היערכות לתום שנת המס 2017

27 בדצמבר 2017

 

שלום וברכה !

 

הנדון: הכנה לשנת 2018 והערכות לסיום שנת 2017

 

בפתחה של שנת הכספים והמס 2018 ובסיומה של שנת 2017, נביא לפניכם פעולות הכנה למעבר בין שנות המס.

בשנת 2017 יחול מס בשיעור 24% על ההכנסה החייבת ועל רווח הון בידי תאגיד. בשנת 2018 יופחת המס ל 23%.

פעולות, הטבות, הכנסות והוצאות לשנת 2017 מותנית לרוב בביצוע תשלומים ו/או פעולות ו/או מתן הודעות עד לסיום שנת הכספים החל ביום ראשון ה- 31 בדצמבר 2017.

 

בברכת שנת כספים מוצלחת,

 

אפרתי רואי חשבון

דיזנגוף 14, קומה 3, תל אביב, מיקוד 6428117

חיים זכאי 9, קומה 8, פתח תקווה, 4977685

טלפון: 03- 6298019, 4260800 -077, 077-4662839, 054-4662839

פקס: 03-6299519, 077-5558030

http://www.efraty.com

office@efraty.com

במידה והינך מעוניין להימנות על התפוצה נא לחץ כאן

במידה והינך מעוניין לא להימנות על התפוצה נא לחץ כאן.

 

If you would like to enjoy to this list please click here 

If you would like to be removed from the list please click here


תוכן העניינים

1                    הכנה לקראת שנת 2018. 6

1.1                 מס הכנסה בשנת 2018. 6

1.2                 הערכות להעסקת עובדים בשנת 2018. 6

1.3                 שינויים בכללי דיווח ותשלום על ניכוי מס הכנסה.. 6

1.4                 אכיפת הציות לדיני עבודה.. 7

1.5                 חוק פנסיה חובה לעובד/ת שכיר/ה.. 7

1.6                 חוק פנסיה חובה לעצמאי/ת.. 7

1.7                 דיווח מקוון למוסד לביטוח לאומי 9

1.8                 שומה חלקית לעוסק לפי חוק מע"מ.. 9

1.9                 הגדלת הציבור הזכאי לדיווח על בסיס מזומן לצורך מע"מ בשנת 2018. 9

1.9.1             מי שחייב לראשונה בדיווח מקוון למע"מ בשנת 2018. 9

1.9.2             המידע בדוח המקוון למע"מ.. 10

1.9.3             אופן הדיווח מקוון למע"מ.. 10

1.9.4             פטור מדיווח מקוון 10

1.10              נוהל גילוי מרצון 11

1.11              חוק מוסר תשלומים.. 12

1.12              חוק לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות.. 13

1.13              טיוטת חוזר מיסוי פעילות במטבעות וירטואליים.. 13

1.14              טיוטת חוזר תמורות מותנות.. 14

1.15              הכנת תיעוד לשנת 2018. 14

1.16              תשלום אגרת חברות לשנת 2018. 15

2                    הודעות עם סוף שנת המס 2017. 16

2.1                 הודעה על החלת תקנות דולריות.. 16

2.2                 הודעה על הגשת דוחות מאוחדים.. 16

2.3                 הודעה על מחזור עסקאות של עוסק פטור בשנת 2017. 16

3                    פעולות עם סוף שנת המס 2017. 17

3.1                 תשלומים לקבלת הטבות במס בשנת 2017. 17

3.2                 ספירת המלאי ליום 31 בדצמבר 2017. 17

3.3                 תשלומים למוסדות על חשבון שנת 2017. 17

3.3.1             חישוב מס הכנסה בשנת 2017. 17

3.3.2             תמריץ להקדמת תשלום מס הכנסה בגין שנת 2017. 17

3.3.3             תשלום מס הכנסה על חשבון הוצאות עודפות.. 18

3.3.4             תשלום מס הכנסה בגין פרוטוקול הכנסות מחו"ל. 18

3.4                 תשלום מס הכנסה על הכנסות משכירות בישראל. 19

3.5                 השלמת תשלום ביטוח לאומי למבוטח עצמאי 19

3.6                 מסמכים בקשר עם סיום שנת המס 2017. 19

3.6.1             פרוטוקולים בסוף שנת המס 2017. 19

3.6.1.1          פרוטוקול ספירת מלאי 19

3.6.1.2          שימוש ברכב. 20

3.6.1.3          אישורי יתרות ליום 31 בדצמבר 2017. 20

3.6.2             משך שמירת המסמכים.. 20

3.6.2.1          מקום שמירת המסמכים.. 20

4                    חישוב מס הכנסה בשנת 2017. 21

4.1                 מס הכנסה ליחיד/ה בשנת 2017. 23

4.2                 מס הכנסה על הכנסות שאינן מיגיעה אישית.. 23

4.3                 שיעור המס לתאגיד בשנת 2017. 24

4.4                 מס שכר בשנת 2017. 24

4.5                 טובות הנאה חייבות במס הכנסה.. 24

4.5.1             שווי שימוש בטלפון נייד בשנת 2017. 24

4.5.2             שווי שימוש ברכב. 24

4.5.3             שווי שימוש ברכב – שיטה ליניארית.. 25

4.5.4             שווי שימוש בשנת 2017 לגבי רכבים שייצורם קדם ליום 1 בינואר 2010. 25

4.5.5             הכנסה רעיונית – הלוואה מוזלת.. 26

4.5.6             מיסוי משיכות בעלים כהכנסת בעל המניות המהותי 26

4.5.7             מיסוי בעל מניות מהותי בחברות ארנק. 27

4.5.8             מיסוי דיבידנד בחברת מעטים.. 28

4.6                 הכנסות חייבות במס בשיעור מוגבל. 29

4.6.1             הכנסות מריבית, מדמי ניכיון, מדיבידנד. 29

4.6.2             הכנסה מהימורים הגרלות ופרסים.. 29

4.6.3             הכנסות מדמי מפתח.. 29

4.6.4             הכנסות משכר דירה בישראל. 30

4.6.5             הכנסות משכירות מקרקעין בחוץ לארץ. 32

4.7                 הכנסות פטורות ממס. 33

4.7.1             פטור ממס להכנסת נכה ועיוור. 33

4.7.2             פטור ממס למענק עקב פרישה או מוות.. 33

4.7.3             פטור ממס להלנת שכר. 33

4.7.4             פטור ממס לקיצבת שאירים.. 34

4.7.5             פטור ממס למלגה לסטודנט או חוקר. 34

4.7.6             פטור ממס לפיצוי ששולם לתורמת ביצית.. 34

4.7.7             פטור ממס להפרשי הצמדה בידי בעל שליטה.. 34

4.7.8             פטור לדיבידנד בין חברות בישראל. 34

5                    הטבות במס הכנסה ו/או בביטוח לאומי 35

5.1                 כללי 35

5.2                 מועד קבלת ההטבה.. 35

5.3                 מועד בקשת ההטבות.. 36

5.4                 תרומות למוסדות מוכרים- זיכוי (רצפה ותקרה) 36

5.4.1             התנאים להתרת הזיכוי ממס הכנסה בשל תרומה: 36

5.4.2             זיכוי תרומות בתלוש שכר. 37

5.4.3             היבטי מע"מ בעת תרומה.. 37

5.5                 החזקת יחידה בשותפות חיפושי נפט – ניכוי 37

5.6                 החזקת יחידה בשותפות להשקעה בסרט בישראל – ניכוי 38

5.7                 מחקר ופיתוח – ניכוי 38

5.8                 תקרה כוללת להטבות מס ולתרומות ולמו"פ. 39

5.9                 זיכוי בגין הוצאות החזקתו של קרוב במוסד. 39

5.10              זיכוי בגין ילד נטול יכולת.. 40

6                    קופת גמל וביטוח חיים.. 40

6.1                 כללי 40

6.1.1             הגדרות.. 40

6.1.2             זיכוי לעמית מוטב. 42

6.1.3             ניכוי לעמית מוטב. 43

6.1.4             הטבות למי שאינו עמית מוטב. 43

6.1.5             הפקדה לקופת גמל ליחיד בעל שליטה בחברה.. 44

6.1.6             קרן השתלמות.. 44

6.1.6.1          בעל הכנסה מעסק או משלח יד וחבר קיבוץ – ניכוי 44

6.1.6.2          דוגמה לניכוי בשל הפקדה לקרן השתלמות לעצמאים וחברי קיבוץ. 44

6.1.6.3          הפקדה לקרן השתלמות לשכיר. 45

6.1.6.4          ההפקדה לקרן השתלמות לשכיר בעל שליטה  בחברה.. 45

6.1.6.5          אי חיוב במס על ריבית על הפקדות בקרן השתלמות.. 45

6.1.6.6          קרן השתלמות – משיכת כספים.. 45

6.1.7             ניכוי בשל תשלום לביטוח מפני אובדן כושר עבודה.. 46

6.2                 משיכה מפוליסה לא.כ.ע. 46

6.3                 משיכת כספים שלא כדין 46

6.4                 משיכה מקופת גמל משלמת לקצבה.. 47

6.5                 משיכה מקופת גמל לא משלמת לקצבה – קופה לחסכון 47

6.6                 משיכה מקופת גמל מרכזית.. 48

6.7                 משיכה מקופת גמל אישית.. 48

7                    ניכויים.. 49

7.1                 תשלומי שכר ומענקים.. 49

7.2                 היטל על העסקת עובדים זרים.. 49

7.3                 הכללים למתן נקודות זיכוי לעובדים זרים.. 49

7.4                 אי התרת ניכוי הוצאות שכר לעובדים זרים המועסקים שלא כדין 50

7.5                 פיקדון למסתננים.. 50

7.6                 הוצאות שהייה למומחה חוץ לעיתונאי ולספורטאי זר ולמרצה אורח.. 51

7.7                 ניכוי בעד תשלום דמי ביטוח לאומי 52

7.8                 לינה באזור פיתוח.. 52

7.9                 כיבודים.. 52

7.10              מתנות.. 52

7.11              ביגוד. 52

7.12              טלפון מהבית.. 53

7.13              טלפון נייד. 53

7.14              ניכוי במקור מהכנסה חייבת של תושב חוץ – תנאי להתרת הוצאה.. 53

7.15              חובות אבודים.. 53

7.16              אי התרת חיוב ריבית והפרשי הצמדה בשל חוב למוסדות.. 54

7.17              הוצאות בשל נסיעה לחוץ לארץ. 55

8                    לקראת הגשת דוח שנתי 56

8.1                 דיווח אחיד לעסקים.. 57

8.2                 אפשרות דיווח לפי בסיס מזומן 57

8.3                 חישוב מאוחד לבני זוג נשואים.. 58

8.4                 הצהרה על נאמנות ודיווח.. 59

8.5                 דיווח על החזקת חבר בני אדם בחו"ל. 59

8.6                 פנייה בבקשה להחלטת מיסוי 59

8.7                 דיווח על מחירי העברה בעסקה בינלאומית.. 59

8.8                 דיווח פעולה שהיא תכנון מס חייב בדיווח.. 59

8.8.1             מס הכנסה.. 60

8.8.2             מיסוי מקרקעין 61

8.8.3             מס ערך מוסף. 61

8.9                 דיווח על חוות דעת.. 61

8.10              דיווח על נקיטת עמדה חייבת בדיווח.. 62

8.10.1           דיווח על עמדה חייבת- מס הכנסה.. 62

8.10.2           דיווח על עמדה חייבת בדיווח- מס ערך מוסף. 63

8.11              דיווח על עמדה חייבת בדיווח- מכס. 65

8.1                 חידוש אישור למוסד ציבורי לפי סעיף 46 לפקודה.. 65

8.2                 דיווח על תשלומים וניכויים לעובדים ולספקים.. 65

8.3                 דיווח מקוון למוסד לביטוח לאומי 66


 

1       הכנה לקראת שנת 2018

 

1.1             מס הכנסה בשנת 2018

 

תאגידים – בשנת 2018 יחול מס בשיעור 23% על ההכנסה החייבת של תאגיד.

יחידים – בשנת 2018, המס השולי המירבי יעמוד על 50%, כולל מס יסף בשיעור 3%[1].

שיעור המס על הכנסות ריאליות מריבית, מדיבידנד, ועל רווח הון ממכירת ניירות ערך 25%[2], ובידי בעל מניות מהותי[3] 30%, שיעור המס על הכנסה מהימורים הגרלות ופרסים 35%, בתוספת מס יסף בשיעור 3%.

חסכון במס יתאפשר על ידי הקדמת הוצאות לשנת 2017 ודחיית הכנסות לשנת 2018 לאור ירידת שיעור המס מ – 24% ל- 23% לתאגיד והכל בכפוף להוראות החוק.

1.2             הערכות להעסקת עובדים בשנת 2018

 

בתחילת שנת הכספים 2018 יש למלא כרטיס עובד (טופס 101), למתן הטבות לתושב בישוב מוטב וכן מומלץ לחדש טופס תנאי העסקה לעובדים מסוימים ולהכין פנקסי ניהול שעות עבודה חדשים ופנקס לניהול חופשה.

1.3             שינויים בכללי דיווח ותשלום על ניכוי מס הכנסה

יובאו שינויים בכללי דיווח ותשלום על ניכויים למס הכנסה:

 • החל משנת 2018 יש לדווח ולשלם עד ה- 16 לכל חודש.
 • תדירות הדיווח תהיה חד חודשית אם סכום המס שבין ספטמבר 2016 לבין ספטמבר 2017 (התקופה הקובעת) עלה על 100,000 ש"ח, דו חודשית אם סכום המס בשנה הקובעת לא עלה על 100,000 ש"ח, חצי שנתית אם סכום המס בשנה הקובעת הוא אפס.
 • מי שנדרש בתדירות דו חודשית או חצי שנתית ומעונין לדווח ולשלם פעם בחודש יכול לפנות בבקשה לפקיד השומה.
 • תדירות חד חודשית אינה ניתנת לשינוי במהלך שנת המס.
 • אי הגשת דוח תקופתי תגרור חיוב במס לכל סוג ניכוי. על קביעת מס אין להשיג או לערער והיא תתבטל מאליה בהגשת דוח תקופתי.
 • נפתח מסלול דיווח חדש באתר האינטרנט או באמצעות מייצג שמקושר לשע"מ המאפשר הפקת שובר לתשלום בבנק הדואר.
 • מעסיקים חריגים שאושר להם דיווח במספר פנקסים יקפידו לדווח בפנקס המיועד.

1.4             אכיפת הציות לדיני עבודה

שר התעשייה המסחר והתעסוקה ממונה על אכיפת הציות לדיני העבודה בהתאם לחוק, המשרד פועל אף הגברת האכיפה הפלילית ולסמכות הממונה להטלת עיצום כספי על מעביד שהפר הוראה בהתאם לדיני עבודה.

1.5             חוק פנסיה חובה לעובד/ת שכיר/ה

הוראות חוק פנסיה חובה קובעות כי שיעור הפקדה לקופות גמל בשנת 2018 18.5% (חלק העובד 6%). החובה חלה לכאורה גם כאשר מדובר בעובד זר.

1.6             חוק פנסיה חובה לעצמאי/ת

בהתאם לחוק החל משנת 2017 תחול על עצמאי חובת הפקדה לקופת גמל לקצבה לא יאוחר מתום שנת המס שבשלה מופקדים התשלומים.

 

עצמאי – בעל הכנסה מעסק, ממשלח יד, מעסק או מחקלאות שמלאו לו 21 וטרם מלאו לו 55.

 

שיעורי ההפקדה הם 4.45% עד מחצית השכר הממוצע, 12.55% ממחצית השכר הממוצע ועד השכר הממוצע[4]. (כ- 800 ש"ח בחודש שהם כעשרת אלפים ש"ח לשנה).

 

מסכום תשלום החובה ינוכו תשלומים שהפקיד העצמאי או שהופקדו בעדו בשל הכנסתו המבוטחת.

 

התשלום יקנה לעצמאי חיסכון למצב אבטלה בשיעור שליש מכל סכום שיפקיד, או, הסכום הפטור ממס בעת פרישה[5]. שליש מהסכום, או הסכום הפטור ממס בעת פרישה, לפי הנמוך, ייוחס למרכיב חיסכון למצב אבטלה.

 

עצמאי שהכנסתו עולה על 12 פעמים שכר המינימום באותה שנה שלא הפקיד תשלח לו התראה בדואר רשום מהמרכז לגביית קנסות ולפיה אם לא יפקיד בתוך 90 ימים ממועד ההתראה יוטל עליו קנס של 500 ש"ח. סכום הקנס יתעדכן ב -1 בינואר בכל שנה. תחולה מ-1 בינואר 2019, בשל הפקדות בשל שנת 2018.

 

שר האוצר ימסור לוועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת דיווח על הוראות סעיף זה בתום שלוש שנים מיום תחילתו של החוק.

 

פטור ממס לכספי אבטלה שמשך עצמאי

 

סכום שמשך עצמאי במצב שבו חדל לעסוק במשלח ידו, או, סגר עסקו, או הגיע לגיל פרישה, מקופת גמל לקצבה שלא בדרך של קצבה או בדרך של היוון חלק מהקצבה לסכום חד פעמי עד הסכום הפטור ממס בעת פרישה יהיה פטור ממס בידו עד לסכום הפטור ממס בעת פרישה.

 


1.7             דיווח מקוון למוסד לביטוח לאומי

קיימת כוונה לעבור ל"עולם ללא נייר" וצפוי כי החל משנת 2018 מעסיקים ישדרו דוחות חודשיים (טופס 102 המדווח כעת באופן חד חודשי באמצעות פנקסים) וישלמו את דמי הביטוח באמצעות העברה בנקאית או הוראת קבע.

1.8             שומה חלקית לעוסק לפי חוק מע"מ

צפוי להתקבל תיקון לחוק מע"מ לפיו תתאפשר עריכת שומה חלקית לעוסק. בהתאם לתיקון, ניתן יהיה להוציא שומה חלקית אחת בשנה מסוימת ולא יותר מ- 3 שומות חלקיות בחמש שנים. השומה החלקית יכולה להיעשות למספר נושאים.

