מיסוי תשלומים בבחירות לרשויות המקומיות

ביום שלישי, י"ח באדר א' התשפ"ד, 27 בפברואר 2024 יתקיימו הבחירות לרשויות המקומיות למועצה ולראש רשות מקומית [1] בחירות חוזרות באם יידרשו, יתקיימו ביום שלישי, ב' באדר ב' התשפ"ד 12 במרץ 2024.

יום שבתון
על-פי סעיף 97ב לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965 יום הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות, הוא יום שבתון בתחומן של הרשויות והמועצות שהבחירות נערכות בהן. עובדים הרשומים בפנקס בוחרים של רשויות מקומיות בהן מתקיימות בחירות, יהיו זכאים ליום שבתון גם אם מקום עבודתם הוא ברשות מקומית שלא חל בה יום שבתון. שירותי התחבורה והשירותים הציבוריים יפעלו כסדרם ביום זה. איI איסור על עבודה ביום הבחירות בהסכמת העובד לא נקבעה בחוק סנקציה בגין העסקה ביום השבתון.

מס הכנסה 18%

הוראות מיוחדות למיסוי תשלומים בתקופת הבחירות קובעות כי[2] בתקופה של 60 ימים המסתיימת 14 יום לאחר היום שבו נערכות בחירות, המשלם  (מפלגה, סיעה, רשות שעל פי דין ממונה על ביצוע בחירות מועמד לראש רשות מקומית או מועצה איזורית), ינכה מתשלום (תמורה, בכסף או בשווה כסף, בעד עבודה או שירות בשל הבחירות, שנעשו בתקופת הבחירות, בעד הסעת נוסעים או הובלה החזר הוצאות בשל הבחירות שבוצעו או הוצאו, לפי הענין) עד לסכום של 19,000 ש"ח את המס המיוחד מס בשיעור של 18% שאיננו מס הכנסה כמשמעותו בפקודה (להלן – המס המיוחד)  מהמקבל (לרבות מזכיר קלפי) ללא זכות לניכוי, לקיזוז, לפטור או להפחתה כלשהם וישלמו לפקיד השומה במועד שנקבע בתקנות (עד ה -16 בחודש), בצירוף דין וחשבון בטופס 136 שיגיש באותו המועד כפי שנקבע בתקנות ובלבד שהתשלום לא ניתן במהלך עסקו, משלח ידו או עבודתו של המקבל ולא בעד דמי שכירות.

חברות כוח אדם אינן משלם לעניין זה.

שירות נפוץ: פרסום הפצת תעמולות טלמרקטינג ייעוץ שליחויות הדבקת מודעות ועוד.

להודעת רשות המסים בנושא

להודעת רשות המסים דחיית מועד הבחירות

שאילתא 370 מאפשרת להפיק טופס 102 לתיקי בחירות.
שאילתא 461 מאפשרת לדווח דיווח 102 לתיקי בחירות.

