דוחות מס לשנת 2021

28 בפברואר 2022

 

 

אדון/גברת נכבד/ה שלום וברכה!

 

הנדון: דוחות מס לשנת 2021

 

דוחות מס לשנת 2021 נפתחו לשידור מחודש פברואר 2022. הדוח יוגש, באופן מקוון מלא, ללא צורך במסירת הדוח במשרד השומה .

 

דוח מס לתאגיד

 

דוח מס לתאגיד[1] יוגש עד ליום 30 ביוני 2021, או, מאוחר יותר בהתאם למכסות למייצגים, ולאורכות, והכל בכפוף לסייגים למגבלות הזמן לכללי ההתיישנות ולהנחיות רשות המסים.

 

דוח מס ליחיד.ה

 

דוח  מס ליחיד[2] יוגש לרשות המסים עד ליום 30 ביוני 2022 או מאוחר יותר, בהתאם למכסות למייצגים או, ולאורכות, והכל בכפוף לסייגים למגבלות הזמן לכללי ההתיישנות ולהנחיות רשות המסים.

 

חובת הגשת דוח מס בשנת 2021

חובת הגשת דוח מס לשנת 2021 חלה על בעל.ת הכנסה מעסק, משלח יד, ספורטאים, בעל.ת שליטה, מי שהעביר.ה לחו"ל מעל חצי מיליון ש"ח בשנה, מי שיש לו.ה חשבון בתאגידי חוץ בנקאי, נכס חוץ ביום כלשהו בשנת המס בסך 1,917,000 ש"ח, מי שמחזור המכירות שלו.ה מניירות ערך עולה על 2,583,000 ש"ח בשנת 2021, מוכר.ת מקרקעין בעסקה בה לא שולם מס שבח בשיעור המירבי, מי שהכנסתו כללה הכנסה לגביה ביצע פריסה (מענק פרישה / שבח / רווח הון בכל שנות הפריסה),ובעלי הכנסות מעל לתקרה משכורת לרבות מענקים, קצבאות והכנסה ממימוש אופציות 665,000 ש"ח, תקרת הכנסה דמי שכירות[3] הכנסה מקצבת חוץ, הכנסה נוספת 345,000 ש"ח, ריבית 659,000 ש"ח הכנסה החייבת במס יסף  647,640 ש"ח.

 

 

נתונים ומסמכים נדרשים לדוח

 

מסמכים הכנסות, הוצאות, ותשלומים בארץ ו/או בחו"ל הנדרשים לדוח:

הגשת דוח ללא מסמכים מבססים עלולה לסיווג הדוח כחסר, ואף להיחשב אי הגשתו עד המצאת מסמכים מבססים לא יילקחו נתונים אלו בחשבון בעריכת השומה.

 

אי הגשת דוח

אי הגשת דוח היא עבירה פלילית שעלולה לגרור הגשת כתב אישום, העמדה לדין, מאסר שנה אחת, או, קנס, או, שני העונשים יחד.

 

הגשת דוח באיחור

הגשת דוח באיחור תגרור הטלת קנס בסך 500 ש"ח לחודש איחור בנוסף להטלת עיצום כספי בסך 500 ש"ח בגין כל חודש פיגור בהגשת דוח מקוון.

 

במידה וקיים קושי בהמצאת המסמכים נבקש לקבל עדכון, מהו תאריך היעד האפשרי עבורך, על מנת שנבקש אורכה להגשת הדוח, במועד, ונוכל להימנע מהטלת סנקציות.

 

לשכת הדרכה

כבכל שנה, מפעילה רשות המיסים לשכות הדרכה לסיוע במילוי הדוח השנתי בין התאריכים 2 מאי 2022 ועד 30 ביוני 2022, פרטים באתר www.taxes.gov.il

 

 

אי מתן אורכה

הסדר הארכות לא יחול על תיקים הנמצאים בהליך פלילי, בפירוק ובהקפאת הליכים, ועל נישומים שלא הגישו דוחות באחת משתי השנים הקודמות, בתיקים בהם קנס מנהלי שלא שולם, ובתיקים בהם נחסמה הארכה על ידי פקיד השומה.