1.9             הגדלת הציבור הזכאי לדיווח על בסיס מזומן לצורך מע"מ בשנת 2018

 

הוגדל הציבור הזכאי[6] לדיווח על בסיס מזומן והחל משנת 2018 בעסקה של מכר טובין על ידי עוסק שמחזור עסקאותיו אינו עולה על 2 מיליון שקלים חדשים, יחול החיוב במס עם קבלת התמורה ועל הסכום שהתקבל. יחול דיווח על בסיס מזומן על עסקאותיהם של עסקים יצרניים אשר מחזור עסקאותיהם אינו עולה על 3,450,000 שקלים חדשים (הרחבה ממחזור של 1.95 מיליון ש"ח) ומעסיק עד 17 עובדים.

1.9.1      מי שחייב לראשונה בדיווח מקוון למע"מ בשנת 2018

הדיווח המפורט המקוון יוחל באופן הדרגתי על כלל ציבור העוסקים והמוסדות הכספים. בהתאם למתוכנן בעתיד[7] תחול חובה על כלל העוסקים המורשים למספר את החשבוניות שיוציאו במספרים שיוקצו על-ידי רשות המסים.

החל בתקופת הדיווח ינואר תחול חובת דיווח ממוכן על כל העוסקים שמחזורם בשנת 2017 עלה על 2.5 מיליון ש"ח ועל עוסקים שמחזורם בשנת 2017 עלה על 1.5 מיליון ש"ח החייבים בניהול חשבונאות בשיטה הכפולה על פי הוראות ניהול ספרים[8], על מלכ"רים שמחזור עסקאותיהם בשנת 2015 עלה על 20 מיליון ש"ח ועל מוסדות כספיים שמחזור עסקאותיהם בשנת 2015 עלה על 4 מיליון ש"ח.

לגבי איחוד עוסקים, או, שותפים בשותפות יחולו הכללים על הדיווח התקופתי.

סמוך לתחילת השנה נשלחות הודעות פרטניות על ידי רשות המסים למי שנוסף למעגל המדווחים דוח מפורט למע"מ.

1.9.2      המידע בדוח המקוון למע"מ

בדוח נתוני כל חשבוניות המס ורשימוני היצוא שהותרו, כל מסמך אחר שאושר על ידי מנהל מע"מ וכן סכומם הכולל של כל אחד ממסמכים אלה, בנוסף יפורטו כל חשבוניות המס, רשימוני היבוא, וכל מסמך אחר שאישר המנהל, שהועסק דורש לנכות על פיהן מס תשומות, וסכומם הכולל של כל אחד ממסמכים אלה בהתאם להנחיות רשות המסים.

1.9.3      אופן הדיווח מקוון למע"מ

 

דיווח מפורט למע"מ הדוח יוגש תוך 19 יום לאחר המועד האחרון להגשת הדוח התקופתי למע"מ ויבוצע דרך אזור אישי – לדיווח ממוכן, כשהוא חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת. מומלץ לחייבים החדשים בדיווח המקוון להיערך מבעוד מועד ולהצטייד בכרטיס חכם לחתימה אלקטרונית[9] (בדיווח באמצעות מייצג אין צורך להצטייד בכרטיס חכם על שם העוסק).

 

1.9.4      פטור מדיווח מקוון

ניתנה אפשרות לבקש פטור מהדיווח המקוון למוסד כספי, עוסק, מלכ"ר בתנאים מסוימים.

1.10         נוהל גילוי מרצון

בהליך גילוי מרצון הנישום מבקש לגלות מרצונו החופשי נתוני אמת על הכנסות ונכסים ורשות המסים בתיאום עם פרקליטות המדינה מקנה חסינות מהליך פלילי לעניין דיני המס וחוק איסור הלבנת הון.

ההליך נובע מאינטרס רשות המיסים, לגלות הון לא מדווח, ולגבות מסים מתושבי ישראל שהשמיטו את ההון וההכנסות בדיווחים קודמים או שלא דיווחו על אף כי חייבים בדיווח, ומאפשר לנישום שיש לו תיק במס הכנסה, או, היה לו בעברו, ולנישום שאין לו תיק מס הכנסה לפנות באמצעות בא-כוחו ולגלות את נכסיו והכנסותיו מרצונו תוך תשלום המס המגיע בשומה האזרחית בתנאי שלא מתנהלת כנגד המבקש או בן זוגו או חברה בשליטתו או שותפו חקירה ו/או בדיקה על ידי רשות המיסים או משטרת ישראל.

לנישום יתרון לגלות מרצון את עבירותיו ולשלם מס כדין תוך שמובטחת לו חסינות.

נישומים המבקשים לגלות נכסים והכנסות מוזמנים להזדרז בהגשת בקשה לאור החשש שמא מדובר בהזדמנות אחרונה לחזרה בתשובה בלא ענישה ואו סנקציה פלילית.

רשות המסים חידשה בחודש דצמבר 2017 את האפשרות לגילוי מרצון לגבי הכנסות מסוימות לענין מס הכנסה / מע"מ / מיסוי מקרקעין / מכס. הנוהל בתוקף עד סוף שנת 2019. המסלול האנונימי בתוקף עד סוף שנת 2018.

הגילוי יהיה כן ויכלול את כל המידע הרלוונטי לבקשה, ובין היתר, שמות המבקשים, שנות המס הרלבנטיות, מקור ההכנסה, פירוט סכום ההכנסה שהושמטה ואומדן המס לתשלום,  לבקשה יצורפו כל המסמכים הרלבנטיים כגון : צו ירושה, דפי יתרות ותנועה של חשבונות בנק וכו'.

 

כאשר סך ההון שנכלל בבקשה לגילוי מרצון אינו עולה על שני מיליון ש"ח וההכנסה החייבת הנובעת ממנו אינה עולה על חצי מיליון ש"ח בשנות הדיווח, ניתן להגיש את הבקשה לגילוי מרצון במסלול מקוצר בסמוך להגשת הדוח השנתי.

 

סייגים לחסינות מפני הליך פלילי.

 • אדם זכאי ליהנות מהליך גילוי מרצון פעם אחת בלבד.
 • לא יחול על הכנסות שמקורן בפעילות לא חוקית.
 • החסינות בהליך פלילי תחול רק לגבי המידע שנמסר במסגרת הליך הגילוי מרצון ובקשר אליו.
 • .הופרו התנאים או שלא שולם המס בהתאם להסכם השומה- לא תינתן למבקש חסינות מההליך הפלילי ורשות המסים תוכל להשתמש בנתונים שמסר המבקש בבקשה כראיה בכל הליך פלילי ואזרחי.
 • .לא אושרה הבקשה על-ידי הגורם המוסמך, לא תעשה רשות המסים שימוש במידע שבבקשה.

1.11         חוק מוסר תשלומים

חוק מוסר תשלומים מסדיר ביצוע תשלומים לספקים בעד מכירת טובין, מתן שירותים או ביצוע עבודה. החוק קובע כי מועד התשלום לספקים הוא תוך 45 ימים מהמצאת חשבון על ידי הספק או נותן השירותים וניתן להתנות עליו. החוק חל, בין היתר, על רשויות המדינה, משרדים ממשלתיים, רשויות מקומיות, גוף שהוקם לפי דין, מוסד להשכלה גבוהה מתוקצב או גוף מתוקצב וכן על עסקים. החוק נכנס לתוקף בשנת 2017 וניתן להתנות על הוראותיו בהסכמת צדדים לעסקה.

החוק קובע כי משרדי הממשלה רשויות המדינה ורשויות מקומיות וגופים שהוקמו מכח דין או גופים הנתמכים מתקציב המדינה ישלמו 45 ימים מיום המצאת החשבון או לא יאוחר מ-30 ימים מתום החודש שבו הומצא החשבון, אלא אם כן, מדובר בעבודות בניה הנדסאיות ואז מועד התשלום המקסימאלי הוא בתוך 85 ימים מיום המצאת החשבון, או לא יאוחר מ-70 ימים מתום החודש שבו הומצא החשבון. בחוק מנגנון לטיפול במקרים שמקור הכספים לתשלום לספק אינו הרשות המקומית.

גופים הנתמכים או מתוקצבים על ידי המדינה, כגון מוסדות להשכלה גבוהה או גופים שהוקמו מכוח דין תוך 45 ימים מתום החודש שבו הומצא החשבון, אך הם רשאים, באישור המנהל הכללי, לקבוע בחוזה מועד אחר לתשלום, בתנאי שהדבר נדרש בשל אופייה המיוחד של ההתקשרות או שהוא אינו מועד בלתי הוגן באופן חריג.

שר האוצר, שר הכלכלה והתעשייה וראש הממשלה, לאחר התייעצויות כפי שנקבע בחוק ובאישור הוועדה, לקבוע החרגות לסוגים שונים של גופים כאמור, ואף לסוגים של ספקים או של עסקאות.

עסקים פרטיים – תוך 45 ימים מתום החודש שבו הומצא להם החשבון, אך הם רשאים לקבוע בחוזה מועד אחר לתשלום, בתנאי שהדבר נדרש בשל אופייה המיוחד של ההתקשרות או שהוא אינו מועד בלתי הוגן באופן חריג.

תמורה שלא שולמה עד למועד התשלום המקסימאלי תשולם לספק בתוספת הפרשי הצמדה וריבית, ובחלוף 30 ימים מהמועד האמור, תישא התמורה לספק ריבית פיגורים.

1.12         חוק לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות

 

בהתאם לחוק לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות (הטבות מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת), התשע"ז-2016 החל מיום 1 בינואר 2016 צרכן ביתי שמתקיימים זכאי להטבות מס לתקופה שלא תעלה על 25 שנה על הכנסה ממכירת חשמל עד לתקרה בסך 24,000 ש"ח לשנה, או, 10% מס עד לסכום של כ- 100,000 ש"ח או לפטור ממס על הכנסות מדמי שכירות מהשכרת מקרקעין שעליהם מותקן מיתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת לצרכן ביתי אם ההכנסה אינה הכנסה מעסק בידו ונמסרה הודעה לפקיד השומה ובהתקיים התנאים המפורטים בחוק. בהתאם פטור המוכר חשמל ממע"מ.

1.13         טיוטת חוזר מיסוי פעילות במטבעות וירטואליים

מטבעות דיגיטליים (ביטקוין איתריום ועוד) מהווים התפתחות טכנולוגית ומאפשרים תשלומים תקבולים ביצוע השקעות, הנפקות, מתן הלוואות ומסחר בינ-קהילתי. הרגולטורים, המחוקק וגורמי אכיפת החוק עומדים בפני אתגר לעצב את הסביבה הרגולטורית. מדינות רבות החלו בהליך הסדרה רגולטיבי של מטבעות וירטואליים ביניהן שוויץ, יפן, קנדה, ברזיל, הודו, מקסיקו, וונצואלה, אוסטרליה.

 

מטבעות דיגיטליים עשויים לענות להגדרת מטבע והמחזיק בהם עשוי להיות מממש מטבע אשר אינו חייב בדיווח וזכאי לפטור מהפרשי הצמדה וזאת כאשר המטבע וירטואלי מהווה מסמך סחיר בפועל ומשמש כאמצעי חליפין המאפשר תשלום בארץ ובעולם או בקרב המשתמשים של קהילה ספציפית.

מטבעות דיגיטליים עשויים לענות להגדרת נכס שהוא מעין נייר ערך והמחזיק בהם עשוי להתחייב במס בשיעור 25% (28% כולל מס יסף לבעלי הכנסה מעל 640,000 ש"ח) בתשלום מקדמה ובדיווח על המימוש תוך 30 יום.

לגישת רשות המיסים בטיוטת חוזר מיסוי פעילות במטבעות וירטואליים מטבע דיגיטלי אינו מטבע ואינו מטבע חוץ אלא נכס לא מוחשי ומימושו בידי מי שאין זה עיסוקו חייב במס בשיעור 25% (או 28%) וחייב בדיווח ובתשלום מקדמה תוך 30 יום מיום המימוש, כן חייב המשלם בעד הנכס בניכוי במקור במקרים מסוימים.

בכוונת רשות המיסים לפרסם חוזר חדש ובו הקלות בדיווחים לעומת האמור בטיוטת החוזר.

 

1.14         טיוטת חוזר תמורות מותנות

בשנים האחרונות מתאפיין המשק הישראלי בריבוי עסקאות למכירת מניות של חברות טכנולוגיה. בחלק מעסקאות אלו נקבעת התמורה כך שחלקה משולם מידית עם ביצוע העסקה וחלקה מותנית בביצועי החברה בעתיד ונגזרת מביצועים אלו. לאור הקושי לאמוד את סכומי התמורות בגין העסקה שיתקבלו בשנים הבאות פרסמה רשות המסים טיוטת חוזר תמורות מותנות להערות הציבור . בטיוטת החוזר ניתנת אפשרות למוכר המניות לבקש לשלם את סכומי המס במועדי קבלת התקבולים לידיו בעתיד, כאשר שיעור המס ייקבע במועד העסקה.

 

1.15        הכנת תיעוד לשנת 2018

 

מומלץ לדאוג מבעוד מועד להפרדת ההכנסות בין שנות המס בהתאם לכללי החשבונאות החלים לגבי הכרה בהכנסה, השלמת הכנסות מלקוחות בחתך של החודשים, וככל הניתן, לוודא הפרדה בין מסמכי תיעוד פנים בין שתי שנות המס, הכנת אמצעי אחסון מתאימים: ספריות מחשב, תיקים, וספרור חדש.

1.16        תשלום אגרת חברות לשנת 2018

 

בהתאם להוראות חוק החברות קיימת חובת תשלום אגרה שנתית. כל חברה (למעט חברה שפורקה או נמחקה כל עוד לא בוצעה החייאה), חייבת בתשלום אגרה שנתית ובהגשת דוח שנתי.

אי תשלום האגרות, או, אי הגשת דוח שנתי, מהווה עילה לנקיטה בסנקציות שונות כנגד החברה ובכלל זה, רישומה במרשם החברות כחברה מפרת חוק[10], הטלת עיצומים כספיים בסכומים נכבדים מאד בגין כל הפרה ונקיטה בהליכים לגביית החובות הכספיים לפי פקודת המסים (גבייה). טרם רישום כחברה מפרה נשלחת התראה על ידי רשם החברות.


2          הודעות עם סוף שנת המס 2017

2.1             הודעה על החלת תקנות דולריות

 

בהתאם להוראות הפקודה נישום המבקש להחיל עליו את התקנות הדולריות[11]. בהתאם לאמור בתקנות תאגיד לא יהיה רשאי לחזור בו מבחירתו בתקנות הדולריות לפני תום שלוש שנים מהיום הקובע.

 

2.2             הודעה על הגשת דוחות מאוחדים

 

הגשת דוחות מאוחדים מתאפשרת לחברה תעשייתית, השולטת[12] בחברה תעשייתית, והמפעלים התעשייתיים שבבעלות שתיהן הן "בני קו ייצור אחד" וכן לגבי חברה שאינה חברה תעשייתית, השולטת בחברה תעשייתית ולפחות 80% מרכושה מושקע בהון מניות או בהלוואות, לשלוש שנים לפחות, בחברות תעשייתיות שיש בהן לפחות 50% מזכות ההצבעה ומהזכות לרווחים.

 

חברות המבקשות להגיש דוח מאוחד[13] החל משנת מס מסוימת צריכות להודיע לפקיד השומה, בכתב, תוך שנת המס לגביה מוגש הדוח, על כוונתן לעשות כך. חברות המבקשות ימסרו הודעה עד ליום 31 בדצמבר 2017.

 

2.3             הודעה על מחזור עסקאות של עוסק פטור בשנת 2017

 

עוסק פטור[14] נדרש לדווח עד ליום 31 לינואר 2018 על מחזור עסקאותיו בשנת 2017 למנהל תחנת מע"מ. מחזור העסקאות של עוסק פטור 98,707 ש"ח בשנת 2017.

3          פעולות עם סוף שנת המס 2017

3.1             תשלומים לקבלת הטבות במס בשנת 2017

בכדי לזכות בהטבות מומלץ לרוב לבצע תשלומים עד ליום חמישי ה- 29 בדצמבר 2017.

3.2             ספירת המלאי ליום 31 בדצמבר 2017

 

מומלץ להיערך לביצוע ספירת מלאי בטווח של עשרה ימים לפני או אחרי תום שנת המס, ולערוך התאמה בין הספירה לבין התנועות במלאי ליום המאזן. אין חובה למתן הודעה ולביצוע התיאומים בעסק בו מנהלים מלאי תמידי הנפקד לפחות אחת לשנה בתנאי שהנישום הודיע בכתב למנהל רשות המסים לא יאוחר מתחילת שנת המס.

תיעוד פנים שהוא רשימת מפקד מצאי יכלול: מספר עוקב לכל גיליון, תאריך המפקד, מקום המצאי, תיאורם של הטובין וסיווגם: מיושנים, מקולקלים, במחזור איטי, פסולת וכיו"ב, היחידה שלפיה נמדדת הכמות, כמות הטובין, עלות, שווי שוק, שמות הפוקדים, חתימת הפוקדים על כל גיליון.

ביצוע ספירת המלאי חודש לפני, או, חודש אחרי סוף שנת המס, מותנה במתן הודעה מראש למנהל רשות המסים. מומלץ לנהל פרוטוקול כמפורט להלן.

3.3             תשלומים למוסדות על חשבון שנת 2017

3.3.1      חישוב מס הכנסה בשנת 2017

 

עריכת דוח מס משוער תאפשר השלמת הפער בין מס הכנסה ששולם על חשבון שנת המס (בדרך של מקדמות, ניכוי במקור, או, שוברי תשלום למיניהם) לבין המס המחושב המס.

3.3.2      תמריץ להקדמת תשלום מס הכנסה בגין שנת 2017

 

תמריץ להקדמת תשלום מס הכנסה בגין שנת המס 2017 –

סכום מס, שישולם עד ליום 31 בינואר 2018, פטור מלא מהפרשי ההצמדה ומהריבית.

