הנחיות עליית מע"מ ל – 18% מיום 1 בינואר 2025

שר האוצר תיקן צו הקובע כי שיעור המע"מ על עסקה ועל יבוא טובין יעלה מ- 17% ל- 18% החל מיום 1 בינואר 2025 (להלן- היום הקובע) וזאת לאור החלטת הממשלה לנוכח מתקפת הטרור הרצחנית שהתרחשה ביום 7 באוקטובר 2023, והכרזת שר הביטחון על מצב מיוחד בעורף, מכוח סמכותו לפי  חוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951. כמו כן, ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי החליטה על נקיטת פעולות צבאיות משמעותיות, בהתאם לסעיף 40 לחוק יסוד: הממשלה. לנוכח ריבוי הצרכים הנובעים  ממצב החירום והימשכות המבצע הצבאי המחייבים הוצאות תקציביות נוספות בהיקף נרחב בשנת 2024 לצורך הלחימה והסיוע בשיקום העורף, ובהתאם להוראות סעיף 3א1 לחוק יסוד: משק המדינה, החליטה הממשלה על תכנית מאזנת לשנת 2024, אשר כוללת תיקון לצורך הגבלת הגירעון וההוצאה במסגרת חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית, התשנ"ב- 1992. התוכנית כוללת חוק תקציב נוסף לשנת הכספים 2024 והצעות תיקוני חקיקה וחקיקת משנה שעניינן מחד הפחתת הוצאות הממשלה ומאידך, הגדלת הכנסותיה.

ככלל, מע"מ בשיעור 18% יחול על עסקה אשר מועד החיוב במס בגינה חל מהיום הקובע, ואילו מע"מ בשיעור 17% יחול על עסקה אשר מועד החיוב במע"מ בגינה חל לפני תחילת התיקון, לאמור, עד ליום 1 בינואר 2025.

מועד הפקת חשבונית / זיכוי

המועד להוצאת חשבונית יחול תוך 14 יום ממועד החיוב במע"מ.

ככל וחשבונית המס כוללת עסקאות החייבות בשיעורי מע"מ שונים, יצוין בנפרד על גבי החשבונית את מרכיבי העסקה לצד שיעורי המע"מ השונים.

הודעת זיכוי הבאה לתקן, לשנות או לבטל חיוב במע"מ בעקבות עסקה שלא יצאה לפועל או בוטלה שהוטל בעבר בשיעור של 17% תוצא אף היא בשיעור של 17%, וזאת גם אם הודעת הזיכוי תוצא לאחר היום הקובע. סכום המע"מ הכלול בהודעות זיכוי ששיעור המע"מ הכלול בהן הוא 18% והן הוצאו לאחר היום הקובע, ייכלל בדוח התקופתי, במשבצת המיועדת לניכוי מס תשומות.

מועד החיוב במס

להלן יובאו הנחיות לקביעת מועדי החיוב הרלוונטיים לעסקאות מכירת טובין, מכירת מקרקעין, מתן שירות, חיובים תקופתיים, עסקאות על בסיס מזומן.

למען הסר ספק, יובהר כי המועד הרלוונטי לעניין שיעור המע"מ הינו מועד החיוב במע"מ כפי שיפורט להלן ולא מועד הפקת החשבונית. כך למשל, אם נמסרו טובין לפני היום הקובע ומועד הוצאת החשבונית על פי החוק חל לאחר מועד זה, שיעור המע"מ שיחול יהיה 17%.

בברכה,

אפרתי רואי חשבון

טלפון: 03 6298019 , 077-4260800, 077-4662839

פקס: 03 6299519, 077-5558030

 Web-site: www.efraty.com

* צו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין) (תיקון), התשפ"ד-2024.

 

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.