מסמכים נדרשים דוח 2020

8 באפריל 2021

אדון/גברת נכבד/ה שלום וברכה!

 הנדון: דוחות מס לשנת 2020

 

דוחות מס לשנת 2020 נפתחו לשידור מחודש מרץ 2021. ניתן להגיש לרשות המיסים בישראל את הדוח, באופן מקוון מלא, ללא צורך במסירת הדוח במשרד השומה משהושלם פרויקט, ״דוח ללא נייר״.

דוח מס לתאגיד

דוח מס לתאגיד[1] יוגש עד ליום 30 ביוני 2021, או, מאוחר יותר בהתאם למכסות למייצגים, ולאורכות, והכל בכפוף לסייגים למגבלות הזמן לכללי ההתיישנות ולהנחיות רשות המסים.

דוח מס ליחיד.ה

דוח  מס ליחיד[2] יוגש לרשות המסים עד ליום 30 ביוני 2021, או מאוחר יותר, בהתאם למכסות למייצגים או, ולאורכות, והכל בכפוף לסייגים למגבלות הזמן לכללי ההתיישנות ולהנחיות רשות המסים.

 

חובת הגשת דוח מס בשנת 2020

חובת הגשת דוח מס לשנת 2020 חלה על בעל.ת הכנסה מעסק, משלח יד, ספורטאים, בעל.ת שליטה, מי שהעביר.ה לחו"ל מעל חצי מיליון ש"ח בשנה, מי שיש לו.ה חשבון בתאגידי חוץ בנקאי, נכס חוץ ביום כלשהו בשנת המס, מי שמחזור המכירות שלו.ה מניירות ערך עולה על 2,522,000 ש"ח בשנת 2021, מוכר.ת מקרקעין בעסקה בה לא שולם מס שבח בשיעור המירבי, מי שהכנסתו כללה הכנסה לגביה ביצע פריסה (מענק פרישה / שבח / רווח הון בכל שנות הפריסה),ובעלי הכנסות מעל לתקרה כפי שתפורט להלן.

ההכנסה תקרת ההכנסה בש"ח
משכורת לרבות מענקים, קצבאות והכנסה ממימוש אופציות 649,000
דמי שכירות[3] הכנסה מקצבת חוץ הכנסה נוספת 337,000
ריבית 643,000
הכנסת חייבת במס יסף (3%) 651,600
הכנסה מאנרגיה מתחדשת[4] 100,491

 

נתונים ומסמכים נדרשים לדוח

 

מסמכים הכנסות, הוצאות, ותשלומים בארץ ו/או בחו"ל הנדרשים לדוח:

פרטים נתונים ומסמכים שיצורפו לדוח השנתי  הערות / טופס נדרש
הכנסה מעסק / משלח יד / עסקת אקראי ריכוז ההכנסות[5] הוצאות בייצור הכנסה והמס שנוכה במקור, דיווחים ותשלומים לרשויות, , טופס פחת, מאזן בוחן, כרטסת, פרוטוקולים. טופס 1301[6], טופס 6111[7], טופס 1214, אישורים על ניכוי מס במקור, טופס 126/ 856.
מענקי קורונה שאינם חייבים במע"מ

 