סכום מס, שישולם עד ליום 28 בפברואר 2018, יזכה לפטור ממחצית הפרשי ההצמדה והריבית.

סכום מס, שישולם עד ליום 31 במרץ 2018, יזכה לפטור מרבע הפרשי ההצמדה והריבית.

3.3.3      תשלום מס הכנסה על חשבון הוצאות עודפות

 

סמוך לסיום שנת 2017 יוכן חישוב הוצאות עודפות והמקדמות השוטפות בגינן ולהשלים את המקדמה במסגרת הדיווח של חודש דצמבר 2017 ביום 15 בינואר 2018.

הוצאות עודפות (Excessive expenses) הוצאות שנוצרו בעסק אשר אינן מותרות לניכוי או מוכרות באופן חלקי דוגמת: כיבודים, מתנות, ביגוד, רט"ן – טלפון נייד, הוצאות רכב, נסיעות לחו"ל.

הפקודה קובעת חובת תשלום מקדמה בשיעור 45% מההוצאות העודפות, לתאגיד, מקדמה בשיעור 90% מההוצאות העודפות למלכ"ר.

אי דיווח ותשלום של מקדמות מס בגין הוצאות עודפות עלול לגרור הטלת קנסות.

3.3.4      תשלום מס הכנסה בגין פרוטוקול הכנסות מחו"ל

דיווח מקוצר על הכנסות מחו"ל, ותשלום בגינן לתושבי ישראל אשר לולא אותן הכנסות היו פטורים מהגשת דין וחשבון מתאפשר באמצעות "מנגנון דיווח מקוצר" בתנאי שהדיווח והתשלום יבוצעו עד ליום 30 באפריל 2018 באמצעות שוברי תשלום המיועדים לכך.

מקדמה בשל הכנסת חוץ ששולמה עד ליום 30 באפריל בשנה העוקבת תהיה פטורה מהפרשי ההצמדה ומהריבית.

המדובר בדיווח על הכנסות פאסיביות מחו"ל, אשר נקבע לגביהן שיעור מס מוגבל ואשר נמוכות מהתקרה השנתית (כ- 333 אלפי ש"ח) אשר מחייבת הגשת דין וחשבון מלא.

ההכנסה מחו"ל טופס דיווח ותשלום
הכנסות פיננסיות, זכיות, הימורים, הגרלות ורווחי הון 351
הכנסות ממקרקעין 352

 

הגשת דוח מאוחר יותר תחייב דיווח מלא על כלל ההכנסות ועל הכנסות בת/בן הזוג בשנת המס.

מודגש כי בהתאם להוראות הפקודה, קיזוז הפסדים מחו"ל יתאפשר רק עם הגשת דוח שנתי וכי דיווח המקוצר אינו מאפשר קיזוז הפסדים בשלב תשלום המקדמה.

3.4             תשלום מס הכנסה על הכנסות משכירות בישראל

בכדי להיות זכאי למיסוי הכנסות משכר דירה בישראל בשיעור של 10% מהמחזור יש לשלם את המקדמה עד ליום 30 בינואר 2018. ראה/י להלן.

3.5             השלמת תשלום ביטוח לאומי למבוטח עצמאי

עריכת דוח מס משוער תאפשר חישוב ביטוח לאומי והשלמת תשלום ביטוח לאומי וביטוח בריאות והגדלת מקדמות בשנת המס, ניתן להגדיל מקדמה אחת לרבעון. בכדי שהתשלום יוכר כניכוי בשנת 2017 יש לבצע התשלום לפני סוף שנת המס 2017 ולא ביום 15 בינואר 2018.

3.6             מסמכים בקשר עם סיום שנת המס 2017

3.6.1      פרוטוקולים בסוף שנת המס 2017

מומלץ להכין פרוטוקולים בהתאם לאופי הפעילות ולנדרש בסוף שנת מס.

בין הפרוטוקולים שיוכנו: פרוטוקול ספירת מלאי, פרוטוקול ספירת קופה, בהפרדה בין מזומן, שוברים ושטרות בכל אחת מהקופות ביום 31 בדצמבר 2017, פרוטוקול חיוב בריבית על הלוואות לבעלי מניות בחברה, פרוטוקול מד-אוץ לתיעוד מונה ק"מ לכל אחד מהרכבים ביום 31 בדצמבר 2017[15].

3.6.1.1            פרוטוקול ספירת מלאי

בפרוטוקול ספירת מלאי מומלץ לכלול פרטים לגבי תיאור הטובין, סיווג, כמות, מחיר לפיו נמדד[16], תאריך, שמות הפוקדים, חתימת הפוקדים.

3.6.1.2  שימוש ברכב

איפוס יומן רכב והפרדת הפיקוח על שימושי הנוהגים ברכבים בין שנות המס.

בהחלטת מיסוי שלא בהסכם התירו הוצאות רכב לפי ייחוס ספציפי ברכב לטכנאי שירות.

3.6.1.3  אישורי יתרות ליום 31 בדצמבר 2017

יש להפיק אישורי יתרות של נכסים והתחייבויות ליום 31 בדצמבר 2017.

3.6.2      משך שמירת המסמכים

 

הוראות מס הכנסה קובעות כי מערכת החשבונות תישמר לפחות במשך שבע שנים מתום שנת המס שאליה היא מתייחסת, או, שש שנים מהיום בו הוגש הדוח, לפי המאוחר. משמע, ניתן להשמיד מסמכים לפני שנת 2010 בתנאי שהדוחות הוגשו בשנת 2011, השומות הפכו סופיות ואין עניין כלשהו בתביעה או בבירור בקשר לשנים אלו.

אין להשמיד הסכמי רכישה ומסמכים מבססים המהווים ראיה לעניין אחר.

3.6.2.1  מקום שמירת המסמכים

 

נדרש לשמור את המסמכים במען העסק או בכל מקום אחר אשר הודיע עליו הנישום בכתב לפקיד השומה.

 

 


4          חישוב מס הכנסה בשנת 2017

מס הכנסה מחושב כמכפלת שיעור המס בהכנסה החייבת לאמור על סך הכנסותיו של אדם מכלל המקורות שאינן פטורות ממס בניכוי הוצאות שהוצאו בייצור ההכנסה בתוספת הוצאות שאינן מוכרות ובהפחתה של ניכויים המגיעים בשל פעולות שהמחוקק מבקש לעודד  כגון השקעה בנפט, השקעה בסרט, השקעה במחקר ופיתוח, התשלום לביטוח לאומי, תשלום לביטוח מפני אובדן כושר עבודה, חלק מתשלומים בעד חיסכון ארוך ההפקדה לקרן השתלמות לעצמאים ועוד, מהמס המחושב מפחיתים זיכויים.

 

ניכוי – הפחתה מההכנסה החייבת במס. התוצאה: מוביל לחסכון במס הכנסה ולביטוח לאומי.

 

לגבי הכנסה חייבת של תאגיד לחסכון במס הכנסה בשיעור 24%, או בשיעור המס החל על התאגיד בהתחשב בהפסדים מועברים, בהטבות לגביו וכיו"ב.
לגבי הכנסה חייבת יחיד/ה לחסכון במס הכנסה בביטוח לאומי ומס בריאות בהתאם לשיעור המס וביטוח לאומי החל על הכנסת היחיד/ה.

 

זיכוי – הפחתה מהמס המחושב על ההכנסה החייבת במס.

התוצאה: מוביל לחסכון במס הכנסה בסכום קבוע, או, בהתאם לשיעור הקבוע בהוראות.

זיכויים שלא נוצלו בשנות המס ניתנים לזיכוי בעת פריסת רווח הון לרבות שבח.

ניתנות שתי נקודות זיכוי בעד תושבות בישראל[17], רבע נקודת זיכוי בעד נסיעות, חצי נקודת זיכוי לאישה, נקודות זיכוי ממס לחייל משוחרר, לעולה חדש ותושב חוזר[18] לבעל תואר אקדמי ושלושת רבעי נקודות זיכוי ליחיד שמסיים לימודי מקצוע.

ערך נקודת זיכוי  2,616 ש"ח לשנה, 218 ש"ח לחודש.

גבר – ערך 2.25 נקודות זיכוי  5,886 ש"ח לשנה, 490 ש"ח לחודש (לא חל מס הכנסה בהכנסה חייבת של עד כ- 59,000 ש"ח בשנה).

גבר שלילדו טרם מלאו 5 שנים[19] – 4.75 נקודות זיכוי שהן זיכוי בסך 12,426 ש"ח לשנה, 1,036 ש"ח לחודש (לא חל מס הכנסה בהכנסה חייבת של עד כ- 109,000 ש"ח בשנה)

אישה – ערך 2.75 נקודות זיכוי  7,194 ש"ח לשנה, 599 ש"ח לחודש. (לא חל מס הכנסה בהכנסה חייבת של כ- 70,000 ש"ח בשנה).

אישה חד הורית שבחזקתה פעוט שטרם מלאו 5 שנים- 6.75 נקודות זיכוי שהן זיכוי בסך 17,658 ש"ח לשנה, 1,471 ש"ח לחודש (לא חל מס הכנסה בהכנסה חייבת של עד כ- 132,000 ש"ח בשנה)

לדוגמה:

 • הפקדה בסכום של 6,000 ש"ח לביטוח חיים על ידי יחיד/ה תקטין מס הכנסה לתשלום ב- 1,500 ש"ח (25% מסכום ההפקדה) בתנאי שהכנסתו השנתית שאינה מעבודה גבוהה מ- 120,000 ש"ח.
 • הפקדה בסכום של 4,000 ש"ח לקופת גמל לתגמולים תקטין מס הכנסה שנתי לתשלום ב-1,400 ש"ח (35%*4,000) ותקטין דמי ביטוח לאומי לתשלום בכ- 650 ש"ח למבוטח עצמאי (16.23%), או, בכ- 480 ש"ח למבוטח שכיר (12%), בתנאי שהופקד לקופת גמל לקיצבה תחילה, או, שמדובר ביחיד שנולד אחרי שנת 1961.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1             מס הכנסה ליחיד/ה בשנת 2017

מדרגות המס לגבי הכנסה חייבת של יחיד/ה מיגיעה אישית, או, על הכנסתו של מי שמלאו לו 60 בשנת המס, ההכנסות בש"ח:

שיעור המס מ עד הכנסה במדרגת המס מס מס מצטבר (שנתי)
10% 0 76,460 76,460 7,464 7,4646
14% 76,461 107,040 30,579 4,281 12,000
20% 107,041 171,840 64,799 12,960 24,960
31% 178,841 238,800 72,479 22,468 45,717
35% 238,801 496,920 258,119 90,342 136,058
47% 496,921 640,000 143,079 67,247 203,036
50% 640,001
נק' זיכוי 2,616   

4.2             מס הכנסה על הכנסות שאינן מיגיעה אישית

מדרגות המס לגבי הכנסה חייבת שאינה מיגיעה אישית אשר לא נקבעו לגביה שיעורי מס מוגבלים או לגבי הכנסה חייבת שלא  נוהלו לגביה ספרים קבילים בשנת המס 2017:

שיעור סכום בש"ח לשנה סכום בש"ח לחודש
המס מ עד הכנסה במדרגת המס מס מס מצטבר (שנתי) מ עד הכנסה במדרגת המס
31% 0 238,800 238,800 74,028 74,028 0 19,800 19,800
35% 238,801 496,920 262,819 91,986 166,015 19,801 41,410 21,610
47% 496,921 640,000 143,079 67,247 233,262 41,791 66,960 25,550
50% 640,001

4.3             שיעור המס לתאגיד בשנת 2017

 

שיעור המס על הכנסה חייבת בתאגיד בשנת 2017 הינו 24%.

4.4             מס שכר בשנת 2017

מוסד כספי  17%
מוסד ציבורי ללא כוונת רווח 7.5%
משכורת מירבית שמלכ"ר משלם הפטורה ממס שכר 178,327 ש"ח

 

4.5             טובות הנאה חייבות במס הכנסה

 

על הכנסה חייבת מ"יגיעה אישית" של יחיד/ה, יחולו שיעורי המס בהתאם למדרגת ההכנסה כפי שפורט לעיל. לסכום ההכנסה יתווספו שווין של טובות הנאה בהתאם למפורט להלן:

 

4.5.1      שווי שימוש בטלפון נייד בשנת 2017

בהתאם לתקנות יזקפו כשווי שימוש בטלפון נייד, מחצית מההוצאה, או, סכום בסך 105 ש"ח לחודש (1,260 ש"ח בשנה) הנמוך מבניהם.

4.5.2      שווי שימוש ברכב

שווי שימוש הוא סכום שנזקף להכנסתו של עובד שקיבל רכב ממעבידו בהתאם להוראות הפקודה, סכום זה מהווה שווי כספי של טובת ההנאה הגלומה בשימוש הפרטי ברכב ומהווה הכנסה רעיונית החייבת במס הכנסה ובביטוח לאומי בידי המועסק.

 

4.5.3      שווי שימוש ברכב – שיטה ליניארית

שווי השימוש ברכב שיש לזקוף כהכנסה לעובד המקבל הטבת רכב מהמעביד, יהיה כ-2.48% משוויו בהתאם לקריטריונים[20] שנקבעו עד לתקרת תקרת שווי רכב של 501,540 ש"ח, שהוא שווי שימוש ברכב לחודש בסך 12,563 ש"ח מהשווי המתקבל יופחת בסכום קבוע של 560 ש"ח לחודש לרכבים היברידים.

סימולטור שווי רכב

4.5.4      שווי שימוש בשנת 2017 לגבי רכבים שייצורם קדם ליום 1 בינואר 2010

התקנות הישנות לגבי רכבים שייצורם קדם ליום 1 בינואר 2010 הן כי יש לזקוף לגבם שווי שימוש בהתאם ל 7 קבוצות מחיר.

קבוצת מחיר שווי שימוש חודשי שווי שימוש שנתי
1 2,710 32,520
2 2,930 35,160
3 3,770 45,240
4 4,530 54,360
5 6,260 75,120
6 8,120 97,440
7 10,440 125,280
אופנוע L3 900 10,800

 

4.5.5      הכנסה רעיונית – הלוואה מוזלת

הלוואה[21] מוזלת שניתנה ללא ריבית, או בריבית הנמוכה מהשיעור הקבוע, תחייב את מקבל ההלוואה בהכנסה רעיונית בגובה שבין 3.41% לבין הריבית שנקבעה בפועל.

 1. בהלוואה בקשר יחסי עובד-מעביד – כהכנסת עבודה.
 2. בהלוואה בקשר יחסי ספק לקוח – כהכנסה מעסק או משלח יד.
 3. בהלוואה בקשר עם בעל מניות שמחזיק לבד או ביחד עם קרובו 5% לפחות – כהכנסה מריבית. לא יחול אם בעל שליטה הוא חברה, למעט חברה משפחתית.

האמור לא יחול על הלוואה בסכום של עד 7,680 ש"ח לעובד שאינו בעל שליטה.

באם חויב מקבל ההלוואה בריבית ונרשמה הכנסה אצל נותן ההלוואה הרי שהוראות הסעיף לא יחולו ומקבל ההלוואה יתחייב במס על הכנסתו החייבת במס רגיל.

חישוב הריבית ייעשה באופן יומי בהתאם לתקופת הזקיפה מתוך 365 ימים בשנה. כמו כן נקבע כי  בעתיד יקבע השיעור לפי "שיעור עלות האשראי המרבי" הקבוע בסעיף 5 לחוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, התשנ"ג-1993 שיפורסם לפני חודש דצמבר של שנת מס.

4.5.6      מיסוי משיכות בעלים כהכנסת בעל המניות המהותי

 

סעיף 3(ט1) לפקודה קובע כי יראו משיכת כספים מחברה, או, העמדת נכס לרשות בעל המניות המהותי, או קרובו,[22] שעולה על מאה אלף ש"ח ביום כלשהו בשנת המס וביום כלשהו בשנת המס שלפניה כהכנסתו של בעל המניות המהותי משכר עבודה, מדיבידנד, או מעסק, או ממקור אחר, בהתאם לעניין.

 

משיכת כספים מחברה- לרבות הלוואה, השאלה, או, כל חוב אחר, מזומנים, ניירות ערך, פיקדונות וכל ערובה אחרת שהחברה העמידה כבטוחה לטובת בעל המניות המהותי.

 

לא יראו הלוואה שניתנה לחברה אחרת המשמשת לתכלית כלכלית בחברה המקבלת כמשיכה מחברה בעקיפין ובלבד שאינה תאגיד שקוף.

 

נכס: דירה שעיקר השימוש בה לטובת הבעלים, לרבות תכולה, חפצי אומנות או תכשיטים, כלי טיס וכלי שיט השימוש בהם לצרכיו הפרטיים של בעל המניות המהותי, וכן נכס שיקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת.

 

לגבי משיכות לפני 1 בינואר 2013 יחול הדין הקיים ערב חוק זה. לגבי משיכות לאחר 1 בינואר 2013 יחולו הוראות סעיף 3(ט) לפקודה ועל משיכות לאחר 1 בינואר 2017 יחולו הוראות סעיף 3(ט1) לפקודה.

 

ההוראות לא יחולו על משיכות ביום 31 בדצמבר 2016 שהושבו עד ליום 31 בדצמבר 2017.

 

עד ליום 31 בדצמבר 2018 יוכל בעל המניות לבחור להשיב נכס מסוג דירה באופן מלא לרשות החברה, ולא יחולו עליו ההוראות, ואולם בגין השימוש בדירה בשנים 2017-8 תיזקף לבעל המניות הכנסה משכר עבודה, או, ממקור אחר, לפי העניין.

 

גובה ההכנסה הזקופה- הגבוה מבין שווי השימוש בנכס, או עלות הריבית הרעיונית שהיא מכפלת העלות בשיעור הריבית והכל בניכוי תשלומים בגין השימוש בנכס ששילם בעל המניות המהותי.

 

מכירת הדירה בידי החברה לבעל השליטה פטורה ממס שבח וממס רכישה. יום הרכישה, שווי הרכישה בידי החברה יהיה בידי בעל המניות המהותי ולא יחול פטור לדירת מגורים מזכה. לא יחול פטור ממס בעת העברת נכס מסוג דירה אשר הועמד לשימוש בעל המניות המהותי בשנת 2015 ואילך.

