הנחיות מגיפה

ליקטנו לנוחיותכם מידע והנחיות להתמודדות עם המגיפה העולמית

נגיף קורונה Covid-19

לפנדמיית הקורונה (נגיף הקורונה החדש SARS-CoV-2 והמחלה Covid-19 הנגרמת ממנו) השלכות גופניות, נפשיות, כלכליות, חברתיות, ומשפטיות שבהן פגיעה באוכלוסיית העולם ובמשק הישראלי ובפרט בענפים הרגישים יותר להשפעות הנגיף. הגבלות המגיפה סגירת השמיים, איסור על כניסת זרים לישראל, איסור על התכנסות, ריחוק חברתי, צמצום היציאה לעבודה, אשר עלולות להוביל למיתון כלכלי עולמי שעוד ייחקר ידובר בו יישפך דיו יווצרו דפי אינטרנט קהילות ופורטלים 

קורונה היא "מחלה אשר טרם נמצא לה חיסון, ואשר הבידוד נכון להיום הוא האמצעי היעיל היחיד למניעת התפשטותה" תא (ראשל"צ) 42014-07-19  עיריית ראשון לציון נ' מדינת ישראל – משרד הבריאות

"כולנו בסירה אחת, ונגיף הקורונה איננו מכיר בגבולות המוניציפליים." בג"ץ 2233/20 מועצה מקומית פרדס חנה כרכור נגד משרד הבריאות

פורטל החירום הלאומי

ספירת נדבקים מחלימים ונפטרים בעולם

מידע ממשרדי ממשלה ורשותיה

רשות המסים

מהלכים מרכזיים של רשות המסים להקלת ההתמודדות של עסקים עם ההשלכות הכלכליות של התפשטות הנגיף

הכרה זמנית בהעתק חשבונית שנסרקה ונשלחה בדואר אלקטרוני ללא חתימה דיגיטלית לצורך ניכוי מס תשומות לעסקאות מ1 במרץ 2020 עד 31 במאי 2020

תשלום מעמ לחודש פברואר 2020 לחייבים בדיווח חד חודשי נדחה ליום 26 במרץ 2020.

תשלום מעמ לחודש פברואר 2020 לחייבים בדיווח דו חודשי נדחה ליום 18 במאי 2020.

הוארך אוטומטית תוקף אישורי ניכוי מס במקור עד ליום 30 באפריל 2020

הוארך המועד להגשת דוחות 2019 ליחידים חייבים בדוח מקוון עד ליום 31 ביולי 2020 ליחידים שאינם חייבים בדוח מקוון עד 30 ביוני 2020 למלכ"רים ולחברות, נדחה ליום 31 ביולי 2020.

לפני חתימה על דוחות כספיים לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019 מומלץ לבחון האם אירוע הקורונה חייב התאמה בדוחות הכספיים

דרכי ההתקשרות עם משרדי מיסוי מקרקעין לאור התפשטות נגיף הקורונה והוראות משרד הבריאות

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית תקופות בענייני הליכי מס) התש"ף 2020- התקנות בתוקף מיום 22 במרס 2020 עד יום 31 במאי 2020. (הארכת מועד פקיעתן של הליכי מס לתקופות קצובות).

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק סיוע לעצמאים), התש"ף-2020 מיום 2 באפריל 2020

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברת מעטים), התש"ף-2020 מיום 24 באפריל  2020. תיקון חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה) התשס"ח-2007.

זקיפת שווי שימוש ברכב כהכנסה באופן יחסי בתקופת המשבר בעקבות הנגיף לגבי עובד שהוצא בשל המשבר לחל"ת

המוסד לביטוח לאומי

נדחה המועד לתשלום ודיווח על חודש מרץ ליום 15 במאי 2020

תקשח (נגיף הקורונה החדש) (מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה) התשף 2020

הנחיות ביטוח לאומי לקבלת דמי אבטלה לעובדים הנאלצים לצאת לחופשה ללא תשלום בעקבות הקורונה

הנחיות שירות התעסוקה הישראלי לעובדים הנאלצים לצאת לחופשה ללא תשלום בעקבות הקורונה

רישום ללשכת התעסוקה באמצעות הטופס המקוון.

