עליית המע"מ מ- 17% ל- 18% החל מ- 1 בינואר 2025

 שר האוצר תיקן צו הקובע כי שיעור המע"מ על עסקה ועל יבוא טובין יעלה מ- 17% ל- 18% החל מיום 1 בינואר 2025 (להלן- היום הקובע) וזאת לאור החלטת הממשלה לנוכח מתקפת הטרור הרצחנית שהתרחשה ביום 7 באוקטובר 2023, והכרזת שר הביטחון על מצב מיוחד בעורף, מכוח סמכותו לפי  חוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951. כמו כן, ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי החליטה על נקיטת פעולות צבאיות משמעותיות, בהתאם לסעיף 40 לחוק יסוד: הממשלה. לנוכח ריבוי הצרכים הנובעים  ממצב החירום והימשכות המבצע הצבאי המחייבים הוצאות תקציביות נוספות בהיקף נרחב בשנת 2024 לצורך הלחימה והסיוע בשיקום העורף, ובהתאם להוראות סעיף 3א1 לחוק יסוד: משק המדינה, החליטה הממשלה על תכנית מאזנת לשנת 2024, אשר כוללת תיקון לצורך הגבלת הגירעון וההוצאה במסגרת חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית, התשנ"ב- 1992. התוכנית כוללת חוק תקציב נוסף לשנת הכספים 2024 והצעות תיקוני חקיקה וחקיקת משנה שעניינן מחד הפחתת הוצאות הממשלה ומאידך, הגדלת הכנסותיה.

ככלל, מע"מ בשיעור 18% יחול על עסקה אשר מועד החיוב במס בגינה חל מהיום הקובע, ואילו מע"מ בשיעור 17% יחול על עסקה אשר מועד החיוב במע"מ בגינה חל לפניו, לאמור, עד ליום 1 בינואר 2025. להנחיות מפורטות.

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.