מענק סיוע לעצמאים[8] / מענק לשכיר בעל שליטה / מענק השתתפות בהוצאות קבועות לרבות מענק פגיעה ממושכת, עידוד תעסוקה מענקים אחרים
הכנסות מחקלאות יתרה בתחילת השנה ובסופה, שינויים השנה, ספקים ומשווקים. פרטים במסגרת חוק הסדרים. טופס 1220.
הכנסה ממשכורת / קצבה ריכוז ההכנסות מהמעביד וניכוי המס במקור. טופס 106 מכל מעסיק.ה
מימוש נכסים /אופציות הסכם מכירה / הענקה, תמורה בעד המכירה (מחזור במכירת ני"ע) דיווח על רווח הון  / שיחלוף[9], הסדר מס, מחיר מקורי, מחיר מימוש, מיסים ששולמו / נוכו[10]. טופס 1399, טופס 1325, נספח ג'
הכנסות מדיבידנד ומשוק ההון ריכוז ההכנסות מריבית דמי ניכיון דיבידנד ומס שנוכה במקור מבנקים ומבתי השקעות בארץ ובחו"ל. טופס 1214ב, טופס 867 מבנק/ בית השקעות. נספח ג.
פיצויי פרישה הודעת מעביד על תשלום פיצויי פרישה, פריסת פיצויים, הסכם פרישה טופס 161, 161א, אישור פקיד שומה על פריסת פיצויים.
דמי שכירות / דמי מפתח דיווחים לרשויות, ריכוז תקבולי שכר דירה לעסקים ולמגורים, העתקי חוזים, מיסים ששולמו, ריכוז התשלומים הקשורים (פחת, מימון, אחזקה, תיווך, שיפוצים). טופס 856.
תשלומים מקופת גמל פדיון תכניות חסכון, פדיון קופות גמל: אישור על סכום ההכנסה מקצבה, מלוג, אנונה וכן המס שנוכה במקור[11]  טופס 134
בעלי מניות תקבולים במהלך השנה, דמי ניהול, שכר עבודה, דיבידנד, ריבית הפרשי הצמדה וכיו"ב. תשלומי ריבית על הלוואות. טופס 1214, 1214ב , טופס 150[12], טופס 1350 [13].
קרנות השקעה פרטיות / קרנות סיכון הסדר המס, חלקו בשותפות, הכנסות ממימושים, מריבית, מדיבידנד, מס שנוכה במקור.
נאמנויות דיווח על נאמנות, דיווח של נהנה, יוצר, נאמן
קבלת חוות דעת במידה וקיבלת חוות דעת בכתב, אם שכר הטרחה בגין חוות הדעת הוא סכום של לפחות 100,000 ש"ח, או, שתשלומה מותנה בחסכון במס כולה או חלקה או שחוות הדעת היא "תכנון מדף"[14], ואם יש לך הכנסה בשנת המס, (למעט הכנסה מרווח הון), העולה על 3 מיליון ש"ח או, הכנסה מרווח הון, עולה על 1.5 מיליון ש"ח ובלבד שחוות הדעת ניתנה בקשר להכנסה. טופס 1345
עמדה חייבת בדיווח אדם החייב בהגשת דוח יפרט בדוח, או בתוך 60 ימים ממועד הגשת הדוח, אם נקט עמדה חייבת בדיווח, כפי שיקבע המנהל בטופס. "עמדה חייבת בדיווח" – עמדה שעומדת בניגוד לעמדה שפרסמה רשות המסים עד תום שנת המס שלגביה מוגש הדוח; ושיתרון המס הנובע ממנה עולה על 5 מיליון ש"ח באותה שנת מס או על 10 מיליון ש"ח במהלך ארבע שנות מס.
הכנסות אחרות מסמכים מבססים להכנסות אישורים על הכנסות ועל מס שנוכה במקור בארץ או בחו"ל לרבות החזרים שהתקבלו ממדינת חוץ
הכנסות פטורות הכנסות פטורות לרבות מענקי קורונה

 

אישור על זכאות לפטור ממס בתוקף לשנת המס.

 

הכנסות מהמוסד לביטוח לאומי קצבאות, דמי פגיעה, דמי לידה, דמי אבטלה, תגמולי מילואים. אישור על ההכנסות לדוח שנתי והמס שנוכה
הוצאות אחרות  כל הוצאה בייצור הכנסה אשר אינה במהלך העסקים הרגיל או אינה כלולה במערכת החשבונות
הטבות במס בשל תשלומים אישור לדוח שנתי לגבי ביטוח לאומי / ביטוח חיים / אובדן כושר עבודה / קופת גמל / קרן השתלמות אישור שנתי על תשלומים
הטבות בשל מגורים בישובים מסוימים אישור תושבות בישוב הזכאי להקלות מיסוי אישור רשות מקומית
זיכוי בשל תרומה אישורי מקור על התרומות למוסדות מוכרים. בשים לב למגבלות הקיימות בפקודת מס הכנסה. קבלות מקוריות שנה נוכחית, אישור לשימוש בתרומות משנים קודמות
הפסדים שקוזזו הפסדים שקוזזו מעסק משלח יד כולל מענק קורונה
הפסדים להעברה הפסדים להעברה לשנים הבאות
כללי צילום ת.ז. ואו דרכון ואו אשרת שהייה
שינוי במצב משפחתי פרטים על שינוי במצב המשפחתי, מס' ילדים וכד'.
חבר קיבוץ על חבר קיבוץ לרשום את ההכנסה החייבת המועברת לקיבוץ
טענת אי תושבות וסתירת חזקת הימים יחיד.ה הטוען.ת שאינו.ה תושב ישראל ורוצה לסתור את חזקת הימים יצרף להצהרתו ראיות ומסמכים מבססים תוך סימון גישתו לפיה הינו תושב חוץ שאינו חייב במס על הכנסותיו מחוץ לישראל. טופס 1348
החזר מס צילום צ'ק מבוטל או אישור מהבנק על הבעלות בחשבון הבנק
דוח שנה קודמת העתק שומה / דוח שהוגש לשנה קודמת
ייצוג ייצוג משני / ראשי טופס 2279 א

הגשת דוח ללא מסמכים מבססים עלולה לסיווג הדוח כחסר, ואף להיחשב אי הגשתו עד המצאת מסמכים מבססים לא יילקחו נתונים אלו בחשבון בעריכת השומה.