הצהרה על חופשה ללא תשלום בעקבות משבר לאומי

משרד האוצר

הודעהחבילת הצעדים של משרד האוצר לשמירה על יציבות המשק

קרן הלוואות בערבות מדינה במסלול ייעודי לקורונה

רשות ניירות ערך

הודעת סגל רשות ניירות ערך גילוי בדבר השלכות נגיף הקורונה על הפעילות העסקית של תאגידים מדווחים

המפקחת על הבנקים

תקנות שעת חירום (שיקים ללא כיסוי), תש"ף-2020

משרד הבריאות

הכרזה על מחלה מדבקת ביום 27 בינואר 2020

צו בריאות העם (נגיף הקורנה החדש) (בידוד ביתי) (הוראת שעה), התש"ף – 2020 בתוקף 30 ימים מ 2 בפברואר 2020

צו בריאות העם (נגיף הקורנה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) התש"ף-2020 בתוקף 90 ימים מ 2 בפברואר 2020 עד 15 ביולי 2020

תקנות שעת חירום (אכיפת צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה)), תש"ף-2020 בתוקף מיום 15 במרץ 2020

תקנות שעת חירום (הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020

תקנות שעת חירות (נתוני מיקום) התש"ף 2020 בתוקף 16 במרץ 2020

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בבית חולים) (הוראת שעה), תש"ף-2020 בתוקף 60 ימים מיום 12 בפברואר 2020

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך) (הוראת שעה), התש״ף–2020 בתוקף עד 18 באפריל 2020

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש״ף-2020

תקנות שעת חירום (הרחבת הסכם יציאה לחופשה על המגזר הציבורי הרחב בשל נגיף הקורונה החדש), התש״ף-2020 עד ליום 16 בפברואר 2020

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הוראות למעסיק של עובד בבידוד בית) (הוראת שעה), תש"ף-2020 בתוקף מיום 4 בפברואר 2020 כל עוד צו בידוד בית עומד בתוקפו

תעודת מחלה גורפת לשוהים בבידוד ביתי 14 ימים ממשרד הבריאות

משרד הכלכלה והתעשייה

הגשת דיווח למשרד הכלכלה והתעשייה על הגדלת מצבת העובדים או על העסקת עובדי מעטפת בבית העסק, כנדרש בתיקון לתקנות לשעת חירום

רשות שופטת

הודעת נשיאת בית המשפט העליון מיום 21 במרץ 2020

הודעת שר המשפטים החלת תקנות בתי משפט  בתי דין לעררים לעבודה דתי שרעי דתי דרוזי לשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ"א 1991 מיום 22 במרץ 2020 עד 10 במאי 2020

הודעת הנהלת בתי המשפט על סדרי דין במצב חירום מיוחד עד ליום 22 במרץ 2020

הודעת נשיאת בית הדין הארצי לעבודה בדבר סוגי עניינים שיידונו בבתי הדין לפי תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ"א-1991

תקנות שעת חירום (הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש״ף–2020

מדריך היחידה ליחסי עבודה לזכויות העובדים בשעת חירום

תקנות שעת חירום (שירות עבודה בשעת חירום) התש"ף-2020

חוק שירות עבודה בשעת-חירום, תשכ"ז-1967

מחלה מידבקת מסוכנת  הכרזה על תחולת הפרק

16ג.   מצא השר כי האפשרות למתן שירותים קיומיים לאוכלוסייה בשטח המדינה או בחלק ממנו או למתן שירותים קיומיים הדרושים לתפקודו של המשק, כולו או חלק ממנו, עלולה להיפגע בשל המחלה הנגרמת על ידי נגיף הקורונה (Novel Coronavirus 2019–nCoV), אשר שר הבריאות הכריז בהודעה לפי סעיף 20(1) לפקודת בריאות העם כי היא מחלה מידבקת מסוכנת (בחוק זה – הכרזה על מחלה מידבקת מסוכנת), או שבמערך הייצור או האספקה למתן שירותים קיומיים כאמור עלולים להיגרם תקלות או מפגעים ממשיים, רשאי הוא, לאחר התייעצות עם שר הבריאות, להכריז בצו שהוראות פרק זה יחולו לשם מתן שירותים קיומיים כאמור.

על פי צו בדבר החלת פרק ד לחוק לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום התשכז 1967 נקבעו תחומי פעילויות חיוניים למשק

חוק העונשין התשל"ז 1977

218  "העושה בהתרשלות מעשה העלול להפיץ מחלה שיש בה סכנת נפשות, דינו – מאסר שלוש שנים; עשה את המעשה במזיד, דינו – מאסר שבע שנים".

אנו מאחלים לכם בריאות התמודדות ובלימת המגיפה בהקדם

כן נאחל חג פסח כשר ושמח חג פסחא שמח וצום קל ורמאדן כרים

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.