חוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשיה, תשמ"ד-1984

חוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשיה, תשמ"ד-1984

פרק א': מבוא

מטרות החוק   

 1. מטרות חוק זה הן:

(1)  יצירת מקומות עבודה בתעשיה וקליטת כוח אדם מדעי וטכנולוגי;
(2)  יצירת תשואה עודפת למשק הישראלי; בחוק זה, "תשואה עודפת" – הגדלת התועלת הכלכלית למשק הנובעת ממחקר ופיתוח או מפירותיהם, מעבר לתשואה שאמורה לצמוח למי שמעורב ישירות באותו מחקר ופיתוח;
(3)  פיתוח תעשיה עתירת מדע תוך ניצול והרחבה של התשתית הטכנולוגית והמדעית ומשאבי האנוש הקיימים במדינה;
(3א) עידוד הצמיחה, הגדלת הפריון וקידום החדשנות הטכנולוגית בתעשייה בישראל, ובכלל זה בנגב ובגליל;
(4)  שיפור מאזן התשלומים של המדינה על ידי ייצור וייצוא של מוצרים עתירי מדע שיפותחו בה;

והכל בדרך של עידוד מחקר ופיתוח בתעשייה.

 1. (בוטל).

ביצוע   

 1. שר הכלכלה ושר האוצר ביחד (להלן – השרים) ממונים על ביצוע חוק זה.

פרק ב': הגדרות

הגדרות

 1. בחוק זה –
              "תכנית" – תכנית שנתית או רב שנתית למחקר ופיתוח, המורכבת מתיק אחד או יותר, לפי תנאים שייקבעו במסלול ההטבות;
              "שיפור מהותי במוצר קיים" או "שיפור מהותי בתהליך קיים" – לרבות פיתוח מוצר או תהליך משלימים;
              "תיק" – בקשה לקבלת הטבה, בתקופה מסוימת, במסגרת תכנית;
             "מוצר" – נכס מוחשי או לא מוחשי, תהליך או שירות, לרבות תהליכי ייצור ותוכנת מחשבים;
             "מוצר חדש" – מוצר שייצורו או שהשימוש בו בדרך מסחרית יתאפשר כתוצאה מגילוי ידע, תהליכים או שיטות שלא היו ידועים או שלא היו נחלת הכלל;
  "מחקר" – חקירה מתוכננת במטרה לגלות ידע חדש מתוך ציפיה שידע זה יהא מועיל בפיתוח מוצר חדש או תהליך חדש או בשיפור מהותי במוצר או בתהליך קיימים;
                 "פיתוח" – יישום ממצאי מחקר או ידע אחר, המכוונים לייצור מוצר חדש או לפיתוח תהליך חדש או לשיפור מהותי במוצר קיים או בתהליך קיים, לרבות גיבוש קווי תכנית או בדיקתם, הכנת תכניות ומדגמים, בניית אב-טיפוס והפעלת דגם ניסוי או מיתקן חצי-חרושתי;
             "יצרן" – (נמחקה);
             "הוצאות מחקר ופיתוח" – (נמחקה);
             "שיעור הערך המוסף" – (נמחקה);
             "העברת זכויות ייצור" – הרשאה לאחר להשתמש בידע שפותח במסגרת תכנית או הנובע מתכנית, לצורך ייצור מוצר מסוים בלבד, כאשר כל שאר הזכויות לשימוש וניצול הידע נותרות בידי המעביר בישראל;
             "שליטה" ו"בעל ענין" – כמשמעותם בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
             "חדשנות טכנולוגית" – מחקר או פיתוח;
             "חוק החברות" – חוק החברות, התשנ"ט-1999;
             "חוק החברות הממשלתיות" – חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975;
             "חוק יסודות התקציב" – חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985;
             "חוק המועצה להשכלה גבוהה" – חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958;
             "יום התחילה" – יום תחילתו של חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (תיקון מס' 7), התשע"ה-2015;
             "המדען הראשי" – המדען הראשי במשרד הכלכלה;
             "מוסד להשכלה גבוהה" – כל אחד מאלה:
  (1)   מוסד שהוכר לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה;
  (2)   מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;
  (3)   מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

           "המועצה להשכלה גבוהה" – כמשמעותה בחוק המועצה להשכלה גבוהה;
           "המסלולים הישנים" – מסלולי הטבות אשר הופעלו על ידי המדען הראשי או המינהל למחקר ופיתוח תעשייתי במשרד הכלכלה, לפני יום התחילה, בין אם הופעלו מכוח החוק ובין אם לאו, לרבות מסלול חוק המו"פ;
           "מסלול חוק המו"פ" – מסלול הטבות שמכוחו ניתנו אישורים לתכניות לפי פרק ד' לחוק כנוסחו ערב יום התחילה;
           "הנגב" ו"הגליל" – כהגדרתם בחוק הרשות לפיתוח הנגב, התשנ"ב-1991, ובחוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ"ג-1993, בהתאמה;
           "הרשות" – הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית שהוקמה בסעיף 5.

 פרק ג': הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית

 סימן א': הרשות

הקמת הרשות  

 1. 5.       (א)  מוקמת בזה הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית.

           (ב) מקום מושבה של הרשות יהיה ירושלים.

תפקידי הרשות  

5א.     (א)  לשם הגשמת מטרות חוק זה תפעל הרשות, במישרין או בעקיפין, לעידוד, לקידום, לתמיכה ולסיוע לחדשנות הטכנולוגית בתעשייה, ולפיתוח התשתיות הנדרשות לכך, בין השאר, באמצעות מתן הטבות; בחוק זה, "הטבות" – כל אחד מאלה, לרבות באמצעות קרנות:
(1)   מענקים, הלוואות, פטורים, הנחות, הקלות וערבויות שלא לפי חוק ערבויות מטעם המדינה, התשי"ח-1958;
(2)   אמצעים שהפעילו המדען הראשי או המינהל למחקר ופיתוח תעשייתי במשרד הכלכלה לפני יום התחילה;
(3)   כלי סיוע נוספים, למעט רכישת מניות בידי הרשות.
(ב)  לשם ביצוע תפקידיה, רשאית הרשות ליזום, לנהל ולעשות שימוש במגוון האמצעים המפורטים בחוק זה שיסייעו בידה לקדם את החדשנות הטכנולוגית בתעשייה, ברמה המקצועית הגבוהה ביותר, בקצב שמתאים לשוק, ביעילות המרבית ובגמישות הנדרשת.
(ג)   בביצוע תפקידיה תפעל הרשות בהתאם למדיניות הממשלה בתחומי פעולתה של הרשות, כפי שנקבעה בהחלטות הממשלה, וככל שלא נקבעה מדיניות בידי הממשלה כאמור – בהתאם למדיניות שר הכלכלה שתימסר לרשות בכתב, לרבות באמצעות המדען הראשי, ותפורסם באתר האינטרנט של הרשות.

הרשות – תאגיד  

5ב.     הרשות היא תאגיד כשר לכל זכות, חובה ופעולה משפטית.

הרשות – גוף מבוקר  

5ג.     הרשות תהיה גוף מבוקר כמשמעותו בסעיף 9(5) לחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב].

קבלה לעבודה ברשות  

5ד.     קבלתו של אדם לעבודה ברשות תיעשה בהתאם לעקרונות השוויון והייצוג ההולם, השקיפות, הפומביות וטוהר המידות, בהתחשב באופי המשרה ובאופי הרשות, על פי נהלים שתקבע המועצה, ולפי כל דין.

האורגנים של הרשות  

 1. אלה האורגנים של הרשות:

(1)  מועצת הרשות (להלן – המועצה);
(2)  המנהל הכללי של הרשות;
(3)  ועדות המחקר.

המדען הראשי – ראש הרשות  

 1.        המדען הראשי יהיה ראש הרשות, והוא ישמש חבר ויושב ראש של המועצה וחבר ויושב ראש של ועדות המחקר.

תפקידי המדען הראשי  

 1.       תפקידי המדען הראשי יהיו, בין השאר –

(1)  לייעץ לממשלה בכל הקשור ליישום מטרות חוק זה;
(2)  לעקוב אחר התהליכים והשינויים בחדשנות הטכנולוגית בתעשייה בישראל ומחוצה לה, לרבות השפעתם על יצירת מקומות עבודה וצמצום פערים חברתיים-כלכליים;
(3)  להמליץ לפני כל רשות המוסמכת לכך בדבר מתן הטבות העשויות לסייע בהגשמת מטרות החוק, בתחומים שבסמכות אותה רשות או בתחומים שהיא ממונה על ביצועם;
(4)  לדווח לממשלה, ובכלל זה לוועדת השרים לענייני מדע טכנולוגיה וחלל שקבעה הממשלה, אחת לשנה, על ממצאיו והמלצותיו בנוגע לקידום החדשנות הטכנולוגית בתעשייה, והמלצותיו באשר לפעולות של הרשות והממשלה הנדרשות כדי להגשים את מטרות החוק, בהתחשב בהשפעתן על יצירת מקומות עבודה ועל צמצום פערים חברתיים-כלכליים.

סימן ב': מועצת הרשות

המועצה ותפקידיה  

8א.     לרשות תהיה מועצה, ואלה תפקידיה:

(1)  לפעול ליישום המדיניות האמורה בסעיף 5א(ג);
(2)  לפקח על התנהלותה היעילה והתקינה של הרשות;
(3)  לדון בתכניות העבודה של הרשות, לאשרן ולעקוב אחר יישומן;
(4)  לאשר את התקציב המינהלי של פעילות הרשות כאמור בסעיף 15כט(ב);
(5)  לעקוב ברציפות אחר הגשמת המדיניות האמורה בסעיף 5א(ג) והתכניות והתקציבים של הרשות;
(6)  לדון בטיוטת הדוחות הכספיים של הרשות ובהערות רואה החשבון המבקר לגביה, ולאחר אישור הדוחות הכספיים – לדון בכל פרט שלגביו רואה החשבון המבקר הסתייג, העיר הערה או נמנע מלחוות את דעתו;
(7)  לקבוע מסלולים למתן ההטבות לפי חוק זה, את הוראותיהם ואת תנאיהם (בחוק זה – מסלולי הטבות), ורשאית המועצה להסמיך את ועדות המחקר לגבש מנהלים ליישום מסלולי ההטבות;
(8)  לגבש נהלים בנוגע לסדרי עבודת ועדות המחקר;
(9)  לקבוע את השכר, התנאים הסוציאליים, ההטבות, המענקים ותנאי העבודה האחרים של עובדי הרשות, ובכלל זה המשנה למנהל הכללי וסגניו, מנהלי האגפים, מנהל ענייני הכספים, המבקר הפנימי והיועץ המשפטי;
(10) למלא כל תפקיד אחר שהוטל עליה לפי חוק זה.

