שינויים מוצעים בתכנית הכלכלית שנים 2023-2024

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו 2024) התשפ"ג 2023 להלן תמצית שינויים שהוצעו  בתכנית הכלכלית טיוטת הצעות החלטה לממשלה בדבר שינויים מבניים שיעלו לדיון במסגרת הדיונים על התכנית הכלכלית לשנים 2023 ו-2024 מופץ להערות הציבור עד ליום 22 בפברואר 2023 הציבור מוזמן להעביר את הערותיו למייל: Hesderim23@mof.gov.il רפורמה בשוק … Read more