בחירות לרשויות המקומיות 30.10.2018

ביום שלישי 30 באוקטובר 2018 כ"א בחשוון תשע"ט יתקיימו הבחירות לרשויות המקומיות, (לעניין זה: בחירות לראשי הרשויות המקומיות), המועצות המקומיות והמועצות האזוריות ולחברי המועצות ברשויות המקומיות, במועצות המקומיות ובמועצות האזוריות. בחירות חוזרות באם יידרשו, יתקיימו ביום שלישי 13 בנובמבר 2018 ה' בכסלו תשע"ט.

בחוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות, התשנ"ו- 1996(להלן – החוק), ובתקנות מיסוי תשלומים בתקופת בחירות, התשנ"ו – 1996 שהוצאו מכוחו, נקבעו הוראות מיוחדות למיסוי תשלומים בתקופת הבחירות (להלן – הוראות הדין המיוחד).

בתקופה של 30 ימים המסתיימת יום לאחר היום שבו נערכות בחירות שבו נערכות בחירות למועצה של רשות מקומית לפי סעיף 4 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965 (להלן – חוק הרשויות המקומיות (בחירות)), ולראש רשות מקומית לפי סעיף 3 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה-1975 (להלן – חוק הבחירה הישירה) ינכה המשלם  (רשות שעל פי דין ממונה על ביצוע בחירות) מתשלום (תמורה, בכסף או בשווה כסף, בעד עבודה או שירות בשל הבחירות, שנעשו בתקופת הבחירות, בעד הסעת נוסעים או הובלה או החזר הוצאות בשל הבחירות שבוצעו או הוצאו, לפי הענין, בתקופת הבחירות, עד לסכום של 8,700 שקלים חדשים, ובלבד שלא ניתנה במהלך עסקו, משלח ידו או עבודתו של המקבל) ממנו את המס המיוחד מס בשיעור של 25% שאיננו מס הכנסה כמשמעותו בפקודה (להלן – המס המיוחד) לגבי תשלום ללא זכות לניכוי, לקיזוז, לפטור או להפחתה כלשהם וישלמו לפקיד השומה כהגדרתו בפקודה במועד שנקבע בתקנות, בצירוף דין וחשבון שיגיש באותו המועד כפי שנקבע בתקנות.

להודעת רשות המסים בנושא

על-פי החוק המשלם יעביר את דמי הביטוח לענף נפגעי עבודה בלבד ועל חשבון המעסיק: בשיעור מופחת 0.37% (תשלום עד 5,944 ש"ח) בשיעור מלא 1.96% (מ 5,944 עד 8,700 ש"ח).

חל מועד הדיווח והתשלום של דמי הביטוח ב- 15 בחודש עבור החודש שקדם לו. את דמי הביטוח יש לשלם ע"ג שובר תשלום בל/ 338 , בצירוף רשימה של מקבלי התשלום ושל הסכומים ששילם עבורם, והכל על גבי טופס שקבע המוסד לביטוח לאומי ובקובץ; הוראות פרק ט"ו לחוק הביטוח הלאומי יחולו על דמי הביטוח.

עבור עובדים המועסקים לרגל הבחירות גם בתקופה שאינה מוגדרת עפ"י חוק כ"תקופת הבחירות", ישלם המעסיק את דמי הביטוח עבורם כמקובל לגבי יתר העובדים השכירים כלומר, עפ"י הבסיס לתשלום דמי הביטוח ושעורי דמי הביטוח החלים על כלל העובדים השכירים.

 

חוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות, תשנ"ו-1996

הגדרות

 1. בחוק זה –

"תקופת הבחירות" – כל אחת מאלה:

(1)   תקופה של 30 ימים המסתיימת יום לאחר היום שבו נערכות בחירות מקדימות כהגדרתן בסעיף 28א לחוק המפלגות, תשנ"ב-1992 (להלן – חוק המפלגות);

(2)   תקופה של 30 ימים המסתיימת 3 ימים לאחר היום שבו נערכות הבחירות, כהגדרתן בסעיף 1 לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ"ט-1969;

(3)   תקופה של 30 ימים המסתיימת 3 ימים לאחר היום שבו נערכות בחירות למועצה של רשות מקומית לפי סעיף 4 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965 (להלן – חוק הרשויות המקומיות (בחירות)), ולראש רשות מקומית לפי סעיף 3 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו  וכהונתם), תשל"ה-1975 (להלן – חוק הבחירה הישירה);

(4)   תקופה של 30 ימים המסתיימת ביום שלאחר היום שבו נערכות בחירות למועצה של רשות מקומית או לראש רשות מקומית, שאינו היום האמור בסעיף 4 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), ובסעיף 3 לחוק בחירת ראש הרשות;

(5)   תקופה של 30 ימים המסתיימת 3 ימים לאחר היום שבו נערכות בחירות למועצה של מועצה אזורית לפי סעיף 3 לחוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות), התשנ"ד-1994 (להלן – חוק מועד בחירות כלליות), ולראש מועצה אזורית לפי סעיף 3 לחוק המועצות האזוריות (בחירת ראש המועצה), התשמ"ח-1988 (להלן – חוק בחירת ראש מועצה אזורית);