הרכב המועצה  

8ב.     (א)  במועצה יכהנו שמונה חברים, והם:

(1)   המדען הראשי, והוא יהיה היושב ראש כאמור בסעיף 7;
(2)   עובד לשכת המדען הראשי שימנה המדען הראשי;
(3)   עובד משרד הכלכלה שימנה המנהל הכללי של משרד הכלכלה;
(4)   הממונה על התקציבים במשרד האוצר או עובד משרד האוצר מטעמו;
(5)   החשב הכללי במשרד האוצר או עובד משרד האוצר מטעמו;
(6)   שלושה חברים מקרב הציבור.
(ב)  עובד המדינה העוסק במסגרת תפקידו בתחום החדשנות הטכנולוגית, לא יראו אותו בשל כך בלבד כמצוי בניגוד עניינים המונע את כהונתו כחבר המועצה.
(ג)   כשיר להתמנות לחבר המועצה מקרב הציבור מי שמתקיימים בו תנאי הכשירות הקבועים בסעיף 16א לחוק החברות הממשלתיות, בשינויים המחויבים, ובלבד שהוא מילא תפקיד בכיר בתעשייה עתירת הידע, בתחום המימון של תעשייה זו או בתחום המחקר והפיתוח והוא בעל מוניטין וותק באחד או יותר מתחומים אלה; חבר מועצה אחד לפחות מקרב הציבור יהיה מי שמילא תפקיד בכיר במחקר ופיתוח בתעשייה.
(ד)  חברי המועצה מקרב הציבור ימונו כדלקמן: חבר אחד בידי שר הכלכלה, חבר אחד בידי שר האוצר, וחבר אחד בידי השרים; חברי המועצה האמורים ימונו מתוך רשימת מועמדים שעליהם המליצה ועדה לאיתור מועמדים שמינו השרים (בסעיף זה – ועדת האיתור); וזה הרכב ועדת האיתור:
(1)   ראש הרשות, והוא יהיה יושב ראש ועדת האיתור;
(2)   נשיא התאחדות התעשיינים או מי מטעמו;
(3)   חבר נוסף שימנה שר הכלכלה, לפי המלצת המדען הראשי, ובהתייעצות לפי שיקול דעתו של השר עם התאחדות התעשיינים וארגונים הנוגעים בדבר, שהוא בעל ניסיון משמעותי בחדשנות טכנולוגית בתעשייה או שמילא תפקיד בכיר בתעשייה עתירת הידע או בתחום המימון של תעשייה זו;
(4)   חבר נוסף שימנה שר האוצר, לפי המלצת הממונה על התקציבים במשרד האוצר, ובהתייעצות לפי שיקול דעתו של השר עם התאחדות התעשיינים וארגונים הנוגעים בדבר, שהוא בעל ניסיון משמעותי בחדשנות טכנולוגית בתעשייה או שמילא תפקיד בכיר בתעשייה עתירת הידע או בתחום המימון של תעשייה זו או איש סגל אקדמי בכיר במוסד להשכלה גבוהה בישראל.
(ה)  ועדת האיתור תקבע את אמות המידה לבחירת המועמדים מקרב הציבור, בהתחשב במדיניות שהמועצה רשאית לקבוע, כך שיביאו לבחירת מועמדים שיש להם ניסיון משמעותי הקשור בתחומי פעולתה של הרשות.
(ו)   על ועדת האיתור ועל חבריה יחולו, בשינויים המחויבים, ההנחיות החלות על עבודת ועדות לאיתור מועמדים למשרות בשירות המדינה, לעניין נוהלי עבודה ולעניין הימנעות מניגוד עניינים.
(ז)   החלטות ועדת האיתור יתקבלו ברוב קולות; היו הקולות שקולים, יהיה ליושב הראש הוועדה קול נוסף; ועדת האיתור תוכל להתחיל את עבודתה לאחר שמונו שלושה מחברי הוועדה, אך תהיה מנועה מלקבל החלטות עד שיושלם מינוים של כל חבריה.
(ח)  תקופת הכהונה של חבר המועצה מקרב הציבור לא תעלה על שלוש שנים, וניתן לשוב ולמנותו לתקופת כהונה אחת נוספת בלבד.
(ט)  על חברי המועצה יחולו ההסדרים שבסעיפים 9א ו-14 עד 15א, בשינויים המחויבים.

גמול והחזר הוצאות  

8ג.     (א)  חבר המועצה מקרב הציבור שאינו עובד גוף מתוקצב או עובד גוף נתמך זכאי לקבל מהרשות גמול בעד השתתפות בישיבות המועצה או ועדה מוועדותיה לפי הוראות סעיף קטן (ג), ובלבד שאינו זכאי לקבל ממקור אחר תמורה בעד ההשתתפות.
(ב)  חבר המועצה שאינו זכאי לגמול לפי הוראות סעיף קטן (א), זכאי לקבל מהרשות החזר הוצאות שהוציא לשם השתתפות בישיבות המועצה או ועדה מוועדותיה לפי הוראות סעיף קטן (ג), ובלבד שאינו זכאי לקבל ממקור אחר החזר הוצאות.
(ג)   שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבע כללים ותנאים שלפיהם תשלם הרשות גמול או החזר הוצאות לחבר המועצה לפי סעיף זה, ואת שיעוריהם.
(ד)  בסעיף זה, "עובד גוף מתוקצב" ו"עובד גוף נתמך" – כהגדרתם בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב.

סדרי עבודת המועצה  

8ד.     (א)  ראש הרשות יכנס את המועצה שש פעמים בשנה, לפחות.
(ב)  ראש הרשות ימנה את אחד מחברי המועצה שהם עובדי המדינה, לשמש ממלא מקומו לכינוס ולניהול ישיבות המועצה בהעדרו.
(ג)   מניין חוקי בישיבות המועצה יהיה ראש הרשות או ממלא מקומו, נציג משרד האוצר, וחבר מקרב הציבור.
(ד)  החלטות המועצה יתקבלו ברוב קולות של חברי המועצה המשתתפים בהצבעה; היו הקולות שקולים, יהיה ליושב הראש קול נוסף, ואולם הוראה זו לא תחול על ממלא מקום כאמור בסעיף קטן (ב).
(ה)  דיון במועצה על אישור מסלול הטבות, שינויו או ביטולו, יתקיים רק אם נוכחים בו כל חברי המועצה שהם עובדי המדינה; ואולם דיון כאמור לא יידחה בשל היעדרות של חברים שהם עובדי המדינה כאמור ליותר מישיבה אחת, ובישיבה השנייה תהיה המועצה רשאית לדון ולהחליט בנושאים אלה במניין החוקי כאמור בסעיף קטן (ג).
(ו)   על אף האמור בסעיף קטן (ה), דיון במועצה שעניינו גיוס הון לפי סעיף 15לא, מסלולי הטבות שעניינן שותפויות לפי סעיף 15לח או קביעת הסדרים לעניין העברת ידע אל מחוץ לישראל לפי סעיף 15מא, שתכליתם הקלה בהעברת הידע אל מחוץ לישראל, יתקיים רק אם נוכחים בו כל חברי המועצה שהם עובדי המדינה ושני חברים מקרב הציבור לפחות, ולא תתקבל החלטה בנושאים אלה אלא בהסכמת שני חברים מקרב הציבור; ואולם דיון כאמור לא יידחה בשל היעדרות של חברים שהם עובדי המדינה או שני נציגי ציבור כאמור ליותר מישיבה אחת, ובישיבה העוקבת בנושאים אלה תהיה המועצה רשאית לדון ולהחליט בהם ובלבד שיתקיים המניין החוקי כאמור בסעיף קטן (ג); לעניין הישיבה העוקבת החברים מקרב הציבור יהיו רשאים לשלוח את עמדתם בכתב, ובלבד שזו התקבלה עד למועד הדיון בישיבה העוקבת.

(ז)   נעדר חבר מקרב הציבור מישיבת המועצה באחד הנושאים המנויים בסעיף קטן (ו), ולא התקבלה עמדתו בכתב כאמור בו, יראו בכך כאילו נעדר פעם אחת מישיבת המועצה לפי סעיף 8ב(ט).

(ח)  קיום המועצה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה לא ייפגעו מחמת שהתפנה מקומו של חבר המועצה, או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו, ובלבד שרוב חברי המועצה מכהנים כדין.

(ט)  ישיבות המועצה והחלטותיה יתועדו בפרוטוקול ויפורסמו באתר האינטרנט של הרשות; ואולם המועצה רשאית, בהחלטה מנומקת בכתב, לקבוע כי פרוטוקול של דיון מסוים או חלקו לא יפורסם כאמור.

(י)   המועצה תקבע לעצמה את סדרי עבודתה בעניינים שלא נקבעו לפי חוק זה.

סמכויות השרים לגבי החלטות המועצה בנוגע למסלולי הטבות  

8ה.     (א)  החליטה המועצה על אישור מסלול הטבות, על שינויו או על ביטולו, תובא ההחלטה לפני השרים בתוך שבעה ימים.

(ב)  השרים רשאים להתנגד, בהחלטה מנומקת בכתב, להחלטת המועצה כאמור בסעיף קטן (א), בתוך 14 ימי עבודה מיום שנמסרה להם ההחלטה; לא התנגדו השרים כאמור, תיכנס החלטת המועצה לתוקף.

סכות לקבלת מידע  

8ו.      לכל חבר המועצה הזכות לבדוק את מסמכי הרשות ואת רישומיה ולקבל העתקים מהם ואת נכסי הרשות ואת התחייבויותיה, ככל שהדבר דרוש למילוי חובותיו כחבר המועצה.

ועדת ביקורת  

8ז.      (א)  המועצה תמנה מבין חבריה ועדת ביקורת ובה שלושה חברים; אחד מהם יהיה חבר המועצה מקרב עובדי המדינה ושניים מהם יהיו חברי המועצה מקרב הציבור שאחד מהם יהיה יושב ראש ועדת הביקורת; ראש הרשות לא יהיה חבר בוועדת הביקורת.

(ב)  ועדת הביקורת –

(1)   תעמוד על ליקויים בניהול הרשות, בין השאר בהתייעצות עם המבקר הפנימי של הרשות או עם רואה החשבון המבקר, ותציע למועצה דרכים לתיקונם; מצאה ועדת הביקורת ליקוי כאמור שהוא ליקוי מהותי, תקיים ישיבה אחת לפחות לעניין הליקוי הנדון, בנוכחות המבקר הפנימי או רואה החשבון המבקר, לפי העניין, ובלא נוכחות של נושאי משרה ברשות שאינם חברי הוועדה; ואולם נושא משרה רשאי להיות נוכח בישיבה כאמור לשם הצגת עמדה בנושא שבתחומי אחריותו;

(2)   תבחן את מערך הביקורת הפנימית של הרשות ואת תפקודו של המבקר הפנימי וכן אם עומדים לרשותו המשאבים והכלים הנחוצים לו לשם מילוי תפקידו, בשים לב בין השאר לצרכיה המיוחדים של הרשות ולגודלה;

(3)   תדון בדוחות של המבקר הפנימי ובדוחות מבקר המדינה;

(4)   תבחן את תכנית העבודה של המבקר הפנימי ותעבירה לאישור המועצה בצירוף הערותיה והמלצותיה;

(5)   תחליט אם לאשר פעולות ועסקאות הטעונות אישור לפי סעיף 15יז.

(ג)   יושב ראש ועדת הביקורת יכנס את ועדת הביקורת לדיון בנושאים שיועמדו על סדר יומה על ידו או על ידי חבר ועדה אחר או על ידי המועצה, המנהל הכללי של הרשות או המבקר הפנימי.