 

אי הגשת דוח

אי הגשת דוח היא עבירה פלילית שעלולה לגרור הגשת כתב אישום, העמדה לדין, מאסר שנה אחת, או, קנס, או, שני העונשים יחד.

הגשת דוח באיחור

הגשת דוח באיחור תגרור הטלת קנס בסך 500 ש"ח לחודש איחור בנוסף להטלת עיצום כספי בסך 500 ש"ח בגין כל חודש פיגור בהגשת דוח מקוון.

במידה וקיים קושי בהמצאת המסמכים נבקש לקבל עדכון, מהו תאריך היעד האפשרי עבורך, על מנת שנבקש אורכה להגשת הדוח, במועד, ונוכל להימנע מהטלת סנקציות.

לשכת הדרכה

כבכל שנה, מפעילה רשות המיסים לשכות הדרכה לסיוע במילוי הדוח השנתי בין התאריכים 2 מאי 2021 ועד 30 ביוני 2021, פרטים באתר www.taxes.gov.il

 אי מתן אורכה

הסדר הארכות לא יחול על תיקים הנמצאים בהליך פלילי, בפירוק ובהקפאת הליכים, ועל נישומים שלא הגישו דוחות באחת משתי השנים הקודמות, בתיקים בהם קנס מנהלי שלא שולם, ובתיקים בהם נחסמה הארכה על ידי פקיד השומה.

להוראת ביצוע מ"ה 5/2021: ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2020

 

זכות להגיש דוח

 

שמורה לכל אדם זכות להגיש דוח שנתי ביוזמתו, במטרה לקבל החזר מס ו/או לקזז הפסדים, ו/או, לשמור את זכותו לקיזוז הפסדים, ו/או לדרוש ניכויים מותרים, ו/או, לבקש זיכוי והכול עד לתום שש שנים מתום שנת המס בכפוף למגבלות הזמן בהתאם להוראות הפקודה.

 

כך לדוגמה אדם שנקבעה לו נכות בשיעור 90% / 100% לצמיתות יכול להגיש דוח בבקשה להחזר מס ששולם ביתר בשנות המתחילות מהשנה לגביה נקבעה נכות לגבי הכנסות מיגיעה אישית או מריבית.

 

 

מענק עבודה

יחיד הזכאי למענק עבודה לשנת 2020 יגיש את הדוח מקוון או בדואר עד 30 ביוני 2021, או יגיש בקשה לקבלת אורכה להגשת התביעה למענק עבודה למועד הסמוך למועד הגשת הדוח על פי הסדר הארכות.

 

דוח שנתי על תשלומים וניכויים ממשכורת שכר עבודה שירותים ונכסים לשנת 2020 – טופס 126 ו- 856

 

המועד לשידור דוח ניכויים ממשכורת ומשכר עבודה (טופס 0126) ועל ניכויים מתשלומים מספקים עבור שירותים ונכסים (טופס 0856)  לשנת המס 2020 הוארך עד ליום 30 ביוני 2021. מנכים ישדרו הדוח ויגישו ההצהרה עד ליום זה או בהתאם לארכה ספציפית.  בגין איחור בהגשה יוטל קנס ו/או עיצום כספי.

 

מידע על זכויות

לחוברת דע את זכויותיך לשנת 2020

 

כתובת למשלוח דואר

לידיעתך, הכתובת למשלוח דואר בדוח הינה הכתובת המעודכנת במרשם רשות המיסים. אם כתובת זו אינה מעודכנת, נבקשך לפנות בהקדם, בכתב , לפקיד השומה בו מתנהל תיקך על מנת לעדכן את הכתובת. חובה לעדכן את הכתובת גם במרשם האוכלוסין.

 

 

נשמח לענות לשאלותיך ככל שיהיו,

 

חג עצמאות שמח,

אפרתי, רואי חשבון

פרחי אביב 6/11, תל אביב, 6744729

חיים זכאי  9/8 פתח תקווה, 4977685

טלפון:  6298019- 03, 077-4260800, 077-4662839

פקס: 03-6299519, 077-5558030

Web-site: www.efraty.com

E-mail: [email protected]

 

[1] דין וחשבון שנתי לתאגיד כולל מאזן, דוח רווח והפסד (מערכת חשבונות בשיטה הכפולה) דוח התאמה למס לרבות נספחים וצרופות דוח רואה חשבון מבקר. חובה על תאגידים למעט מלכ"רים ושותפויות נפט להגיש דוח מקוון. לגישת רשות המסים דוח כספי ללא דוח רואה חשבון מבקר (פקיד בית פיקוח לגבי אגודה המסונפת לברית) ודוח כספי שבו חוות דעת שאינה חלקה אינו דוח.