(6)   תקופה של 30 ימים המסתיימת ביום שלאחר היום שבו נערכות בחירות למועצה של מועצה אזורית, לראש מועצה אזורית או לועד מקומי של יישוב, שאינו היום האמור בסעיף 3 לחוק מועד בחירות כלליות ובסעיף 3 לחוק בחירת ראש מועצה אזורית;

"מקבל" – מי שמקבל תשלום מאת משלם או מטעמו ובלבד שהוא מועסק על ידי המשלם, או נותן לו שירות, לפי הענין, בתקופת הבחירות בלבד ואולם לענין מי שמועסק כמזכיר ועדת קלפי ביום הבחירות על ידי משלם כאמור בפסקה (2) להגדרה "משלם" – אף אם אינו מועסק בתקופת בחירות בלבד;

"משלם" – כל אחד מאלה:

(1)   מפלגה כהגדרתה בסעיף 1 לחוק המפלגות;
(2)   רשות שעל פי דין ממונה על ביצוע בחירות;
(3)   מועמד בבחירות מקדימות כהגדרתן בסעיף 28א לחוק המפלגות;
(4)   סיעת אם, סיעה או רשימה כהגדרתן בחוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), תשנ"ג-1993;
(5)   מועמד לראש רשות מקומית כמשמעותו בחוק הבחירה הישירה;
(6)   מועמד לראש מועצה אזורית לפי חוק בחירות ראש מועצה אזורית;

"נער" – כהגדרתו בחוק עבודת הנוער, התשי"ג-1953;

"הפקודה" – פקודת מס הכנסה;

"תשלום" – תמורה, בכסף או בשווה כסף, בעד עבודה או שירות בשל הבחירות, שנעשו בתקופת הבחירות, בעד הסעת נוסעים או הובלה או החזר הוצאות בשל הבחירות שבוצעו או הוצאו, לפי הענין, בתקופת הבחירות, עד לסכום של 7,500 שקלים חדשים, ובלבד שלא ניתנה במהלך עסקו, משלח ידו או עבודתו של המקבל.

הוראות מיוחדות לגבי תשלום בתקופת בחירות 

 1. (א)  על אף הוראות כל דין לא יראו תשלום שניתן למקבל –
  (1)   כהכנסה כהגדרתה בסעיף 1 לפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה);
  (1א) כשכר או כתמורה בשל עסקה לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975, למעט לגבי תשלום שניתן למקבל תמורת נכס שהוא מוכר במהלך עסקיו או תמורת שירות שהוא נותן במהלך עסקיו;
  (2)   כהכנסה לענין חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995 (להלן – חוק הביטוח הלאומי), למעט לענין ביטוח נפגעי עבודה;
  (3)   כהכנסה לענין חוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד-1994, ולענין חוק מס מקביל, תשל"ג-1973.
  (א1)        על אף הוראות סעיף קטן (א)(1), יראו תשלום שניתן למקבל שהוא נער כהכנסת עבודה, כמשמעותה בסעיף 2(2) לפקודה, ויחולו לגביה הוראות סעיף 164 לפקודה.
  (ב)  מקבל שאינו נער חייב במס בשיעור של 25% (להלן – המס המיוחד) לגבי תשלום ללא זכות לניכוי, לקיזוז, לפטור או להפחתה כלשהם.
  (ג)   בשעת תשלום לפי סעיף זה –
  (1)   ינכה המשלם ממנו את המס המיוחד וישלמו לפקיד השומה כהגדרתו בפקודה במועד שנקבע בתקנות, בצירוף דין וחשבון שיגיש באותו המועד כפי שנקבע בתקנות;
  (2)   יעביר את דמי הביטוח כמשמעותם לפי חוק הביטוח הלאומי (להלן – דמי ביטוח) למוסד לביטוח לאומי, בשיעור הקבוע בו בפרט 4 ללוח י', בצירוף רשימה של מקבלי התשלום ושל הסכומים ששילם עבורם, והכל על גבי טופס שיקבע המוסד לביטוח לאומי; הוראות פרק ט"ו לחוק הביטוח הלאומי יחולו על דמי הביטוח.
  (ד)  יראו את המס המיוחד כמס הכנסה לענין שומה, גביה ועונשין לפי הפקודה; על ניכוי המס המיוחד יחולו הוראות סעיף 164 לפקודה, כאילו היה ניכוי מס שהמשלם חייב בו.