(ד)  מי שאינו חבר בוועדת הביקורת לא יהיה נוכח בישיבות הוועדה בעת דיון ובעת קבלת החלטות הוועדה, אלא בהתאם להוראות סעיף זה או אם קבעו יושב ראש הוועדה או הוועדה כי הוא נדרש לשם הצגת נושא מסוים או לשם ניהולה התקין של הישיבה.
(ה)  על אף האמור בסעיף קטן (ד), המבקר הפנימי, היועץ המשפטי והחשב של הרשות יקבלו הודעות על קיום ישיבות ועדת הביקורת ויהיו רשאים להשתתף בהן.
(ו)   הודעה על קיום ישיבת ועדת הביקורת שבה עולה נושא הנוגע לביקורת הדוחות הכספיים, תומצא לרואה החשבון המבקר שיהיה רשאי להשתתף בה.
(ז)   ועדת הביקורת תגיש אחת לשנה, ולא יאוחר מיום 31 במרס של כל שנה, למועצה ולמנהל הכללי של הרשות דוח שנתי על פעילותה.

סימן ג': המנהל הכללי של הרשות

המנהל הכללי של הרשות  

8ח.     (א)  המועצה תמנה מנהל כללי לרשות מתוך רשימת מועמדים שעליהם המליצה ועדה לאיתור מועמדים (בסעיף זה – ועדת האיתור); ועדת האיתור תמונה בידי המועצה מקרב חבריה ובראשה יעמוד ראש הרשות; על ועדת האיתור וחבריה יחולו הוראות סעיף 8ב(ו).
(ב)  למנהל הכללי של הרשות יהיו נתונות כל סמכויות הניהול והביצוע של הרשות, ובכלל זה גיבוש תכניות עבודה ברשות שיובאו לאישור המועצה, והוא יהיה נתון לפיקוח המועצה.
(ג)   על מינוי המנהל הכללי של הרשות יחולו הוראות סעיף 37(ב) ו-(ג) לחוק החברות הממשלתיות, בשינויים המחויבים, והוא ייעשה לאחר התייעצות עם הוועדה לבדיקת מינויים כהגדרתה בחוק האמור.
(ד)  ועדת האיתור תקבע את אמות המידה לאיתור מועמדים מתאימים לתפקיד המנהל הכללי של הרשות על ידיה בהתחשב במדיניות שרשאית המועצה לקבוע.

סימן ד': ועדות מחקר

ועדת המחקר   

 1. 9.       (א)  לרשות יהיו ועדות מחקר שכל אחת מהן תוסמך לגבי מסלול הטבות אחד או יותר.

(א1) בוועדות המחקר יהיו תשעה חברים, והם:

(1)   ראש הרשות, והוא יהיה היושב ראש כאמור בסעיף 7;
(2)   המנהל הכללי של הרשות;
(3)   עובד הרשות שימנה המנהל הכללי של הרשות;
(4)   עובד משרד הכלכלה בעל תואר אקדמי בתחומים הנוגעים לעבודת הוועדות, שימנה המנהל הכללי של משרד הכלכלה;
(5)   נציג הממונה על התקציבים במשרד האוצר שימנה שר האוצר;
(6)   נציג החשב הכללי במשרד האוצר שימנה שר האוצר;
(7)   שלושה חברים מקרב הציבור.

(א2) כשיר להתמנות לחבר מקרב הציבור מי שהוא בעל ניסיון תעסוקתי או מחקרי משמעותי בתחום הנוגע למסלול ההטבות שבו עוסקת הוועדה, ולפחות אחד מהחברים מקרב הציבור יהיה בעל ניסיון משמעותי בתחום החדשנות הטכנולוגית בתעשייה מקרב התעשיינים.
           (א3) החברים מקרב הציבור ימונו בידי ועדת משנה שתקים המועצה; בוועדת המשנה יהיו חברים ראש הרשות, שיכהן כיושב ראש ועדת המשנה, המנהל הכללי של הרשות ואחד מעובדי משרד האוצר החברים במועצה לפי החלטת המועצה, וכן שניים מהחברים מקרב הציבור במועצה; מניין חוקי בישיבות ועדת המשנה יכלול לכל היותר נציג ציבור אחד.
           (א4) על אף האמור בסעיף קטן (א1), המועצה רשאית, בהוראות המסדירות את מסלולי ההטבות –

(1)   לשנות את הרכב ועדות המחקר, למעט לגבי השתתפות חברי ועדה שהם עובדי המדינה, ובלבד שלפחות שלושה חברים יהיו חברים מקרב הציבור;

(2)   להסמיך את ראש הרשות למנות ועדות משנה מקרב חברי ועדות המחקר, ולקבוע את פעולות העזר שוועדות המשנה יוכלו לבצע לשם פעילות ועדות המחקר.

           (ב)  תקופת המינוי תהיה לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים; חבר שתקופת מינויו תמה יכול שיתמנה מחדש ובלבד שחבר מקרב הציבור לא יתמנה ליותר מתקופת כהונה אחת נוספת.

           (ג)   חבר הועדה מקרב הציבור יהיה זכאי לגמול בעבור השתתפות בישיבות הועדה, במסלולי הטבות שבהם נקבע כי ישולם גמול לחברים מקרב הציבור בעד השתתפותם בדיונים, לפי נוהל שקבעה המועצה; על תשלום גמול כאמור יחולו הוראות סעיף 8ג, בשינויים המחויבים.

           (ד)  (בוטל).

(ה)  הממנה חבר לועדת המחקר ימנה לו ממלא מקום קבוע.

           (ו)   הודעה על מינוי חבר ועדת המחקר תפורסם ברשומות.

הפסקת כהונה   

9א.     (א) חבר ועדת המחקר יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה:

(1)   התפטר במסירת כתב התפטרות לשרים;

(2)   הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אין הוא ראוי להיות חבר הועדה;

(3)   חדל להיות עובד המשרד הממשלתי שאותו הוא מייצג בועדה;

(4)   לגבי נציג ציבור – אם נתמנה לעובד המדינה;

 (5)   נעדר מארבע ישיבות רצופות של ועדת המחקר או משש ישיבות בתוך שנה, זולת אם השרים קבעו, בהודעה לרשות, שהיתה סיבה מוצדקת להיעדרות;

 (6)   התקיימה בו אחת הנסיבות הפוסלות אדם מהיות חבר המועצה.

(ב)  השרים רשאים להעביר חבר ועדת המחקר מכהונתו, לפני תום תקופת כהונתו, אם נבצר ממנו דרך קבע, או לתקופה העולה על שישה חודשים ברציפות, למלא את תפקידו.

 

(ג)   הוגש כתב אישום נגד חבר הועדה בעבירה כאמור בסעיף קטן (א)(2) או נחשד בעבירה כאמור, רשאים השרים, לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, להשעותו מכהונתו עד למתן פסק דין סופי בענינו; היועץ המשפטי לממשלה ייתן, לפני מתן חוות דעתו, הזדמנות לחבר להשמיע את טענותיו; הושעה חבר הועדה לפי הוראות סעיף קטן זה, ימונה לו ממלא מקום לתקופת ההשעיה, בדרך שבה הוא מונה כאמור בסעיף 9.

תפקידי ועדות המחקר  

 1. (א)  ועדות המחקר יחליטו בדבר הענקת הטבות בהתאם להוראות מסלולי ההטבות שקבעה המועצה ולתקציב שהוקצה להפעלתם; ועדות המחקר יהיו רשאיות לקבוע תנאים למתן ההטבות לשם יישום הוראות מסלולי ההטבות ובכלל זה לקבוע תנאים מוקדמים ותנאים לביצוע, והכול בכפוף להוראות מסלולי ההטבות שקבעה המועצה.

(ב)  כל שינוי בפעילות שבשלה ניתנה הטבה שאישרה ועדת מחקר במסגרת מסלול הטבות, טעון את אישורה מראש.

ישיבות ועדת המחקר   

10א.  (א)  המנין החוקי בישיבות ועדת המחקר הוא ארבעה חברים לפחות, ובהם יושב ראש הוועדה ולפחות חבר אחד שהוא עובד המדינה וחבר אחד מקרב הציבור.

           (ב)  (בוטל).

(ג)   החלטות ועדת המחקר יתקבלו ברוב דעות של החברים המשתתפים בהצבעה.

(ד)  היו הדעות שקולות, יכריע יושב ראש ועדת המחקר, ובהעדרו – ממלא מקומו.

(ה)  ועדת המחקר תקבע את סדרי עבודתה, ככל שאלה לא נקבעו לפי חוק זה.

           (ו)   המנהל הכללי של הרשות ישמש ממלא מקום יושב ראש ועדות המחקר, אלא אם כן קבעה המועצה אחרת בהוראות מסלול ההטבות, לבקשת ראש הרשות.

           (ז)   ראש הרשות רשאי לוותר על חברותו בוועדת מחקר באופן זמני או קבוע ולמנות במקומו עובד משרד הכלכלה הכפוף לו בתפקידו כמדען ראשי, כממלא מקום זמני או קבוע לעניין חברותו בוועדה; ויתר ראש הרשות על חברותו בוועדת מחקר כאמור –

(1)   יהיה המנהל הכללי של הרשות יושב ראש הוועדה;

(2)   יהיה רשאי ראש הרשות, בכל עת, לחזור ולכהן כחבר ועדת המחקר ויושב הראש שלה.

11-13.    (בוטל).

סודיות   

 1. (א)  אין לגלות מדיוניה של ועדת המחקר או כל חומר שנמסר לה אלא לפי החלטת ראש הרשות או המועצה, או בהסכמתם.

            (ב)  מי שנמסרו לו מסמכים מטעם ועדת המחקר לשם מתן חוות דעת או לכל מטרה אחרת, לא יגלה את תוכן המסמכים לאחר אלא על פי הרשאה מאת ראש הרשות או המועצה.

           (ג)   המועצה תגבש נהלים לעניין שמירת הסודיות בפעילות הרשות והאורגנים שלה וגורמים הפועלים מטעמם ובעבורם, ובכלל זה לגבי בקשות למתן הטבות ואישורים הניתנים לפי חוק זה, ובשים לב לדיני הקניין הרוחני הנוהגים בישראל.

ניגוד ענינים   

 1. 15.    (א)  לא יכהן כחבר ועדת המחקר מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב תדיר של ניגוד ענינים בין תפקידו זה לבין תפקיד אחר שלו, שאינו במסגרת שירות המדינה, או ענין אחר שלו או של קרובו או של תאגיד שהוא או קרובו הם בעלי ענין בהם במישרין או בעקיפין; לענין זה, אחת היא אם מילוי התפקיד האחר הוא בתמורה או שלא בתמורה.

(ב)  חבר ועדת המחקר שעשוי להיות לו, לקרובו או לתאגיד שהוא או קרובו הם בעלי ענין בהם, ענין, אישי או אחר, במישרין או בעקיפין, בנושא העומד לדיון לפני הועדה, יודיע על כך ליושב ראש הועדה או לממלא מקומו, מיד לאחר שנודע לו על כך, ולא יהיה נוכח בכל דיון באותו נושא.

(ג)   בסעיף זה, "קרוב" – בן זוג, הורה, אח או צאצא של אחד מאלה, וכל אדם הסמוך על שולחנו של חבר ועדת המחקר, וכן סוכן, שותף, מעביד או עובד של חבר כאמור.

דין חברי ועדת מחקר שאינם עובדי המדינה   

15א.  חברי ועדת המחקר שאינם עובדי המדינה, דינם כדין עובדי המדינה לענין חיקוקים אלה:

(1)  חוק שירות הציבור (מתנות), התש"ם-1979;

(2)  חוק העונשין, התשל"ז-1977, לענין ההוראות הנוגעות לעובדי הציבור;

(3)  פקודת הנזיקין [נוסח חדש].

