מע"מ – הקצאת מספרי חשבוניות בשנת 2024

בהתאם לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו2024 התשפ"ג–2023, החל מיום 5.5.24 עוסק יידרש לקבל מרשות המסים מספר הקצאה לחשבונית מס כתנאי לניכוי מס התשומות בחשבונית מס.

מערכת מקוונת תופעל בחודש מאי 2024.

מרכז המידע של רשות המסים (4954*) יפעל ביום שישי 10.5.24 בשעות 8:15 עד 14:00 וייתן מענה למערכת למתן הרשאות ולמודל חשבוניות ישראל

החל משנת 2024 הנפקת חשבונית בסכום העולה על 25,000 ₪ (ללא מע"מ) תחייב קבלת מספר הקצאה. יתקבל באופן מקוון מספר הקצאה בן 9 ספרות מרשות המיסים. בהתאם למתווה שנקבע בחוק, בשנת 2024 כל בקשה למספר הקצאה תאושר.

החובה להעברת המידע היא בהתקיים ארבעה תנאים מצטברים:
• סכום החשבונית לפני מע"מ גבוה בשנת 2024 מ- 25,000 ש"ח בשנת 2025 מ- 20,000 ש"ח בשנת 2026 גבוה מ- 15,000 ש"ח בשנת 2027 גבוה מ- 10,000 ש"ח  בשנת 2028 גבוה מ- 5,000 ש"ח
• החשבונית כוללת רכיב מע"מ שאינו אפס.
• הלקוח "עוסק מורשה".
• הלקוח דרש מספר הקצאה.
יחד עם זאת, ניתן לבקש מספר הקצאה לכל חשבונית, בכל סכום ולכל לקוח.

עוסק יחיד ראשי גם הוא להסמיך גורמים מטעמו להגיש בקשה לקבלת מספר הקצאה. טרם הענקה וקבלה של ההרשאה על ידי כל אדם בגיר, נדרשים שני הצדדים לבצע רישום ראשוני וחד פעמי לשירותי רשות המסים.

עוסק המוציא חשבונית מס, ומעוניין לקבל "מספר הקצאה" לחשבונית, יוכל לבחור באחת משתי חלופות:
א. הגשת בקשה באמצעות תוכנת הנהלת החשבונות שברשותו – התוכנה, שתותאם למתווה החדש, תבצע את הפנייה אל רשות המסים לקבלת "מספר הקצאה" באופן אוטומטי, כך שחשבונית המס שתופק תכלול את מספר ההקצאה.
ב. הגשת בקשה באמצעות כניסה עצמאית ליישום אינטרנטי ייעודי – היישום שיעלה לאוויר יהיה זמין באזור האישי באתר רשות המסים, נועד לעוסקים המשתמשים בפנקסי חשבוניות, וכן למקרים בהם לא ניתן להשתמש בחלופה האוטומטית.
עוסק המקבל חשבונית מס, ומעוניין לוודא ש"מספר הקצאה" לחשבונית תקין, יוכל לבדוק זאת באמצעות היישום האינטרנטי

הוראת ביצוע מע"מ 1/2023 מיום 13.09.2023

רישום לשירותים דיגיטליים

מתן הרשאה לביצוע פעולות דיגיטליות או באזור האישי באתר רשות המיסים העוסק (יחיד או תאגיד) יבחר את הפעולה שעבורה בכוונתו לתת הרשאה לגורם אחר וירשום את פרטיו של מי שקיבל על ידו את ההרשאה לביצוע הפעולה האמורה.

הפקת חשבוניות לעסקאות מול הרשות הפלסטינאית

הנחיות משנה למנהל רשות המסים מירי סביון מיום 11.09.2023

עדכונים במערכת ההרשאות לפרויקט חשבוניות ישראל vat_procedures_vat_procedures-2801241.pdf

מודל חשבוניות ישראל תיאור ה s'API מהדורה 1.0 / 7

Israel Invoice Model Description of API's Edition 7.2023 / 1.0

הקצאת מספרי חשבוניות על ידי רשות המיסים מרכז המחקר מידע של הכנסת 27.04.2023

סעיפים נבחרים מחוק מס ערך מוסף, התשל"ו–1975

ניכוי המס ששולם על תשומות

38. (א) עוסק זכאי לנכות מהמס שהוא חייב בו את מס התשומות הכלול בחשבונית מס שהוצאה לו כדין או בהצהרת ייבוא או במסמך אחר שאישר לענין זה המנהל, ובלבד שהצהרת הייבוא או המסמך האחר נושאים את שמו של העוסק כבעל הטובין ושהניכוי ייעשה בתוך ששה חדשים מיום הוצאת החשבונית, ההצהרה או המסמך.