ניכוי מתשלומים אחרים 

 1. (א)  בסעיף זה, "תשלום אחר" – תמורה שאינה תשלום בשל אחד או שניים אלה, בלבד:
  (1)   בשל סכומה;
  (2)   בשל הינתנה במהלך עסקו, משלח ידו או עבודתו של המקבל.
  (ב)  מי שמשלם למקבל תשלום אחר, ינכה בשעת התשלום האחר –
  (1)   מס באופן ובשיעורים שיקבע שר האוצר, ויראו ניכוי זה כניכוי לפי סעיף 164 לפקודה;
  (2)   דמי ביטוח לאומי בהתאם להוראות שיקבע שר העבודה והרווחה, ובשיעורים שיקבע; לא קבע שר העבודה והרווחה הוראות כאמור, יחולו, לענין דמי ביטוח בשל תשלום אחר הוראות סעיף 2(ג)(2).

סמכות להתקין תקנות

 1. שר האוצר רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצוע חוק זה, ולענין דמי ביטוח יותקנו התקנות באישור שר העבודה והרווחה.

תיאום תשלומים ועיגולם

 1. הסכום שבהגדרה "תשלום" בסעיף 1, יתואם לפי סעיף 120ב לפקודה, יראו אותו כתקרת הכנסה והוא יעוגל ל-100 שקלים חדשים הקרובים.

תחולה 

 1. (א)  חוק זה יחול על הבחירות המוקדמות והבחירות לכנסת הארבע-עשרה ואילך.
  (ב)  חוק זה יחול על בחירות למועצה של רשות מקומית ועל בחירות לראש רשות מקומית שייערכו לאחר יום י' באלול תשנ"ח (1 בספטמבר 1998).

שמעון פרס                    אברהם (בייגה) שוחט       עזר ויצמן                    שבח וייס

ראש הממשלה                   שר האוצר                 נשיא המדינה                  יושב ראש הכנסת

תקנות מיסוי תשלומים בתקופת בחירות, התשנ״ו–1996

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 23 ו־4 לחוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות, התשנ״ו–1996 (להלן החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, הריני מתקין תקנות אלה:

1.תשלום ניכוי המס המיוחד ודו״ח לפקיד השומה 

(א)משלם יגיש לפקיד השומה עד ה־15 בחודש, דין וחשבון על מספר מקבלי תשלום בתקופה שבין ה־14 בחודש הקודם ובין ל־13 בחודש הדיווח, על סכום כל התשלומים ששילם בתקופה האמורה ועל סכום המס המיוחד שנוכה מתשלומים אלה באותה תקופה; דין וחשבון כאמור יוגש בטופס 0102 נפרד לגבי מקבלי תשלום כאמור.
(ב)משלם ישלם לפקיד השומה במועד הדיווח כאמור בתקנת משנה (א) את סכום המס שנוכה כאמור.
2דו״ח מפורט 
משלם יגיש לפקיד השומה תוך 90 ימים מתום תקופת הבחירות דיווח בטופס 0136 לגבי כל אחד ממקבלי התשלום או מהזכאים לקבל תשלום שיכלול את פרטיו האישיים, פרטים על סכום התשלום ששילם למקבל או שישולם לזכאי כאמור, לפי הענין, ועל סכום המס שניכה מהתשלום.
3.ניכוי מתשלומים אחרים 
(א) משלם המשלם למקבל תשלום אחר כמשמעותו בסעיף 3 לחוק ואשר לא חלה לגביו חובת ניכוי מס במקור לפי כל דין אחר, ינכה בשעת התשלום האחר מס בשיעור 25% מתשלום זה.
(ב) פקיד השומה רשאי להתיר בכתב כי ניכוי המס לפי תקנה זו יוקטן, אם היה סבור כי עלול להתהוות עודף מניכוי מס לפי השיעור האמור.
(ג) משלם יגיש לפקיד השומה עד ה 15 בחודש דין וחשבון בטופס 0102 על סכום כל התשלומים האחרים ששילם בחודש הקודם ואשר חלה עליהם תקנת משנה (א) ועל סכום המס שנוכה.
(ד) משלם ישלם לפקיד השומה במועד הדיווח כאמור בתקנת משנה (ג) את סכום המס שנוכה כאמור בתקנה זו.
(ה) משלם ששילם תשלום אחר שחלה עליו תקנת משנה (א) יתן למקבל לא יאוחר מיום 20 במרס בשנת המס שלאחר תחילת תקופת הבחירות, אישור טופס 0857 על התשלום ששילם כאמור ועל המס שניכה מתשלום זה.
(ו) משלם יגיש לפקיד השומה לא יאוחר מיום ה־31 במרס בשנת המס שלאחר תחילת תקופת הבחירות דין וחשבון לגבי כל אחד ממקבלי תשלום אחר שחלה עליו תקנת משנה (א), הדין וחשבון יכלול את פרטיו האישיים של המקבל, את סכום התשלום האחר ששילם למקבל ואת סכום המס שנוכה מהתשלום האחר.
4תחולה
תקנות אלה יחולו על הבחירות המוקדמות שנערכו לפני הבחירות לכנסת הארבע עשרה ועל הבחירות לכנסת הארבע עשרה ועל בחירות מוקדמות ובחירות לכנסת שייערכו לאחר הבחירות האמורות.

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.