ביטול סיווג כמוסד כספי לעניין חוק מע"מ– סחר בניירות ערך בחשבון נוסטרו

הרינו להביא לידיעתכם כי בית המשפט המחוזי מרכז-לוד[1] קיבל את ערעור י.ג.מ השקעות בע"מ (להלן- המערערת) העוסקת בסחר ניירות ערך בהשקעותיה העצמיות בחשבון "נוסטרו" נגד רשות המסים בישראל (להלן – המשיבה) וקבע כי אין לסווגה כ"מוסד כספי"[2] וכי יש לפרש את סעיף 1(א)(3) לצו הקביעה כמתייחס למי שנותן (לכל הפחות, גם) שירותים לאחרים.

יכולת גלגול המס אינה תנאי לתחולת המסים הקבועים בחוק, אולם הטלת מס מכח חוק מע"מ על גוף אשר אין לגביו היתכנות לגלגול המס… היא בבחינת חריג שאינו מתיישב בנקל עם חלק ממטרות החוק. בית המשפט מצא כי יש ממש בטענת המערערת כי השתת המס על סוחר בנוסטרו מהווה למעשה חיובו בנטל מס כולל גבוה יותר מזה החל בפועל על כל עסק אחר (וזאת אף לאחר שניקח בחשבון כי מס שכר וריווח מנוכה כהוצאה לפי דיני מס הכנסה).

דרך המלך להשיג מבוקשה של המשיבה הוא כי שינוי ייערך תוך פנייה חוזרת אל המחוקק אשר יכול ומוסמך לבחון את מכלול השיקולים הרלוונטיים.

[1] ע"מ 54320-04-18 י.ג.מ השקעות בע"מ נ' רשות המסים מיום 2 באוגוסט 2021 בפני כבוד השופט אבי גורמן.

[2] מכוח סמכותה הקבועה בסעיף 54 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן- חוק מע"מ או חוק) ובהתאם לסעיף 1(א)(3) לצו מס ערך מוסף (קביעת מוסד כספי), התשל"ז-1977 (להלן- "צו הקביעה" או ה"צו").

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.