 

פרק ג'1: חובת זהירות וחובת אמונים של נושא משרה ברשות

 סימן א': הגדרות

הגדרות  

15ב.  בפרק זה –

"נושא משרה" – חבר המועצה, חבר ועדת מחקר, המנהל הכללי של הרשות, משנה או סגן למנהל הכללי של הרשות, וכל ממלא תפקיד כאמור ברשות, אף אם תוארו שונה, וכן מנהל הכפוף במישרין למנהל הכללי של הרשות;

"עניין אישי" – לרבות עניין אישי של קרובו או של תאגיד אחר שהוא או קרובו נושאי משרה בו או שיש להם בו חלק בהון המניות, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות ההצבעה;

"קרוב" – כהגדרתו בסעיף 15.

 סימן ב': חובת זהירות

חובות נושא משרה  

15ג.   (א)  נושא משרה חב כלפי הרשות חובת זהירות כאמור בסעיפים 35 ו-36 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש].

(ב)  אין בהוראת סעיף קטן (א) כדי למנוע את קיומה של חובת זהירות של נושא משרה כלפי אדם אחר.

אמצעי זהירות ורמת מיומנות  

15ד.  נושא משרה יפעל ברמת מיומנות שבה היה פועל נושא משרה סביר, באותה עמדה ובאותן נסיבות, ובכלל זה ינקוט, בשים לב לנסיבות העניין, אמצעים סבירים כדי להבטיח כי פעולות הנעשות על ידיו בתוקף תפקידו עולות בקנה אחד עם תפקידי הרשות ומטרות חוק זה, וכדי לקבל מידע שיש לו חשיבות לצורך קבלת החלטה או ביצוע פעולה הנעשים על ידיו בתוקף תפקידו.

 סימן ג': חובת אמונים

חובת אמונים ואיסור ניגוד עניינים  

15ה.  (א)  נושא משרה חב חובת אמונים לרשות, ינהג בתום לב ויפעל להגשמת תכליתה של הרשות, ובכלל זה –

(1)   יימנע מכל פעולה שיש בה כדי להעמידו, במישרין או בעקיפין, במצב של חשש לניגוד עניינים בין מילוי תפקידו ברשות לבין עניין אישי או תפקיד אחר שלו, ובכלל זה לא יטפל ולא ישתתף בדיון ובהצבעה בישיבות, בנושא העלול להעמידו, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים כאמור; לעניין פסקה זו, אחת היא אם מילוי התפקיד האחר הוא בתמורה או שלא בתמורה;

(2)   יימנע מכל פעולה שיש בה תחרות עם פעולות הרשות;

(3)   יימנע מניצול הזדמנות עסקית של הרשות במטרה להשיג טובת הנאה לעצמו או לאחר;

(4)   יגלה לרשות כל ידיעה וימסור לה כל מסמך הנוגעים לענייניה, שבאו לידיו בתוקף מעמדו ברשות.

(ב)  על אף האמור בסעיף (א), חבר המועצה שהוא עובד המדינה רשאי להביא בחשבון בגדר שיקוליו והחלטותיו, גם את מדיניות הממשלה ואת מדיניות המשרד הממשלתי שבו הוא עובד, ולא יראו אותו כמצוי בניגוד עניינים בשל כך בלבד.

(ג)   אין בהוראות סעיף זה כדי למנוע את קיומה של חובת אמונים של נושא משרה כלפי אדם אחר.

הודעה על חשש לניגוד עניינים  

15ו.   התברר לנושא משרה כי נושא הנדון או המטופל על ידו עלול לגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיף 15ה(א), יודיע על כך ליושב ראש המועצה או למנהל הכללי של הרשות, לפי העניין, וינהג לפי הנחיותיהם.

תרופות בשל הפרת חובת אמונים  

15ז.   (א)  על הפרת חובת אמונים של נושא משרה כלפי הרשות יחולו הדינים החלים על הפרת חוזה, בשינויים המחויבים.

(ב)  בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן (א), רואים נושא משרה שהפר חובת אמונים כלפי הרשות כמי שהפר התקשרות עם הרשות.

(ג)   הרשות רשאית לבטל פעולה שעשה נושא משרה בשם הרשות כלפי אדם אחר או לתבוע מאותו אדם את הפיצויים המגיעים לה מנושא המשרה, אף בלא ביטול הפעולה, אם אותו אדם ידע על הפרת חובת האמונים של נושא המשרה.

 סימן ד': שיפוי וביטוח ותביעה בשם הרשות

איסור מתן פטור מאחריות  

15ח.  הרשות אינה רשאית לפטור נושא משרה מאחריותו בשל הפרת חובת הזהירות או הפרת חובת האמונים כלפיה.

שיפוי  

15ט.  (א)  הרשות רשאית לשפות בדיעבד נושא משרה בה בשל חבות או הוצאה כמפורט בסעיף 260(א) לחוק החברות שהוטלה עליו או שהוציא, עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה.
(ב)  הרשות אינה רשאית לתת התחייבות מראש לשפות נושא משרה בשל חבות או הוצאה כאמור בסעיף קטן (א) אלא בנסיבות מיוחדות המצדיקות זאת ומטעמים שיירשמו, ובלבד שלא תינתן התחייבות מראש לשיפוי כאמור אלא בהתאם להוראות פסקה (1) של סעיף 260(ב) לחוק החברות.
(ג)   החלטה על מתן שיפוי לפי סעיף קטן (א) או מתן התחייבות לשיפוי לפי סעיף קטן (ב) תתקבל במועצה, והיא טעונה אישור של שר האוצר.

ביטוח אחריות  

15י.   (א)  הרשות רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, במקרים המפורטים בסעיף 261 לחוק החברות.

(ב)  החלטה על התקשרות בחוזה לביטוח אחריות נושאי משרה טעונה אישור של שר האוצר.

הגבלות על מתן שיפוי  

15יא. על אף האמור בסעיף 15ט, הרשות אינה רשאית לתת שיפוי בדיעבד או התחייבות מראש לשיפוי או להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, בשל כל אחד מהעניינים המנויים בסעיף 263 לחוק החברות.

העדר תוקף  

15יב. לא יהיה תוקף להתחייבות לשיפוי או לביטוח אחריותו של נושא משרה שנעשו בניגוד להוראות סימן זה, ונושא משרה לא יקבל, במישרין או בעקיפין, התחייבות כאמור.

תביעה בשם הרשות  

15יג.  היועץ המשפטי לממשלה רשאי לתבוע בשם הרשות נושא משרה בשל נזק שנגרם לרשות ממעשה או ממחדל בניגוד לחובותיו כלפי הרשות על פי דין.

 

פרק ג'2: עסקאות עם נושא משרה ברשות

הגדרות  

15יד. בפרק זה –

"נושא משרה", "עניין אישי" – כהגדרתם בסעיף 15ב;
"עסקה" – כהגדרתה בחוק החברות.

איסור עסקאות עם נושא משרה  

15טו. הרשות לא תתקשר בעסקאות עם נושא משרה בה, למעט לעניין תנאי כהונתו או העסקתו.

חובת גילוי  

15טז. (א)  נושא משרה ברשות היודע שיש לו עניין אישי בעסקה קיימת או מוצעת של הרשות, יגלה לרשות, בלא דיחוי ולא יאוחר מישיבת המועצה שבה נדונה העסקה לראשונה, את מהות עניינו האישי, לרבות כל עובדה או מסמך מהותיים.

(ב)  נושא משרה שלא גילה את עניינו האישי כאמור בסעיף קטן (א), יראו אותו כמי שהפר את חובת האמונים.

עסקאות הטעונות אישורים מיוחדים  

15יז.  עסקה של הרשות עם נושא משרה בה לעניין תנאי כהונתו או העסקתו וכן עסקה של הרשות עם אדם אחר שלנושא המשרה ברשות יש בה עניין אישי טעונות אישור של ועדת הביקורת והמועצה.

הימנעות חברי המועצה מהשתתפות בישיבות  

15יח. (א)  חבר המועצה שיש לו עניין אישי בעסקה המובאת לאישור ועדת הביקורת או המועצה, לא יהיה נוכח בדיון ולא ישתתף בהצבעות בוועדת הביקורת ובמועצה.

(ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), חבר המועצה רשאי להיות נוכח בדיון בוועדת הביקורת ולהשתתף בהצבעה, אם לרוב חברי ועדת הביקורת יש עניין אישי באישור העסקה, וכן רשאי הוא להיות נוכח בדיון במועצה ולהשתתף בהצבעה, אם לרוב חברי המועצה יש עניין אישי באישור העסקה.

עסקה חסרת תוקף  

15יט. (א)  לעסקה של הרשות שנעשתה בניגוד להוראות סימן זה לא יהיה תוקף כלפי הרשות וכלפי נושא המשרה, ואם היא עסקה לעניין תנאי כהונתו או העסקתו של נושא המשרה – לא יהיה לה תוקף כאמור, לרבות אם נפל פגם מהותי בהליך אישורה לפי סימן זה או אם נעשתה בחריגה מהותית מהאישור.

(ב)  לעסקה כאמור בסעיף קטן (א) לא יהיה תוקף גם כלפי אדם אחר אם אותו אדם ידע כי העסקה היא עם נושא משרה, ואם העסקה היא לעניין תנאי כהונתו או העסקתו של נושא המשרה – לא יהיה לה תוקף כאמור אם אותו אדם ידע או היה עליו לדעת על העדר אישור לעסקה כנדרש לפי פרק זה.

ביטול עסקה  

15כ.  הרשות רשאית לבטל עסקה הטעונה אישור לפי סימן זה עם אדם שאינו נושא משרה, וכן רשאית היא לתבוע מאותו אדם פיצויים בשל נזק שנגרם לה, אף בלא ביטול העסקה, אם אותו אדם ידע על עניינו האישי של נושא המשרה באישור העסקה, וידע או היה עליו לדעת על העדר אישור לעסקה כנדרש לפי סימן זה.

אישור המועצה  

15כא. חזקה על אדם שלא היה עליו לדעת על העדר אישור לעסקה לפי סימן זה, אם קיבל את אישור המועצה לכך שהתקבלו כל האישורים הנדרשים לעסקה.

 

פרק ג'3: בעלי תפקידים מיוחדים ברשות

רואה חשבון מבקר  

15כב. המועצה תמנה רואה חשבון מבקר שיבקר את הדוחות הכספיים השנתיים שלה ויחווה את דעתו עליהם (בפרק זה – פעולת ביקורת).

סמכויות רואה החשבון המבקר  

15כג. (א)  רואה החשבון המבקר רשאי לעיין בכל עת במסמכי הרשות הדרושים לו לשם מילוי תפקידו ולקבל הסברים לגביהם.

(ב)  רואה החשבון המבקר רשאי להשתתף בכל ישיבת מועצה או ועדה מוועדותיה הדנה בדוחות הכספיים שלגביהם ביצע פעולות ביקורת או בישיבת מועצה המתכנסת לפי סעיף 15כד(ג).

חובת דיווח  ואי-תלות  

15כד. (א)  על רואה החשבון המבקר יחולו, בשינויים המחויבים, הוראות סעיף 45 לחוק החברות הממשלתיות וההוראות לפי סעיפים 160 ו-161 לחוק החברות.

