מס הכנסה שלילי

עם כניסתו לתוקף של חוק הקובע מס הכנסה שלילי* יזכו לקבל מענק מס המשתכרים כמפורט להלן בכפוף לעמידה בתנאים ולהגשת דוח באופן מקוון והצהרה שהפרטים לגבי הכנסתם נכונים:

רצפת ההכנסה תקרת ההכנסה מענק מינימום מענק מקסימום הערות
מי שיש לו ילד אחד או שני ילדים או מי שללא ילדים ומלאו לו 55 שנים
1,725 3,000 70 275 70 ש"ח ועוד 16.1% מהשכר החודשי העודף על 1,725 ש"ח
3,000 4,000 275 275 275 ש"ח
4,000 5,200 20 275 275 ש"ח בניכוי 23% מהשכר החודשי העודף על 4,000 ש"ח, לא יפחת מ20  ש"ח
מי שיש לו שלושה ילדים לפחות
1,725 3,000 100 400 100 ש"ח ועוד 23.5% מהשכר החודשי העודף על 1,725 ש"ח
3,000 4,000 400 400 400 ש"ח
4,000 5,700 20 275 400 ש"ח בניכוי 23% מהשכר החודשי העודף על 4,000 ש"ח, לא יפחת מ 20 ש"ח

* כל הסכומים בש"ח, לחודש

תתאפשר בקשת המענק על ידי שכירים המתגוררים באזור שילוב כבר לגבי שנת המס 2007 ומשנת 2011 תתאפשר הגשת בקשה למענק גם לעצמאים, והכל בכפוף לסייגים בחוק.

במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית נדחה יישומו של החוק

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.