[2] דין וחשבון על כלל הכנסות היחיד.ה בת.ן זוגו וילדיהם מהארץ ומחו"ל. יחיד המבקש להגיש דוח בנפרד מבן זוגו יציין זאת בגוף הדוח ויצרף הצהרה חתומה כי בן הזוג הגיש דוח נפרד על הכנסותיו. תושב חוץ יגיש דוח על הכנסותיו החייבות במס בישראל. עולה חדש ו"תושב וותיק חוזר" פטורים מדיווח בקשר לנכסים והכנסות מחוץ לישראל שבבעלותם לפני שובם לישראל עשר שנים ממועד התושבות.

[3] הכנסה מדמי שכירות שדווחה בטופס 3302 וששולם עליה מס מחזור בשיעור 10% בשים לב למבחנים שנקבעו בבית המשפט העליון לסיווג כהכנסה כעסק / משלח יד, או, כהכנסה משכירות.

[4] הכנסה ממכירת חשמל שהופק באמצעות מתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת או הכנסה מדמי שכירות מהשכרת מקרקעין מאנרגיה מתחדשת.

[5] פירוט הכנסות ממסחר, משיווק, מפרסום באינטרנט, מאנרגיה מתחדשת.

[6] טופס מקוצר 137 לבעלי הכנסה של עד 60,000 ₪. טופס 135 למבקשי החזר מס

[7]  ישודר באופן מקוון טופס 6111 לגבי מחזור הכנסות הגבוה מ- 300,000 ש"ח כולל מע"מ.

[8] חבר קיבוץ מתחדש או שיתופי שחלות עליו הוראות סעיף 60א׳ לפקודה, קיבל מענקים בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה ממשרד החקלאות. מענקים אלה ככלל, ידווחו כחלק מהכנסתו החייבת המועברת לקיבוץ. במקרים והתקבלו מענקי קורונה מרשות המסים או ממשרדי ממשלה אחרים, ירשמו אף הם כהכנסה מועברת לקיבוץ.

[9] נדרש דיווח ותשלום מקדמה תוך 30 ימים מהמכירה.

[10] בהתאם לגישת רשות המסים יש לדווח על רווח הון ממימוש מטבע וירטואלי לרבות בעת המרה למטבעות אחרים.

[11] משיכה שלא כדין מקופת גמל תחויב במס בשיעור 35% בדרך של ניכוי מס במקור.

[12] חברות מוחזקות בחו"ל

[13] בסעיף 3(ט1) נקבע כי במשיכות על ידי בעל מניות מהותי או קרובו בחברה, שסכום המשיכות המצטבר עלה ביום כלשהו בשנת המס או ביום כלשהו בשנת המס שלפניה 100,000 ש"ח יש לחייב את המשיכה כהכנסה מעסק/ משלח יד/ שכר עבודה, או, כהכנסה מדיבידנד.

[14] "תכנון מדף" – אחד מאלה: (1)   חוות דעת הכוללת בעיקרה תוכן אחיד באותו נושא, שניתנה במישרין או בעקיפין, על ידי נותן חוות הדעת, לשלושה לפחות, בתוך תקופה של שנתיים, בכפוף להוראות סעיף קטן (ז), שאינם קרובים, ולא מתקיימת ביניהם שליטה של אדם אחד במשנהו, והיא אינה תלויה בעיקרה בנסיבותיו המיוחדות של מקבל חוות הדעת; לעניין זה – "קרוב" – כהגדרתו בפסקאות (1) או (2) בסעיף 88; "אמצעי שליטה" ו"שליטה" – כהגדרתם בסעיף 85א; (2)   חוות דעת שנותן חוות הדעת הוא שהציג אותה למקבל מיוזמתו, והמקבל חויב בחובת סודיות לגבי תוכנה, כולו או חלקו.  לא יחול אם לא מסר נותן חוות הדעת הודעה כאמור. לא חל  בשל חוות דעת שניתנה לו לגבי סוגיות שנדונו בהליך שומה, השגה או ערעור, ובלבד שחוות הדעת ניתנה בתקופה שבה מתקיימים הליכי השומה, ההשגה או הערעור, ולגבי אותה שנת מס בלבד.

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.