דיווח ותשלום מס בגין רווחים משוק ההון שלא נוכה מהם מס במקור

נזכירכם כי יש לדווח מדי חצי שנה על רווחים משוק ההון 2018 שלא נוכה מהם מס במקור על מחצית השנה שעד יוני – עד סוף יולי 2018 על מחצית השנה שעד דצמבר- עד סוף ינואר 2019 כהוראת הפקודה: לא נוכה המס כאמור בפסקת משנה (1) והמוכר חייב בהגשת דוח לפי סעיף 131, יוגש הדוח על רווח … להמשך קריאהדיווח ותשלום מס בגין רווחים משוק ההון שלא נוכה מהם מס במקור

הוצאות כיבודים כוללות פירות וירקות

הגדרת "כיבוד קל" בתקנות מס הכנסה )ניכוי הוצאות מסוימות(,התשל"ב-1972 תקנה 2(1 )לתקנות מס הכנסה )הוצאות מסוימות(, התשל"ב-1972( להלן "התקנה"(קובעת כי יותרו בניכוי %80 מההוצאות שהוצאו לכיבוד קל במקום העיסוק של הנישום.התקנה מגדירה כיבוד קל כ"שתיה קרה או חמה, עוגיות וכיוצא באלה;"בעקבות פניות שהתקבלו לאחרונה בנושא, לרבות פניות ממשרד הבריאות במסגרת התכנית הלאומית לחיים פעילים ובריאים. הריני להודיע … להמשך קריאההוצאות כיבודים כוללות פירות וירקות

שאלות בדוח שנתי

בדוח השנתי יש לענות על השאלות ולצרף טופס / נספח במידה והתשובה לשאלה חיובית. קיימת פעולה שהיא תכנון מס החייב בדיווח מכוח סעיף 131(ז) לפקודה. אם קיימת פעולה שהיא תכנון מס החייב בדיווח מכוח סעיף 131(ז) לפקודה, עליך לציין זאת במשבצת המתאימה ולצרף טופס 1213. עסקאות עם צדדים קשורים בחו"ל כמשמעותן בסעיף 85א. חובה לפרט … להמשך קריאהשאלות בדוח שנתי

קיצור שבוע העבודה

צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק[1] לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957          בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, אני מצווה כי תורחב תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי שמספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7019/2017 אשר נחתם ביום ב' בניסן התשע"ז (29 במרס 2017) בין נשיאות הארגונים העסקיים ואיגוד לשכות המסחר תל אביב לבין … להמשך קריאהקיצור שבוע העבודה

הגשת דוחות לשנת המס 2017  לרשות המסים בישראל

יובאו להלן מועדים להגשת דוחות לשנת המס 2017 לרשות המיסים בישראל. דוחות על תשלומים וניכויים לשנת 2017 – טופס 126 ו- 856 המועד לשידור דוח ניכויים ממשכורת ומשכר עבודה (טופס 0126) ועל ניכויים מתשלומים מספקים (טופס 0856)  לשנת המס 2017  הינו יום 31 במאי 2018. מנכים ישדרו הדוח ויגישו ההצהרה עד ליום זה או בהתאם … להמשך קריאההגשת דוחות לשנת המס 2017  לרשות המסים בישראל

סיווג דמי שכירות כהכנסה מעסק

לאחרונה פסק בית המשפט העליון[1] כי הכנסות משכר דירה בסכום של כמיליון ש"ח בשנה, הינן הכנסות אקטיביות מעסק משכך אינן הכנסות פסיביות בבחינת תשואה על נכס אגב אורחא, ואינן זכאיות למס מופחת על מחזור ההכנסות ברוטו. בית המשפט העליון מיישם מבחני עזר ואמות מידה לסיווג ההכנסה באופן מצטבר במשקפיים אובייקטיביות, בשים לב לנסיבותיו של כל … להמשך קריאהסיווג דמי שכירות כהכנסה מעסק

מיסוי מטבעות דיגיטלים ו- I.C.O עמדת מ"ה

נקיטת עמדה חייבת בדיווח (תיקון מס' 215) תשע"ו-2015 131ה. (א) בסעיף זה –           "יתרון מס" – לרבות כל אחד מאלה: (1)   הנחה או הקלה מהמס, דחיית אירוע המס, הפחתה של סכום המס או של סכום מקדמה, או הימנעות ממס; (2)   הימנעות מחובה או מהתחייבות לנכות מס במקור או הוצאות, או להתחשב בהפסד; (3)   דחייה של מועד תשלום המס; "עמדה חייבת … להמשך קריאהמיסוי מטבעות דיגיטלים ו- I.C.O עמדת מ"ה

שכר ממוצע ב 1 בינואר 2018

כפי שפירסם המוסד לביטוח לאומי שכר הממוצע המעודכן: לפי סעיף 1 בחוק: 9,802 ש"ח (החל ב- 01.01.2018) לפי סעיף 2 בחוק – קצבאות: 9,906 ש"ח (החל ב- 01.01.2018) לפי סעיף 2 בחוק – דמי ביטוח: 9,906 ש"ח (החל ב- 01.01.2018)

מס מחזור 10% על הכנסות שכירות בישראל

סעיף 122 לפקודה, שכותרתו "השכרת דירת מגורים", קובע כי יחיד שהייתה לו בשנת המס הכנסה מדמי שכירות בגין השכרת דירות למגורים בישראל, יהיה רשאי לשלם עליה שיעור מס מופחת של 10 אחוזים. זאת, בשונה משיעורי המס השולי הפרוגרסיביים הקבועים בסעיף 121 לפקודה. שיעור המס המקל בסעיף 122 לפקודה הינו בגדר "מס מחזור" המוטל על תקבולי … להמשך קריאהמס מחזור 10% על הכנסות שכירות בישראל