(ב)  נודע לרואה החשבון המבקר אגב פעולת ביקורת, על ליקויים מהותיים בבקרה החשבונאית של הרשות, ידווח על כך לראש הרשות.

(ג)   הודיע רואה החשבון המבקר על ליקויים כאמור בסעיף קטן (ב), יזמן ראש הרשות, בלא דיחוי, ישיבת מועצה לדיון בנושאים שהובאו לידיעתו.

מבקר פנימי  

15כה. המועצה תמנה לרשות מבקר פנימי; הוראות סעיפים 48 ו-49 לחוק החברות הממשלתיות יחולו על המינוי, הכהונה, הסמכויות והמעמד של המבקר הפנימי של הרשות, בשינויים המחויבים.

היועץ המשפטי של הרשות  

15כו. (א)  מועצת הרשות תמנה יועץ משפטי לרשות, שיהיה עובד הרשות.

(ב)  חוות דעתו של היועץ המשפטי לגבי המצב המשפטי הקיים, מחייבת את הרשות.

(ג)   קבע היועץ המשפטי לממשלה או מי מטעמו קביעה אחרת מזו של היועץ המשפטי של הרשות, תחייב את חוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה.

חשב הרשות  

15כז. (א)  החשב הכללי במשרד האוצר ימנה חשב לרשות, שיהיה עובד משרד האוצר.

(ב)  כל התחייבות, הזמנה, חוזה או הסכם המחייבים את הרשות בהוצאה כספית, יהיו טעונים אישור של חשב הרשות; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מן הצורך בקבלת אישורים אחרים להוצאה או להתקשרות כאמור לפי כל דין.

(ג)   בלי לגרוע מהוראות סעיף זה, כל הסמכויות הנוגעות להסדרי חוב, לרבות כל שינוי באופן פירעון חוב, פירעון מוקדם, דחיית החזרי הלוואה, מיחזור הלוואה ואיחוד ופיצול לוחות סילוקין של הלוואה, יהיו נתונות לחשב הכללי במשרד האוצר או מי מטעמו, ואולם החשב הכללי רשאי להסמיך את חשב הרשות להפעיל את הסמכויות האמורות, כולן או חלקן.

החלת דינים  

15כח.       עובדי הרשות, חברי המועצה וחברי ועדות המחקר שאינם עובדי המדינה, דינם כדין עובדי המדינה לעניין החיקוקים המנויים להלן:

(1)  חוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספית), התשי"ט-1959;

(2)  חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969;

(3)  חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט-1969;

(4)  חוק שירות הציבור (מתנות), התש"ם-1979;

(5)  חוק העונשין, התשל"ז-1977 – ההוראות הנוגעות לעובדי ציבור;

(6)  פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971;

(7)  חוק שירות המדינה (משמעת), התשכ"ג-1963.

 

פרק ג'4: הניהול הכספי של הרשות ושקיפות לציבור

תקציב הרשות  

15כט.       (א)   התקציב השנתי של הרשות ימומן מתקציב המדינה, וייקבע בחוק התקציב השנתי בתחום פעולה נפרד בסעיף התקציב של משרד הכלכלה; לעניין זה –

"חוק התקציב השנתי" – כמשמעותו בחוק יסודות התקציב;

"סעיף תקציב", "תחום פעולה" – כהגדרתם בחוק התקציב השנתי.

(ב)  התקציב המינהלי של הרשות יהיה נפרד מתקציב מסלולי ההטבות ולא תתאפשר המרה של תקציב מסלולי ההטבות לתקציב המינהלי של הרשות אלא באישור הממונה על התקציבים במשרד האוצר.

הכנסות הרשות  

15ל.  הכנסות הרשות מתמלוגים או ממקורות נוספים ישולמו לאוצר המדינה וישמשו לעידוד החדשנות הטכנולוגית בתעשייה באמצעות הרשות.

גיוס הון  

15לא. (א)  הרשות רשאית, במקרים חריגים וככל שיש הצדקות מקצועיות לכך, ולאחר אישור בכתב מאת ראש הרשות, הממונה על התקציבים במשרד האוצר והחשב הכללי במשרד האוצר, ובתנאים נוספים שיקבעו שני האחרונים, לגייס הון בישראל ומחוצה לה כנגד חוב בלבד ולא כנגד תמלוגים או נכסים של הרשות, למימון מסלולי הטבה מסוימים שהמועצה קבעה אותם מראש; החזר החוב לא יבוצע מתמלוגים או מנכסי הרשות אלא מתקציב המדינה בלבד.

(ב)  החלטת הרשות כאמור בסעיף קטן (א), טעונה אישור של השרים ושל ועדת הכספים של הכנסת.

ועדת נכסים  

15לב. (א)  נכסים שצברה הרשות כתוצאה מהפעלתם של מסלולי הטבות (בסעיף זה – הנכסים), ינוהלו על ידי ועדה ייעודית לנושא זה (בחוק זה – ועדת הנכסים).

(ב)  הרכב ועדת הנכסים יהיה זהה להרכב ועדת מחקר, וההוראות החלות לגבי ועדת מחקר יחולו לגבי ועדת הנכסים, בשינויים המחויבים; ואולם תנאי לקיומו של מניין חוקי בוועדת הנכסים הוא נוכחותם של כל חברי הוועדה שהם עובדי המדינה.

(ג)   לוועדת הנכסים תהיה הסמכות הבלעדית לבצע פעולות הנדרשות לניהול הנכסים, ובכלל זה מכירה, העברה או מימוש של הנכסים.

(ד)  על אף האמור בסעיף קטן (ג), שר האוצר רשאי, בנסיבות מיוחדות, להורות לוועדת הנכסים לבצע פעולות כאמור באותו סעיף קטן שעליהן יורה, למעט לעניין זכויות הרשות בשותפות מוגבלת כאמור בסעיף 15לח; שר האוצר יורה כאמור רק לאחר שהמועצה חיוותה את דעתה בנושא ואם סבר כי אין במתן ההוראה כדי לפגוע באופן משמעותי בהגשמת מטרות חוק זה.

דוחות כספיים  

15לג. (א)  המועצה אחראית לעריכת הדוחות הכספיים המפורטים של הרשות ולאישורם; הדוחות הכספיים ייערכו בהתאם לכללי החשבונאות הממשלתיים העדכניים באותה העת, לפי הנחיית החשב הכללי במשרד האוצר.

(ב)  הוראות סעיפים 171 ו-172 לחוק החברות לעניין עריכת דוחות כספיים, החלות על חברה פרטית, יחולו בשינויים המחויבים על הרשות, בכפוף להוראות חוק זה.

(ג)   הדוחות הכספיים של הרשות יאושרו בידי המועצה, ייחתמו בשמה ויוגשו לשרים לא יאוחר מיום 31 במרס בכל שנה.

(ד)  בסעיף זה, "דוחות כספיים" – מאזן, דוח רווח והפסד ודוח על תזרימי מזומנים, לרבות הביאורים להם.

שקיפות לציבור  

15לד. הרשות תקבע נהלים הנדרשים לשמירה על השקיפות לציבור לפי כל דין, תפעל לפיהם ותנקוט את האמצעים הדרושים לפעולה לפי נהלים אלה.

 

פרק ג'5: מסלולי הטבות

קביעת מסלולי הטבות על ידי המועצה  

15לה. (א)  המועצה היא הגוף המוסמך לקבוע ולשנות מסלולי הטבות שתכליתם העיקרית עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשייה, למעט לעניין יישום הסכמים בין-לאומיים בהתאם להוראות סעיף 42(ב).

(ב)  המועצה תקבע מסלולי הטבות רק אם יש בהם כדי להביא, במישרין או בעקיפין, לפעילות של חדשנות טכנולוגית בתעשייה בישראל.

(ג)   מסלולי ההטבות ייכנסו לתוקף במועד פרסומם באתר האינטרנט של הרשות כאמור בסעיף קטן (ד).

(ד)  מסלולי ההטבות והנהלים לפי חוק זה יפורסמו באתר האינטרנט של הרשות לאחר אישורם או שינוים, ויהיו פתוחים לעיון הציבור בלא תשלום, באופן שיאפשר מעקב אחר שינויים במסלולים ותיעודם לאורך זמן.

(ה)  משרד הכלכלה לא יקבע מסלולים למתן הטבות שתכליתם העיקרית עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשייה; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 51 בנוגע לשאר משרדי הממשלה.

הוראות והסדרים במסלולי ההטבות  

15לו. (א)  המועצה תכלול בכל מסלול הטבות הוראות בעניינים אלה:

(1)   סוגי ההטבות והיקפן;

(2)   תנאים בנוגע לאישור הניתן לפי סעיף 17(ד) או בנוגע לקבלת ההטבות, ובכלל זה תנאים בנוגע לאלה:

(א)   כניסת האישור לתוקף;

(ב)   ביצוע הפעילות המאושרת בידי מקבל ההטבה;

(ג)    מתן או תשלום ההטבות, לרבות מועדי מתן ההטבות ותנאים להחזרתן;

(3)   אופן הגשת הבקשה לקבלת הטבה (בסעיף זה – הבקשה);

(4)   אופן בדיקת הבקשה והדיון בה;

(5)   מניעת כפילות במתן הטבות;

(6)   זהות הגורם הרשאי לבצע פעילות שאושרה במסגרת מסלול ההטבות.

(ב)  המועצה רשאית לכלול במסלול הטבות הוראות, בין השאר, בעניינים אלה:

(1)   עיכוב בתשלום הטבות ודרישת ערובות כתנאי להחזרתן, בכפוף להוראות סעיף 16א;

(2)   תשלום מקדמה על חשבון ההטבות;

(3)   הידע המפותח, לרבות לעניין דרישת הבעלות עליו כאמור בסעיף 15לט;

(4)   ייצור המוצר בישראל והוצאת ייצורו אל מחוץ לישראל, לרבות תשלום בשל הוצאתו, כאמור בסעיף 15מב;

(5)   ביצוע פעילות של חדשנות טכנולוגית בעבור אחר;

(6)   דיון חוזר בהחלטות.

(ג)   במסלולי הטבות שבהם סברה המועצה כי נדרש לתת העדפה אזורית, תינתן ההעדפה באזורי הפיתוח שנקבעו לפי סעיף 40ד לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959, באזורי פיתוח א ו-ב או אחד מהם, ואולם רשאים השרים, לאחר שהונחה לפניהם חוות דעת של המועצה בנושא, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע אזורי עדיפות אחרים לעניין אותו מסלול או כמה מסלולים.

מסלולי הטבות בעבור מחקר אקדמי במוסד להשכלה גבוהה ובמרכזי מחקר ופיתוח אזוריים

15לז. (א)  אישור או שינוי של מסלולי הטבות שאינם מסלולים ישנים ואינם כוללים השתתפות מימונית ישירה של גורם תעשייתי בעבור מחקר אקדמי המתבצע במוסדות להשכלה גבוהה, טעון, כתנאי מקדים, הסכמה של המועצה להשכלה גבוהה.

(ב)  אישור או שינוי של מסלולי הטבות שאינם מסלולים ישנים ואינם כוללים השתתפות מימונית ישירה של גורם תעשייתי בעבור מחקר במוסדות להשכלה גבוהה או בעבור מחקר במרכזי מחקר ופיתוח אזוריים הנתמכים על ידי משרד המדע הטכנולוגיה והחלל, טעון תיאום עם שר המדע הטכנולוגיה והחלל בטרם ייכנס לתוקף.

