הכנסות

לפניך מידע לגבי היבטי מס על הכנסות שיפרטו להלן:

  • יגיעה אישית (עבודה, עסק קיצבה, ואף במקרים מסוימים הכנסה פאסיבית מדמי שכירות)
  • שכר דירה
  • פרסים והגרלות
  • תמלוגים
  • פטנט
  • כל מקור אחר

הכנסות חייבות במס רגיל ו/או חייבות במס מוגבל ו/או במס לפי מדרגות המס

» שכירות בארץ

קיימות מספר חלופות לחיוב ולדיווח על הכנסות משכירות בארץ אשר יפורטו להלן.

הכנסות מדמי שכירות בארץ בדרך כלל אינן חייבות במע"מ אלא אם המדובר בהשכרה ארוכת טווח או כשמדובר בהשכרה למטרה עסקית וכן הכנסות אלו פטורות בדרך כלל מביטוח לאומי.

החיוב בביטוח לאומי חל על הכנסה חייבת עד השכר המירבי החודשי החייב בדמי ביטוח פי חמש מהשכר הממוצע בחודש

 » הכנסה רעיונית

 טובת הנאה בדרך של הלוואה מוטבת תהיה חייבת במסביחסי עובד מעביד – הכנסת עבודה (לעובד)

ביחסי ספק לקוח הכנסה מעסק (לספק)

ביחסי חברה בעל מניות (הכנסה מדיבדנד בידי בעל המניות)

» דיבידנד

דיבידנד בחברה יחולק בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה, בהתאם לכללים בחוק החברות החדש המתנה חלוקה בעמידה בשני מבחנים: מבחן הרווח (מבחן לגבי תוצאות העבר) ומבחן יכולת הפירעון (מבחן צופה עתיד), ניתן לחלק דיבידנד בהתקיים מבחן הסולבנטיות בלבד, באישור בית המשפט הכלכלי (מחלקה בבית המשפט המחוזי) אשר ידרוש עמדה מקצועית מטעם רשות לניירות ערך, או, מטעם הכנ"ר

» פטורים

» שכירות מחו"ל

מס הכנסה יפורטו להלן חלופות למיסוי דמי שכירות מחוץ לישראל: מס מחזור בלי ניכוי הוצאות ודוח מקוצר, או, מס שולי + חובת דיווח על כלל ההכנסות בשנת המס.