 

4.5.7      מיסוי בעל מניות מהותי בחברות ארנק

 

הכנסת חייבת של חברה בשליטתם של לא יותר מחמש בני אדם שאין לציבור עניין ממשי בה, שבה נותן שירותים מעניק שירותי ניהול וכיוצא באלה או שהוא נושא משרה[23], בחבר בני אדם המהווה למעלה מ 70% מהכנסותיה, במשך תקופה של ארבע שנים, תהיה חייבת במס כהכנסה עבודה של היחיד למעט אם היחיד בעל מניות מהותי במישרין או בעקיפין בחבר בני האדם האחר.

 

לענין זה חברה – שיש בה פחות מארבעה מועסקים. אדם וקרובו ייחשבו למועסק אחד.

 

ניתן לגבות את המס הן מהחברה והן מהיחיד/ה.

 

4.5.8      מיסוי דיבידנד בחברת מעטים

חברת מעטים שרווחיה הנצברים עולים על חמישה מיליון ש"ח, שלא חילקה 50% מרווחיה עד תום חמש שנים לאחר שנת המס הפלונית, ותוצאת אי החלוקה היא הימנעות ממס, או הפחתת מס, רשאי המנהל, לאחר התייעצות עם ועדה, ולאחר שניתנה לנישום הזדמנות להשמיע דבריו, לנהוג בחלק של רווחיה כאילו חולקו ובלבד שרווחיה הנצברים של החברה לא יפחתו משלושה מיליון ש"ח.

 


4.6             הכנסות חייבות במס בשיעור מוגבל

מס הכנסה בשיעור מוגבל יחול הכנסה החייבת כפי שיפורט להלן.

4.6.1      הכנסות מריבית, מדמי ניכיון, מדיבידנד

 

הכנסות מריבית, מדמי ניכיון, מדיבידנד, שאינן הכנסות מעסק, יתחייבו במס הכנסה בשיעור של עד 25%, ובשיעור של עד 20% אם התקבלה הריבית על נכס שאינו צמוד למדד, לגבי בעל מניות מהותי[24], יחול מס בשיעור 30%, או, 25%, לפי העניין. קיימות הקלות לגבי האמור.

משפחה או יחיד/ה מעל גיל 18 שההכנסה מכל המקורות לא עלתה על 61,920 ש"ח בשנת המס זכאית לפטור ממס בגובה 13,320 ₪ על הכנסות מריבית של תכניות חיסכון או פיקדונות. לגבי הכנסה שעד 123,840 ש"ח בשנה יוקטן הפטור באופן יחסי.

הכנסות מדיבידנד בין חברות בארץ פטור ממס, דיבידנד בינ-חברתי מחברת חוץ יחויב במס חברות בארץ.

4.6.2      הכנסה מהימורים הגרלות ופרסים

בהתאם לפקודה תקרת הפטור להכנסה מהימורים הגרלות ופרסים לשנת 2017 הינה 49,320 ש"ח.  כפל התקרה הינו סכום בסך 98,640 ש"ח.

הכנסה מעל התקרה וכן הכנסה הימורים הגרלות ופרסים מפעילות שאינה חוקית חייבת במס בשיעור 35% מגובה הזכייה אלא אם היא הכנסה מעסק או משלח יד ואז תתחייב במס שולי.

בית המשפט המחוזי נפסק בעניינו של מר רפי אמית לגביו נקבע כי הכנסות מהימורים הן הכנסות ממשלח יד וזאת לאור בחינת עיסוקיו ומומחיותו.

 

4.6.3      הכנסות מדמי מפתח

הכנסות מדמי מפתח או פרמיות שמקורם באחוזת בית יחויבו במס שלא יעלה על 35%.

4.6.4      הכנסות משכר דירה בישראל

 

הכנסות שכר דירה המשולמות למשכיר מראש חייב במס על בסיס מזומן, במועד קבלתן ולא בהתאם לתקופת השכירות[25] ו/או בהתאם לתקופת ההנאה מהתקבול.

הכנסה מהשכרה אשר תסווג כהכנסה ממשלח יד או מעסק יחול שיעור המס השולי (מ 10% ועד ל- 50%) ליחיד/ה, ועד 24% לתאגיד וכן יחולו כללים רגילים לענין מועד ההכרה בהכנסה, מועד החיוב מס הכנסה ו/או במע"מ, ו/או, בביטוח לאומי, קיזוז הפסדים ויתכן כי תקום חובה בניהול ספרים ואף בארנונה עסקית.

הואיל והפקודה אינה מגדירה מהו "עסק", הרי שבעת סיווג[26] ההכנסה כהכנסה אקטיבית מעסק, או, ממשלח יד, מעסקת אקראי, או, כהכנסה פאסיבית מדמי שכירות, דמי מפתח ורווחים אחרים שמקורם באחוזת בית או בקרקע או בבניין תעשייתי ו/או מנכסים אחרים (תשואה על הון מושקע), ייושמו המבחנים שפותחו בפסיקה ויבחנו מכלול הנסיבות, אלה אך לא רק: זהות המשכיר, תמהיל הנכסים, מקור הנכסים, מידת היגיעה האישית[27], המנגנון[28], המומחיות והידע, מספר הנכסים, ואופן רישומם, ייעודם, משך החזקתם, פעולות להשבחתם, אופן מימונם, פעולות להשבחה (ואופן מימון ההשבחה), מידת הסיכון העסקי, מטרת השכירות, אופי הנכס, תדירות החלפת השוכרים, אופן קבלת דמי השכירות, זהות השוכרים, וכוונת הנישום.

קיימים פסקי דין נוגדים בבית המשפט המחוזי בו נקבע בעניין משפחת יהל[29] כי השכרת כמאה דירות הינה הכנסה אקטיבית הדורשת יגיעה אישית ועולה לכדי עסק ולפיכך ההכנסה לא תזכה במסלול מס מחזור ואילו בעניין משפחת לשם[30] נקבע כי הכנסה מהשכרת כשלושים דירות הינה פאסיבית ותזכה למס מחזור, זאת בדומה לפסיקה בעניינו של מר שרגא בירן[31] לפיה היקף של 22 דירות אשר ממוקמות בסמיכות גיאוגרפית, הינן עסקאות בסיסיות שאינן דורשות ידע ומומחיות ו/או בקיאות ולפיכך אינו מצדיק שינוי סיווג של ההכנסה מהכנסה פסיבית להכנסה מעסק.

נזכיר כי דלתה של רשות המיסים פתוחה בפני נישומים החפצים לגלות מרצון ולדווח על הכנסות משכר דירה בארץ ובעולם.

מומלץ לבחור מסלול מיסוי להכנסות משכר דירה בארץ, בהתאם לחוק ולנתוני הנישום (גיל, תמהיל הכנסות, זיכויים וכיו"ב).

 • א. סכום ההכנסות משכר דירה בישראל המאפשר פטור מלא עליהן הינו סך של 5,030 ש"ח בחודש. עד לסכום כפל הפטור, סכום של 10,060 ש"ח יינתן פטור חלקי ממס בהתאם להוראות החוק.
 • ב. הכנסה מכלל הדירות למגורים של יחיד למגורים מעל 10,060 ש"ח תתחייב כולה במס הכנסה, לאמור, בהתאם לשיעור המס השולי החל על הכנסת היחיד/ה, או, במס מחזור בשיעור 10% מההכנסה משכר דירה, אשר אינו מוגבל בתקרה. ומאפשר דיווח מקוצר על ההכנסות.
 • ג. הבחירה להתחייב במס בשיעור 10% על הכנסות משכירות דירות מגורים בישראל בשנת 2017, מותנית בתשלום מקדמה בתוך 30 ימים מתום שנת המס, עד ליום 30 בינואר 2018. לאחר מכן יהיה ניתן לשלם את המקדמה בתוספת ריבית שנתית בשיעור 4% והפרשי הצמדה.
 • ד. בחירת יחיד במס מחזור בשיעור קבוע מההכנסה, לפי העניין, שישולם כמקדמה הינו מס סופי, ללא זכות לניכוי פחת, או הפחתה, לקיזוז, לזיכוי, או לפטור בשל ההכנסה מדמי שכירות.
 • ה. יחיד יוכל להתחייב במס הכנסה על כלל הכנסותיו מדמי שכירות, בניכוי הוצאות שהוצאו ביצורן, בהתאם לשיעור המס השולי החל על הכנסותיו, בתנאי שיגיש דוח מלא על הכנסותיו.
 • ו. לדוגמה יחיד שרכש דירה והשכיר אותה יוכל לבחון את שלושת החלופות למיסוי הכנסותיו משכר דירה: פטור ממס, פטור חלקי, או מיסוי ההכנסה החייבת משכר הדירה בניכוי הוצאות פחת, מימון וכיו"ב.

 

 

4.6.5      הכנסות משכירות מקרקעין בחוץ לארץ

 

יחיד יוכל להתחייב במס בשיעור 15% על הכנסות משכירות מקרקעין מחוץ לישראל בשנת 2017, תוך שמירה על זכותו לדיווח חלקי על הכנסותיו באמצעות מנגנון הדיווח המקוצר בתנאי שההכנסה אינה מעסק, יחיד זכאי לקזז פחת ולנכות הוצאות שהוצאו בייצור ההכנסה מדמי שכירות.

בחירת יחיד במס מחזור בשיעור קבוע מההכנסה, לפי העניין, שישולם כמקדמה הינו מס סופי, ללא זכות, לקיזוז, לזיכוי, או לפטור בשל ההכנסה מדמי שכירות.

יחיד יוכל להתחייב במס הכנסה על כלל הכנסותיו מדמי שכירות, בניכוי הוצאות שהוצאו ביצורן, בהתאם לשיעור המס השולי החל על הכנסותיו, בתנאי שיגיש דוח מלא על הכנסותיו. בחירת יחיד במס מחזור בשיעור קבוע מההכנסה, לפי העניין, שישולם כמקדמה הינו מס סופי, ללא זכות לניכוי פחת או הפחתה, לקיזוז, לזיכוי, או לפטור בשל ההכנסה מדמי שכירות.

 


4.7             הכנסות פטורות ממס

 

נביא להלן חלק מההכנסות הפטורות ממס:

4.7.1      פטור ממס להכנסת נכה ועיוור

 

הכנסת עיוור והכנסת נכה 100% או 90% לפחות מחמת שלקה באיברים שונים פטורה ממס:

תקרה לשנה

בש"ח

תקרה לחודש

בש"ח

הכנסה מיגיעה אישית – נקבעה נכות לתקופה של 365 ימים ויותר 606,000 50,500
הכנסה מיגיעה אישית – נקבעה נכות לתקופה בין 185 לבין 365 ימים 72,720 6,060
הכנסה שאינה מיגיעה אישית – פטור יחסי עד תקרה 72,720 6,060
הכנסה מריבית בשל פיקדון אם מקורה בפיצויים או בכספי ביטוח שבשל פגיעת גוף 299,040 24,920

 

נקבעה נכות לתקופה של עד 184 יום – אין פטור ממס הכנסה.

4.7.2      פטור ממס למענק עקב פרישה או מוות

מענק פרישה[32] פטור ממס בסכום של 12,200 ש"ח לשנת עבודה, במקרה מוות חס וחלילה כפל הסכום 24,400 ש"ח לשנת עבודה.

 

4.7.3      פטור ממס להלנת שכר

סכום שקיבל עובד כפיצוי הלנת שכר על פי חוק הגנת השכר פטור למעט לגבי מי שהכנסתו החייבת בחודש כלשהו ב – 24 החודשים שקדמו לקבלת הפיצוי עלתה על 8,040 ש"ח לאותו חודש, מרכיב המס שבפיצוי הפטור ישולם כמס.

4.7.4      פטור ממס לקיצבת שאירים

קצבת שאירים המשולמת עקב פטירתו של אדם פטורה ממס עד לתקרה הקצבה המזכה העומדת על סכום של 8,380 ש"ח לחודש בשנת 2017.

 • לבן זוגו, לרבות מי שהיה ידוע בציבור כבן זוגו,
 • לילדו, לרבות לילדו המאומץ ובלבד שטרם מלאו לו 21 שנים, או, שאין לו כושר להשתכר מעבודה או ממשלח יד
 • להורה של הנפטר שכל פרנסתו על הנפטר ערב פטירתו ואין לו כושר להשתכר מעבודה או ממשלח יד.

4.7.5      פטור ממס למלגה לסטודנט או חוקר

 

מלגה לסטודנט או חוקר פטורה ממס[33]. תקרת הסכום הפטור לגבי חוקר הינה 96,000 ש"ח.

4.7.6      פטור ממס לפיצוי ששולם לתורמת ביצית

 

פיצוי ששולם לתורמת לפי סעיף 43 לחוק תרומת ביציות התש"ע-2010[34].

4.7.7      פטור ממס להפרשי הצמדה בידי בעל שליטה

הפרשי הצמדה בגין הלוואות מבעל שליטה פטורות ממס בידי בעל השליטה.

4.7.8      פטור לדיבידנד בין חברות בישראל

הכנסות מדיבידנד בין חברות פטורות ממס למעט אם התקבלו מדיבידנד שמקורו מחוץ לישראל ויחויבו במס חברות בשיעור 24%. בהתאם להוראות הפקודה יינתן זיכוי ממס אשר שולם בחו"ל, בתנאים מסוימים.

 


5          הטבות במס הכנסה ו/או בביטוח לאומי

5.1             כללי

 

הטבות במס הכנסה ובביטוח לאומי ניתנות כחלק מהמדיניות המעודדת חסכון לטווח ארוך וביטוח חיים של יחיד/ה ובני משפחתו, וכן תרומה במוסדות ציבוריים והשקעות בישראל כדוגמת השקעה במחקר ופיתוח, בחיפושי נפט והשקעה בסרטים. ’סכום ההטבה שיינתן נגזר מהתשלום ומההכנסה החייבת ומוגבל בתקרה בדרך כלל. אדם שבידו הכנסה הנמוכה מההכנסה החייבת במס לא יוכל ליהנות מההטבות האמורות.

בכדי לזכות בהטבות מומלץ לבצע תשלומים עד ליום 31 בדצמבר 2017.

מי שזכאי להחזר מס הכנסה מאחר ושילם מס הכנסה ביתר, או ששילם סכומים בגינם מגיעות לו הטבות, רשאי להגיש דוח שנתי לרשות המסים ולקבל החזר בגין מס ששולם ביתר. ניתן לקבל את ההטבות מראש על ידי הגשת מסמכים המאפשרים תיאום שיעור וסכום המס אשר ינוכה במקור באמצעות חשב/ת השכר.

 

5.2             מועד קבלת ההטבה

 

מועד קבלת ההטבות לחייב בהגשת דוח – החזר מס הכנסה יתקבל תוך תשעים ימים מיום הגשת הדוח השנתי או עד ליום 31 ביולי בשנה העוקבת, כמאוחר ביניהם. ההטבות במס הכנסה יתקבלו על ידי מי שאינו חייב בהגשת דוח – עד שנה מתום השנה לגביה הוגש הדוח או תוך שנתיים לאחר תום שנת המס שבה שולם המס ביתר, לפי המאוחר.

החזר ביטוח לאומי, ככל שמגיע, יוחזר למבוטח בסמוך לקליטת הדוח ולהעברת הנתונים למוסד לביטוח לאומי.

 

ליתרת זכות מס הכנסה ו/או ביטוח לאומי תתווסף ריבית שנתית והפרשי הצמדה מתום שנת המס ועד ליום התשלום לנישום ו/או למבוטח.

 

5.3             מועד בקשת ההטבות

 

מי שחייב בהגשת דין וחשבון יבקש את ההטבות במועד הגשת הדוח השנתי (החל מחודש אפריל של השנה העוקבת). מי שפטור מהגשת דין וחשבון יכול להגיש בקשה להחזר מס הכנסה עד שש שנים מתום שנת המס בגינה מבוקש ההחזר.

 

ניתן להגיש לרשות המסים עד ליום 31 בדצמבר 2017 בקשות להחזר מס לגבי השנים משנת 2009 וזאת בגין הפסדי הון לרבות משוק ההון, וכן בין מוסדות כספיים שונים, ניכויים וזיכויים מגיעים אשר לא נלקחו בחשבון בשלב ניכוי מס במקור וכיו"ב.

5.4             תרומות למוסדות מוכרים- זיכוי (רצפה ותקרה)

סכום התרומה למוסד ציבורי מוכר יקנה זיכוי ממס בשיעור 35% ליחיד וזיכוי ממס בשיעור 24% לחבר בני אדם. רצפת סכום התרומה למתן זיכוי: 180 ש"ח בשנה. תקרת סכום התרומה למתן זיכוי: 30% מההכנסה החייבת או 9,184,000 ש"ח בשנה לפי הנמוך, בכפוף לתקרה כוללת.

סכום, העולה על התקרה לזיכוי יזוכה מהמס באותו אופן בשלוש שנות המס הבאות, ובלבד שלא יינתן זיכוי בכל אחת משלוש השנים בסכום העולה על סכום התקרה באותן שנים.

