פתיחת תיק לתאגיד זר

ניתן לפתוח תיק ברשם החברות וברשות המסים ו/או לפתוח תיק לתאגיד זר ברשויות המס בלבד.

סעיף 1 לחוק החברות קובע:

"חברת חוץ – תאגיד, למעט שותפות, שהתאגד מחוץ לישראל".

בעניין זה, סעיף 346 לחוק החברות קובע כי:

"חברת חוץ לא תקיים בישראל מקום עסקים, ובכלל זה משרד להעברת מניות או לרישום מניות, אלא אם כן נרשמה כחברת חוץ לפי הוראות סעיף זה ושילמה את אגרות הרישום והפרסום שקבע השר לפי סעיף זה."

בנוסף לרישום ברשם החברות, פעילות עסקית בישראל מחייבת פתיחת תיק ורישום ברשויות המס בישראל. הכוונה היא במע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי, עוד בטרם התחלת הפעילות העסקית כאמור.

מסמכים הנדרשים לרישום חברת חוץ

הבקשה לרישום חברת חוץ תוגש לרשם החברות בתוך חודש לאחר הקמת מקום העסקים ויצורפו לה המסמכים הבאים:

(1) עותק ותרגום עברי של תקנון החברה, כשהוא מאומת על-ידי נוטריון אשר מאשר את נכונות התרגום (החתימות אינן חייבות להופיע גם על העותק של התקנון).

(2) רשימת הדירקטורים של החברה.

(3) השם והמען של אדם היושב בישראל, המורשה לקבל בעבור החברה כתבי בית-דין והודעות שיש להמציא לחברה.

(4) העתק של כתב הרשאה המייפה את כוחו של אדם היושב כרגיל בישראל לפעול בשם החברה בישראל (ייפוי כוח).

(5) תעודת ההתאגדות של החברה ממדינת המקור חתומה על-ידי אפוסטיל ומסמך המראה כי החברה פעילה (מבחינה רישומית) נכון ליום הגשת הבקשה.

מינוי נציג לצורכי מס

סעיף 60 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן: "חוק מע"מ") קובע שיש למנות נציג לחברת חוץ המנהלת עסקים בישראל. בהתאם לסעיף 60 לחוק מע"מ על עוסק זר מוטלת חובה, להודיע למנהל מע"מ, תוך 30 יום ממועד תחילת פעילותו העסקית בישראל, את שמו של נציגו המקומי. הנציג יכול שיהא יחיד שמקום מושבו הקבוע מצוי בישראל או תאגיד הרשום בישראל. לעניין זה, ראו גם תקנה 6 לתקנות מס ערך מוסף (רישום) התשל"ו- 1976.

בנוסף לאמור, במסגרת תיקון 132 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] נכנס לתוקף סעיף 68ב' לפקודה הקובע כי תושב חוץ אשר נדרש למנות נציג בהתאם לסעיף 60 לחוק מע"מ, נדרש למנות נציג גם לצורכי פקודת מס הכנסה. תפקידו של הנציג של תושב החוץ הוא להיות מיופה כוח להגשת דיווחים לרשות המסים, אך גם לצורך קבלת כספים עבור תושב החוץ ולכל דבר אחר הנדרש על פי דין בישראל.

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.