ניכוי מס במקור מתשלום עבור שירותים ו/או נכסים

תשלום חד פעמי בעד שירותים או נכסים שניתן לא לנכות ממנו מס במקור (חוק עסקאות גופים ציבוריים) 5,040 ש"ח.

מבלי להיכנס לגוף העניין החובה לנכות במקור תחול על מי שבשנתיים לפני שנת המס עלה מחזורו על 5.3 מיליון ש"ח ואו מעסיק 10 עובדים (ואינו  מנוי בתוספת א – הגופים: המדינה, בנק ישראל, רשות מקומית ,מבקר המדינה, איגוד ערים, המוסד לביטוח לאומי, מועצה דתית ,     רשות הנמלים, הסוכנות היהודית לארץ-ישראל,   רשות השידור, ההסתדרות הציונית העולמית, רשות שדות התעופה, שירות התעסוקה, קרן היסוד – המגבית היהודית המאוחדת לישראל     האפוטרופוס הכללי)

 

"תשלומים בעד שירותים או נכסים" – סכומים המשתלמים על ידי המדינה, רשות מקומית, איגוד ערים, מועצה דתית, הסוכנות היהודית לארץ ישראל, ההסתדרות הציונית העולמית, קרן קיימת לישראל, קרן היסוד – המגבית המאוחדת לישראל, בנק ישראל, מבקר המדינה, המוסד לביטוח לאומי, רשות הנמלים, רשות השידור, רשות שדות התעופה, שירות התעסוקה, האפוטרופוס הכללי, חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית כמשמעותן בחוק החברות הממשלתיות, תשל"ה-1975, חברה החייבת בחובת ניהול מערכת חשבונות כפולה או חברה או חברת בת שמחזור עסקיהן ביחד, או של כל אחת מהן לחוד, עלה על הסכום הנקוב לגבי שנת מס פלונית כמפורט בתוספת א', למעט חברת-בת שמחזור עסקיה לא עלה על הסכום הנקוב לגבי אותה שנת מס פלונית כמפורט בתוספת ב', מי שחייב בחובת ניהול מערכת חשבונות כפולה או מי שמחזור עסקיו בשנת המס 1988 או לאחר מכן עלה על הסכום הנקוב בתוספת א', שותפות שאחד או יותר מהשותפים בה הוא חבר-בני-אדם החייב בניכוי במקור לפי צו זה, מוסד כספי כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 (להלן – חוק מס ערך מוסף), בית חולים, קופת חולים, מוסד להשכלה גבוהה, חבר-בני-אדם שקיבל מהמדינה או מרשות מקומית זכות לחיפוש, הפקה, עיבוד, הספקה והובלה של מחצבים, נפט, מים או חשמל, ואשר עיקר עסקו בפעולות אלה ומי שקיבל זכות מחבר-בני-אדם כאמור, לעשיית הפעולות האמורות ועיקר עסקו בכך, או מי שרשאי לארגן או לערוך הגרלה או הימור ועיקר עסקו בכך, בעד שירותים, בעד נכסים או בעד שירותים ונכסים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתשלום חד-פעמי ובין בשיעורים, בין על חשבונם הם ובין מטעמו או על חשבונו של אדם אחר, והכל בין בכסף בין בשווה כסף, לרבות סכומים המהווים החזר הוצאות לרבות מס ערך מוסף על פי חוק מס ערך מוסף, למעט השתכרות או ריווח כמפורט בסעיף 2(8) לפקודה, למעט תשלומים שעליהם חלה חובת הניכוי במקור לפי דין אחר ולמעט תשלומים ששילם יחיד שלגביהם לא חלה חובת רישום בספרי העסק שלו;

"מחזור" – סכום המכירות וסכום התמורה בעד שירותים, כולל מסים עקיפים, לרבות תקבולים שהתקבלו בשביל אדם אחר; ואולם –
(1)   לגבי יחיד, שותפות של יחידים ומוסד ציבורי, לא יובאו בחשבון תקבולים שפקיד השומה אישר, בכתב, כי הם הכנסה חד פעמית בידי המקבל;
(2)   לגבי עורך דין, לא יובאו בחשבון סכומים שקיבל כפקדונות, ובלבד שסכומים אלה רשומים בספרי העסק כפקדונות ומופקדים בחשבון בנק נפרד שבו מופקדים רק כספי פקדונות;
(3)   לגבי מוסד ציבורי, יראו כמחזור את סך כל התקבולים שקיבל, בכפוף לאמור בפסקה (1);

תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד שירותים או נכסים), תשל"ז-1977

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 164 ו-243 לפקודת מס הכנסה, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

 1. 1.      בתקנות אלה –
  "תשלומים בעד שירותים או נכסים" – כמשמעותם בצו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה), תשל"ז-1976;
  "משלם" – אדם המשלם תשלומים בעד שירותים או נכסים, למעט יחיד או שותפות של יחידים שפקיד השומה אישר בכתב לענין זה, כי בשנת מס פלונית לא יחשבו כמשלם, כתוצאה מהקטנה מהותית בהיקף עסקיהם;
  "מקבל" – אדם המקבל תשלומים בעד שירותים או נכסים, למעט אדם כמפורט בתוספת.

