דוח מפורט למעמ

דוח מפורט למעמ יוגש על ידי חייבים בדיווח מפורט וכן על ידי עוסקים המבקשים החזר מס הגבוה מ כ 18 אש"ח. הדוח התקופתי ודוח מפורט יוגשו בנפרד (למעט דוח מפורט ובו עודף תשומות – החזר מעמ).

עוסקים שדורשים החזר מעמ יידרשו להציג חשבוניות "גדולות" בהתאם לפלט לאחר שידור הדוח.

חייבים דיווח מפורט בשנת 2023: 

1. חברות ושותפויות בהן אחד השותפים מאוגד כחברה – ובתנאי ומחזורן לשנת 2021 גבוה מ 1.5 מיליון ₪ או שחייב לפי כל דין בהכנת מאזן, וכן מינוי רואה חשבון מבקר או מבקר אחר כאמור בסעיף 20 לפקודת האגודות השיתופיות .

2. עצמאים ושותפויות בהן כל השותפים עצמאים : בתנאי ומחזורם לשנת 2021 גבוה מ 2.5 מיליון ₪, או שחלה עליהם חובה לנהל פנקסי חשבונות לפי השיטה הכפולה מכוח הוראות ניהול פנקסי חשבונות.

ב. מלכ"רים, אשר מחזורם השנתי עולה על 20 מליון ₪.

ג. מוסדות כספיים, אשר מחזורם השנתי עולה על 4 מליון ₪.נשלחות הודעות פרטניות על ידי רשות המסים למי שנוסף למעגל המדווחים דוח מפורט למע"מ

דוח מפורט הוא קובץ המשודר לרשות המסים ומאפשר הצלבה לגבי העסקאות בין עוסקים במעגל המדווחים

  המידע בדוח המקוון למע"מ

בדוח נתוני כל חשבוניות המס ורשימוני היצוא שהותרו, כל מסמך אחר שאושר על ידי מנהל מע"מ וכן סכומם הכולל של כל אחד ממסמכים אלה, בנוסף יפורטו כל חשבוניות המס, רשימוני היבוא, וכל מסמך אחר שאישר המנהל, שהעסק דורש לנכות על פיהן מס תשומות, וסכומם הכולל של כל אחד ממסמכים אלה בהתאם להנחיות רשות המסים.

 מועד הדיווח מקוון למע"מ

דיווח מפורט למע"מ הדוח יוגש תוך 23 יום לאחר המועד האחרון להגשת הדוח התקופתי למע"מ דרך אזור אישי – לדיווח ממוכן, כשהוא חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת[2]. הדוח יוגש אף אם לא היו באותה תקופה עסקאות המחייבים בתשלום מס, זולת אם נפסקו כליל העסקים והעוסק הודיע על כך למנהל.

פטור מדיווח מקוון

ניתנה אפשרות לבקש פטור מדיווח מקוון בתנאים מסוימים.

 

[2] מומלץ לחייבים החדשים בדיווח המקוון להיערך מבעוד מועד ולהצטייד בכרטיס חכם לחתימה אלקטרונית החברות שאושרו על פי חוק חתימה אלקטרונית: פרסונל איי די בע"מ 073-2900047, או 2007*, קומסיין בע"מ 03-6443620, או 8770*. בדיווח באמצעות מייצג אין צורך להצטייד בכרטיס חכם על שם העוסק).

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.