התמחויות במשרד רואה חשבון

מספרי קוד והתמחויות שיש למשרד רו"ח
1 ביקורת פנימית
2 ביקורת ענ"א
3 תמחיר
4 תשקיפים בורסה
5 פירוק כינוס נכסים מיזוגים פיצולים
6 מיסוי מקומי
7 הערכת שווי חברות
8 ביקורת מרכזי אחריות (רווח או עלות)
9 ביקורת תקציבי דוחות כספיים
10 שכר, מכר ושכירות לסוגיהם
11 עבודות ומכירות מתמשכות
12 דוחות כספיים מאוחדים
13 תרגום והתאמה של פעילות ויחידות הפועלות בחו"ל
14 מיסוי בינלאומי
15 שרותים שאינם ראיית חשבון נאמנות ניהול נכסים נכסים בנאמנויות יצוג משקיעים, יעוץ כלכלי, שירותי מחשוב ומיכון וכו
16 ביקורת התחייבויות אקטואריות ופנסיוניות
17 ביקורת חקירתית
18 כללי חן בינ"ל (I.F.R.Sׁ)
19 כללי חן אמריקאיים US GAAP
20 SOX 404
21 בדיקת איכות הביקורת הפנימית
22 אחר

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.