תקנות מיסוי תשלומים בתקופת בחירות, התשנ״ו–1996

תקנות מיסוי תשלומים בתקופת בחירות, התשנ״ו–1996

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 23 ו־4 לחוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות, התשנ״ו–1996 (להלן החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, הריני מתקין תקנות אלה:

1. תשלום ניכוי המס המיוחד ודו״ח לפקיד השומה
(א) משלם יגיש לפקיד השומה עד ה־15 בחודש, דין וחשבון על מספר מקבלי תשלום בתקופה שבין ה־14 בחודש הקודם ובין ל־13 בחודש הדיווח, על סכום כל התשלומים ששילם בתקופה האמורה ועל סכום המס המיוחד שנוכה מתשלומים אלה באותה תקופה; דין וחשבון כאמור יוגש בטופס 0102 נפרד לגבי מקבלי תשלום כאמור.
(ב) משלם ישלם לפקיד השומה במועד הדיווח כאמור בתקנת משנה (א) את סכום המס שנוכה כאמור.
2. דו״ח מפורט
משלם יגיש לפקיד השומה תוך 90 ימים מתום תקופת הבחירות דיווח בטופס 0136 לגבי כל אחד ממקבלי התשלום או מהזכאים לקבל תשלום שיכלול את פרטיו האישיים, פרטים על סכום התשלום ששילם למקבל או שישולם לזכאי כאמור, לפי הענין, ועל סכום המס שניכה מהתשלום.
3.ניכוי מתשלומים אחרים
(א) משלם המשלם למקבל תשלום אחר כמשמעותו בסעיף 3 לחוק ואשר לא חלה לגביו חובת ניכוי מס במקור לפי כל דין אחר, ינכה בשעת התשלום האחר מס בשיעור 25% מתשלום זה.
(ב) פקיד השומה רשאי להתיר בכתב כי ניכוי המס לפי תקנה זו יוקטן, אם היה סבור כי עלול להתהוות עודף מניכוי מס לפי השיעור האמור.
(ג) משלם יגיש לפקיד השומה עד ה 15 בחודש דין וחשבון בטופס 0102 על סכום כל התשלומים האחרים ששילם בחודש הקודם ואשר חלה עליהם תקנת משנה (א) ועל סכום המס שנוכה.
(ד) משלם ישלם לפקיד השומה במועד הדיווח כאמור בתקנת משנה (ג) את סכום המס שנוכה כאמור בתקנה זו.
(ה) משלם ששילם תשלום אחר שחלה עליו תקנת משנה (א) יתן למקבל לא יאוחר מיום 20 במרס בשנת המס שלאחר תחילת תקופת הבחירות, אישור טופס 0857 על התשלום ששילם כאמור ועל המס שניכה מתשלום זה.
(ו) משלם יגיש לפקיד השומה לא יאוחר מיום ה־31 במרס בשנת המס שלאחר תחילת תקופת הבחירות דין וחשבון לגבי כל אחד ממקבלי תשלום אחר שחלה עליו תקנת משנה (א), הדין וחשבון יכלול את פרטיו האישיים של המקבל, את סכום התשלום האחר ששילם למקבל ואת סכום המס שנוכה מהתשלום האחר.
4. תחולה
תקנות אלה יחולו על הבחירות המוקדמות שנערכו לפני הבחירות לכנסת הארבע עשרה ועל הבחירות לכנסת הארבע עשרה ועל בחירות מוקדמות ובחירות לכנסת שייערכו לאחר הבחירות האמורות.
י״ב בניסן התשנ״ו (1 באפריל 1996) אברהם (בייגה) שוחט  שר האוצר

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.