 

5.4.1      התנאים להתרת הזיכוי ממס הכנסה בשל תרומה:

 • זיכוי יינתן בשל תרומה לקרן לאומית או למוסד מוכר על-פי סעיף 46 לפקודה.
 • לא יינתן זיכוי בעד תרומה שניתנה בעדה תמורה (שירות, או, זכות, או, טובין).
 • לא יינתן זיכוי אלא אם הוגשה קבלה מקורית על שם התורם.
 • לא יינתן זיכוי אלא אם התרומה שולמה בשנת המס (ולא בהתחייבות לתשלומים עתידיים).
 • סכום העולה על התקרה לזיכוי שנתרם באותה שנת מס יזוכה מהמס באותו אופן בשלוש שנות המס הבאות בזו אחר זו ובלבד שלא יינתן זיכוי בכל אחת משלוש השנים בסכום העולה על התקרה באותן שנים.
 • תקרה כוללת להטבות מס לתרומות ולמו"פ שקובעת תקרה כוללת של 50% מההכנסה החייבת (לפני הניכוי בשל השתתפות במו"פ), שבגינה יוכל נישום לקבל זיכוי בשל תרומות וניכוי בשל השתתפות במו"פ שמבצע אדם אחר על-פי סעיף 20א לפקודה ועל פי חוק מס הכנסה (הטבות להשקעה בניירות ערך שתמורתם נועדה למחקר מדעי) התשמ"ד-1983.
 • תקרה כוללת להטבות מס לתרומות למשקיע בסרטים ולמחקר ופיתוח שקובעת תקרה כוללת של 45% מההכנסה החייבת (לפני הניכוי בשל השקעה בסרטים ובשל השתתפות במו"פ), שבגינה יוכל נישום לקבל זיכוי בשל תרומות וניכוי בשל השקעה בסרטים ובשל השתתפות במו"פ שמבצע אדם אחר על-פי סעיף 20א לפקודה ועל פי חוק מס הכנסה (הטבות להשקעה בניירות ערך שתמורתם נועדה למחקר מדעי) התשמ"ד-1983.

5.4.2      זיכוי תרומות בתלוש שכר

מעביד (מורשה) יכול להעניק לעובדיו זיכוי בשל תרומות בתנאי שסכום התרומה המירבי לעובד הינו 25,000 ש"ח לשנה.

5.4.3      היבטי מע"מ בעת תרומה

 

גישת רשות המסים השתנתה ובהתקיים תנאים מסוימים לא תהיה התרומה חייבת במע"מ.

ככל שמדובר בתרומת נכס מנכסי העסק אשר מתקבלת תמורה בעדה מהמלכ"ר / המוסד הציבורי העסקה חייבת במע"מ, בין אם מדובר במלאי ובין אם מדובר ברכוש קבוע, וההתייחסות להעברת נכס או מלאי מהעסק תהיה בהתאם למחיר העסקה על-פי המחיר שהיה משתלם בעדה בתנאים רגילים. במקרים של תמורה כאמור העברת התרומה תדווח במסגרת העסקאות, לחליפין, לא תידרש ההוצאה ובהתאם גם מס התשומות.

 

5.5             החזקת יחידה בשותפות חיפושי נפט – ניכוי

 

מחזיק יחידה[35] בשותפות בחיפושי הנפט הנסחרת בבורסה לניירות ערך בישראל, ביום 31 בדצמבר 2017, או בתום יום מחיקת היחידה מהמסחר, ייחשב בעל טובת הנאה כאמור בתקנות הנפט והוא זכאי לניכוי מהכנסתו בגובה ההשקעה ביחידה בשנת המס בין אם הוא רכש את היחידה מהנפקה ובין אם הוא רכש אותה בבורסה.

 

סכום הניכוי יהיה על פי דוח של השותף המנהל ולא יותר מהסכום ששילם הרוכש.

במקביל לניכוי יקטין המשקיע את עלות ההשקעה.

תושב חוץ פטור מרווח הון בעת מכירת יחידת השתתפות בשותפויות נפט.

 

5.6             החזקת יחידה בשותפות להשקעה בסרט בישראל – ניכוי

 

 

מפיק, משקיע, או בעל יחידה בשותפות נסחרת, שהשקיע כספים בשותפות מפיקה שיחידות ההשתתפות בה נסחרות בבורסה ושהשקעתו היא לדעת פקיד השומה ביחס סביר בהתחשב בחלקו בהכנסות השותפות זכאי לניכוי מהכנסתו, בגובה ההשקעה ביחידה בשנת המס.

"סרט" – כהגדרתו בחוק הקולנוע, למעט סרט טלוויזיה.

"סרט ישראלי" – סרט שאושר כסרט ישראלי לפי חוק הקולנוע שאושר על ידי הוועדה או סרט לגביו התחייב מוסד ציבורי מסייע להשתתף בהפקתו, ובלבד שהוצאות הפקת הסרט עלו על 600,000 ש"ח.

"הוצאות הפקת סרט" –  כלל ההוצאות שהוצאו להפקת סרט ישראלי, בין בישראל ובין מחוץ לישראל, למעט הוצאות האסורות בניכוי.

"הוצאות אסורות בניכוי" – הוצאות אסורות בניכוי לפי סעיפים 31 ו 32 לפקודה, הוצאות לרכישת נכס בר פחת, הוצאות לרכישת זכות במקרקעין או באיגוד מקרקעין.

 

סכום הניכוי יהיה על פי דוח של השותף המנהל ולא יעלה על הסכום ששילם הרוכש ועל 15% מסכום הפקת הסרט בישראל יותרו בניכוי בשנת המס בה הוצאו כנגד כל הכנסה. יתרת ההוצאות שלא נוכתה תועבר לשנים הבאות ותותר כנגד כל הכנסה. אלא אם ביקש הנישום לא להתירן כנגד רווח הון, או כנגד ריבית, או דיבידנד, אם שיעור המס עליהם אינו עולה על 20%.

סכום הניכוי יקטין  את עלות ההשקעה בידי המשקיע.

התקנות בתוקף עד לסוף שנת 2018.

5.7             מחקר ופיתוח – ניכוי

 

מימון מחקר ופיתוח על-ידי בעל מפעל, מבצע מחקר, או אדם אחר, עשוי להוות הוצאה מוכרת, בתנאים מסוימים, ובמגבלות מסוימות.

 

 

5.8             תקרה כוללת להטבות מס ולתרומות ולמו"פ

 

תקרה כוללת להטבות מס לתרומות ולמחקר ופיתוח (להלן – מו"פ) שקובעת בגובה של 50% מההכנסה החייבת (לפני הניכוי בשל השתתפות במו"פ) שבגינה יוכל נישום לקבל זיכוי בשל תרומות וניכוי בשל השתתפות במו"פ שמבצע אדם אחר על-פי סעיף 20א ועל פי חוק מס הכנסה (הטבות להשקעה בניירות ערך שתמורתם נועדה למחקר מדעי) התשמ"ד-1983.

תקרה כוללת להטבות מס לתרומות למשקיע בסרטים ולמחקר ופיתוח בגובה 45% מההכנסה החייבת (לפני הניכוי בשל השקעה בסרטים ובשל השתתפות במו"פ) שבגינה יוכל נישום לקבל זיכוי בשל תרומות וניכוי בשל השקעה בסרטים ובשל השתתפות במו"פ שמבצע אדם אחר על-פי סעיף 20א ועל פי חוק מס הכנסה (הטבות להשקעה בניירות ערך שתמורתם נועדה למחקר מדעי) התשמ"ד-1983.

5.9             זיכוי בגין הוצאות החזקתו של קרוב במוסד

אם קרוב מוחזק במוסד מיוחד, הנישום זכאי להפחתת מס בשיעור של 35% מהסכומים שהוא או בן זוגו שילם לאחזקתו בתנאים אלה:

 • הקרוב במוסד המיוחד הינו ילד, בן זוג או הורה משותקים לחלוטין, מרותקים למיטה בתמידות, עיוורים או בלתי שפויים בדעתם או ילד מפגר או אוטיסט.
 • הזיכוי יינתן בשל תשלום סכומים העולים על 12.5% מהכנסתו החייבת של העובד.
 • הכנסות הקרוב המוחזק במוסד המיוחד אינן עולות על 167,000 ש"ח בשנת המס ליחיד ועל 268,000 ש"ח לבני זוג.
 • יש להמציא לפקיד השומה אישור רפואי בטפסים מתאימים, מסמכים המעידים על תשלומים למוסד המיוחד וכל מסמך שיידרש על ידי פקיד השומה בהתאם לנסיבות.
 • הזכות לקבלת הזיכוי האמור לא תחול אם הוא קיבל את שתי נקודות הזיכוי בשל נטול היכולת.

5.10         זיכוי בגין ילד נטול יכולת

נישום זכאי לשתי נקודות זיכוי בגין ילד משותק, עיוור או מפגר (סובל מפיגור שכלי או מפיגור התפתחותי לעומת בני גילו בשל לקות למידה חמורה או בשל מחלה קשה).
בגין ילד הסובל משיתוק, עיוורון, פיגור שכלי או מאוטיזם, יש להמציא לפקיד השומה אישור רפואי על גבי טפסים מתאימים.

בגין ילד הסובל מלקות למידה חמורה של קשב וריכוז ו/או היפר- אקטיביות, בנוסף לטפסים יש להמציא הודעה של ועדת השמה על הפניית הילד למסגרת לחינוך מיוחד וכן אישור ממנהל הגן/בית הספר כי הילד לומד בפועל במסגרת לחינוך מיוחד. בגין ילד הסובל ממחלה קשה הגורמת לו לפיגור התפתחותי לעומת בני גילו, יש להמציא בנוסף לטפסים אישורים לפי דרישות פקיד השומה בהתאם לנסיבות המקרה. מתן ההנחה מותנה בכך שהכנסות נטול היכולת אינן עולות על 167,000 ש"ח בשנת המס ואם יש לו בן זוג שהכנסותיהם אינן עולות על 268,000 ש"ח בשנת המס.

נישום לא יוכל לקבל נקודות הזיכוי בגין ילד נטול יכולת אם הוא נהנה מזיכוי במס בשל הוצאות החזקת אותו ילד במוסד מיוחד.

6           קופת גמל וביטוח חיים

6.1             כללי

6.1.1      הגדרות

 

עמית יחיד – יחיד שאיננו עמית מוטב, אשר נולד לפני שנת 1961, או, שהיתה לו בשנת המס הכנסת עבודה שבגינה הוא זכאי לקיצבה על פי דין או חוזה.

עמית מוטב – יחיד שבשל הכנסתו הופקדו כספים לקופת גמל לקיצבה בסכום שלא פחת מ- 16% מהשכר הממוצע במשק, שהם 18,170 ש"ח בשנה (16%*12*9,464). השכר הממוצע בחודש ינואר 2017 הינו 9,464 ש"ח.

הכנסה לעמית עצמאי – סך כל הכנסתו החייבת של היחיד לפני הניכוי בשל הפקדה לקופת גמל ובשל תשלומי ביטוח לאומי, עד לסכום של 104,400 ש"ח לשנה (8,700 ש"ח לחודש), בניכוי הכנסתו המבוטחת;

הכנסה מבוטחת – הכנסת עבודה, בשלה שילם מעביד בעד עובדו סכומים לקופת גמל לתגמולים או לקופת גמל לקיצבה וכן הכנסת עבודה שבשלה זכאי העובד לקצבה על פי דין או חוזה.

 

החל משנת 2017 צומצמו הטבות המס להפקדות מעביד לקופות גמל[36] ותקרת הסכום להפרשת מעביד לקופת גמל לקצבה הפטורה ממס בעת ההפרשה מעל פעמיים וחצי השכר הממוצע (23,660 ש"ח בחודש, 283,920 ש"ח בשנה) חייבת במס במשק לעומת ארבע פעמים השכר הממוצע במשק עד שנת 2015.

 

הכנסה נוספת – הסכום הנמוך מבין אלה:

 • סך כל הכנסתו של היחיד לפני הניכוי בשל הפקדה לקופת גמל ובשל תשלומי ביטוח לאומי, כמפורט להלן, לפי העניין:
  • לגבי יחיד שאין לו הכנסה מבוטחת -סכום של עד לסכום של 104,400 ש"ח לשנה;
  • לגבי יחיד שיש לו הכנסה מבוטחת סכום של עד לסכום של 283,920 ש"ח לשנה בניכוי הכנסתו המבוטחת או סכום של 104,400 ש"ח, לפי הגבוה;

קופת גמל שאינה משלמת לקצבה – קופת גמל שניתן למשוך ממנה כספי פיצויים ושניתן להעבירם לקופת גמל משלמת לקצבה (קופת גמל הונית לשעבר).

קופת גמל משלמת לקצבה – קופת גמל שנועדה לשלם קצבה (סכום חודשי קצוב). לאורך תקופת חיי העמית.

החל משנת 2008 תשואות שיצברו בקופת הגמל יהיו חלק בלתי נפרד מהקצבה המשתלמת.

החל משנת 2011 לא מותרת הפקדה לקופה מרכזית לפיצויים.

החל משנת 2017 נקבע כי תקרת הפקדה שאינה חייבת למרכיב הפיצויים בקופת גמל הוא 32,000 ש"ח לשנה (2,667 ש"ח לחודש) או משכורת חודשית מבוטחת לפי הנמוך שבהם למעט לגבי מי שהפקיד לקרן ותיקה.

 

ביטוח חיים – ביטוח מפני הסיכון למקרה מוות של המבוטח, בלא מרכיב הסיכון שאינו כולל תשלומי פנסיה לשאירים.

ביטוח קצבת שאירים – ביטוח מפני הסיכון למקרה מוות של המבוטח, בלא מרכיב הסיכון הכולל תשלומי פנסיה לשאירים.

קרן השתלמות – קופת גמל שנועדה לחסכון למטרת השתלמות ולכל מטרה

6.1.2      זיכוי לעמית מוטב

לעמית מוטב יינתן זיכוי בשיעור 25% מההפקדות לביטוח חיים שלו ושל ילדו ולקופת גמל לטובתו או לטובת ילדו או לשם שמירת זכויות הפנסיה של ילדו, או, 35% מההפקדות לקצבה לשמירת זכות הפנסיה שלו או של בן זוגו, או לביטוח קצבת שאירים מוגבל בתקרה.

 

תקרת זיכוי בשיעור 7% מהכנסתו המזכה שהיא הכנסת עבודה מבוטחת עד תקרה של 104,400 ש"ח בשנת 2017 ובלבד שהסכום הכולל בשלו יינתן זיכוי בעד סכומים ששולמו לביטוח קצבת שאירים לא יעלה על 1.5% מהכנסתו המזכה של היחיד, ושהסכום הכולל בשלו יינתן זיכוי בעד סכומים ששולמו לביטוח חיים לביטוח קצבת שאירים בשל הכנסה שאינה מעבודה לא יעלה על 5% מהכנסתו המזכה של היחיד.

תקרת זיכוי מהכנסה מזכה שאינה הכנסת עבודה או אם אין בידו הכנסה מבוטחת 5% מהכנסה עד 206,400 ש"ח בשנת 2017.

החיסכון המזערי ללא הגבלה של 5% מההכנסה – 2,016 ש"ח לשנה.

דוגמא:

הפקדה בסך 7,224 ש"ח לקופת גמל לקצבה תקנה זיכוי בשיעור 35%, בסך 2,528 ש"ח לשנה, 210 ש"ח לחודש. הפקדה של סכום זהה לביטוח חיים תקנה זיכוי בשיעור 25%, בסך 1,806 ש"ח לשנה, 150 ש"ח לחודש.

הפקדה בסך 10,320 ש"ח לקופת גמל לקצבה תקנה זיכוי ממס בשיעור 35% שהם 3,612 ש"ח לשנה, 301 ש"ח לחודש. הפקדה של סכום זהה לביטוח חיים תקנה זיכוי בשיעור 25% בסך 2,580 ש"ח לשנה, 215 ש"ח לחודש. ובלבד שהסכום הכולל בשלו יינתן זיכוי בעד סכומים ששולמו לביטוח קצבת שאירים שלא יעלה על 1.5% מהכנסתו המזכה של היחיד.

6.1.3      ניכוי לעמית מוטב

 

עמית מוטב זכאי לנכות מהכנסתו החייבת סכומים ששילמו הוא או בן זוגו או לטובת ילדו בשיעור 11% מההכנסה לעמית עצמאי בשל סכומים ששולמו לקופת גמל, עד לתקרה של 208,800 ש"ח בשנה, הפקדה בסך  22,968 ש"ח.

ההטבה המקסימלית 16% שהם 33,408 ש"ח.

6.1.4      הטבות למי שאינו עמית מוטב

 

החיסכון המזערי ללא הגבלה של 5% מההכנסה – 2,016 ש"ח.

למי שאינו עמית מוטב יינתן זיכוי בשיעור 25% מההפקדות לביטוח חיים ותגמולים או 35% מההפקדות לקצבה לשמירת זכות הפנסיה שלו או של בן זוגו, או לביטוח קצבת שאירים מוגבל בתקרה.

תקרת הכנסת עבודה של 104,400 ש"ח בשנת 2017 מגבלת זיכוי – 7% 7,308 ש"ח, ניכוי  5% – 5,220 ש"ח, הפקדה בסך 12,528 ש"ח.

תקרת הכנסה שאינה הכנסת עבודה של 146,400 ש"ח בשנת 2017 (12,200 ש"ח לחודש). זיכוי – 7% 10,248 ש"ח, ניכוי 5% – 7,320 ש"ח הפקדה בסך 17,568 ש"ח. ואם שילם בעד קצבה בלבד והסכום ששילם עולה על 12% מהכנסתו יותר לו בשל החלק העולה על 12%, ניכוי נוסף עד 4% מאותה הכנסה.

עמית יחיד זכאי לניכוי מהכנסתו הנוספת אך לא יותר מ- 21,750 ש"ח לחודש (261,000 ש"ח בשנה) בניכוי הכנסה מבוטחת עד תקרה של 8,700 ש"ח בחודש.

6.1.5      הפקדה לקופת גמל ליחיד בעל שליטה[37] בחברה

סכום ההפרשה לקופת גמל המוכר כהוצאה בחברה 6% ממשכורתו הקובעת אך לא יותר מ- 12,230 ש"ח בשנה[38].

6.1.6      קרן השתלמות

6.1.6.1            בעל הכנסה מעסק או משלח יד וחבר קיבוץ[39] – ניכוי

 

התשלום המקסימאלי שיוכר כהוצאה הינו 4.5% מהכנסתו החייבת השנתית של היחיד עד לתקרת הכנסה חייבת של 261,000 ש"ח. על מנת ליהנות מניכוי מקסימאלי יש להפקיד סכום הפקדה של 18,270 ש"ח (7%) המקנה ניכוי מקסימאלי של 11,745 ש"ח בשנה (4.5%), כאשר מכל סכום שיפקיד יופחת שיעור של 2.5% מהכנסתו הקובעת.

