נוהל הוראת שעה לקבלת כספי מסים בשל רווח ממימוש מטבעות וירטואלים

נוהל הוראת שעה לקבלת כספי מסים בשל רווח ממימוש אמצעי תשלום מבוזר קובע כי החל מיום 1 בינואר 2024 ניתן לקבל כספי מסים בשל רווח ממימוש מטבעות וירטואלים ( אמצעי תשלום מבוזר)

מטרת הנוהל להסדיר את תהליך העבודה והבדיקות שיאפשרו את קבלת וגביית כספי המסים הנובעים מפעילות של יחידים במטבעות וירטואליים לחשבון הבנק של רשות המסים המתנהל בבנק ישראל, ולמנוע הלבנת הון באמצעות תשלום המסים למדינה, עקב סיכוני הלבנת הון המובנים בפעילות במטבעות וירטואליים

במסגרת ההסכמות של פקיד השומה עם הנישום יובהר שהנישום יתחייב לשלם את המס המגיע ללא תלות באישור בקשתו להפקדת כספי המס בשקלים מחשבון בנק זר לחשבון הבנק של רשות המסים המתנהל בבנק ישראל כמפורט להלן. הכסף שיופקד בחשבון הבנק של רשות המסים יופקד בשקלים בלבד, והוא יועבר מחשבון בנק זר, לרבות חשבון של זירת קריפטו, בית השקעות או נותן שירותים פיננסיים אחר המתנהל בבנק זר. החשבון יהיה על שמו של הנישום, וככל שחשבון הבנק הזר הוא של זירת קריפטו, בית השקעות או נותן שירותים פיננסיים אחר, אשר מטעם זה אינו על שמו של הנישום, ניתן יהיה לקשר בינו לבין הנישום להנחת דעתו של פקיד השומה.

בהתאם לנוהל על אף האמור בכל דין, סכום המס שישולם במסגרת הנוהל בין אם בדרך של הסכם השומה ובין אם בדרך שומה העצמית או בשומה שפקיד השומה הוציא, לא יוחזר לנישום אף אם עומדים לזכות הנישום הפסדים, ניכויים או זיכוים, אשר לא קיבלו ביטוי במסגרת הסכם השומה או השומה העצמית. כמו כן, המס שישולם במסגרת הנוהל לא ייזקף לזכות חשבון הנישום בתיק מס הכנסה ביחס להכנסה חייבת אחרת של הנישום/בן הזוג שהיא
איננה ההכנסה שהתחייבה במס במסגרת הנוהל אלא רק להכנסה נושא נוהל זה. ככל שבמועד מאוחר ממועד עריכת השומה בהתאם לנוהל זה ייווצר החזר מס הכנסה לנישום, החזר המס ישוחרר רק באישור פקיד השומה לאחר שהאחרון יוודא, כי כספי המס ששולמו בהתאם לנוהל  לא מוחזרים לנישום.

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.