מע"מ בשיעור אפס

מע"מ בשיעור אפס קובע כי על העיסקה יחול מע"מ בשיעור אפס, קביעה כאמור תאפשר לעוסק לנכות מס תשומות בלא שישלם על העיסקה מע"מ עיסקאות, מאחר וקבוע שיעור אפס על עסקאות מסוימות.וזאת להבדיל מפטור ממע"מ הקובע כי העיסקה פטורה ממע"מ ומשכך אין העוסק יכול לנכות את התשומות בעיסקה .

שיעור מע"מ אפס יחול, בין היתר על :

 1. מכירת טובין שהותר לגביהם רשימון יצוא, או, חשבונית של משווק מוצרי עור ופרוות לתיירים ולדיפלומטים זרים, אשר אושרה בידי משרד התמ"ת, בצירוף דוח מסירת הטובין המאושר בידי המכס, או, אישור קמ"ט מטכ"ל לקישור עם האו"ם כי הטובין נמסרו ליחידות האו"ם והוצאו מגבולות הארץ, או חשבונית של עוק מורשה שאושר על ידי משרד התמ"ת למכור טובין, בתנאים מסוימים.
 2. מכירת נכס בלתי מוחשי לתושב חוץ
 3. מכירת טובין לבעל מחסן רשוי לשם העברתם למחסן, אם הטובין הועברו למחסן
 4. מכירת טובין במחסן רשוי ליוצאים מישראל
 5. מתן שירות לתושב חוץ, למעט שירותים מסוימים
 6. שירות בקשר עם כניסת כלי טיס או כלי שיט או יציאתם ממנה או בקשר לשינוע טובין כמפורט
 7. מתן שירות בחוץ לארץ בידי עוסק שמקום עיסוקו בישראל
 8. שירותים מסוימים הניתנים לתייר / לכנס בינלאומי
 9. מכירת טובין למי שזכאי לרכשם בפטור מלא ממס קניה
 10. מכירת זכות לנסיעת חוץ
 11. הובלת נוסעים מישראל ואליה
 12. הובלת מטענים
 13. מכירת ויבוא כלי שיט וכלי טיס בידי עוסק שעיסוקו הולכת נוסעים או הובלת מטענים
 14. מכירת נכס מעסק של עוסקים לחברה, אם מחזיקים בה מיד לאחר המכירה ב 90%
 15. מכירת כל נכסי העסק אגב פירוק, לבעלי הזכויות בחברה, כשבעלי הזכויות לא משלמים כל תמורה
 16. מכירת מקרקעין ממוסד כספי או ממלכ"ר למוסד כספי או למלכ"ר, המתבצעת במסגרת שינוי מבני.
 17. מתן זכות שימוש לתושב חוץ בשטח תערוכה
 18. מתן שירות לתושב חוץ (גם אם הוא נמצא בישראל) בידי חברת הפקות ישראלית, לשם הפקת סרט בישראל, למעט סרט ישראלי

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.