בחירות לכנסת ה 21 – ניכוי מס הכנסה מיוחד ודמי ביטוח מופחתים

ביום שלישי ה- 9 באפריל 2019, ד' בניסן תשע"ט, יתקיימו הבחירות לכנסת ה 21 (להלן: בחירות לכנסת).

בחוק[1] נקבע כי בתקופה של 30 ימים המסתיימת שלושה ימים לאחר הבחירות לכנסת (14/3/2019-12/4/2019), או, בתקופה 30 ימים המסתיימת יום לאחר היום שבו נערכות בחירות מוקדמות למועמדי המפלגות, המשלם  (מפלגה, רשות שעל פי דין ממונה על ביצוע בחירות, מועמד לבחירות מוקדמות) ינכה[2] מתשלום (תמורה, בכסף או בשווה כסף), בעד עבודה או שירות בשל הבחירות, שנעשו בתקופת הבחירות, בעד הסעת נוסעים או הובלה או החזר הוצאות בשל הבחירות שבוצעו או הוצאו, לפי הענין, בתקופת הבחירות, עד לסכום של 8,800 שקלים חדשים, ובלבד שלא ניתנה במהלך עסקו, משלח ידו או עבודתו של המקבל) את המס המיוחד – שאיננו מס הכנסה כמשמעותו בפקודה מס בשיעור של 25% (להלן – המס המיוחד) ללא זכות לניכוי, לקיזוז, לפטור או להפחתה כלשהם וישלמו לפקיד השומה כהגדרתו בפקודה במועד שנקבע בתקנות, בצירוף דין וחשבון שיגיש באותו המועד כפי שנקבע בתקנות.

הכנסה זו לא תהווה הכנסה ממשלח יד או שכר בידי המקבל אלא אם טרם מלאו לו 18 (לעניין מע"מ, מס הכנסה, ביטוח לאומי, ביטוח בריאות) ובלבד שלא מדובר במהלך עסקו,  משלח ידו, או עבודתו של המקבל. על ניכוי המס המיוחד יחולו הוראות סעיף 164 לפקודה, כאילו היה ניכוי מס שהמשלם חייב בו (להודעת רשות המסים בנושא).

על-פי החוק המשלם יעביר את דמי הביטוח לענף נפגעי עבודה בלבד ועל חשבון המעסיק: בשיעור מופחת 0.37% (תשלום עד 6,164 ש"ח) בשיעור מלא 1.96% (מ 6,164 ש"ח עד 8,800 ש"ח). את דמי הביטוח יש לשלם ע"ג שובר תשלום בל/ 338 ב15 לחודש העוקב, בצירוף רשימה של מקבלי התשלום ושל הסכומים ששילם עבורם, והכל על גבי טופס שקבע המוסד לביטוח לאומי ובקובץ; הוראות פרק ט"ו לחוק הביטוח הלאומי יחולו על דמי הביטוח. עבור עובדים המועסקים לרגל הבחירות גם בתקופה שאינה מוגדרת עפ"י חוק כ"תקופת הבחירות", ישלם המעסיק את דמי הביטוח עבורם כעובדים השכירים.

להודעת ביטוח לאומי בנדון

[1] חוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות, התשנ"ו- 1996 (להלן – החוק), תקנות מיסוי תשלומים
בתקופת בחירות, התשנ"ו – 1996
שהוצאו מכוחו, נקבעו הוראות מיוחדות למיסוי תשלומים בתקופת הבחירות (להלן – הוראות הדין המיוחד). סעיף 17 לחוק המפלגות (בחירה בהליך שהוגדר בתקנון מפלגה).

[2] כל מי שמעסיק עובדים או מבצע תשלומים עליהם חלה חובת ניכוי מס במקור, יפתח תיק ניכויים במשרד השומה באזור מגוריו או באזור בו מתנהל מטה הבחירות.  מועמדים ומפלגות קיימות, אשר יש להם תיק ניכויים פעיל – ישתמשו בתיק הקיים.  (חברת כח אדם אינה משלם).

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.