6.1.6.2            דוגמה לניכוי בשל הפקדה לקרן השתלמות לעצמאים וחברי קיבוץ

הכנסה חייבת לשנה שיעור ההפקדה הפקדה לקרן השתלמות לעצמאים שיעור הניכוי ניכוי מס שולי הטבת מס
50,000 7% 3,500 4.50% 2,250 0
100,000 7% 7,000 4.50% 4,500 14% 630
150,000 7% 10,500 4.50% 6,750 21% 1,418
200,000 7% 14,000 4.50% 9,000 31% 2,790
250,000 7% 17,500 4.50% 11,250 34% 3,825
300,000 7% 18,270 4.50% 11,745 34% 3,993

 

6.1.6.3            הפקדה לקרן השתלמות לשכיר

 

לא יראו כהכנסה בידי העובד סכומים המופקדים על ידי המעביד עד לשיעור של 7.5% מהשכר (לגבי עובדי הוראה עד לשיעור 8.4%), בגבולות תקרה של הכנסה שנתית בסך 188,544 ש"ח (שכר חודשי בסך 15,712 ש"ח), וההוצאה תוכר בידי מעבידו.

הפקדות מעבר לתקרה הן בגדר טובת הנאה אשר תיזקף להכנסתו החייבת במס ובביטוח לאומי של העובד.

6.1.6.4            ההפקדה לקרן השתלמות לשכיר בעל שליטה[40]  בחברה

התשלום המקסימאלי שיוכר כהוצאה לחברה הינו 4.5% ממשכורתו של היחיד עד לתקרה של 188,544 ש"ח בשנה. סכום הפקדה מרבי בשנה של 11,312 ש"ח (6%) על ידי היחיד והחברה המקנה ניכוי מקסימאלי בחברה של 8,484 ש"ח בשנה (4.5%), במקביל לאי חיובו במס של שכיר בעל שליטה ולניכוי ממשכורתו של 2,828 ש"ח (1.5%).

הפקדה לקרן השתלמות מעבר לתקרה היא טובת הנאה החייבת במס ובביטוח לאומי בידי בעל השליטה ואינה מותרת כהוצאה בחברה.

6.1.6.5            אי חיוב במס על ריבית על הפקדות בקרן השתלמות

ריבית ורווחים שנצברו בקרן השתלמות על ההפקדות בקרן השתלמות יהיו פטורים ממס בעת משיכה כדין. התקרה לסכום בגינו הריבית פטורה הינה לכל אחת מההפקדות, לאמור, הריבית על הסכום שהופקד כשכיר בעל שליטה, בסך 18,544 ש"ח, ועל הסכום שהופקד כעצמאי בסך 18,480 ש"ח.

6.1.6.6            קרן השתלמות – משיכת כספים

משיכת כספים מקרן השתלמות במגבלות כאמור תתאפשר בפטור ממס כל שלוש שנים למטרת השתלמות וכל שש שנים לכל מטרה שהיא ללא חיוב במס, גם הרווחים שנצברו על הסכומים האמורים יהיו פטורים ממס. משיכה שלא כדין תתחייב במס בשיעור הגבוה מבין 35% לבין שיעור המס השולי החל על הכנסת היחיד/ה בדרך של ניכוי מס במקור.

משיכת כספים מקרן השתלמות לאחר פטירה חס וחלילה פטורה ממס.

6.1.7      ניכוי בשל תשלום לביטוח מפני אובדן כושר עבודה

 

ניכוי ממס בשל הוצאה לרכישת ביטוח מפני אובדן כושר עבודה (להלן "א.כ.ע") יינתן מכל הכנסה בשיעור של עד 3.5% מההכנסה החייבת מעסק, משלח יד, או משכר עבודה (למעט שווי של שימוש ברכב שהועמד לרשותו של עובד). נקבע כי מדובר בביטוח מועדף.

"ביטוח מועדף" – ביטוח מפני א.כ.ע., ואם נרכש הביטוח בטרם מלאו למבוטח 60 שנים התקיימו לגבי הביטוח גם שני אלה:

 • תקופת הביטוח, למעט ביטוח קבוצתי נמשכת עד שימלאו למבוטח 60 שנים לפחות.
 • אם יקרה מקרה הביטוח בטרם ימלאו למבוטח 60 שנים, ישתלמו הכספים על פי הביטוח ממועד קרות הביטוח ועד תום תקופת אובדן כושר עבודתו או, עד שימלאו למבוטח 60 שנים לפחות, לפי המוקדם.

כאשר מדובר בשכיר שהמעביד שילם בעבורו לקופת גמל, יינתן ניכוי עד 3.5%. בשל הפקדה לקופת גמל בשיעור העולה על 4% יופחת השיעור האמור (שיעור ההפרשה יחד עם תגמולי המעסיק לא תעלה על 7.5%).

הניכוי מגיע  לכל אחד מבני הזוג.

תקרת ההכנסה לעניין זה –283,920 ש"ח (ניכוי מקסימאלי 9,937 ש"ח לשנה, 828 ש"ח לחודש).

6.2             משיכה מפוליסה לא.כ.ע

משיכת כספים עקב מקרה ביטוח מפוליסה לאובדן כושר עבודה חייבת במס כהכנסה מיגיעה אישית.

6.3             משיכת כספים שלא כדין

משיכת כספים שלא כדין תתחייב במס הכנסה בשיעור 35%, בדרך של ניכוי מס במקור.

6.4             משיכה מקופת גמל משלמת לקצבה

משיכה בידי עמית בקופת גמל שאינה קרן ותיקה או בידי עובד של עמית-מעביד, של כספים מקופת גמל משלמת לקצבה, בדרך של היוון חלק מהקצבה לסכום חד-פעמי תיעשה –

(1) לגבי עמית – בהתאם לשיטת ההיוון שנקבעה בתקנון הקופה, ובלבד שסכום הקצבה שלו יהיה זכאי העמית לאחר ההיוון לא יפחת מסכום הקצבה המזערי; ואם סכום הקצבה שלו יהיה זכאי העמית לאחר ההיוון שווה לסכום הקצבה המזערי או אם סכום הקצבה שלו זכאי העמית אינו עולה על סכום הקצבה המזערי – בהתאם לשיטת ההיוון שנקבעה בתקנון הקופה, לפי שיעור מהקצבה שלה הוא זכאי מהקופה שלא יעלה על 25% ולתקופה שלא תעלה על חמש שנים; משולמת לעמית פנסיה תקציבית או קצבה מקופה אחרת, יובא בחשבון גם סכום הקצבה או הפנסיה התקציבית כאמור, לצורך חישוב סכום הקצבה שלו יהיה זכאי העמית לאחר ההיוון;

(2) לגבי עובד של עמית-מעביד – בהתאם לשיטת ההיוון שנקבעה בתקנון הקופה;

סכום "קצבה מזערי"– 4,418 ש"ח.

6.5             משיכה מקופת גמל לא משלמת לקצבה – קופה לחסכון

משיכה מקופת גמל לא משלמת לקצבה בידי עמית תיעשה רק באמצעות העברתם לקופת גמל משלמת לקצבה למעט לגבי סכומים שהופקדו לפני שנת 2008.

משיכה של כספים ממרכיב הפיצויים, מחשבון חדש וכן על משיכה בידי עמית שמתקיימים בו כל אלה: הוא הגיע לגיל פרישה[41], סך הכספים בחשבונותיו בקופת הגמל שממנה נמשכים הכספים, בקופת גמל לא משלמת אחרת ובקופת גמל משלמת שאינה קרן ותיקה, אינו עולה על סכום הצבירה המזערי; לא משולמת לו קצבה מקופת גמל משלמת שאינה קרן ותיקה, ואם משולמת לו קצבה כאמור סך הקצבאות המשולמות לו מהקופה האמורה, ומקופות משלמות אחרות בתוספת פנסיה תקציבית, עולה על סכום הקצבה המזערי;

סכום "קצבה מזערי"– 4,418 ש"ח.

6.6             משיכה מקופת גמל מרכזית

משיכה של כספים מקופת גמל מרכזית לקצבה, שאינה במישרין בידי עובד של עמית-מעביד או בידי עמית-מעביד, תיעשה רק באמצעות העברתם לאחד מאלה: קופת גמל אחרת שהיא קופת גמל מרכזית לקצבה; המדינה, בהתאם להסכם שנחתם בין העמית-המעביד לבין המדינה; העברה בידי עמית, של כספים שהופקדו לחשבונו בקופת הגמל;

6.7             משיכה מקופת גמל אישית

משיכה בידי מעביד של עמית-שכיר, של כספים שהפקיד בקופת גמל אישית לפיצויים או במרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה, בכפוף להוראות סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים ולהוראות לפי סעיף 14 לחוק האמור החלות עליו.

 

7          ניכויים

הוצאות בשנת המס 2017 שהוצאו בייצור הכנסה יותרו בתנאי שלא הוגבלו בסכום או שהותנו בתשלומם לאחר. נזכירכם כי בכדי לזכות בהטבות ולהבטיח התרת הוצאות, מומלץ בחלק מהמקרים לבצע תשלומים עד ליום 31 בדצמבר 2017.

7.1             תשלומי שכר ומענקים

 

יותרו בניכוי תשלומי שכר ומענקים שישולמו בגין שנת 2017 עד ליום 31 במרץ 2018.

7.2             היטל על העסקת עובדים זרים[42]

ענף היטל
חקלאות 10%
תעשייה ובניין 15%
מסעדות אתניות 15%
כללי 20%

7.3             הכללים למתן נקודות זיכוי לעובדים זרים

התקנות[43] קובעות מתן חצי נקודת זיכוי לאישה עובדת זרה חוקית (בכל תחום) ומתן שתי נקודות זיכוי ורבע, בשל נסיעות ובשל תושבות, לעובד זר חוקי בתחום הסיעוד[44].

עובד זר חוקי הינו תושב חוץ ששהייתו בישראל או באזור והעסקתו בישראל או באזור מותרות על פי דין  והוא אינו "מומחה חוץ" או "מרצה אורח", והוא בעל אשרת ב/1 (עובד זמני) לפי תקנה 5(א) לתקנות הכניסה לישראל התשל"ד-1974.

עובד זר חוקי בתחום הסיעוד הינו עובד זר חוקי בעל היתר לעסוק בתחום הסיעוד שהוארכה שהותו בישראל לפי סעיף 3 א (ב) לחוק הכניסה בישראל.

בוטלו[45] כללי מס הכנסה (נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי) התשס"ז 2007 אשר קבעו מתן נקודות זיכוי בשל תושבות, נסיעות, וכן לאישה ליחיד תושב חוץ ששהייתו בישראל או באזור והעסקתו בישראל או באזור מותרות על פי דין  והוא אינו "מומחה חוץ" או "מרצה אורח" בלא התניה באשרת העבודה ו/או בענף בו מועסק.

7.4             אי התרת ניכוי הוצאות שכר לעובדים זרים המועסקים שלא כדין

 

במסגרת יישום מדיניות הממשלה להפחתת כמות העובדים הזרים המועסקים בישראל ולמיגור תופעת העסקה שלא כדין, בהתאם לעמדת רשות המסים לא יותרו בניכוי הוצאות שכר בגין העסקת עובדים זרים שלא כדין. בהתאם להנחיית רשות המסים ידרשו מנישומים הצגת אישורים מתאימים על העסקה כדין.

נפנה את תשומת הלב לבג"צ 6312/10 כי לא תתבצע אכיפה כלפי מעסיקיהם של מי שהגישו בקשה כאמור בטרם יסתיים הליך הטיפול בהפעלת מרכז השהייה למסתננים.

נפנה את תשומת הלב לאמור בפסק דין בבית המשפט המחוזי בעניין "כלי-ניקה" לגבי מתן זכות לעבוד ולהשתכר בכבוד לעובד זר כל עוד לא נאכפת שהייתם שלא כדין של העובדים הזרים.

7.5             פיקדון למסתננים

בהתאם לחוק למניעת הסתננות ולהבטחת יציאתם של מסתננים מישראל, התשע"ה – 2014,
מעסיק של עובד זר שהוא מסתנן יפקיד בעדו פיקדון מידי חודש בחודשו בסכום השווה ל 36% משכר עבודתו של המסתנן בעד החודש שבעדו משולם הפיקדון, במועד הקבוע שבו על המעסיק לשלם את שכרו של המסתנן.

בחודש שבו חל מועד עזיבתו של העובד הזר שהוא מסתנן את ישראל שלא לצורך יציאה זמנית ממנה, ישלם המעסיק את יתרת סכום הפיקדון בעד תקופת העסקתו של העובד הזר עד למועד האמור, חמישה ימים לפחות לפני מועד זה, והכול ככל שהוא יודע על מועד העזיבה כאמור.

חלק הפיקדון השווה ל– 16% משכר עבודתו כאמור ישולם בידי מעסיק
וחלק הפיקדון השווה ל– 20% משכר עבודתו ינוכה בידי המעסיק משכר עבודתו של המסתנן בעד אותו חודש וזאת לאחר שנוכה מס במקור ממשכורתו.

ניכוי חלק העובד יהיה לאחר ניכוי המס במקור כלומר קודם כל מנוכה מס במקור משכר העובד ברוטו.
כספי הפיקדון יופקדו לחשבון ייעודי אשר יפתח למסתנן בגוף המנהל את כספי הפיקדון.
למפקיד תשלח הודעה במייל על ההפקדה לפיקדון.

המעסיק ימסור העתק של ההודעה על ההפקדה לפיקדון לעובד זר שהוא מסתנן.

כספי הפיקדון יעמדו לרשות העובד הזר שהוא מסתנן רק לאחר מילוי בקשה לשחרור כספי הפיקדון, אשר תוגש לפחות 10 ימים לפני יציאת העובד לצמיתות מהארץ.

תשלום הפיקדון יבוצע בעת יציאת העובד הזר / מסתנן בעמדת בנק המזרחי–טפחות לאחר הבידוק בשדה התעופה בן גוריון.

 

7.6             הוצאות שהייה למומחה חוץ לעיתונאי ולספורטאי זר ולמרצה אורח

ההוצאה תקרה
משכורת למומחה חוץ 13,200 ש"ח לחודש
הוצאות דיור יותרו במלואן
הוצאות שהייה למומחה חוץ לעיתונאים  ולספורטאים זרים הנמוך מבין מחצית השכר היומי, או, 320 ש"ח ליממה.
הוצאות טיסה יותרו במלואן


7.7             ניכוי בעד תשלום דמי ביטוח לאומי

יחיד שבשנת המס שילם דמי ביטוח בשל הכנסה שאינה הכנסת עבודה זכאי לניכוי בשיעור 52% מהתשלומים לביטוח לאומי שיבוצעו לפני תום שנת המס ובלבד שהניכוי לא יעלה על הכנסתו החייבת שלפני הניכוי.

7.8             לינה באזור פיתוח

ניכוי בשל לינה או שכירת דירה באזור פיתוח לא תעלה על 1,770 ש"ח לחודש. משך הניכוי לא יעלה על שלוש שנים מיום שהחל הנישום לעבוד דרך קבע בשטח פיתוח.

 

7.9             כיבודים

יותרו בניכוי 80% מהוצאות שהוצאו לכיבוד קל במקום העיסוק של הנישום; לענין זה, כיבוד קל שתייה קרה או חמה עוגיות וכיוצא באלה.

7.10         מתנות

יותרו בניכוי מתנות שנתן נישום בגין קשר עסקי לרבות מתנות לעובד לרגל אירוע אישי, ובלבד שסכום הניכוי לא יעלה על 210 ש"ח לשנה לאדם[46] ובלבד שנרשמו פרטי זיהוי המקבל, מקום נתינת המתנה וקבלות לאימות ההוצאה.

7.11         ביגוד

יותרו בניכוי 80% מהוצאות שהוצאו לרכישת ביגוד עבורו או עבור העובדים, ואולם אם לא ניתן להשתמש בביגוד שלא לצרכי עבודה תוכר ההוצאה במלואה.

ביגוד- בגדים לרבות נעליים, אשר ניתן לזהות בהם, באופן בולט, השתייכות לעסקו של הנישום, או, אם חובה ללבוש אותם על-פי דין.

7.12         טלפון מהבית

יותרו שיחות טלפון הנעשות ממקום המגורים של בעל העסק, או, בעל שליטה בחברה.

80% מההוצאה אם ההוצאה אינה עולה על 23,600 ש"ח.

ההוצאה בניכוי 4,700 ש"ח אם ההוצאה עולה על 23,600 ש"ח.

7.13         טלפון נייד

בהתאם לתקנות לא יותרו בניכוי, או, יזקפו כשווי, הנמוך מבין מחצית מההוצאה, או סכום בסך 105 ש"ח לחודש (1,260 ש"ח בשנה).

7.14         ניכוי במקור מהכנסה חייבת של תושב חוץ – תנאי להתרת הוצאה

הכנסה חייבת של תושב חוץ, תותר בניכוי כהוצאה רק אם שולמה בשנת המס או שהמס עליה נוכה והועבר לפקיד השומה לא יאוחר משלושה חודשים לאחר תום שנת המס, או שנת המס המיוחדת. החובה לנכות מס במקור מהכנסתו החייבת של תושב חוץ הינה על המשלם, לרבות על מוסד כספי.

7.15         חובות אבודים

ניכוי חוב אבוד ניתן לניכוי אף אם זמן פירעונו קודם לשנת המס הנוכחית. על הנישום חלה חובה להוכיח כי סיכויי הגביה אפסו, ולהציג ראיות על הליכי גביה שננקטו, או, כי החייב הוכרז פושט רגל, או, לגבי חברה נמצאת בהליך של פירוק. ניתן לדרוש מע"מ עסקאות ששולם בגין  חוב שלא שולם רק בהתקיים התנאים הבאים:

 • הוצאה הודעת זיכוי ונמסרה לחייב בהתאם להוראות ניהול ספרים.
 • חלפו שישה חודשים וטרם חלפו שלוש שנים מיום שבוצעה עסקה.
 • ניתנה הודעה למנהל מע"מ ובה פורטו פרטי העסקה שבשלה נוצר החוב, פעולות והליכים שנקט העוסק לגביית החוב, עובדות אחרות שבשלהן הפך החוב לאבוד, הדוחות התקופתיים שבהם נכללות החשבוניות המתייחסות להודעת הזיכוי.

