תקנות מעמ לענין מכירת מטבעות מדליות ומטילי זהב

תקנות מס ערך מוסף (מכירת מטבעות, מדליות ומטילי זהב), התשנ"ד-1994 1
 
 
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 66 ו-145 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
הגדרות
1.      בתקנות אלה, "מטיל זהב" – מטיל זהב במשקל שאינו עולה על 100 גרם ליחידה באיכות זהב של 999.9 שעליו מוטבעים פרטים אלה: שם הספק, המשקל, איכות הזהב ומספר הזיהוי שלו ואשר מצורפת אליו תעודת אחריות, בחתימת הספק, הנושאת את מספר הזיהוי המוטבע על המטיל.
המס על מטבעות, מדליות ומטילי זהב
2.      המס על מכירת מטבע, מדליה או מטיל זהב ישולם על ההפרש שבין מחיר מכירתם לבין מחיר רכישתם, אם המוכר רכשם ממי שאינו עוסק מורשה, וכן אם נתקיימו יתר הוראות תקנות אלה.
רישום בפנקסי החשבונות
3.      (א) העוסק ינהל בפנקסי חשבונותיו רישום נפרד לכל מטבע, מדליה, או מטיל זהב שהמס בשל מכירתם חל לפי תקנה 2 שיכלול פרטים אלה:
(1) שם המטבע או המדליה; ולענין מטיל זהב – הפרטים המוטבעים על גבי המטיל;
(2) החומר שממנו עשויים המטבע, המדליה או מטיל הזהב;
(3) תאריך הרכישה;
(4) מחיר הרכישה;
(5) שם המוכר שממנו נרכשו המטבע, המדליה או מטיל הזהב, מספר תעודת הזיהוי שלו ומענו;
(6) תאריך המכירה;
(7) מחיר המכירה;
(8) שם הקונה, מספר תעודת הזיהוי שלו ומענו.
(ב) כל רישום נפרד כאמור ישא מספר סידורי אשר יירשם על החשבונית שתוצא לקונה.
(ג) התמורה שמשלם עוסק בשל רכישת מטבע, מדליה או מטיל זהב תשולם בשיק מתוך פנקס שיקים מיוחד למטרה זו, ויחולו עליו ההוראות בדבר שמירת פנקסי חשבונות.
512342770
93536920463
ביטול
4.      תקנות מס ערך מוסף (מכירת מטבעות ומדליות), התשל"ח-1978 – בטלות.
תחילה
5.      תחילתן של תקנות אלה ב-1 בחודש שלאחר פרסומן.
י"ז באב התשנ"ד (25 ביולי 1994)
אברהם (בייגה) שוחט
שר האוצר
—————
1.          ק"ת 5618, התשנ"ד (18.8.1994), עמ' 1260.

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.