שותפות בשותפות מוגבלת  

15לח.       (א)   הרשות רשאית, במסגרת הפעלת מסלולי הטבות, להיות שותפה בשותפות מוגבלת, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(1)   הרשות תהיה שותף מוגבל;

(2)   השותפות תהיה רשומה בישראל;

(3)   הדין שיחול על השותפות יהיה הדין הישראלי;

(4)   לא יהיה דירקטור, נושא משרה ובעל שליטה בשותף הכללי או חבר בשותפות –

(א)   מי שהורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת השרים, להיות בעל תפקיד כאמור בשותפות עם תאגיד שהוקם בחוק, או מי שתלוי ועומד נגדו הליך פלילי בשל עבירה כאמור;

(ב)   מי שהשרים, בהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, סבורים כי נפל פגם בכשירותו או במהימנותו.

(ב)  הרשות רשאית, במסגרת הפעלת מסלולי הטבות, להיות בעלת החזקות בשותף כללי בשותפות מוגבלת, באישור ראש הרשות, הממונה על התקציבים במשרד האוצר והחשב הכללי במשרד האוצר, ובלבד שהתקיימו בשותפות כל התנאים האמורים בסעיף קטן (א)(2) עד (4) וכן כל אלה:

(1)   הרשות לא תהיה בעלת שליטה בשותף הכללי, לא תחזיק במחצית או יותר מכוח ההצבעה באסיפה הכללית שלו ולא תהיה לה הזכות למנות מחצית או יותר ממספר הדירקטורים בו;

(2)   היתה לרשות זכות למינוי דירקטור מטעמה בשותף הכללי כאמור, ימונה הדירקטור בידי המועצה לאחר התייעצות עם הוועדה לבדיקת מינויים כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות; על הדירקטור מטעם הרשות יחולו ההוראות לפי פרק ג' לחוק החברות הממשלתיות, בשינויים המחויבים;

(3)   הרשות תהיה רשאית לדרוש מדירקטור מטעמה בשותף הכללי, מידע ומסמכים בענייני השותפות.

(ג)   ביקשה הרשות להפעיל מסלול הטבות שבמסגרתו תהפוך לשותף מוגבל או לבעלת החזקות בשותף כללי כאמור בסעיף זה, יחולו לגביו כל אלה:

(1)   הרשות תמסור הודעה על כך להתאחדות התעשיינים, לגופים מרכזיים נוספים בתעשייה הנוגעת למסלול ההטבות שקבעה המועצה ולגופים כאמור הפועלים גם בתחום קרנות הון סיכון, ואלה יוכלו להעביר לרשות את עמדתם בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הרשות כאמור; הועברו לרשות כאמור עמדות הגופים האמורים, יובאו לפני המועצה והשרים בטרם יקבלו החלטה בעניין;

(2)   התקציב למסלול ההטבות האמור יהיה תוספת לתקציב הרשות כפי שאושר בחוק התקציב השנתי לאותה שנה;

(3)   סך התקציב למסלול ההטבות כאמור בשנה נתונה לא יעלה על 10 אחוזים מסך תקציב ההרשאה של הרשות שבחוק התקציב השנתי לאותה שנה; על אף האמור, ככל שלא ניתנה תוספת בשיעור האמור בשנתיים שקדמו לאותה שנה או שניתנה תוספת כאמור אך לא נוצלה באחת מאותן שנים, יהיה ניתן להקצות תוספת תקציב למסלול הטבות כאמור בפסקה (2) בסכום מצטבר עד לסך התקציבים שהיה ניתן להקצות בכל אחת מאותן שנים ולא נוצלו כאמור.

(ד)  המגבלה על רכישת מניות בידי הרשות כאמור בסעיף 5א(א)(3), לא תחול לעניין שותפות לפי סעיף זה.

(ה)  לעניין מכירת החזקות הרשות בשותפות המוגבלת, בין החזקותיה כשותפה מוגבלת ובין החזקותיה בשותף הכללי, יחולו הוראות אלה:

(1)   החלטה על מכירה כאמור תתקבל בידי ועדת הנכסים של הרשות, באישור המועצה;

(2)   הליך המכירה יהיה תחרותי, שוויוני ושקוף, אלא אם כן נקבעו בהסכם השותפות הוראות המעניקות יתרונות לשותף הכללי או לשותף מוגבל אחר.

(ו)   בסעיף זה, "שותף כללי", "שותף מוגבל", "שותפות מוגבלת" – כמשמעותם בפקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה-1975.

הסדרים לעניין הבעלות על הידע  

15לט.       (א)   המועצה רשאית לקבוע במסגרת מסלולי ההטבות כל הסדר בנוגע לדרישות בעלות על ידע וזכויות הנובעות ממנו, לרבות זכויות קניין רוחני.

(ב)  בקביעת הסדרים כאמור בסעיף קטן (א), תינתן עדיפות גבוהה להסדר שלפיו מקבל האישור כאמור בסעיף 17(ד) (בחוק זה – מקבל ההטבה) יידרש להיות בעלים בידע ובזכויות הנובעות ממנו, לרבות זכויות הקניין הרוחני, או להסדר שבו תיקבע דרישה כי הידע והזכויות הנובעות ממנו, לרבות זכויות הקניין הרוחני, יהיו בבעלות תאגיד שהתאגד בישראל; קבעה המועצה הסדר כאמור, רשאית היא לקבוע את היקף הבעלות שתידרש ממקבל ההטבה או מהתאגיד כאמור ואת התנאים להעברתה לאחר בישראל או מחוצה לה, ואף לעניין זה תינתן עדיפות גבוהה להסדרים המבטיחים שהבעלות בידע או בזכויות הנובעות ממנו כאמור ייוותרו בידי אדם בישראל.

(ג)   בקביעת הסדרים כאמור בסעיף קטן (א) בנוגע למסלולים המפורטים להלן, לא יחולו הוראות סעיף קטן (ב) וקביעת ההסדרים תהיה טעונה התייעצות עם המועצה להשכלה גבוהה:

(1)   מסלולי הטבות שאינם מסלולים ישנים, המיועדים בעיקר לתכניות המבוססות על מתן הרשאה או רישיון לשימוש בתוצרי פעילות חדשנות טכנולוגית מטעם מוסד להשכלה גבוהה;

(2)   מסלול חוק המו"פ, לעניין תכניות המבוססות על מתן הרשאה או רישיון כאמור בפסקה (1).

(ד)  הוראות סעיף קטן (ב) לא יחולו בקביעת הסדרים כאמור בסעיף קטן (א) –

(1)   בנוגע למסלולי הטבות שאינם מסלולים ישנים, המיועדים בעיקר לתכניות המבוססות על מתן הרשאה או רישיון לשימוש בתוצר פעילות חדשנות טכנולוגית מטעם בתי חולים, תאגידי בריאות כהגדרתם בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב או מינהל המחקר החקלאי;

(2)   בנוגע למסלול חוק המו"פ, לעניין תכניות שמבוססות על מתן הרשאה או רישיון כאמור בפסקה (1).

הסדרים לעניין העברת הידע לאחר בישראל  

15מ.  קבעה המועצה לגבי מסלול הטבות, הוראות לעניין דרישת בעלות על ידע וזכויות הנובעות ממנו, לרבות זכויות קניין רוחני, רשאית היא לקבוע כי הבעלים כאמור רשאי להעבירם לאחר בישראל, לרבות חשיפת הידע או גילויו לגורם אחר, ובלבד שיחולו על מקבלי הידע והזכויות הנובעות ממנו, לרבות זכויות הקניין הרוחני, החובות החלות על הבעלים טרם העברתם כאמור, לפי חוק זה או לפי הוראות שקבעה המועצה, לפי העניין.

העברת ידע אל מחוץ לישראל  

15מא. (א) בלי לגרוע מהעדיפות שעל המועצה לתת להסדרים שיבטיחו את הבעלות בידע ובזכויות הנובעות ממנו בידי אדם בישראל בהתאם להוראות 15לט, קבעה המועצה לגבי מסלול הטבות, הוראות לעניין דרישת בעלות על ידע וזכויות הנובעות ממנו, לרבות זכויות קניין רוחני, רשאית היא, בין השאר –

(1)   לקבוע הסדרים לעניין מתן אישור להעברת הידע וזכויות הנובעות ממנו, לרבות זכויות קניין רוחני, לאחר מחוץ לישראל;

(2)   לקבוע הסדרים לעניין מתן אישור לתת הרשאה או רישיון מאת מקבל ההטבה לגורם מחוץ לישראל לשימוש או לניצול הידע וזכויות הנובעות ממנו, לרבות זכויות קניין רוחני, ובכלל זה תשלום למדינה בשל מתן ההרשאה או הרישיון כאמור;

(3)   לקבוע הסדרים לעניין מתן אישור לחשיפת הידע או לגילויו, לגורם אחר מחוץ לישראל;

(4)   להסמיך ועדת מחקר, לעניין ההסדרים כאמור בפסקאות (1) עד (3) –

(א)   לקבל החלטה בנוגע לאישור בקשות להעברת ידע וזכויות הנובעות ממנו, לרבות זכויות קניין רוחני, על פי תכנית מאושרת, שאינו המוצר שפותח במסגרת אותה תכנית, ובלבד שלא תאשר ועדת המחקר העברה כאמור מחוץ לישראל, במסלולים המתאימים, אלא במקרים מיוחדים ומנימוקים שיירשמו;

(ב)   להסדיר את החישוב ואת אופן התשלום בעד האישור כאמור בפסקאות (1) עד (3), שיבוצע במזומן, אלא אם כן קבעה המועצה הוראות אחרות לעניין זה בהוראות מסלול ההטבות, לרבות הוראות המאפשרות העברת ידע שלא כנגד תשלום;

(ג)    לקבוע הוראות לעניין הסכום המרבי שישלם מקבל ההטבה בעד האישור כאמור בפסקאות (1) עד (3);

(ד)   לקבוע הוראות בנוגע לתשלום במקרים של פירוק מחמת חדלות פירעון או כינוס נכסים של מקבל ההטבה;

(5)   לקבוע כי אם לא שולם תשלום כאמור בפסקה (4), ייווספו עליו הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961.

(ב)  כל סכומי התשלומים שישולמו לפי סעיף זה ישמשו לעידוד ולקידום חדשנות טכנולוגית בתעשייה.

(ג)   על גביית תשלום כאמור בסעיף זה יחולו הוראות סעיף 21(ד).

(ד)  קבעה המועצה הסדרים למתן אישור להעברת הידע והזכויות הנובעות ממנו, לרבות זכויות קניין רוחני, לפי הוראות סעיף קטן (א)(1), לא יועברו הידע או הזכויות כאמור מחוץ לישראל אלא לאחר עמידה בתנאי האישור שניתן להנחת דעתה של ועדת המחקר.

הסדרים לעניין ייצור בישראל והעברתו אל מחוץ לישראל  

15מב.       המועצה תקבע, ככלל, הסדרים שיש בהם כדי לסייע בשמירה או ביצירה של מקומות עבודה בישראל, ואולם רשאית היא במקרים מיוחדים ומנימוקים שיירשמו לקבוע הוראות בנוגע להעברת הייצור אל מחוץ לישראל לגבי מסלול הטבות לעניין –

(1)  הסמכת ועדת מחקר, במקרים מיוחדים, לאשר למקבל ההטבה שהגיש בקשה לכך, העברה של ייצור אל מחוץ לישראל או מתן רישיון לייצור של מוצר שפותח במסגרת המסלול או הנובע ממנו מחוץ לישראל;

(2)  אופן חישוב התשלום מאת מקבל ההטבה בשל העברת הייצור אל מחוץ לישראל.

