פטורים

נביא להלן חלק מההכנסות הפטורות ממס

פטור ממס להכנסת נכה ועיוור

הכנסת נכה 100% או 90% לפחות מחמת שלקה באיברים שונים והכנסת עיוור פטורה ממס לפי סעיף 9(5) לפקודה בהתאם לתקרה:
לשנה
בש"ח
לחודש
בש"ח
הכנסה מיגיעה אישית – נקבעה נכות לתקופה של 365 ימים ויותר
579,600
48,300
הכנסה מיגיעה אישית – נקבעה נכות לתקופה בין 185 לבין 365 ימים
69,480
5,790
הכנסה שאינה מיגיעה אישית כאשר ההכנסות נמוכות מהתקרה
69,480
5,790
הכנסה מריבית שקיבל היחיד[1]
247,680
20,640
  פטור ממס למענק עקב פרישה או מוות
מענק פרישה[2] פטור ממס בסכום של 11,650 ש"ח לשנת עבודה, במקרה מוות חס וחלילה כפל הסכום 23,320 ש"ח לשנת עבודה.
 פטור ממס להלנת שכר
סכום שקיבל עובד כפיצוי הלנת שכר על פי חוק הגנת השכר פטור למעט לגבי מי שהכנסתו החייבת בחודש כלשהו ב – 24 החודשים שקדמו לקבלת הפיצוי עלתה על 7,680 ש"ח לאותו חודש, מרכיב המס שבפיצוי הפטור ישולם כמס.
    פטור ממס למלגה לסטודנט או חוקר
מלגה לסטודנט או חוקר פטורה ממס[3]. תקרת הסכום הפטור לגבי חוקר הינה 92,000 ש"ח.
פטור ממס לפיצוי ששולם לתורמת ביצית
פיצוי ששולם לתורמת לפי סעיף 43 לחוק תרומת ביציות התש"ע-2010[4].
 פטור ממס להפרשי הצמדה
הפרשי הצמדה בגין הלוואות מבעל שליטה פטורות ממס בידי בעל השליטה.
פטור לדיבידנד בין חברות בישראל
הכנסות מדיבידנד בין חברות פטורות ממס למעט אם התקבלו מדיבידנד שמקורו מחוץ לישראל ויחויבו במס חברות בשיעור 24%. בהתאם להוראות הפקודה יינתן זיכוי ממס אשר שולם בחו"ל, בתנאים מסוימים.

 


[1] אם מקורה בפיצויים או בכספי ביטוח שקיבל היחיד בשל פגיעת גוף.
[2] ניתנה הסמכות למנהל להגדיל את סכום הפטור עד ל- 150% מגובה המשכורת החודשית ובלבד שאין לפורש זכויות לקצבה בגין שנות המס המזכות במענק הפרישה.
[3] בהתאם לסעיף 9 (29) לפקודה.
[4] בהתאם לסעיף 9 (30) לפקודה.

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.