תקופת הבחירות 15.09.2023-14.11.2023

תקופת הבחירות החוזרות 30.09.2023-28.11.2023

מועמדים שיצאו לחופשה ללא תשלום או התפטרו

6. (א) (1) מועמד שעקב דחיית מועד הבחירות לרשויות המקומיות לפי חוק זה נדרש על פי הוראות כל דין לצאת לחופשה או שהופסק זמנית שירותו בתקופה שמהמועד המקורי ועד למועד החדש, כולה או חלקה, זכאי לתשלום מיוחד ממעסיקו בעד התקופה שבה שהה בחופשה ללא תשלום או הופסק שירותו כאמור (להלן – התקופה הנוספת), בשיעור של 70% מהשכר הקובע, ולא יותר מ-11,870 שקלים חדשים בעד כל חודש (להלן – תשלום מיוחד);
(2) התשלום המיוחד ישולם למועמד בעד כל חודש מהתקופה הנוספת ביום שבו הייתה משתלמת משכורתו בשל אותו חודש אילו עבד אצל מעסיקו או שירת בתפקידו;
(3) בסעיף זה –
"חוק הביטוח הלאומי" – חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995;
"שכר קובע" – סכום ההכנסה שממנה מגיעים דמי ביטוח לאומי כמשמעותם בחוק הביטוח הלאומי שקיבל המועמד ממעסיקו בשלושת החודשים שקדמו למועד יציאתו לחופשה או למועד הפסקת שירותו, לפני המועד המקורי, מחולק בשלוש.
(ב) שהייה של המועמד בחופשה ללא תשלום או בהפסקה משירותו כאמור במהלך התקופה הנוספת לא תפגע בזכויותיו התלויות בוותק אצל מעסיקו; לעניין זכאות לגמלה לפי חוק הביטוח הלאומי, תובא התקופה הנוספת בחישוב תקופת אכשרה, וסכום הגמלה יחושב בהתאם לשכר שקיבל המועמד טרם יציאתו לחופשה ללא תשלום או הפסקת שירותו, לפי העניין.
(ג) מועמד כאמור בסעיף קטן (א) שנהג לשלם תשלומים לקופת גמל לקצבה וזכאי לתשלום מיוחד ממעסיקו כאמור באותו סעיף קטן, ימשיך מעסיקו לשלם תשלומים כאמור בעד התקופה הנוספת, ובלבד שהמועמד שילם בעד התקופה הנוספת את התשלומים החלים עליו, אם חלים, להבטחת הזכויות האמורות, והכול בשיעורים ובהתאם לשכר שקיבל המועמד בטרם יצא לחופשה ללא תשלום או הופסק שירותו; בסעיף קטן זה, "קופת גמל לקצבה" – כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005.
(ד) על מועמד כאמור בסעיף קטן (א) שהסדר הפנסיה החל לגביו הוא תשלום קצבה, לפי דין או הסכם, מאוצר המדינה או מקופת המעסיק (בסעיף קטן זה – הסדר פנסיה תקציבית), יחולו הוראות אלה:
(1) תקופת השהייה של המועמד בחופשה ללא תשלום או בהפסקה משירותו במהלך התקופה הנוספת תובא בחשבון לגבי תקופת שירותו לעניין הסדר הפנסיה התקציבית שחל לגביו;
(2) המעסיק ינכה מהתשלום המיוחד תשלומים לפי הוראות פרק ט"ז לחוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), התשס"ג-2003, בסכום שהיה מנכה אילו שולמה לעובד בכל חודש, במהלך כל התקופה הנוספת, משכורת קובעת, כמשמעותה בחוק האמור, בשווי משכורתו הקובעת האחרונה שלפיה בוצע ניכוי בהתאם להוראות החוק האמור.
(ה) על תשלומים לפי סעיף זה יחולו הוראות פקודת מס הכנסה וינוכה, במקור, מס לפי הוראות סעיפים 164 ו-243 לפקודת מס הכנסה, וכן ינוכו מהם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות כמשמעותם בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994, כאילו היו שכר עבודה.
(ו) לעניין הבחירות שיתקיימו במועד החדש לפי חוק זה, על אף האמור בסעיף 166(ב) לחוק הביטוח הלאומי, יראו מועמד שנדרש להתפטר מעבודתו לשם התמודדותו בבחירות לפי הוראת כל דין כמי שהייתה הצדקה להפסקת עבודתו כאמור באותו סעיף החל במועד המקורי.

הארכת תקופת מילוי מקום של עובדים ברשויות מקומיות

7. נקבעה בחיקוק הוראה המגבילה את תקופת מינויו של עובד רשות מקומית במילוי מקום, ותקופת מילוי המקום אמורה להסתיים בין המועד המקורי למועד החדש, רשאי המנהל הכללי של הרשות המקומית להאריך את תקופת מילוי המקום לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים מהמועד החדש.

ביטוח לאומי ענף נפגעי עבודה בלבד

על-פי ההוראות המשלם יעביר את דמי הביטוח לענף נפגעי עבודה בלבד ועל חשבון המעסיק: בשיעור מופחת 0.47% (עד 7,122 ש"ח) בשיעור מלא 2.06% (מ 7,122 ש"ח עד 19,000 ש"ח).

את דמי הביטוח יש לשלם ע"ג שובר 102 רזרבי ובקוד הדיווח יש לציין קוד 12 או על גבי שוברי תשלום שוברים נוספים ניתן לקבל בסניפי המוסד לביטוח לאומי או בפניה טלפונית למספר .02-6709948, בצירוף רשימה של מקבלי התשלום ושל הסכומים ששילם עבורם, והכל על גבי טופס 694 שקבע המוסד לביטוח לאומי ובקובץ; הוראות פרק ט"ו לחוק הביטוח הלאומי יחולו על דמי הביטוח.

עובדים המועסקים לרגל הבחירות מעבר לתקופה המוגדרת עפ"י חוק כ"תקופת הבחירות", ידווחו כרגיל בטופס 102, ישולמו דמי הביטוח עבורם כמקובל לגבי עובדים שכירים.

להודעת המוסד לביטוח לאומי בנושא

מבקר המדינה בחירות לרשויות המקומיות – שאלות ותשובות

חוק לדחיית הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות, התשפ"ד-2023

תיקון לחוק לדחיית הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות, התשפ"ד-2023

[1] (לעניין זה:  בחירות לראשי הרשויות המקומיות, המועצות המקומיות והמועצות האזוריות או לוועד מקומי של ישוב ולחברי המועצות ברשויות המקומיות, במועצות המקומיות ובמועצות האזוריות) (להלן- בחירות). (נדחה מיום 31 באוקטובר 2023, ט"ז בחשוון התשפ"ד, ליום 31 בינואר 2024 ונדחה שוב) 

[2] חוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות, התשנ"ו-1996, חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965, חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה-1975 תקנות מיסוי תשלומים בתקופת בחירות, התשנ"ו – 1996 (להלן התקנות),

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.