7.16         אי התרת חיוב ריבית והפרשי הצמדה בשל חוב למוסדות

נישום מחויב בהפרשי הצמדה ובריבית בגין החוב למס הכנסה ולביטוח לאומי וזאת מתום שנת המס לגביה הוא חייב במס. ריבית והפרשי הצמדה כאמור אינם מותרים בניכוי.


7.17         הוצאות בשל נסיעה לחוץ לארץ

ההוצאה ההוצאה/
תקופת הנסיעה
מרבית העולם

 

מדינות אחרות[47] – תוספת של 25%
כרטיסי טיסה מחלקת תיירים מותרות מלוא ההוצאות
ראשונה או  עסקים מותרות מלוא ההוצאות עד למחיר כרטיס במחלקת עסקים באותה הטיסה
הוצאות

לינה

נסיעה שכללה עד וכולל 90 לינות
7 הלינות הראשונות מותרות ההוצאות עד 267$ ליממה מותרות ההוצאות עד 334$ ליממה
מהלילה ה-  8             עד הלילה ה- 90 הוצאה עד 117$ ללינה תותר במלואה מעל 117$ ללינה 75% יוכרו אך לא פחות מ117$ ולא יותר מ-200$ עד 146$ ללינה  יותרו במלואן מעל 146$ ללינה 75%  יוכרו אך לא פחות מ-144$ ולא יותר מ-250$
נסיעה שכללה יותר מ-90 לינות
כל הלילות ההוצאה עד 117$ ללינה ההוצאות עד 146$ ללינה
הוצאות

אחרות

אם נדרשו הוצאות    לינה עד 75$ לכל יום שהייה עד 100$ לכל יום שהייה
אם לא נדרשו הוצאות לינה עד 125$ לכל יום שהייה עד 156$ לכל יום שהייה
שכירות רכב הוצאות שכירות בפועל עד 59$ ליום
חינוך בחו"ל[48] עד 669$ לילד בחודש


8          לקראת הגשת דוח שנתי

 

בעת הכנת דוח מס משוער מומלץ לבחון האם אופן ההתאגדות מתאים וראוי לפעילות העסקית המתוכננת, לבחון כדאיות חלוקת דיבידנד ובחינת אפשרות למימוש הפסדים[49], קיזוזם וכיו"ב וכן להשלים את החובות לרשויות. יחידים מסוימים חייבים בהגשת דוח מקוון וכן בתוספות לדוח. תשומת הלב לתיקון תקנות הפטור[50] בהן נוספה חובת הגשת דוח למי שחייב במס יסף (הכנסה חייבת מעל כ- 640 אלפי ש"ח בשנת המס) ולמי שמחזור מכירותיו מניירות ערך בשנת המס עולה על כ- 811 אלפי ש"ח בשנת המס.

 

הדוח השנתי הוא על כלל הכנסות בני הזוג, לרבות לגבי הכנסות חייבות במס מוגבל, ולגבי הכנסות פטורות ממס, ועל כלל ההוצאות בשנת המס, וכן על התשלומים שבגינם הנישום זכאי להטבות. לדוח יצורפו מסמכים מבססים מקוריים אשר צפוי כי יתקבלו במהלך חודש מרץ 2018.

 

כחלק מהמאבק בהון השחור, הורחב מעגל החייבים בדיווח לרשות המסים בתיקון 223, החל מדוחות לשנת 2017 ואילך.

 

 1. חובת דיווח בשנת המס ובשנה שאחריה על יחיד שהעביר לחו"ל סכום כולל של מעל חצי מיליון ש"ח במהלך 12 חודשים.

 

 1. תושב ישראל ששהה בישראל 183 ימים או יותר בשנת המס, או ששהה בישראל 30 ימים או יותר בשנת המס ו-425 ימים או יותר בשנת המס ובשנתיים שקדמו לה  וטוען שאינו תושב ישראל – חובה עליו להגיש דוח המפרט את העובדות שעליהן מבוססת טענתו, אליו יצרף המסמכים התומכים בטענתו.

החובה האמורה לא חלה על בן זוגו וילדיו של יחיד כאמור, על עובד זר ועל יחיד שקבע שר האוצר שאינו חייב בדיווח.

 

 1. חובת דיווח של כל נהנה תושב ישראל שמלאו לו 25 שנים, בדבר היותו נהנה, בנאמנות ששווי נכסיה בסוף שנת המס אינו פחות מחצי מיליון ש"ח אלא אם כן אותו נהנה לא ידע שהוא נהנה. לענין זה נכסי הנאמנות – לרבות מזומן, פיקדונות, ניירות ערך ונכסי מקרקעין בישראל או מחוץ לישראל.

 

8.1             דיווח אחיד לעסקים

כידוע, הונהג בישראל דיווח אחיד מקוון ולפיכך בעל הכנסה מעסק, ידווח בנוסח אחיד למס הכנסה על רכיבי הנכסים, ההתחייבויות וההון ועל רכיבי ההכנסות והוצאות (טופס 6111) בנוסף להצגתם בדוחות הכספיים. הדיווח האחיד מאפשר השוואתיות בין נישומים בחתכים רבים ולא רק בחתך רוחבי מוגבל כפי שהתאפשר עד כה. הדיווח האחיד מהווה חלק ממדיניות רשות המסים להבטחת תשלום מס אמת. הדיווח האחיד לא חל על חקלאים, חברות ביטוח, בנקים ונישומים נוספים.

8.2             אפשרות דיווח לפי בסיס מזומן

 

בפקודה הוראות כלליות לאופן הדיווח על הכנסות, לאופן מיסוי הכנסות קבלנים, לגבי הכנסות משכירות ועוד. כללי חשבונאות מקובלים מאפשרים לבצע דיווח חשבונאי על בסיס מזומן או על בסיס מצטבר או דיווח לפי בסיס מעורב, שהוא בסיס מזומן, בו נרשם רכוש קבוע, או חייבים וזכאים במקרים חריגים.

 

בדיווח לפי בסיס מזומן יוכרו הכנסות רק בעת קבלת תקבולים (לא יהיו נכסים כדוגמת חייבים, הכנסות לקבל מראש, או הוצאת מראש) ויוכרו הוצאות בעת תשלומן (לא יהיו התחייבויות כדוגמת זכאים, הוצאות לשלם, או הכנסות נדחות), ללא קשר לתקופה בה נתקבלו טובות הנאה מהתשלום.

בהתאם להנחיית רשות המסים בהיעדר מלאי יתאפשר לנותני שירותים ולאחרים לדווח לפי בסיס מזומן.

8.3             חישוב מאוחד לבני זוג נשואים

בני זוג נשואים החיים ומנהלים משק בית משותף זה עם זו הינם יחידה אחת, הכלל[51] הוא כי יחול חישוב מס מאוחד לשני בני זוג, יצרפו את הכנסות בן/ת הזוג להכנסות בן/ת הזוג הרשום/ה[52] ויראו את הכנסותיהם והכנסות של ילדו שטרם מלאו לו 18 שנים הופקו על ידי בן הזוג הרשום, לרבות, אלא אם[53], מקור ההכנסה בנכס שהתקבל בירושה, או, בנכס שהיה בבעלותו שנה לפני נישואיו, או, שמקורו בפיצויים, או, בכספי ביטוח שהתקבלו בשל פגיעות גוף שלגביהם יערך חישוב מס נפרד.

החריג לכלל קובע[54] כי תינתן זכות לחישוב מס נפרד לכל אחד מבני הזוג לגבי הכנסה מעסק, משלח יד או מעבודה וכן לגבי הכנסה מיגיעה אישית דוגמת קצבאות המשולמות מהמעסיק מקופות גמל, וקצבה חייבת במס המשתלמת מאת המוסד לביטוח הלאומי. בפסיקה אף נקבע פיצול במקרקעין בין בני זוג נשואים.

התרת חישוב מס נפרד לכל אחד מבני הזוג תאפשר ניצול מדרגות מס נמוכות חלף הוספת הכנסת הבן הזוג השני למדרגת המס הגבוהה אצל בן הזוג הראשון (50%).

יתאפשר חישוב נפרד לבני זוג שיש להם מקור הכנסה משותף בהתקיים כל התנאים שיפורטו להלן[55]:

 • יגיעתו האישית של כל אחד מבני הזוג נדרשת לייצור ההכנסה ממקור ההכנסה המשותף;
 • כל אחד מבני הזוג מקבל הכנסה התואמת את תרומתו לייצור ההכנסה ממקור ההכנסה המשותף ועומדת ביחס ישיר לתרומתו לייצור ההכנסה כאמור;
 • אם ההכנסה מופקת בבית המגורים של בני הזוג – בית המגורים משמש, דרך קבע, את מקור ההכנסה המשותף ומרבית פעילות מקור ההכנסה האמור נעשית בבית המגורים;

 

8.4             הצהרה על נאמנות ודיווח

נאמנויות מסוימות חייבות בדיווח על נאמנות ופרטיה, על חלוקות ו/או על ייחוס הכנסות לנהנה וליוצר.

8.5             דיווח על החזקת חבר בני אדם בחו"ל

במסגרת הדוח השנתי יש לדווח בטופס על זכויות בחבר בני אדם תושב חוץ שאינו נסחר ועל שליטה בחבר בני אדם נסחר בחו"ל.

8.6             פנייה בבקשה להחלטת מיסוי

ניתן לפנות לרשות המיסים בבקשה להחלטת מיסוי

8.7             דיווח על מחירי העברה בעסקה בינלאומית

סעיף 85א לפקודה קובע כי עסקה בינלאומית שמתקיימים בין הצדדים לה יחסים מיוחדים, תדווח בהתאם לתנאי שוק. פקיד השומה רשאי לדרוש מהצדדים לעסקה להציג בפניו חקר שוק אשר יוגש תוך 60 ימים מבקשתו של פקיד השומה.

 

בנספח לדוח השנתי (בטופס 1385) יש להצהיר כי העסקה נערכה בהתאם לתנאי שוק. הטופס יוגש לגבי כל חוזה (עסקה), יש לפרט בו בקצרה את העסקה, פרטי הצד הקשור (לרבות מקום מושבו) וכן את מחיר העסקה שנקבע בין הצדדים, למעט אם העסקה אושרה כעסקה בין לאומית חד פעמית והיא תדווח כאילו המחיר או התנאים נקבעו בין צדדים שאין בהם יחסים מיוחדים. צד לעסקה בינלאומית יכול לפנות בבקשה לאישור מקדמי של תנאי העסקה, או של סדרת עסקאות דומות.

8.8             דיווח פעולה שהיא תכנון מס חייב בדיווח

פעולות מסוימות הן תכנון מס חייב בדיווח לעניין מס הכנסה, מיסוי מקרקעין, מס ערך מוסף וידווחו על כך הן במסגרת הדיווח השוטף והן במסגרת הדוח השנתי. אי דיווח כאמור מהווה עבירה פלילית.

8.8.1      מס הכנסה

 • העברת תשלום מאדם לקרובו בסך 2,000,000 ש"ח לשנה לפחות, בשל ניהול (או יעוץ או פעילות אחרת הדומה לה), כשבעקבות העברתם פחת סכום המס שהיה צריך להשתלם אילולא הועברו שכן, מקבל ההכנסה שלם מס מופחת בגינה או יש לו הפסד הניתן לקיזוז, או, שההכנסה פטורה ממס בידי הקרוב, או שההכנסה איננה חייבת במס בישראל, או שהתשלום אינו מהווה הכנסה בידי הקרוב (תדווח על ידי האדם).
 • מכירת נכס לקרוב, שיצרה הפסד בר קיזוז למוכר בתקופה של שנתיים לאחר המכירה סכום של 2,000,000 ש"ח לפחות (תדווח על ידי המוכר)
 • מכירת נכס בתוך 3 שנים מיום שהגיע בפטור ממס מקרוב, ובמכירתו לאחר מכן נוצר רווח או הפסד בסכום של 2,000,000 ש"ח לפחות, אשר קוזז אצל המוכר (תדווח על ידי המוכר).
 • מחילת חוב על-ידי חבר בני אדם לקרוב, בסכום של 1,000,000 ש"ח לפחות, אשר קוזז מהכנסות הנמחל, אן בעקבות המחילה פחת סכום המס (שיעורי המס של הקרוב נמוכים מאלה של המוחל, או שההכנסה פטורה ממס בידי הקרוב, או שההכנסה איננה חייבת במס בישראל, או שהתשלום אינו מהווה הכנסה בידי הקרוב שהיה צריך להשתלם אילולא מחילת החוב ובלבד שהמוחל שמט את החוב או מחל עליו לצורך מס. (תדווח בשנת המחילה על ידי המוחל(
 • פירעון יתרת חובה בסכום של 1,000,000 ש"ח לפחות, של יחיד בעל מניות בחברה ברבעון האחרון של שנת המס, כאשר ברבעון העוקב גדלה יתרת החובה שלו ב-25% לפחות מהסכום שנפרע.
 • רכישת אמצעי שליטה בחבר בני-אדם כשלרוכש הומחתה זכותו של אחר כלפי חבר בני-האדם, והרוכש הגיע במקביל להסדר לתשלום מקצת החוב לצד ג' ונוצרה לרוכש יתרת זכות.
 • רכישת 50% מאמצעי השליטה של חברה בתקופה של 24 חודשים רצופים, כשלחברה הפסד בר קיזוז בסכום של 3,000,000 ש"ח לפחות.
 • החזקה של תושב ישראל ב-25% או יותר מאמצעי השליטה בחבר בני-אדם תושב מדינה שאינה מדינת אמנה.
 • החזקה של תושב ישראל ב-25% או יותר מאמצעי השליטה בחבר בני-אדם תושב מדינת אמנה, שמעל 50% משווי הכנסותיה (לפי כללי חשבונאות מקובלים במדינת התושבות של החבר) נובעות משימוש מנכסי החבר בישראל, או 50% משווי נכסיה או השימוש בהם נעשה בישראל, במישרין או בעקיפין.
 • העברת הפסדים בסכום של 500,000 ש"ח לפחות, מחברה משפחתית לנישום המייצג שמקורם בתשלומים ששולמו לו, ונדרשו על-ידה כהוצאה

8.8.2      מיסוי מקרקעין

 • עסקת קומבינציה: מכירת קרקע מחד, והתקשרות בעסקה למתן שירותי בניה/ מימון מאידך שהתמורה בגינה, כולה או חלקה, מחושבת עפ"י התמורה ממכירת הזכות במקרקעין.
 • התקשרות עם בעל מקרקעין לקבוצת רוכשים המתארגנת לרכישת המקרקעין.

8.8.3      מס ערך מוסף

 • החזקת "עוסק" על-ידי מלכ"ר או מוסד כספי, בשיעור של 75% או יותר.
 • התקשרות עם בעל מקרקעין לקבוצת רוכשים המתארגנת לרכישת המקרקעין.

8.9             דיווח על חוות דעת

יש לדווח על בטופס ודוח השנתי על חוות דעת שניתנה בכתב, במישרין, או בעקיפין, המאפשרת, או נועדה לאפשר, יתרון מס, בתנאי ששולם עליה שכר טרחה של 100,000 ש"ח, ויותר, או, שהיא תכנון מדף.

"יתרון מס" – לרבות:

 • הנחה או הקלה מהמס, דחיית אירוע המס, הפחתה של סכום המס, או, סכום המקדמה, או, הימנעות ממס.
 • הימנעות מחובה או מהתחייבות לנכות מס במקור או הוצאות, או, להתחשב בהפסד.
 • דחייה של מועד תשלום המס.

"תכנון מדף" – אחד מאלה:

 • חוות דעת הכוללת תוכן אחיד שניתנה במישרין או בעקיפין, על ידי נותן חוות הדעת, לשלושה לפחות, בתוך תקופה של שנתיים ליחיד או חבר בני אדם שהכנסתם בשנת המס למעט תמורה בעד נכס עולה 3 מיליון ש"ח, או שהתמורה בעד נכס עלתה על 1.5 מיליון ש"ח ובלבד שחוות הדעת ניתנה בקשר לאותה הכנסה.
 • חוות הדעת שנותן חוות הדעת הוא שהציג אותה למקבל מיוזמתו, והמקבל חייב בחובת סודיות לגבי תוכנה, או חלקה.

אדם שלא דיווח יראו אותו כאילו לא הגיש דוח.

8.10         דיווח על נקיטת עמדה חייבת בדיווח

החל משנת 2016 מפרסמת רשות המסים עמדות חייבת בדיווח באתר רשות המיסים, וזאת לאחר שניתנה ללשכת עורכי הדין, לשכת רואי חשבון ולשכת יועצי המס הזדמנות סבירה לטעון טענותיהם לגביה, טרם פרסומה.

רשות המיסים צפויה לפרסם עמדות חייבות בדיווח לשנת 2017 נוספות בימים הקרובים.

8.10.1  דיווח על עמדה חייבת- מס הכנסה

אדם החייב בהגשת דוח יפרט בדוח, או בתוך 60 ימים ממועד הגשת הדוח, אם נקט עמדה חייבת בדיווח, כפי שקבע המנהל בטופס.

"עמדה חייבת בדיווח" – עמדה שמתקיימים בה כל אלה:

 • היא עומדת בניגוד לעמדה שפרסמה רשות המסים עד תום שנת המס שלגביה מוגש הדוח;
 • יתרון המס הנובע ממנה עולה על 5 מיליון ש"ח באותה שנת מס או על 10 מיליון ש"ח במהלך ארבע שנות מס.

אדם שלא דיווח יראו אותו כאילו לא הגיש דוח.

