היבטי מס הכנסה הימורים הגרלות ופעילות נושאת פרסים

הנדון: היבטי מס הכנסה – הימורים הגרלות ופעילות נושאת פרסים

מבוא

מיום 1 בינואר 2003 הכנסותיהם של תושבי ישראל בכל מקום בעולם חייבות במס בישראל לעומת המצב עד אז בו תושב ישראל, לרוב, לא חויב במס על הכנסותיו אם אלו נתקבלו בחו"ל. מאותו יום נקבע כי השתכרות או רווח מהימורים מהגרלות[1] או מפעילות נושאת פרסים חייבת במס, בין אם מקורה בפעילות חוקית ובין אם בפעילות בלתי חוקית[2] (להלן – "זכייה"). שר האוצר פטר ממס חלק מזכייה בהתאם לסמכות שהוענקה לו.

בקיבוץ האמור לעיל נובע כי החל מהיום הקובע תושב ישראל חייב במס על רווח מזכייה (אשר אינה פטורה ממס), גם אם נתקבלה בידו מחוץ לישראל, ואילו תושב חוץ חייב במס על זכיות אם שולמו לו על ידי תושב ישראל או אם נצמחו בישראל. עם זאת, גם קודם ליום הקובע הזכייה התחייבה במס בידי מי שהזכייה היא הכנסה מעסק או ממשלח יד ובמקרים מסוימים גם קודם לכן זכייה בלתי חוקית חויבה במס.

הכנסה מהימורים הכנסה מעסק

מי שהזכייה מהווה בידו הכנסה מעסק או משלח בידו חייב במס בהתאם לשיעור המס השולי החל על הכנסותיו [3] או במס חברות (23% בשנת 2018). סיווג הכנסה כהכנסה מעסק תחייב ניהול ספרים בידי שחקנים מקצועיים, ותאפשר ניכוי הוצאות טיסה, שהייה, מימון, דמי השתתפות, הוצאות כרוכות בייצור ההכנסה, וכן יינתן זיכוי בגין מס שישולם בחו"ל על הזכייה, לגבי הפסדים יחולו כללי קיזוז כהפסד מעסק וזאת גם בשים לב לאי התרת הוצאות הכרוכות בעבירה על החוק.

יחול חיוב בביטוח לאומי כאשר ההכנסה מזכייה הינה הכנסה מעסק (לפי שיעורי ביטוח לאומי למבוטח עצמאי) החיוב בביטוח לאומי חל על הכנסה חייבת עד פי חמש מהשכר הממוצע במשק (כ-43,000 ש"ח בחודש, שהם כ-520 אש"ח בשנה).

מיסוי זכייה מהימורים, הגרלות ופרסים

הן זכייה[4] חוקית והן זכייה לא חוקית, בסכום הגדול ממכפלת התקרה (היינו, 99,120 ש"ח), חייבת במס בשיעור של 35% בלא זכאות לפטור, להנחה, לניכוי, לזיכוי או לקיזוז (למעט כמפורט להלן).

זכייה חוקית בסכום נמוך מ- 49,560 ש"ח (להלן- "התקרה") פטורה ממס. זכייה מעל התקרה (ועד למכפלת התקרה, היינו, סכום זכייה של עד 99,120 ש"ח) מקטינה את הפטור וגוררת אחריה כפל חיוב באופן שבו כל שקל של זכייה מעל לתקרה יגרור חיוב במס של שני שקלים (פטור ממס "מתואם" עד למכפלת התקרה).

לדוגמה:

סכום הזכייה בטופס הוא 69,560 ש"ח (20,000 ש"ח מעל לתקרה). הפטור המתואם ממס הוא סכום של 29,560 ש"ח וסכום של 40,000 ש"ח חייב במס בשיעור 35% בלא זכות להנחה, לניכוי, לזיכוי או לקיזוז למעט התרת הוצאות אשר הוצאו בתשלום המס, קרי, יחול חיוב מס של 10,000 ש"ח וסכום הזכייה לאחר תשלום המס הוא של 59,560 ש"ח.

התרת הוצאות

לא יותרו בניכוי הוצאות אשר הוצאו בייצור ההכנסה למעט הוצאות קשורות בתשלום המס (שכר טרחה רו"ח, יועץ מס וכו').

