קיצור שבוע העבודה

צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק[1]

לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957

         בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, אני מצווה כי תורחב תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי שמספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7019/2017 אשר נחתם ביום ב' בניסן התשע"ז (29 במרס 2017) בין נשיאות הארגונים העסקיים ואיגוד לשכות המסחר תל אביב לבין ההסתדרות הכללית החדשה, וכי ההוראות המורחבות שבתוספת יחולו על כל העובדים והמעסיקים בישראל.

         תחילתו של צו זה ב-1 בחודש שלאחר מועד פרסומו.

         נקבע בחוק שבוע עבודה מקוצר המבוסס על סוף שבוע ארוך (ימי א' חופשיים) – יפקע תוקפו של צו זה.

תוספת

ההוראות המורחבות

מס' הסעיף

בהסכם

  1. לא הורחב.
  2. קיצור שבוע עבודה במשק

2.1     היקף שבוע עבודה במשק יקוצר בשעה אחת, כך ששבוע העבודה יעמוד על 42 שעות עבודה, בלא הפחתה בשכר.

2.2     קיצור שבוע עבודה יבוצע על ידי הפחתת שעת עבודה אחת ביום מוגדר וקבוע במהלך שבוע העבודה (להלן – היום המקוצר).

2.3     היום המקוצר ייקבע בהתאם לצורכי העבודה, ולמקובל במפעל, וככל הניתן בהתחשב בבקשות ובצורכי העובדים.

2.4     כאשר צורכי העבודה מחייבים זאת, רשאי המעסיק לשנות את היום שנקבע כיום מקוצר בשבוע ובלבד שיינתן לעובדים יום מקוצר אחר באותו שבוע, וככל הניתן בהתחשב בבקשות וצורכי העובדים.

2.5     למען הסר ספק, היה והעובד יידרש לעבוד בשעה המופחתת ביום המקוצר עקב תורכי עבודה, יעבוד העובד בהתאם לנדרש ובהתאם להוראות הדין, ותשולם לו תמורה בגין עבודה בשעה נוספת.

2.6     במקומות עבודה שבהם עובדים בעבודת משמרות יקבע המעסיק את שעות העבודה של כל משמרת ואת סדרי העבודה בהתאם לצורכי העבודה, כתוצאה מהשינוי על פי הסכם זה.

2.7     למען הסר ספק, קיצור שבוע העבודה ל-42 שעות שבועיות יחול גם על עובדים העובדים כיום יותר מ-42 שעות בשבוע, אך פחות מ-43 שעות עבודה.

2.8     בהתאמה לקיצור שבוע העבודה כאמור, שכר השעה יחושב על בסיס של 182 שעות לחודש עבודה.

2.9     אין בהוראות צו זה כדי לגרוע מהוראות הסכמים והסדרים מיטיבים של שעות עבודה ומנוחה הנוהגים ערב חתימת צו זה.

2.10   הפחתת שעת העבודה לפי צו זה לא תהווה עילה לתביעת תוספות שכר או להפחתת שעות עבודה או לשינויים בתנאי העבודה של העובדים המועסקים לפני תחילת צו זה 42 שעות או פחות.

2.11   זכויות צבורות של עובדים (כגון חופשה ומחלה) במקומות עבודה שבהם שיטת החישוב נעשית על בסיס "שעות עבודה", יותאמו זכויות אלה לשיעור הצמצום בשעות עבודה כאמור בצו זה.

2.12   למען הסר ספק, הוראות סעיף 2 לא יחולו על מי שחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951, אינו חל עליו מכוח הוראות סעיף 30(א) לחוק האמור.

  1. לא הורחב.
  2. לא הורחב.
  3. לא הורחב.
  4. לא הורחב.

כ"ח באדר התשע"ח (15 במרס 2018)                                        חיים כץ

                                                                                   שר העבודה הרווחה

                                                                                                       והשירותים החברתיים

מצאתם את התוכן מעניין. שתפו.