 

פרק ד': אישור בקשות למתן הטבות

 (בוטל).

סמכויות ועדת מחקר לעניין מבקש הטבה שהוא בעל חוב לרשות  

16א.  (א)  חב מבקש הטבה חוב חלוט לרשות והוא מסרב לשלמו, רשאית ועדת מחקר –
(1)   שלא לדון בבקשתו של המבקש לקבלת הטבה;
(2)   לדון בבקשתו של המבקש לקבלת הטבה, ואם אישרה את בקשתו למתן ההטבה – לעכב את מתן ההטבה או לדרוש בטוחה להבטחת תשלום החוב בהתאם להוראות סעיף קטן (ב).
(ב)  חב מבקש הטבה לרשות חוב, שתלוי ועומד לגביו הליך בבית משפט, והחוב לא שולם עד למועד הדיון בבקשה למתן ההטבה, תדון ועדת המחקר בבקשה; אישרה ועדת המחקר את הבקשה למתן ההטבה כאמור, רשאית היא לעכב את מתן ההטבה או לדרוש בטוחה להבטחת תשלום החוב כתנאי למתן ההטבה, ובלבד שהתקיימו כל אלה:
(1)   עיכוב ההטבה או התנאתה בבטוחה כאמור יהיו רק עד להכרעה בהליך האמור, ואם הוכרע בהליך כי על מבקש ההטבה לשלם את החוב, כולו או חלקו – עד לביצוע התשלום כאמור;
(2)   גובה ההטבה המעוכבת וגובה הבטוחה שנדרשה כאמור, לא יעלו על גובה החוב.
(ג)   שילם מבקש הטבה חוב חלוט כאמור בפסקאות (2) או (3) להגדרה "חוב חלוט", לא יהיה בכך כדי לפגוע בסעדים או בזכויות העומדים לרשותו לגבי חוב ששילם כאמור.
(ד)  בסעיף זה, "חוב חלוט" – כל אחד מאלה:
(1)   חוב שלא ניתן להגיש לגביו ערעור;
(2)   חוב שלא שולם בתוך 90 ימים מיום משלוח דרישת תשלום בכתב לגביו בידי הרשות, ובלבד שלא קיים לגביו הליך תלוי ועומד;
(3)   היה הליך תלוי ועומד לגבי חלק מחוב שלא שולם כאמור בפסקה (2) – חלק החוב שאינו שנוי במחלוקת.

אישור התכנית  

 1. (א-ג)  (בוטל).
  (ד)  אישרה ועדת המחקר תכנית או חלק ממנה (להלן – תכנית מאושרת), יינתן על כך אישור בכתב חתום בידי המנהל הכללי של הרשות.
  (ה)  לא אישרה ועדת המחקר תכנית או חלק ממנה, יודיע המנהל הכללי של הרשות למבקש את הנימוקים לכך בכתב תוך ארבעה עשר ימים מיום קבלת ההחלטה.

אישור לשינויים בתכנית

 1. (א)  כל שינוי בתכנית מאושרת טעון אישור ועדת המחקר.
              (א1) מקבל האישור ובעל השליטה או בעל הענין כאמור בפסקה (2), לפי הענין, ידווחו לועדת המחקר במועדים שקבעה ופרסמה באתר האינטרנט של הרשות על כל שינוי כלהלן:
  (1)   שינוי בשליטה במקבל האישור;
  (2)   שינוי בהחזקה באמצעי שליטה במקבל האישור אשר הופך את מי שאינו אזרח ישראלי או תושב ישראל או תאגיד המואגד בישראל, לבעל ענין במישרין במקבל האישור; עם הדיווח כאמור יחתום בעל הענין על כתב התחייבות בנוסח שתפרסם ועדת המחקר האתר האינטרנט של הרשות; לענין זה, "החזקה" ו"אמצעי שליטה" – כהגדרתם בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
  (א2) הוגשה נגד מקבל אישור בקשה לפירוק, בקשה לכינוס נכסים או בקשה לפשרה או להסדר, או שהתקבלה החלטה על פירוקו מרצון, ידווח מקבל האישור לראש הרשות על הבקשה או על ההחלטה כאמור בהקדם האפשרי, ולא יאוחר משבעה ימים לאחר הגשת הבקשה או לאחר המועד שבו נוגע לו על הגשתה, לפי המוקדם, או לאחר מועד קבלת ההחלטה, לפי העניין; מונה למקבל האישור בעל תפקיד, תחול חובת הדיווח האמורה גם עליו; לעניין סעיף קטן זה –

"בעל תפקיד" – מפרק, מפרק זמני, כונס נכסים, כונס נכסים זמני, או בעל תפקיד שמונה לפי הפרק השלישי לחלק התשיעי לחוק החברות;

"בקשה לכינוס נכסים" – בקשה לכינוס נכסים לפי פקודת החברות;

"בקשה לפירוק" – בקשה לפירוק לפי פקודת החברות, לפי פקודת האגודות השיתופיות, או לפי חוק העמותות, התש"ם-1980;

"בקשה לפשרה או להסדר" – בקשה לפשרה או להסדר לפי הפרק השלישי לחלק התשיעי לחוק החברות;

"חוק החברות" – חוק החברות, התשנ"ט-1999;

"פקודת החברות" – פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983.

           (ב,ב1,ג)  (בוטל).

 תנאי ביצוע התכנית

 1. (א)  (בוטל).

(א1) שר הכלכלה, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבע –

(1)   תנאים למתן האישור, לרבות תנאים מוקדמים לכניסת האישור לתוקפו, שענינם שמירה על איכות הסביבה; תקנות לפי פסקה זו ייקבעו לאחר התייעצות עם השר לאיכות הסביבה;

(2)   הוראות לענין התניית מתן אישור בקיום הוראות שכר מינימום, התשמ"ז-1987.

           (ב)  (בוטל).

(ב1) (בוטל).

(ב2) (בוטל).

           (ב3) (בוטל).

(ג)   (בוטל).

            (ד)  (בוטל).

 19א.  (בוטל).

19ב.  (בוטל).

דינים וחשבונות  

 1.  מקבל הטבה יגיש דין וחשבון על התקדמות הפעילות שאושרה לו ודין וחשבון על ההוצאות המאושרות שביצע, והכול במועדים ועל פי נוהל שתקבע ועדת המחקר ושיפורסם באתר האינטרנט של הרשות.

תמלוגים

 1. (א)  מי שניתן לו אישור כאמור בסעיף 17(ד), במסגרת מסלולי הטבות שבהם קבעה המועצה תשלום תמלוגים, ישלם לאוצר המדינה תמלוגים מכל הכנסה הנובעת מהמוצר, שפותח במסגרת התכנית או הנובע ממנה, לרבות שירותים הנלווים למוצר או הכרוכים בו, והכל בין אם ההכנסה נוצרה אצל מי שניתן לו האישור או אצל אדם או תאגיד קשור; לענין זה –

"אדם או תאגיד קשור" – אחד מאלה:

(1)   תאגיד שהשליטה בו, במישרין או בעקיפין, היא בידי מי שניתן לו האישור;

(2)   מי ששולט, במישרין או בעקיפין, במי שניתן לו האישור;

(3)   תאגיד שהשליטה בו, במישרין או בעקיפין, היא בידי מי שמתקיימות בו הוראות פסקאות (1) או (2) או בידי מי שקיבל אישור כאמור בפסקה (4);

(4)   מי שקיבל אישור לייצר את המוצר מידי מי שניתן לו האישור או מידי מי שמתקיימות בו הוראות פסקאות (1) עד (3);

"שליטה" – כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח–1968;

"הכנסה" – כפי שתקבע המועצה במסלול ההטבות.

(ב)  (בוטל).

(ג)   התמלוגים ישולמו בשיעורים ולפי הוראות שתקבע המועצה במסלולי ההטבות השונים.

(ד)  התמלוגים ייגבו בדרך שגובים מס, ופקודת המסים (גביה) תחול כאילו היו התמלוגים מס כמשמעותו באותה פקודה ויראו את חשב הרשות כממונה על הגבייה לפי הפקודה האמורה.

הפסקת ביצוע  

 1. (א)  ראה המנהל הכללי של הרשות כי הפעילות שאושרה אינה מתקדמת או כי תוצאות הפעילות שאושרה בשלב שאליו הגיעה מצביעות על כך כי סיכויי הצלחת התכנית קטנו באופן מהותי, רשאי הוא, לאחר ששמע את מי שניתן לו האישור, להמליץ לפני ועדת המחקר לבטל את האישור או לשנות את התכנית המאושרת.

    

(ב)  ועדת המחקר רשאית לקבל את המלצת המנהל הכללי של הרשות, כולה או חלקה, או לדחותה, או להחליט באותו ענין החלטה אחרת, לרבות החלטה לפי סעיף 45(ב).

 

(ג)   לא הוגש דין וחשבון כאמור בסעיף 20, רשאי המנהל הכללי של הרשות לראות את הפעילות שאושרה כאילו אינה מתקדמת לפי התכנית המאושרת ולפעול כאמור בסעיף קטן (א).

 

(ד)  החליטה ועדת המחקר לבטל את האישור או לשנותו, כאמור בסעיף קטן (ב), רשאי המנהל הכללי של הרשות או מי שהוא הסמיך לכך, לדרוש ממקבל האישור להחזיר את ההטבות שקיבל, כולן או חלקן, לפי הענין, אלא אם כן נוכח שמקבל האישור הביא לקידום מטרות חוק זה.

דיון חוזר  

22א.  קבעה המועצה אפשרות לדיון חוזר לגבי מסלול הטבות כאמור בסעיף 15לו(ב)(6), תהיה הגשת בקשה לדיון חוזר טעונה תשלום אגרה.

 1. 23.    (בוטל).
 2. (בוטל).
 3. 25.    (בוטל).

 

פרק ה': (נמחקה)

זכות להטבה

 1. מי שניתן לו אישור על פי חוק זה יהא זכאי לקבל הטבה, בתנאי שיקיים את כל תנאי האישור לתכנית וימלא הוראות חוק זה והוראות הנהלים שקבעו המועצה או ועדת מחקר לעניין זה.
 2. 27.    (בוטל).
 3. 28.    (בוטל).

ערובות  

 1. 29.    יושב ראש ועדת מחקר רשאי לדרוש ערובות להבטחת החזרת הטבה, במסלולי הטבות שבהם קבעה זאת המועצה, ועל פי כללים שקבעה שיפורסמו באתר האינטרנט של הרשות, כדי להבטיח את קיום הוראות מסלולי ההטבות, והכול בכפוף להוראות סעיף 16א.
 2. 30.    (בוטל).

מקדמות  

 1. (א)  ראש ועדת מחקר או מי מטעמו מבין עובדי המדינה שחברים בוועדת המחקר, רשאי לאשר תשלום מקדמה על חשבון מענק, על פי כללים שקבעה המועצה, ויראו מקדמה על חשבון הטבה, כהטבה לעניין הוראות חוק זה.

           (ב)  לענין סעיפים 26, 29, 44, 45, 46 ו-47 יראו מקדמה על חשבון מענק כמענק.