קיזוז הפסדים

זכייה היא הכנסה לענין הוראות הפקודה, למעט לענין קיזוז הפסדים. לפיכך, אדם שהיו לו עלויות השתתפות בזכייה, דוגמת הוראת קבע לתכנית מנויים, לא יוכל להקטין את הכנסתו על-ידי הוכחת העלויות כאמור וכפועל יוצא גם לא תתאפשר צבירת עלויות לצורך העברת הפסד לשנים הבאות וקיזוזו כנגד זכייה עתידית.

ניכוי במקור

קיימת חובת ניכוי מס במקור בשיעור 35% על משלם סכום זכייה (מזכה), חוקית או בלתי חוקית, אשר סכומה גדול מ 49,560 ש"ח.

דיווח

נישום אשר היה פטור מדיווח אלמלא היתה בידו הכנסה מזכייה שממנה לא נוכה מס במקור בשיעור 35%, כי אז נולדת לנישום חובה לדווח על מכלול הכנסותיו מכל מקור בשנת המס.

מיסוי בידי תושבי חוץ

נקבע כי מקום מושבו של משלם הזכייה הוא מקום הפקת ההכנסה, משמע, אם המזכה בהימור, בהגרלה או בפרס הוא תושב ישראל הרי שההכנסה הופקה בישראל ולפיכך תושב חוץ יהיה חייב במס בישראל.

מומלץ לזוכה לבחון את השלכות המס בישראל ובמדינת החוץ בגין הזכייה בהתאם להוראות האמנה, אם קיימת, ולהוראות הדין הפנימי.

יצוין כי העדר אמנה למניעת מיסי כפל או בהעדר סעיף ספציפי באמנה הקובע שיעור מס מופחת או פטור ברירת המחדל היא כי בדרך כלל יחול מס בשיעור 35% ללא זכות להנחה, לקיזוז או לזיכוי. המס ישולם בדרך של ניכוי במקור על ידי המזכה בסכום הגדול מ- 49,560 ש"ח בשנת 2018, אם הזכייה חוקית או לאו.

ביטוח לאומי

חוק הביטוח הלאומי קובע כי יחול חיוב בביטוח לאומי כאשר ההכנסה מזכייה הינה הכנסה מעסק (לפי שיעורי ביטוח לאומי למבוטח עצמאי) החיוב בביטוח לאומי חל על הכנסה חייבת עד פי חמש מהשכר הממוצע במשק (כ-43,000 ש"ח בחודש, שהם כ-432 אש"ח בשנה).

לא יחול חיוב בדמי ביטוח לאומי במקרים אחרים משמדובר בהכנסה ממקור 2א לפקודה ולא ממקור 2 לפקודה.

 

בברכה,
אפרתי רואי חשבון
פרחי אביב 6/11, תל אביב, 6744729
חיים זכאי 9/8 פתח תקווה, 4977685
טלפון: 6298019- 03, 077-4260800, 077-4662839
פקס: 6299519 – 03, 077-5558030

www.efraty.com, office@efraty.com

[1] "הגרלה" – כל הסדר שלפיו ניתן, בהעלאת גורלות או באמצעי אחר, לזכות בכסף, בשווה כסף או בטובת הנאה, והזכייה תלויה בגורל יותר מאשר בהבנה או ביכולת (הדגשות אינן במקור).

[2] בישראל בדרך כלל הימורים הם בלתי חוקיים למעט הימורים אשר ניתן מראש אישור לעריכתם וכאלה שעורך מפעל הפיס וכן הימורים על תוצאות של משחקים ותחרויות בספורט בפיקוח המועצה להסדר ההימורים בספורט, הגרלה מסחרית הגרלה בקניון שנערכה תחת היתר ולכן בדרך כלל היתה עילת חיוב בעיקר במקרה של פעילות לא חוקית בהתאם לסעיף ה"עוללות" (מכוח סעיף 2(10) לפקודה, סעיף מקור המחייב במס הכנסה אשר אין לגביה סעיף מקור ספציפי.

[3] ראה/י בענין רפי אמית, וכן ראה/י בענין אורי מילר נ פ"ש ת"א 3 בביהמ"ש המחוזי בת"א-יפו מיום 5 בנובמבר 2018.

[4] " זכייה" – זכייה מהימור אחד, הגרלה אחת או מפרס אחד בישראל או מחוץ לישראל. יראו כהגרלה אחת, הימור אחד או כפרס אחד הגרלה, הימור או פרס ששולבו בהם כמה ניחושים וכן כמה הימורים ששולבו בטופס אחד, בין שהם שולמו לאדם אחד ובין ששולמו לכמה בני אדם.

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.