עדכון החוזר המאוחד – פרק רואה חשבון מבקר הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון

עדכון החוזר המאוחד – פרק רואה חשבון מבקר הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון 

עדכון של פרק רואה חשבון המבקר כולל את הנושאים הבאים:

  • הטמעת הוראת ממונה – פגיעה באי תלותו של רואה חשבון מבקר עקב מתן שירות נלווה[1];
  • הטמעת תפקיד רואה חשבון המבקר לעניין ביקורת דוחות יחס כושר פירעון והוספת תפקיד רואה חשבון מבקר לעניין סקירת דוחות יחס כושר יחס פירעון כלכלי[2];
  • עדכון הוראות בדבר דיווח דוח שנתי מפורט אודות דוח כספי שנתי, בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל;
  • עדכון הוראות בדבר דיווח דוח שנתי אודות יחס כושר פירעון כלכלי;
  • הטמעת הוראות ביחס לביקורת על דוח יחס כושר פירעון כלכלי שנתי[3];
  • הוספת הוראות ונהלים ביחס לביצוע סקירה של דוח כושר יחס פירעון כלכלי רבעוני;
  • עדכון הוראות בדבר הערכה עצמאית ובלתי תלויה של ההתחייבויות הפנסיוניות של קרן פנסיה;
  • תיקוני הקשרים והפניות שקיימים בפרק ומפנים לפרקים שונים בחוזר המאוחד, בהתאם לעדכונים שפורסמו ותיקונים טכניים שנדרשו לפי העניין.

[1] מקור: עמדת ממונה שה. 2021-273 מה-14 בינואר 2021.

[2] מקור: חוזר ביטוח: 2017-1-20 מיום 3 בדצמבר 2017.

[3] מקור: חוזר ביטוח: 2017-1-20 מיום 3 בדצמבר 2017.

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.