 

זכות להגיש דוח

 

שמורה לכל אדם זכות להגיש דוח שנתי ביוזמתו, במטרה לקבל החזר מס ו/או לקזז הפסדים, ו/או, לשמור את זכותו לקיזוז הפסדים, ו/או לדרוש ניכויים מותרים, ו/או, לבקש זיכוי והכול עד לתום שש שנים מתום שנת המס בכפוף למגבלות הזמן בהתאם להוראות הפקודה.

 

כך לדוגמה אדם שנקבעה לו נכות בשיעור 90% / 100% לצמיתות יכול להגיש דוח בבקשה להחזר מס ששולם ביתר בשנות המתחילות מהשנה לגביה נקבעה נכות לגבי הכנסות מיגיעה אישית או מריבית.

 

 

מענק עבודה

יחיד הזכאי למענק עבודה לשנת 2021 יגיש את הדוח מקוון או בדואר עד 30 ביוני 2022, או יגיש בקשה לקבלת אורכה להגשת התביעה למענק עבודה למועד הסמוך למועד הגשת הדוח על פי הסדר הארכות.

 

דוח שנתי על תשלומים וניכויים ממשכורת שכר עבודה שירותים ונכסים לשנת 2021 – טופס 126 ו- 856

 

המועד לשידור דוח ניכויים ממשכורת ומשכר עבודה (טופס 0126) ועל ניכויים מתשלומים מספקים עבור שירותים ונכסים (טופס 0856)  לשנת המס 2021 יום 31 במרץ 2022. מנכים ישדרו הדוח ויגישו ההצהרה עד ליום זה או בהתאם לארכה ספציפית.  בגין איחור בהגשה יוטל קנס ו/או עיצום כספי.

 

מידע על זכויות

לחוברת דע את זכויותיך לשנת 2021

 

כתובת למשלוח דואר

לידיעתך, הכתובת למשלוח דואר בדוח הינה הכתובת המעודכנת במרשם רשות המיסים. אם כתובת זו אינה מעודכנת, נבקשך לפנות בהקדם, בכתב , לפקיד השומה בו מתנהל תיקך על מנת לעדכן את הכתובת. חובה לעדכן את הכתובת גם במרשם האוכלוסין.

 

 

נשמח לענות לשאלותיך ככל שיהיו,

 

פורים שמח,

[1] דין וחשבון שנתי לתאגיד כולל דוח על המצב הכספי/ מאזן, דוחות רווח דוח התאמה למס לרבות נספחים וצרופות דוח רואה חשבון מבקר. חובה על תאגידים למעט מלכ"רים ושותפויות נפט להגיש דוח מקוון. לגישת רשות המסים דוח כספי ללא דוח רואה חשבון מבקר (פקיד בית פיקוח לגבי אגודה המסונפת לברית) ודוח כספי שבו חוות דעת שאינה חלקה אינו דוח.

[2] דין וחשבון על כלל הכנסות היחיד.ה בת.ן זוגו וילדיהם מהארץ ומחו"ל. יחיד המבקש להגיש דוח בנפרד מבן זוגו יציין זאת בגוף הדוח ויצרף הצהרה חתומה כי בן הזוג הגיש דוח נפרד על הכנסותיו. תושב חוץ יגיש דוח על הכנסותיו החייבות במס בישראל. עולה חדש ו"תושב וותיק חוזר" פטורים מדיווח בקשר לנכסים והכנסות מחוץ לישראל שבבעלותם לפני שובם לישראל עשר שנים ממועד התושבות.

[3] הכנסה מדמי שכירות שדווחה בטופס 3302 וששולם עליה מס מחזור בשיעור 10% בשים לב למבחנים שנקבעו בבית המשפט העליון לסיווג כהכנסה מעסק / משלח יד, או, כהכנסה משכירות.

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.