הפקדה לקרן השתלמות

הפקדה לקרן השתלמות

קרן השתלמות – קופת גמל שנועדה לחסכון למטרת השתלמות ולכל מטרה

ניכוי לעצמאי

התשלום המקסימאלי שיוכר כניכוי הינו 4.5% מהכנסתו החייבת השנתית של היחיד בעל הכנסה מעסק או משלח יד וחבר קיבוץ[1] עד לתקרת הכנסה חייבת של 264,000 ש"ח. מניכוי מקסימאלי בהפקדה של 18,480 ש"ח (7%) המקנה ניכוי מקסימאלי של 11,880 ש"ח בשנה (4.5%). מכל סכום שיפקיד יופחת שיעור של 2.5% מהכנסתו הקובעת.

דוגמה לניכוי בשל הפקדה לקרן השתלמות לעצמאים ולחברי קיבוץ

הכנסה חייבת לשנה שיעור ההפקדה הפקדה לקרן השתלמות לעצמאים שיעור הניכוי ניכוי מס שולי הטבת מס
50,000 7% 3,500 4.50% 2,250 0
100,000 7% 7,000 4.50% 4,500 14% 630
150,000 7% 10,500 4.50% 6,750 21% 1,418
200,000 7% 14,000 4.50% 9,000 31% 2,790
250,000 7% 17,500 4.50% 11,250 34% 3,825
300,000 7% 18,480 4.50% 11,880 34% 4,039

הפקדה לקרן השתלמות לשכיר

 

לא יראו כהכנסה בידי העובד סכומים המופקדים על ידי המעביד עד לשיעור של 7.5% מהשכר (לגבי עובדי הוראה עד לשיעור 8.4%), בגבולות תקרה של הכנסה שנתית בסך 188,544 ש"ח (שכר חודשי בסך 15,712 ש"ח), וההוצאה תוכר בידי מעבידו.

[1] חבר קיבוץ –יחיד שהוא חבר קיבוץ בגמר שנת המס כאשר: א. מלאו לו 21 שנה וטרם מלאו לו 70 שנה. ב לא מופקדים עברו כספים בקרן השתלמות כעמית שכיר או עצמאי. ג. עובד בקיבוץ או מטעמו באופן סדיר.

 

עצמאי (בעל הכנסה מעסק או משלח יד) שיפקיד סכומים בקרן השתלמות יזכה לניכוי* בגין הסכומים ששילם כדלקמן: מכל סכום שיפקיד יופחת שיעור של 2.5% מהכנסתו הקובעת, כאשר התשלום המקסימאלי שיוכר כהוצאה הינו 4.5% מהכנסתו הקובעת השנתית של היחיד עד לתקרה של  264,000 בשנת 2019 (סכום הפקדה מירבי של 18,480 ש"ח וניכוי מקסימלי 11,880 ש“ח )
ניכוי מקטין את ההכנסה החייבת ומהווה "הוצאה מוכרת" ולכן מוביל לחיסכון במס בהתאם לשיעור המס השולי החל על ההכנסה ולחסכון בדמי ביטוח לאומי ומס בריאות לגבי שכר הנמוך מתקרת ההכנסה החיבת בדמי ביטוח.
."הכנסה קובעת" – הכנסה מעסק או ממשלח יד לפני הניכוי בשל קרן השתלמות, עד לתקרה שנתית של 264,000 ש“ח בשנת 2019 
שכיר בעל שליטה/חבר* בחברה יזכה לניכוי** בגין הסכומים ששילם כדלקמן: התשלום המקסימאלי שיוכר כהוצאה הינו 4.5% ממשכורתו של היחיד עד לתקרה של משכורת קובעת בסך 188,544 ש”ח בשנה (סכום הפקדה מרבי של 11,312 ש“ח על ידי היחיד והחברה המקנה ניכוי מקסימאלי בחברה של 8,484 ש“ח בשנה).
 מי שמחזיק במישרין או בעקיפין לפחות 5% מהון המניות שהוצא או מכוח ההצבעה או מהזכות להחזיק או לרכוש כ“א מאלה או מהזכות לקבל רווחים*
**ניכוי מקטין את ההכנסה החייבת ומהווה "הוצאה מוכרת" ולכן מוביל לחיסכון במס בהתאם לשיעור המס בחברה
דוגמאות – שנת המס 2009:
¨ ליחיד הכנסה מעסק בסך 80,000 ש“ח, אם יפקיד 5,600 ש“ח לקרן השתלמות (7% מהכנסתו), יותר לו בניכוי סכום של 3,600 ש“ח (4.5% מהכנסתו).
¨ ליחיד הכנסה מעסק בסך 300,000 ש“ח, לא יתאפשר להפקיד 21,000 ש“ח לקרן השתלמות (7% מהכנסתו) אלא את תקרת ההפקדה 18,480 ש"ח, יותר לו בניכוי סכום של 11,880 ש“ח (4.5% מתקרת הכנסה קובעת בסך 264,000 ש“ח).
¨ בעל שליטה משך שכר בסך 150,000 ש“ח. אם מהחברה יופקד 4.5% (6,750 ש“ח) ובמקביל יעביר החבר / בעל השליטה 1.5% (2,250 ש“ח). אזי מלוא הסכום שהוצא על ידי החברה יותר בניכוי.
שנה הכנסה קובעת תקרת הפקדה מוכרת ניכוי מקסימאלי
2003 215,000 15,050 9,675
2004 211,000 14,770 9,495
2005 213,000 14,910 9,585
2006 219,000 15,330 9,855
2007 218,000 15,260 9,810
2008 224,000 15,680 10,080
2009 234,000 16,380 10,530
2010 243,000 17,010 10,935
2011      

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.