סיווג דמי שכירות כהכנסה מעסק

לאחרונה פסק בית המשפט העליון[1] כי הכנסות משכר דירה בסכום של כמיליון ש"ח בשנה, הינן הכנסות אקטיביות מעסק משכך אינן הכנסות פסיביות בבחינת תשואה על נכס אגב אורחא, ואינן זכאיות למס מופחת על מחזור ההכנסות ברוטו.

בית המשפט העליון מיישם מבחני עזר ואמות מידה לסיווג ההכנסה באופן מצטבר במשקפיים אובייקטיביות, בשים לב לנסיבותיו של כל מקרה לגופו, לתמונה בכללותה ובמתן משקל מוגבל לכוונה הסוביקטיבית של הנישום.

ההלכה  קובעת כי כשמתקיים המבחן הכמותי בו לאדם היקף מושכרים, היקף הכנסות בגינן, מנגנון ארגוני, השקעה, בקיאות, ויגיעה אישית הכנסות משכירות יסווגו כהכנסות מעסק. לא תתאפשר בחירה במסלול חיוב במס מחזור 10% בידי ה"ה עו"ד מר שרגא בירן מכעשרים דירות ובעזבון המנוחה דפנה לשם ז"ל. כל שנת מס עומדת בפני עצמה.

רשות המיסים צפויה לפרסם חוזר מקצועי ולקבוע חזקה כמותית לעסקיות ההכנסה מעל חמש דירות והנחיות לבחינת סיווג ההכנסה משכר דירה כהכנסה מעסק בהתאם למבחנים בפסיקה ולפרשנותה את ההלכה.

מהכנסות מעסק ניתן לנכות הוצאות פחת ו/או הוצאות אחרות שהוצאו בייצור ההכנסה ועל ההכנסה נטו יחול חיוב במס הכנסה בשיעור של עד 50%, וחיוב בביטוח לאומי עד לתקרה. על הכנסה מעסק חלה והחובה לנהל ספרים, חובת תשלום מקדמות, וכן כללים שונים לעניין קיזוז הפסדים.

 

בברכה,

אפרתי רואי חשבון

דיזנגוף 14, קומה 3, תל אביב, 6428117

חיים זכאי 9, קומה 8, פתח תקווה, 4977685

טלפון: 6298019 – 03, 077-4260800, 077-4662839

פקס: 03-6299519, 077-5558030

[1] ע"א 7204/15 פקיד שומה תל אביב 4 נ. עיזבון המנוחה דפנה לשם ז"ל, ע"א 8236/16  פקיד שומה תל אביב 4 נ. שרגא בירן.

מצאתם את התוכן מעניין. שתפו.