    (ב)  שר האוצר רשאי לקבוע הוראות שונות מהוראות סעיף קטן (א), לרבות הוראות הקובעות שלא יהא ניתן לנכות מס תשומות ששילמו נותני שירותים אשר עיקר הכנסתם ממשכורת, מגימלה או מקיצבה ושעל פי סעיף 21 הטיל שר האוצר את תשלום המס בשל השירותים שהם נותנים על מקבלי השירותים.

 (ג)   (1)   עוסק זכאי לנכות מהמס שהוא חייב בו את המס הכלול בחשבונית מס שהוצאה לו כדין בידי עוסק הרשום באזור ובשטחי עזה ויריחו, ובלבד שהחשבונית היא בצורה שקבע המנהל וכוללת את הפרטים שקבע, ושהניכוי ייעשה בתוך שישה חודשים מיום הוצאת החשבונית; השר רשאי לקבוע כי תנאי נוסף לניכוי כאמור הוא אישור מאת המנהל בדבר הכנסת הטובין מהאזור ומשטחי עזה ויריחו לישראל בהתאם להוראות לפי סעיף 129א;

(2)   מס שנוכה כאמור בפסקה (1) יראוהו כמס תשומות הכלול בחשבונית מס לפי חוק זה, ובלבד שהעוסק המבקש ניכוי כאמור הגיש למנהל, יחד עם הדוח התקופתי הנדרש לפי סעיף 67, דוח הנדרש לפי סעיף 72 על רכישת נכסים או קבלת שירותים מעוסקים הרשומים בידי הרשות הפלסטינית.

זכות להוציא חשבונית מס 

47.     (א)  עוסק מורשה רשאי להוציא לגבי עסקה חייבת במס חשבונית מס שמספרה הוקצה על ידי המנהל לפי סעיף קטן (ד), או חשבונית מס שמספרה לא הוקצה כאמור ובלבד שחשבונית כאמור שמספרה לא הוקצה אינה חייבת בפירוט לפי הוראות סעיף 69(א2), במקום חשבונית עסקה, וחייב הוא לעשות כן לפי דרישת הקונה.

           (א1)        על אף האמור בסעיף קטן (א), הקונה לא ידרוש חשבונית מס כאמור באותו סעיף קטן קודם לתשלום התמורה או חלקה, לפי העניין, אם המועד לחיוב במס בשל העסקה חל עם קבלת התמורה ועל הסכום שהתקבל.

           (ב)  (1)   חשבונית מס תכלול פרטים שקבע המנהל, ובלבד שיפורטו בה המס בנפרד וכן מספר הרישום של הקונה; אך רשאי המנהל להתיר, דרך כלל או לסוגים של עוסקים או עסקאות, ציון המלים "כולל מס" במקום פירוט המס בנפרד ואי-ציון מספר הרישום של הקונה;

(2)   חשבונית מס שיוציא עוסק מורשה לעוסק, למוסד כספי או למלכ"ר הרשומים בידי הרשות הפלסטינית תהיה בצורה שקבע המנהל, תכלול פרטים שקבע ותודפס בבית דפוס שהמנהל אישר.

           (ג)   היתה חשבונית המס נוגעת גם לעסקאות החייבות במס וגם לעסקאות הפטורות ממס, או נוגעת לעסקאות החייבות במס ולעסקאות החייבות בשיעור אפס, יצוינו בחשבונית פרטי החשבון לגבי כל סוג בנפרד.

           (ד)  מספרי חשבוניות המס יוקצו לעוסק על ידי המנהל האופן מקוון, כפי שיורה המנהל, עד 30 בנובמבר של כל שנה, לשימושו בשנה שלאחר מכן, כולה או חלקה.

חובת עוסק בעת רכישה 

47א.   קונה שהוא חייב במס, שרכש נכסים או שירותים לצורך עסקו או לשימוש בעסקו או לצורך פעילותו, חייב לנהוג כלהלן:

(א)  עלה ערך הנכסים או השירותים על 336 שקלים חדשים אך לא הגיע ל-26,951 שקלים חדשים, ידרוש ממוכר שהוא עוסק מורשה חשבונית מס או ישלם בהעברה בנקאית, בכרטיס אשראי או בשיק שהוא חתום עליו כמושך ונאמר בו כי התשלום הוא למוכר בלבד;

(ב)  היה ערך הנכסים או השירותים 26,951 שקלים חדשים או יותר, חייב הוא לדרוש ממוכר שהוא עוסק מורשה חשבונית מס ולא ישלם בשטרי כסף, ואם שילם בשיק מוסב יוסיף על גב השיק את שמו, חתימתו ומספר הרישום במשרד מס ערך מוסף.

(ג)   הטוען שקיים תנאי סעיף זה – עליו הראיה.

הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג–.1973

חשבונית

9.       (א)  תיעוד פנים שהוא חשבונית ייערך לכל מכירה או מתן שירות בנפרד, או למספר מכירות לאותו לקוח ויכלול –

(1)   שם הנישום ומענו ומספר תעודת הזהות או מספר החברה במשרד רשם החברות, או מספר האגודה השיתופית במשרד רשם האגודות השיתופיות, או מספר הרישום כעוסק לצורך מס ערך מוסף, לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975, הכל בדפוס;

(2)   התאריך;

(3)   מספר תעודת המשלוח ותאריכה, פרט אם החשבונית נערכה בשלב משלוח הטובין;

(4)   שם הלקוח ומענו, להוציא מקרים של מכירות קמעוניות במזומן, אלא אם כן על המכירה חל מס ערך מוסף בשיעור אפס או שהמכירה פטורה מהמס האמור; היה מענו של הלקוח ידוע לנישום – אין חובה לציינו;

(5)   תיאור הטובין המאפשר זיהוי סוג הטובין, או תיאור השירות; לגבי טובין המפורטים בנספח ג' שבסעיף 36 יצויין שם היצרן ומספר סידורי של המוצר המוטבע על המוצר על ידי היצרן;

(6)   היחידה שלפיה נמדדת הכמות;

(7)   הכמות;

(8)   מחיר היחידה, למעט מקרים שבהם לא נהוג לקבוע מחיר היחידה;

(9)   סכום החשבונית.

(ב)  הוצאה חשבונית או חשבונית מס לגבי מכירה שקבלת תמורתה נרשמה בסרט קופה רושמת, יצויין בחשבונית או בחשבונית המס מספר הפעולה של סרט הקופה הרושמת בשל אותו תקבול.

(ג)   כרטיסי כניסה למקום עינוג ציבורי כמשמעותו בחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968, ייחשבו לחשבונית ולשובר קבלה, אם נתמלאו בהם כל אלה:

(1)   הכרטיסים ממוספרים במספרים עוקבים לפני תחילת השימוש בהם ומוכנסים לשימוש בפנקסים, כשלכל כרטיס תורף הנושא מספר זהה ונשאר כרוך בפנקס אחרי תלישת הכרטיס;

(2)   על כל כרטיס יצויינו: שם בעל העסק ומספר הרישום כעוסק לצורך מס ערך מוסף, לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975, שם ההצגה או המופע, פרט להצגות קולנוע, תאריך ההצגה או המופע והמחיר;

(3)   הוראות פסקה (1) לא יחולו על בעלי בתי-קולנוע שכל כרטיסי הכניסה מסופקים להם על ידי אדם אשר יאשר לצורך זה המנהל ובתנאים אשר יקבע, ובלבד שבעלי בתי הקולנוע ינהלו:

(א)   דו"ח יומי על מכירת כרטיסים, שבו תפורט כמות הכרטיסים שנמכרו באותו יום, על פי סוגיהם ומחיריהם, ולכל הצגה בנפרד;

(ב)   רשימת מצאי כרטיסים לסוף שנת המס.

          (ד)  כרטיס להולכת נוסעים ייחשב לחשבונית ושובר קבלה אם יתמלאו לגביו כל אלה:

(1)   הכרטיס יכלול:(א)   שם הנישום ומספר הרישום כעוסק לצורך מס ערך מוסף, לפי חוק מע"מ – הכל בדפוס; (ב)   מספר סידורי עוקב – בדפוס; (ג)    מחיר הכרטיס כולל מס ערך מוסף.

(2)   ינוהל רישום תנועת המלאי של הכרטיסים בספר כרוך, או בכרטסת שלגביה מנוהל אינדקס בספר כרוך.

(ה)  תיעוד פנים שהוא הודעת זיכוי יכלול:

 (1)   שם הנישום, מענו ומספר תעודת הזהות, או מספר החברה במשרד רשם החברות, או מספר האגודה השיתופית במשרד רשם האגודות השיתופיות, או מספר הרישום כעוסק לצורך מס ערך מוסף, לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975, הכל בדפוס;

(2)   תאריך;

(3)   שם הלקוח;

(4)   מספריהן ותאריכיהן של החשבוניות שאליהן מתייחסת תעודת הזיכוי;

(5)   הסיבה לשינוי סכום החשבונית;

(6)   סכום החיוב או הזיכוי ללא מס ערך מוסף;

(7)   סכום מס ערך מוסף ושיעורו בציון המלים "מס ערך מוסף"; כללה הודעת הזיכוי עסקאות ששיעורי המס עליהן שונים, יצויין בנפרד כל סוג של עסקאות;

(8)   סכום הזיכוי, כולל מס ערך מוסף;

 (9)   חתימת הנישום או מטעמו אלא אם כן נשלחה הודעת הזיכוי כמסמך ממוחשב.

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.