תשלום המס

המס משולם בדרך כלל בדרך של ניכוי מס במקור, ביחסי עובד-מעביד,  בעפעילות שגרתית שאינה עסקית.
בפעילות העסקית ישולם המס בדרך של מקדמות, באופן חודשי, או, דו חודשי.
המקדמות מחושב כאחוז מהמחזור, בהתאם לצפי חבות המס של הנישום.
ככל שמתברר כי חבות מס זו אינה תואמת את המציאות, הרי שיוחזר אל הנישום

 תמריץ להקדמת תשלום המס בגין שנת המס

קיימות הקלות לפיהן לסכום מס, שישולם עד ליום 31 בינואר, יינתן פטור מלא מהפרשי ההצמדה ומהריבית.
לסכום מס, שישולם עד ליום 29 בפברואר, יינתן פטור ממחצית הפרשי ההצמדה והריבית.
לסכום מס, שישולם עד ליום 31 במרץ, יינתן פטור מרבע הפרשי ההצמדה והריבית
וזאת לגבי סכום מס שישולם בגין שנת המס קודמת .
השלמת תשלום מס הכנסה שוטף
עריכת דוח מס משוער תאפשר השלמת הפער בין מס הכנסה ששולם על חשבון שנת המס (בדרך של מקדמות, ניכוי במקור, או, שוברי תשלום למיניהם) לבין המס המחושב לתשלום בפועל. החישוב מבוסס על ההכנסות בניכוי ההוצאות המותרות והפסדים מועברים.

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.