.
[81] סעיף 65 לפקודה.
[82] סעיף 66ב לפקודה קובע כי בן/ת הזוג הרשום/ה הוא בעל/ת עיקר ההכנסה (51%) בשנתיים שקדמו ליום קביעת כבן זוג רשום (ניתן להגיש הודעה / הצהרה לבחירה בבן זוג רשום עד שלושה חודשים לפני תחילת שנת המס).
[83] סעיף 66 (ב) לפקודה.
[84] סעיף 66 לפקודה.
[85] תיקון 199 לפקודה.
[86] סעיף158 ב-ו לפקודה, חוזר מס הכנסה 16/2018 , איתור תמצית החלטת מיסוי.
[87] תקנות מס הכנסה (תכנון מס חייב בדיווח) (הוראת שעה), התשס"ז-2006.
[88] לרבות אם לא שולם בפועל אך נדרש בניכוי בחישוב הכנסתו החייבת של האדם.
[89] בטופס מכס במייל, או, לכתובת: בנק ישראל 5 ,ת״ד 320 ירושלים 91002, לידי מנהל תחום בכיר (הערכה) במינהל המכס.
[90] תיקון 194 לפקודה. את האישור ניתן לקבל בפנייה לרשות המסים במייל.
[91] רשות המסים אינה שולחת אישורי לפטור מניכוי מס במקור ולניהול ספרים תקין בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו-1976 וניתן להפיקם באופן מקוון, או להדפיסם במשרדי השומה או במשרד המייצג/ת.
[92] למעט עובד במשק ביתו של המעסיק שלא לצורך עסקו או משלח ידו של המעסיק.

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.