להלן רשימת עמדות חייבות בדיווח לענין מס הכנסה

01/2016 דיבידנד שמקורו ברווחי שיערוך.
02/2016 דיבידנד מתאגיד מיוחד.
03/2016 ניכוי בעד פחת.
04/2016 זקיפת שווי שימוש ברכב.
05/2016 אופן ייחוס הוצאות במפעל תעשייתי.
06/2016 זכאות לשיעור מס מופחת על פי חוק עידוד.
07/2016  הימצאות אישור לטובת תביעת הטבות.
08/2016 הזכאות לפטורים אינה ניתנת להעברה לאחר.
09/2016 הזכאות לקיזוז הפסדים אינה ניתנת להעברה לאחר.
10/2016  הזכאות לקבלת זיכויים בגין מסי חוץ אינה ניתנת להעברה לאחר.
11/2016 מס יציאה לגבי אדם שחדל להיות תושב ישראל.
12/2016 שנת הסתגלות לעניין קביעת מעמד של תושב חוזר ותיק.
13/2016 יצירת מוסד קבע (לתושב חוץ שהוא תושב מדינה גומלת) או פעילות מניבת הכנסה בישראל (לתושב חוץ שאינו תושב מדינה גומלת) ע"י תושב חוזר ותיק או עולה חדש.
14/2016  תקרת מסי חוץ.
15/2016 מסי חוץ מוחזרים.
16/2016  קיזוז הפסדים של ישות המסווגת באופן שונה במדינות שונות.
17/2016 יישום סעיף 163 לפקודה בנוגע להכנסת דיבידנד משורשר.
18/2016 דיבידנד רעיוני המתקבל מחברת משלח יד זרה.
19/2016 הכנסה פאסיבית שמקורה בדיבידנד המתקבל בידי חברה נשלטת זרה.
20/2016 הוראות סעיף 97(ב3) לפקודה.
21/2016 זכאות להיות נהנה בנאמנות בהתקיים תושבות.
22/2016 זכאות להיות נהנה בנאמנות בהתקיים תנאי.
23/2016 קביעת "רווחים שלא שולמו" של חברה נשלטת זרה (חנ"ז).
24/2016 חישוב רווחים ראויים לחלוקה במכירת מניות של חברה זרה.
25/2016 תשלומים של תושב ישראל באמצעות סניף או חשבון בנק מחוץ לישראל.
26/2016 חישוב הכנסה חייבת של תושב חוץ בישראל לפי דיני המס בישראל.
27/2016 הכנסות זרות של תושב ישראל יחושבו לפי הוראות פקודת מס הכנסה.
28/2016 קיזוז הפסד במקום בו ניתן לנצל הטבה אחרת, כגון זיכוי ממסי חוץ.
29/2016 מחירי העברה בעסקה בין-לאומית המחושבת לפי שיטת עלות ומרווח (+) Cost   .
30/2016 מחירי העברה בעסקה בין-לאומית באמצעות צד ג.
31/2016  רכישת אמצעי שליטה בחברה נשלטת זרה באמצע שנה.

 

8.10.2  דיווח על עמדה חייבת בדיווח- מס ערך מוסף

אדם החייב בהגשת דוח יפרט בטופס, או בתוך 60 ימים ממועד הגשת הדוח, אם נקט עמדה חייבת בדיווח, כפי שקבע המנהל בטופס ויעביר הדיווח למייל.

הוחלט לאפשר דחייה נוספת ואחרונה להגשת דיווח כאמור עד ליום יא' תשרי תשע"ח 1 באוקטובר 2017 או עד למועד הגשת הדו"ח השנתי לשנת המס 2016 למס הכנסה, לפי המוקדם מבניהם.

 

"עמדה חייבת בדיווח" – עמדה שמתקיימים בה כל אלה:

 • היא עומדת בניגוד לעמדה שפרסמה רשות המסים עד תום שנת המס החולפת;
 • יתרון המס הנובע ממנה עולה על 2 מיליון ש"ח באותה שנת מס או על 5 מיליון ש"ח במהלך ארבע שנות מס לכל היותר.

האמור לא יחול על מוסד ציבורי, מלכ"ר, ועל עוסק שמחזור עסקאותיו אינו עולה על שלושה מיליון ש"ח בשנה.

אי דיווח יגרום להטלת קנס גרעון.

דיווח בגין נקיטת עמדה חייבת בדיווח – מע"מ

1/2016 ניכוי מס תשומות בחברת החזקות
2/2016 יבוא שירותים מחו"ל
3/2016 אי תחולת הפטור בסעיף 31(1) לחוק בהשכרה לחבר בני אדם
4/2016 איסור ניכוי מס תשומות ברכישת דירת מגורים ע"י חברה והשכרתה למגורים
5/2016 שיעור המס החל בשל מתן שירותים הכלולים בערך טובין הפטורים ממס
6/2016 החבות במע"מ בשל תקבול המשלם לעוסק מכוח חוזה בקרות אירוע בעל אופי נזיקי או בעת הפסקת התקשרות
7/2016 החבות במע"מ בשל ביטול הנחה עקב הפסקת התקשרות לפני תום המועד המוסכם
8/2016 אי תחולת הפטור בסעיף 31(4) לחוק כאשר בפועל נוכה מס תשומות בשל רכישה או יבוא של נכס
9/2016 אי תחולת הפטור בסעיף 31(4) לחוק בעת מכירת נכס, שנרכש או יובא ע"י עוסק במסגרת עסקה החייבת במס בשיעור אפס או במסגרת עסקה הפטורה ממס
10/2016 עסקה למתן שירות אשר לשם ביצועה נעשה שימוש בנכס שעל פי דין לא ניתן היה לנכות מס תשומות בשל רכישתו, אינה ניתנת לפיצול ומלוא התמורה חבה במע"מ
11/2016 החבות במע"מ בגין תקבול המשולם לעוסק בשל פיגור בתשלום

 

8.11         דיווח על עמדה חייבת בדיווח- מכס

יש לדווח על נקיטת עמדה חייבת בדיווח לענין מכס בטופס במייל, או, לכתובת: בנק ישראל 5 ,ת״ד 320 ירושלים 91002, לידי מנהל תחום בכיר (הערכה) במינהל המכס

 01/2016 החזרים בגין הוצאות פרסום ערך לצרכי מכס
02/2016 הכללת דמי הפצה בערך לצרכי מכס
03/2016 הכללת אחריות בערך לצרכי מכס
04/2016 הנחות – ערך לצרכי מכס
05/2016 מרכיבי ההובלה – ערך לצרכי מכס
06/2016 הכללת תמלוגים ושירותים בערך לצרכי מכס
07/2016 הספק מרבי של כלים דו/תלת גלגליים (אופנועים)
08/2016 סיווג כוהל אתילי מפוגל וכוהלים אחרים מפוגלים
09/2016 סיווג סיגריות וסיגרים
10/2016 סיווג מערכת ABS וחלפים למערכת
11/2016 סיווג מסגרות ועדשות באריזה משותפת
12/2016 סיווג מוטות ופרופילים מחמרן ״מוכספים או מוזהבים״
13/2016 סיווג טובין בפרק 4 לצו תעריף המכס
14/2016 סיווג תמרים מעוכים
15/2016 כוהל לייצור יין המשתחרר במסגרת פטור מותנה

8.1             חידוש אישור למוסד ציבורי לפי סעיף 46 לפקודה

נקבע כי מוסד ציבורי שנקבע באישור לפי סעיף 46 לפקודה כמוסד ציבורי ללא הגבלה בזמן יוגבל בזמן בהתאם למועד מתן האישור, כל שעל מוסדות כאמור לחדש האישור לשנת 2018[56].

את האישור ניתן לקבל בפנייה לרשות המסים במייל.

8.2             דיווח על תשלומים וניכויים לעובדים ולספקים

יש להיערך לדיווח השנתי המקוון על תשלומים וניכויים מעובדים, ספקים ונותני שירות אחרים (126 ו 856) בסוף חודש מרץ 2018. אי דיווח במועד עלול לגרור קנסות ועיצומים כספיים.

 

8.3             דיווח מקוון למוסד לביטוח לאומי

החל משנת 2016 מעסיק, או, מי שמשלם פנסיה מוקדמת חייב בדיווח מקוון חצי שנתי למוסד לביטוח לאומי על תשלומים וניכויים מעובד או מועסק[57] הדיווח יבוצע עד 18 ביולי 2017 לגבי ינואר- יוני, עד 18 בינואר 2018 לגבי יולי-דצמבר[58].

 

[1] הכנסות מעל 640,000 ש"ח בשנה.

[2] לגבי נכס שנרכש לפני התיקון ייערך חישוב ליניארי אשר יביא בחשבון תקופות החזקה בהן חל שיעור מס שונה.

[3] מחזיק ב 25% במועד קבלת הדיבידנד או בשנים עשר החודשים שקדמו לו. לרבות בעל מניות מהותי באיגוד מקרקעין.

[4]  השכר הממוצע בינואר 2017 9,674 ש"ח; בינואר 2016 9,464 ש"ח.

[5] סכום פטור בעת פרישה –  12,230 ש"ח לשנה בשנת 2016.

[6] בהתאם להודעת רשות המיסים מדובר בתוספת של עוד כ – 2,600 יצרנים שיתווספו למדווחים על בסיס מזומן צעדים אלו יגדילו את אחוז המדווחים על בסיס מזומן לכ- 94% מסך העוסקים במשק.

[7] תיקון 37 לחוק מע"מ.

[8] בהתאם לסוג העסק והתוספת שחלה עליו בהתאם למחזור בשנה שקדמה ולמספר המועסקים, ראה/י להלן.

[9]  החברות שאושרו על פי חוק חתימה אלקטרונית: פרסונל איי די בע"מ 073-2900047, או 2007*, קומסיין בע"מ 03-6443620, או 8770*.

[10] לפי סעיף 362 א' לחוק החברות.

[11] תקנות מס הכנסה (כללים בדבר ניהול פנקסי חשבונות של חברות בהשקעת חוץ ושל שותפויות מסוימות וקביעת הכנסתן החייבת) התשמ"ו -1986.

[12] הזכות לשני שליש מכוח ההצבעה ומהזכות למנות מנהלים.

[13] דוחות מאוחדים הם דוחות חברת אם וחברות הבנות שלה מאוחדים גם לעניין מס הכנסה בהם ניתן לקזז בין הכנסות והוצאות של חברת האם לבין אלו של חברות הבנות.

[14] עוסק פטור אינו גובה מע"מ עסקאות ואינו רשאי לנכות מס תשומות.

[15] עשוי לשמש ראיה בטענה של שימוש ברכב השונה מהקבוע בתקנות מס הכנסה וכן לצורך חישוב רווח הון במכירת רכב.

[16] בהתאם לכלל: עלות או שוק, הנמוך מבניהם.

[17] ובמקרים מסוימים בשנת 2017 גם לעובדים זרים ראה לעיל.

[18] תושב חוזר ששב והיה לתושב ישראל לאחר שהיה תושב חוץ במשך 6 שנים רצופות לפחות יהא זכאי לקבלת נקודת זיכוי בדומה לעולה חדש, בכפוף לעמידה בתנאים כמפורטים ב"תעודה תושב חוזר" המונפקת על ידי משרד הקליטה ו/או הצהרה המונפקת ברשות המסים.

עולה חדש זכאי לשלוש נקודות זיכוי ב-18 החודשים הראשונים, 2 נקודות זיכוי בשנה לאחר מכן, נקודת זיכוי בשנה שלאחר מכן.

[19]  1.5 נקודות זיכוי בשנת לידתו של הילד.  2.5 נקודות זיכוי בשנת המס שלאחר שנת לידתו של הילד ועד השנה שבה מלאו לו 5 שנים בהתאם לתכנית נטו משפחה.

[20] בכדי לאמוד את שווי השימוש שיש לזקוף יש להקליד קוד תוצר וקוד דגם בתוכנת השכר ובאתר רשות המיסים וקבלת חישוב מיידי של שווי השימוש שיש לזקוף, זאת להבדיל משווי שימוש כלכלי, המהווה לגישת רשות המסים תוכנת מדף כאמור להלן.

 

[21] הלוואה לרבות כל חוב למעט –

 1. עסקה בין-לאומית כמשמעותה בסעיף 85א לפקודה אשר תטופל בהתאם להוראות לגבי מחירי העברה בעסקה בין צדדים קשורים, ראה/י להלן.
 2. הלוואה שניתנה עד יום 5 במרס 2008, שהיתה נכס קבוע בידי המלווה לפי חוק תיאומים בשל אינפלציה, ביום 31 בדצמבר 2007, או שהיתה נכס קבוע בידי המלווה במועד החל בתקופה שמיום 1 בינואר 2008 עד יום 5 במרס 2008, אילו הוראות חוק תיאומים בשל אינפלציה היו חלות לגבי אותה תקופה;

 

[22] כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה, והכל במישרין או בעקיפין.

[23] בחברה, בעמותה, או בחבר בני אדם אחר, למעט נושא משרה בשותפות לא נסחרת

[24] מחזיק ב 25% במועד קבלת הדיבידנד או בשנים עשר החודשים שקדמו לו.

[25] סעיף 8 ב לפקודת מס הכנסה התשכ"א -1963 (להלן – "הפקודה").

[26] סיווג ההכנסה משכירות כהכנסה מעסק עלולה לגרור חבות במע"מ (בכפוף למספר המשתכנים), בניהול ספרים, בביטוח לאומי במס בריאות ואף בארנונה עסקית (בהתאם לצו הארנונה).

[27] הוכחת קשר סיבתי עובדתי בין היגיעה האישית לבין צמיחת ההכנסה.

[28] גם כאשר הבעלים מקים מנגנון, שוכר ומנהל עובדים, עשויה להיות מידה מינימאלית של מעורבות מצידו.

[29] ע"מ 49967-01-04 ורדה יהל ואח' נגד פקיד שומה תל אביב 4.

[30] ע"מ 1001/09 ע"מ 1064/09 ע"מ  3939515-01-12, ע"מ 34567-01-12 לשם נ' פקיד שומה תל אביב-יפו 4 מיום 22 ביולי 2015.

[31] ע"מ 30384-01-15, 56689-04-13 בירן נ' פקיד שומה ירושלים 1 מיום 7 באוגוסט 2017.

[32] ניתנה הסמכות למנהל רשות המיסים להגדיל את סכום הפטור עד ל- 150% מגובה המשכורת החודשית ובלבד שאין לפורש זכויות לקצבה בגין שנות המס המזכות במענק הפרישה.

[33] סעיף 9 (29) לפקודה.

[34] סעיף 9 (30) לפקודה.

[35] בין אם הזכות האמורה הינה זכות ישירה ובין אם היא זכות בנאמנות.

[36] לאחר שהתברר כי למעלה ממחצית הטבות המס ניתנות לעשירון העליון. תיקון 209 לפקודה.

[37] בעל שליטה בחברה – מי שמחזיק במישרין או בעקיפין לפחות 5% מהון המניות שהוצא או מכוח ההצבעה או מהזכות להחזיק או לרכוש כל אחת מאלה או מהזכות לקבל רווחים.

[38] תיקון 190 לפקודה.

[39] חבר קיבוץ –יחיד שהוא חבר קיבוץ בגמר שנת המס כאשר: א. מלאו לו 21 שנה וטרם מלאו לו 70 שנה. ב לא מופקדים עברו כספים בקרן השתלמות כעמית שכיר או עצמאי. ג. עובד בקיבוץ או מטעמו באופן סדיר.

 

[40] בעל שליטה בחברה – מי שמחזיק במישרין או בעקיפין לפחות 5% מהון המניות שהוצא או מכוח ההצבעה או מהזכות להחזיק או לרכוש כל אחת מאלה או מהזכות לקבל רווחים.

[41] כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004.

[42] עובד שהוא תושב חוץ, שאינו מומחה חוץ, זאת בשים לב למעמד המיוחד של פליטים כפי שנקבע בבג"ץ קו לעובד.

[43] תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה-2014 (להלן: "התקנות"),

[44] בשנת 2018 תובא בחשבון נקודת זיכוי אחת לעובד זר חוקי שאינו עובד בתחום הסיעוד.

[45] כללי מס הכנסה (נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי) (ביטול), התשע"ה-2014.

[46] לתושבי חוץ – עד ל – 15 דולר ארה"ב לשנה.

[47] המדינות: אוסטריה, אוסטרליה, איטליה, איסלנד, אירלנד, אנגולה, בלגיה, בריטניה, גרמניה, דובאיי, דנמרק, הונג קונג, הולנד, טייוואן, יוון, יפן, לוקסמבורג, נורווגיה, ספרד, עומאן, פינלנד, צרפת, קטאר, קוריאה, קמרון, קנדה, שבדיה, שוויץ.

 

[48] הוצאות החינוך יותרו רק בעבור שהייה של למעלה מ-10 חודשים בחוץ לארץ בשל ילדים שטרם מלאו להם 19 שנים.

[49] ניתן לקזז הפסד שוטף מעסק כנגד הכנסה מכל מקור, ניתן לקזז הפסד הון כנגד רווח הון ללא מגבלת זמנים. העברת הפסד לשנות המס הבאות מותנית בדרך כלל בהגשת דוח בשנה שבה התהווה הפסד, לרבות הפסד ממימוש ניירות ערך (ניתן לקזז הפסדי הון מניירות ערך כנגד הכנסות מדיבידנד ומריבית, בתנאי ששיעור המס על הריבית, או, על הדיבידנד, אינו עולה על 25%).

[50] תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון) תיקון, התשע"ד-2017, (להלן- תקנות הפטור).

[51] סעיף 65 לפקודה.

[52] סעיף 66 ב לפקודה קובע כי בן/ת הזוג הרשום/ה הוא בעל/ת עיקר ההכנסה (51%) בשנתיים שקדמו ליום קביעת כבן זוג רשום (ניתן להגיש בקשה לקביעה שונה עד לשלושה חודשים לפני תחילת שנת המס).

[53] סעיף 66 (ב) לפקודה.

[54] סעיף 66 לפקודה.

[55] תיקון 199 לפקודה בתחולה משנת 2014.

[56] תיקון 194 לפקודה.

[57] למעט עובד במשק ביתו של המעסיק שלא לצורך עסקו או משלח ידו של המעסיק.

[58] תיקון 167 לחוק הביטוח לאומי.

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.