קיזוז הפסד

סעיף 28 לפקודה קיזוז הפסד פירותי

(א) – הפסד מעסק או משלח יד בשנת מס – ניתן לקזז כנגד סך הכנסתו החייבת של אותו אדם ממקורות אחרים באותה שנת מס.

(ב) הפסד מעסק או משלח יד מועבר משנים קודמות – ניתן לקזז כנגד הכנסתו החייבת של אותו אדם מעסק או משלח יד בשנים הבאות בכפוף למגבלות. לא ניתן להעביר קדימה הפסד שלא מעסק או משלח יד.

פס"ד אחא גולדשטיין

פסק הדין מרחיב את 28(ב) וקובע שניתן לקזז הפסד מעסק לאורך זמן לא רק כנגד הכנסה מעסק או משלח יד אלא גם כנגד הכנסה מעסק אקראי.

(ג) נישום יכול לבקש לא לקזז הפסד כנגד רווח הון שהוא סכום אינפלציוני או כנגד רווח הון, ריבית, או דיבידנד אם שיעור המס עליהם אינו עולה על 20%

(ד) הפסד במטע הדרים שניטע מורכב בשנה החמישית והשישית מתחילת השנה שבה ניטע יקוזז כנגד הכנסתו החייבת מאותו מטע בלבד בשנה השישית והשביעית.

(ה) הפסד במטע הדרים שניטע מורכב בשנה השיישית והשביעית מתחילת השנה שבה ניטע יקוזז כנגד הכנסתו החייבת מאותו מטע בלבד בשנה השביעית והשמינית.

(ו) הפסד שלא ניתן לקיזוז כאמור בסעיפים (ד) ו(ה) יקוזז בהתאם להוראות סעיף 28 (ב)

(ח) הפסד שהיה לאדם מהשכרת בנין ניתן לקיזוז כנגד הכנסתו החייבת מאותו בנין בשנים הבאות.

סעיף 29 לפקודה – הפסד מחו"ל

ניתן לקזז הפסד בתנאי שאילו היה רווח היה חייב במס בישראל בהתאם לשיטת "הסלים"

סעיף 92 לפקודה – קיזוז הפסד הון

 


[1] בעבר היתה הגבלת זמן של שבע שנים

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.