מיסוי תשלומים בבחירות לרשויות המקומיות

ביום שלישי, 31 באוקטובר 2023, ט"ז בחשוון התשפ"ד, יתקיימו הבחירות לרשויות המקומיות למועצה ולראש רשות מקומית [1] בחירות חוזרות באם יידרשו, יתקיימו ביום שלישי, 14 בנובמבר 2023, א' בכסלו התשפ"ד.

מס הכנסה 18%

הוראות מיוחדות למיסוי תשלומים בתקופת הבחירות קובעות כי[2] בתקופה של 60 ימים המסתיימת 14 יום לאחר היום שבו נערכות בחירות, המשלם  (מפלגה, סיעה, רשות שעל פי דין ממונה על ביצוע בחירות מועמד לראש רשות מקומית או מועצה איזורית), ינכה מתשלום (תמורה, בכסף או בשווה כסף, בעד עבודה או שירות בשל הבחירות, שנעשו בתקופת הבחירות, בעד הסעת נוסעים או הובלה החזר הוצאות בשל הבחירות שבוצעו או הוצאו, לפי הענין) עד לסכום של 19,000 ש"ח את המס המיוחד מס בשיעור של 18% שאיננו מס הכנסה כמשמעותו בפקודה (להלן – המס המיוחד)  מהמקבל (לרבות מזכיר קלפי) ללא זכות לניכוי, לקיזוז, לפטור או להפחתה כלשהם וישלמו לפקיד השומה במועד שנקבע בתקנות (עד ה -16 בחודש), בצירוף דין וחשבון בטופס 136 שיגיש באותו המועד כפי שנקבע בתקנות ובלבד שהתשלום לא ניתן במהלך עסקו, משלח ידו או עבודתו של המקבל ולא בעד דמי שכירות.

חברות כוח אדם אינן משלם לעניין זה.

שירות נפוץ: פרסום הפצת תעמולות טלמרקטינג ייעוץ שליחויות הדבקת מודעות ועוד.

להודעת רשות המסים בנושא

שאילתא 370 מאפשרת להפיק טופס 102 לתיקי בחירות.
שאילתא 461 מאפשרת לדווח דיווח 102 לתיקי בחירות.

תקופת הבחירות 15.09.2023-14.11.2023

תקופת הבחירות החוזרות 30.09.2023-28.11.2023

 

ביטוח לאומי ענף נפגעי עבודה בלבד

על-פי ההוראות המשלם יעביר את דמי הביטוח לענף נפגעי עבודה בלבד ועל חשבון המעסיק: בשיעור מופחת 0.47% (עד 7,122 ש"ח) בשיעור מלא 2.06% (מ 7,122 ש"ח עד 19,000 ש"ח).

את דמי הביטוח יש לשלם ע"ג שובר 102 רזרבי ובקוד הדיווח יש לציין קוד 12 או על גבי שוברי תשלום שוברים נוספים ניתן לקבל בסניפי המוסד לביטוח לאומי או בפניה טלפונית למספר .02-6709948, בצירוף רשימה של מקבלי התשלום ושל הסכומים ששילם עבורם, והכל על גבי טופס 694 שקבע המוסד לביטוח לאומי ובקובץ; הוראות פרק ט"ו לחוק הביטוח הלאומי יחולו על דמי הביטוח.

עובדים המועסקים לרגל הבחירות מעבר לתקופה המוגדרת עפ"י חוק כ"תקופת הבחירות", ידווחו כרגיל בטופס 102, ישולמו דמי הביטוח עבורם כמקובל לגבי עובדים שכירים.

להודעת המוסד לביטוח לאומי בנושא

[1] (לעניין זה:  בחירות לראשי הרשויות המקומיות, המועצות המקומיות והמועצות האזוריות או לוועד מקומי של ישוב ולחברי המועצות ברשויות המקומיות, במועצות המקומיות ובמועצות האזוריות) (להלן- בחירות).

[2] חוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות, התשנ"ו-1996, חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965, חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה-1975 תקנות מיסוי תשלומים בתקופת בחירות, התשנ"ו – 1996 (להלן התקנות),

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.