נכוי מס 

 1. 2.      (א)  משלם המשלם למקבל תשלומים בעד שירותים או נכסים, למעט תשלומים כאמור בעד נכס או שירות ששווים אינו עולה על הסכום הקבוע בסעיף 2(ב) לחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), תשל"ו-1976, ינכה מתשלומים אלה מס בשיעור של 20%.
  (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א) אם לא הוכיח המקבל להנחת דעתו של פקיד השומה, כי ניהל לגבי הכנסתו פנקסים קבילים, וכי הגיש את כל הדו"חות שחוייב בהגשתם בהתאם להוראות הפקודה ואין בידו אישור בכתב מפקיד השומה כי ניהל פנקסים קבילים והגיש את הדו"חות האמורים, ינוכה מס בשיעור של 30%.
  (ג)   היה התשלום האמור בתקנת משנה (א) כולו או חלקו בשווה כסף יקבע המשלם לצורך הניכוי את סכום התשלום כפי שעלה לו. פקיד השומה רשאי להגדיל או להקטין את הסכום האמור בתקנת משנה זו, והמשלם ינכה את המס לפי קביעת פקיד השומה.
  (ד)  (בוטלה).

תיאום ניכוי מס

 1. 3.      רשאי פקיד השומה להתיר בכתב כי ניכוי המס לפי תקנות אלה יוקטן, אם היה סבור שעלול להתהוות עודף מניכוי המס לפי השיעור האמור.

תשלום והגשת דו"ח לפקיד השומה 

 1. 4.      משלם יגיש לפקיד השומה עד היום ה-16 לכל חודש דין וחשבון בטופס 0852 שיכלול פרטים על מקבלי התשלום, על התשלומים בעד שירותים או נכסים ששילם להם ועל סכום המס שנוכה לפי תקנות אלה בחודש הקודם וישלם לו באותו מועד את סך כל המס שנוכה.

רישום ומסירת דו"חות 

 1. 5.      (א)  משלם ינהל, לגבי כל מקבל, כרטיס תשלומים בעד שירותים או נכסים בטופס 0851, ירשום בו לגבי כל מקבל את כל הפרטים המפורטים בו תוך שבוע ימים מיום התשלום ויגישו לפקיד השומה, כשהוא מסוכם לכל פרטיו, בצירוף ריכוז הכרטיסים בטופס 0856, לא יאוחר מיום 31 במרס של כל שנה, לגבי התשלומים בעד שירותים או נכסים ששילם בשנת המס הקודמת ולגבי המס שנוכה מתשלומים אלה.
  (ב)  בהגשת הטפסים האמורים בתקנת משנה (א) באמצעות מערכת מיכון, כפי שיורה הנציב, חייב משלם –
  (1)   שחלה עליו חובת ניהול מערכת חשבונות כפולה;
  (2)   המעסיק 10 עובדים או יותר;
  (3)   העורך את חישוב התשלומים בעד שירותים או נכסים ואת הניכויים מהם באמצעות מיכון.

אישורים 

 1. 6.      משלם ששילם למקבל תשלומים בעד שירותים או נכסים, יתן לו לא יאוחר מיום 20 במרס של כל שנה לגבי שנת המס הקודמת אישור בטופס 0857 על התשלומים ששילם ועל המס שנוכה מתשלומים אלה.

תשלומים בעד הספקת נכסים או שירותים כהכנסה

 1. 7.      האמור בתקנות אלה אינו פוטר מקבל מלכלול בדין וחשבון על הכנסתו תשלומים בעד שירותים או נכסים שקיבל.

טפסים

 1. 8.      טפסים לצורך תקנות אלה ייקבעו בידי הנציב ואפשר להשיגם במשרדי פקיד השומה.

ביטול

 1. 9.      תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד שירותים או טובין), תש"ל-1970 – בטלות.

השם

 1. 10.   לתקנות אלה ייקרא "תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד שירותים או נכסים), תשל"ז-1977".

תוספת א'

המדינה                                                        בנק ישראל                        רשות מקומית                            מבקר המדינה

איגוד ערים                                                   המוסד לביטוח לאומי          מועצה דתית                               רשות הנמלים

הסוכנות היהודית לארץ-ישראל                        רשות השידור                  ההסתדרות הציונית העולמית          רשות שדות התעופה

שירות התעסוקה                                          קרן היסוד – המגבית היהודית המאוחדת לישראל                   האפוטרופוס הכללי
"מוסד בנקאי" – חברה העוסקת בישראל בעסקי ביטוח כמשמעותם בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשי"א-1951.
נציגות בית משותף – לגבי תשלום המתקבל בידו כהשתתפות בהוצאות החזקה וניהול הרכוש המשותף כאמור בסעיף 58 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969.

תוספת ב'

(בוטלה)

י' בניסן תשל"ז (29 במרס 1977)                                       יהושע רבינוביץ שר האוצר

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.