רווח הון

שיעור המס על רווח הון בידי חברה 24% בשנת 2017 (23% בשנת 2018) ובידי יחיד 25%. שיעור המס על רווח הון בידי בעל מניות מהותי 30%

החל מהרפורמה במס בשנת 2003 רווח הון ריאלי ממכירת נכסים שנרכשו לאחר 1 בינואר 2003 חייב במס:

  • בשיעור 23% לחברה*
  • בשיעור 30% לויחיד שהוא בעל מניות מהותי,
  • בשיעור 25% ליחיד שאינו בעל מניות מהותי.

רווח הון ריאלי במכירת מקרקעין מחוץ לישראל או נייר ערך בחבר בני אדם שעיקר נכסיו הם מקרקעין מחוץ לישראל יחויב במס בשיעור שלא יעלה על מס חברות

במכירת נכס שנרכש לפני יום 31 בדצמבר 2002, יחויב רווח הון במס בהתאם לשיעור המס הממוצע המחושב לפי יחס ההחזקה בנכס לפני המועד ולאחריו ושיעורי המס (המקסימאליים) החלים על הכנסתו של המוכר נכס, טובת הנאה, או זכות ראויה. לאחור מס חברות בשנת המכירה או שיעור המס השולי החל בשנת המכירה.
רווח הון ריאלי מנכסים אשר נרכשו לאחר 31 במרץ 1961 * יחויב בשיעור המס הממוצע משוקלל אשר יקבע לפי היחס בין תקופת ההחזקה בנכס לפני היום הקובע לכלל תקופת ההחזקה בנכס.
בוטל הצורך בהפחתת פחת מתואם מהמועד הקובע כהגדרתו במסגרת תיקון 132 לפקודה.
חבר בני אדם – ממוצע משוקלל בין שיעור מס של 23% ובין שיעור מס החברות החל עלפני 2002.
יחיד/ה – ממוצע משוקלל בין שיעור מס של 30%/ 25% לביו שיעור המס המירבי החל על הכנסתו/ה של היחיד/ה (50% בשנת 2017).
לדוגמה:
חבר בני אדם החזיק בנכס מיום 1 ביולי 2005 עד למכירתו ביום 1 ביולי 2010 (סך-הכל חמש שנים), שיעור המס אשר יחול על רווח ההון הריאלי בידו יהיה 25% אשר מהווה ממוצע בין 25% (שיעור מס חברות בשנת 2010) לבין 25% בהתאם ליחס תקופות ההחזקה.(25%*.2.5/5 + 25%*2.5/5)
חבר בני אדם החזיק בנכס מיום 1 ביולי 2000 עד למכירתו ביום 1 ביולי 2005 (סך-הכל חמש שנים), שיעור המס אשר יחול על רווח ההון הריאלי בידו יהיה 29.5% אשר מהווה ממוצע בין 34% (שיעור מס חברות בשנת 2005) לבין 25% בהתאם ליחס תקופות ההחזקה.

(34%*.2.5/5 + 25%*2.5/5)

יחיד/ה – ממוצע משוקלל בין שיעור מס של 25%/30% לפי העניין (בעל מניות מהותי או לא) ובין שיעור המס השולי (עד 50%) בשנת המכירה
לדוגמה:
יחיד החזיק בנכס מיום 1 ביולי 2001 עד למכירתו ביום 1 ביולי 2005 – שיעור המס השולי אשר חל על הרווח הריאלי של העובד אשר יחול על רווח ההון הריאלי בידו יהיה 34% – ומהווה ממוצע משוקלל בין  יחס תקופת ההחזקה (62.5/37.5) בנכס לאחר היום הקובע לבין לאחריו. (שיעור המס השולי של העובד 50% ללא התחשבות בפריסה לשנים שחלפו).
* סכום אינפלציוני אינו חייב במס.
סכום אינפלציוני חייב ב- 10% = ההפרש בין המחיר המקורי המתואם לבין המחיר המקורי עד ליום 31 בדצמבר 1992 חייב ב 10%.

קיזוז הפסד הון ייעשה בדרך כלל מול רווחי הון ולא מול רווח פירותי

מצאתם את התוכן מעניין. שתפו.