מיסוי מטבעות דיגיטלים ו- I.C.O עמדת מ”ה

עמדת מס הכנסה מספר 2017/32 – מיסוי “מטבעות וירטואליים”
הגדרת “נכס” בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה כוללת כל רכוש, בין אם מדובר בנכס מוחשי ובין אם מדובר בנכס לא מוחשי. “מטבע וירטואלי” (כדוגמת ביטקוין, אתריום וכיוצא באלו), הקרוי גם “אמצעי תשלום מבוזר”, הינו רכושו של האדם המחזיק בו, ומשכך הוא נכלל בהגדרת “נכס” בסעיף 88 לפקודה. בהתאם לכך, מכירת “מטבע וירטואלי” מהווה אירוע מס החייב במס על פי הוראות חלק ה’ לפקודת מס הכנסה (רווח הון). אם פעילות מכירת “מטבעות וירטואליים” מגיעה לכדי “עסק”, הרי שההכנסות ממכירת “המטבעות הווירטואליים” חייבות במס מכוח חלק ב’ לפקודה.
בנוסף, “מטבע וירטואלי” אינו מהווה מטבע או מטבע חוץ כהגדרתם בחוק בנק ישראל, התשמ”ה-1985 . בהתאם לכך, ולמען הסר ספק, ההפרש בין התמורה במכירה לבין עלות הרכישה לא יחשב כהפרשי הצמדה ו/או כהפרשי שער.

מיסוי I.C.O – טיוטת חוזר מס הכנסה

רשות המסים פרסמה  חוזר מקצועי, להתייחסויות הציבור, המסדירה ומפרטת את היבטי המיסוי בכל הנוגע לחברות אשר מגייסות כספים בדרך של I.C.O Initial Coin Offering על בסיס טכנולוגיית הבלוקצ’יין לגישתה.