 1. 32.    (בוטל).
 2. 33.    (בוטל).

הטבות לעובד מדעי

 1. (א)  שיעור המס על הכנסתו של עובד מדעי שמקורה בהיותו מועסק בתכנית מאושרת או בתכנית מחקר ופיתוח אחרת שראש הרשות אישר לענין זה לא יעלה על 35% מאותה הכנסה; הכנסתו זו תיחשב בשלב הגבוה של סולם הכנסתו החייבת במס; הטבה זו לא תינתן לתקופה העולה על שמונה עשר חדשים.

            (ב)  בסעיף זה, "עובד מדעי" – עובד הזכאי לפי הסכם עבודה קיבוצי בישראל, החל עליו, לשנת שבתון בתשלום ושהועסק בשנת השבתון כעובד במסגרת תכנית מאושרת לפי חוק זה או במסגרת תכנית מחקר ופיתוח אחרת שראש המינהל אישר לענין זה וקודם להעסקתו כאמור לא היה עובד של אותו מעביד.

 1. (בוטל).

 פרק ו': (בוטל)

36-41.    (בוטל).

פרק ז': שיתוף פעולה בינלאומי במחקר ופיתוח תעשייתי

קרנות משותפות והסכמים הדדיים

 1. (א)  על פי המלצת שר הכלכלה, רשאית הממשלה להתקשר עם ממשלות של מדינות אחרות, או בהתאם לכללים שיקבע שר הכלכלה – עם ערים שיש להם יכולת בתחום הכלכלי ותשתיות בתחומי המחקר והפיתוח וכן יכולת בתחום הטכנולוגי, ושיתוף פעולה איתן יסייע לקידום מחקר ופיתוח של תאגידים תעשייתיים ישראליים, בהסכמים הדדיים לעידוד מיזמי מחקר ופיתוח משותפים או להקמת קרנות משותפות, במטרה לעודד את שיתוף הפעולה במחקר ופיתוח בין תאגידים תעשייתיים שהתאגדו בישראל לבין גורמים במדינות אחרות, לקידומן של מטרות חוק זה.

(ב)  ראש הרשות, באישור המועצה, יורה בנוהל שיפורסם באתר האינטרנט של הרשות על אופן יישום כל הסכם לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ג), ורשאי הוא לכלול בנוהל כאמור הוראות כאמור בסעיף 15לו בשינויים המחויבים, ואולם המועצה רשאית לפטור את ראש הרשות מהצורך באישורה לנוהל כאמור, לגבי כלל ההסכמים כאמור או חלקם.

           (ג)   הרשות, באמצעות ראש הרשות, רשאית להתקשר בהסכמים עם גורמים מחוץ לישראל, ובכלל זה עם חברות רב-לאומיות, במטרה לעודד שיתוף פעולה בחדשנות טכנולוגית בין תאגידים תעשייתיים שהתאגדו בישראל ובין גורמים מחוץ לישראל, בין השאר בדרך של עידוד מיזמי חדשנות טכנולוגית משותפים, הקמת קרנות משותפות או ביצוע השקעות משותפות בחדשנות טכנולוגית.

           (ד)  הסכמים כאמור בסעיף זה יהיו באחריות הרשות ויופעלו על ידה.

           (ה)  (1)   הרשות רשאית להקים תאגיד שיהיה קרן בין-לאומית משותפת לרשות ולממשלות, לגוף ממשלתי מוסמך זר או לארגונים בין-לאומיים בין-ממשלתיים;

(2)   ההחלטה על הקמת תאגיד כאמור בפסקה (1) (בסעיף קטן זה – התאגיד) וכן ההסכם הבין-לאומי להקמת הקרן, יובאו לאישור הממשלה על ידי השרים, וכל שינוי בהסכם יהיה טעון אישור של הממשלה;

(3)   התאגיד יהיה כשר לכל זכות, חובה ופעולה משפטית;

(4)   התאגיד יאורגן וינוהל לפי ההסכם בין הצדדים.

 42א.  (בוטל).

 42ב.  (בוטל).

פרק ח': הוראות כלליות

חובה להמציא ידיעות   

 1. מי שניתן לו אישור ימציא למנהל הכללי של הרשות, בהתאם לדרישתו ובתוך פרק הזמן שיקבע, ידיעות, מסמכים וראיות אחרות בקשר לביצוע התכנית המאושרת, לקיום תנאי האישור לקביעת שיעור ההטבות ולקביעת החיוב בתמלוגים ושיעורם.

קיום הוראות – תנאי להטבות

 1. הוראות חוק זה יחולו על אף האמור בכל חיקוק אחר; שום הטבה לא תינתן אלא אם כן קוימו ההוראות של חוק זה, של התקנות והכללים שהותקנו על פיו, של התכנית המאושרת ושל כל תנאי מתנאי האישור והמבקש הוכיח כי הוא מנהל פנקסים קבילים כמשמעותם בפקודת מס הכנסה, ואם היו לו עסקים אחרים – הוכיח כי הוא מנהל מערכת חשבונות נפרדת לענין התכנית המאושרת.

התליה וביטול   

 1. (א)  ראה המנהל הכללי של הרשות כי מי שקיבל אישור לא קיים הוראה מהוראות חוק זה, או לא קיים את התכנית המאושרת או תנאי מתנאיה, רשאי הוא לשלוח למקבל האישור הודעה על כוונתו להציע לועדת המחקר לדון בהתליית האישור או בביטולו, לעתיד או למפרע.

(ב)  נמסרה הודעה כאמור בסעיף קטן (א), רשאית ועדת המחקר –

(1)   לאשר את המשך ביצועה של התכנית המאושרת, בתנאים או ללא תנאים נוספים;

(2)   להתלות את האישור או לבטלו, לעתיד או למפרע;

(3)   לעכב הטבות עד לבירור נוסף;

(4)   לדרוש החזרת הטבות שניתנו;

(5)   למנוע או לעכב מתן הטבות בכל תכנית אחרת שהגיש מקבל האישור על פי חוק זה.

ביטול עקב הודעה כוזבת

 1. (א)  ראתה ועדת המחקר כי אישור הושג על יסוד הודעות כוזבות או מטעות ביודעין, תבטלו למפרע מיום נתינתו.

(ב)  (בוטל).

החזרת הטבות

 1. (א)  מי שנדרש לפי סעיפים 22 או 45 להחזיר הטבות שניתנו לו, יקיים את הדרישה תוך תשעים ימים מיום ההודעה או במועד מאוחר יותר שנקבע בהודעה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961, אולם רשאית ועדת המחקר, מסיבות מיוחדות שתרשום, לוותר על הריבית כולה או מקצתה.

 

(ב)  קיבל תאגיד הטבות לפי חוק זה וניתן עליו צו פירוק או צו לכינוס נכסים או החליט על פירוקו מרצון, לפני שביצע את התכנית המאושרת כולה ולפני שקיים את כל תנאי האישור – יראוהו כאילו נתחייב בהחזרת ההטבות לפני מתן צו הפירוק או צו הכינוס או קבלת ההחלטה, זולת אם החליטה ועדת המחקר שלא יוחזרו ההטבות או שיוחזרו רק מקצתן; והוא הדין ביחיד שניתן עליו צו כינוס נכסים בהליכי פשיטת רגל. אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מזכות המדינה לקבל תמלוגים על פי סעיף 21, מכל הכנסה כמשמעותה באותו סעיף, אשר נתקבלה לאחר מתן צו הפירוק, צו הכינוס או ההחלטה על הפירוק מרצון.

(ג)   בוטל אישור על פי סעיף 46, חייב מקבל האישור להחזיר את ההטבות שקיבל תוך ששים ימים מן היום שבו נשלחה לו ההודעה על הביטול, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כמשמעותן בחוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א-1961, מיום קבלת ההטבות.

(ד)  הוראות סעיף זה אינן גורעות מכל דין אחר ואם היתה הפרה של תנאי בדבר תשלום תמלוגים או איסור העברת ידע לא יגרעו הוראות סעיף זה מחובתו של מי שניתן לו אישור לקיים תנאי כאמור.

 

(ה)  כל סכום המגיע לאוצר המדינה בשל החזרת ההטבות ייגבה בדרך שגובים מס, ופקודת המסים (גביה) תחול כאילו היו סכומים אלה מס כמשמעותו באותה פקודה ויראו את חשב הרשות כממונה על הגבייה לפי הפקודה האמורה.

עונשין  

47א.  (א)  קבעה המועצה לגבי מסלול הטבות הוראות לעניין דרישת בעלות על ידע וזכויות הנובעות ממנו, לרבות זכויות קניין רוחני, ובמסגרתן קבעה כי נדרש אישור לביצוע הפעולות המנויות להלן, לא יעשה אדם אחת מפעולות אלה בלא אישור ועדת מחקר:

(1)   העברה אל מחוץ לישראל של ידע שפותח במסגרת תכנית מאושרת או עקב ביצועה;

(2)   העברה אל מחוץ לישראל של זכויות הנובעות מידע שפותח במסגרת תכנית מאושרת או עקב ביצועה, לרבות זכויות קניין רוחני, או מתן רישיון או הרשאה מאת מקבל ההטבה לגורם מחוץ לישראל;

(3)   חשיפה או גילוי לגורם אחר, בישראל או מחוצה לה, של ידע שפותח במסגרת תכנית מאושרת או עקב ביצועה.

 

(ב)  העושה אחת מהפעולות המנויות בסעיף קטן (א) בלא אישור ועדת מחקר או בניגוד לתנאי אישור כאמור, דינו – מאסר שלוש שנים.

עיצום כספי   

47ב.  (א)  (1)   היה לראש הרשות יסוד סביר להניח שמקבל אישור הפר חובה מהחובות המפורטות להלן, יודיע לו בכתב כי נמצא שהוא הפר חובה מהחובות המוטלות עליו, וכי אם לא ימלא את החובה בתוך 45 ימים מיום קבלת ההודעה יוטל עליו עיצום כספי:

(א)   חובת דיווח על שינוי בשליטה או על שינוי בהחזקה באמצעי שליטה במקבל האישור, לפי הוראות סעיף 18;

(ב)   חובת הגשת דין וחשבון לפי הוראות סעיף 20;

(ג)    חובת המצאת ידיעות, מסמכים וראיות שדרש המנהל הכללי של הרשות, לפי הוראות סעיף 43.

(2)   לא קיים מקבל האישור את החובה בתוך התקופה כאמור בפסקה (1), רשאי ראש הרשות להטיל עליו עיצום כספי בסכום המפורט להלן ובלבד שנתן לו הזדמנות להשמיע את טענותיו:

(א)   לענין חובה כאמור בפסקה (1)(א) – בסכום של 6,000 שקלים חדשים;

(ב)   לענין חובה כאמור בפסקה (1)(ב) – בסכום של 24,000 שקלים חדשים;

(ג)    לענין חובה כאמור בפסקה (1)(ג) – בסכום של 12,000 שקלים חדשים.

(ב)  עיצום כספי ישולם לפי דרישת ראש הרשות, בתוך 45 ימים מיום קבלתה; לא שולם העיצום הכספי במועד, ייתוספו עליו, לתקופת הפיגור, הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961, עד תשלומו.

(ג)   עיצום כספי יהיה לפי סכומו המעודכן ביום הדרישה לתשלומו; הוגש ערעור ובית המשפט הדן בערעור הורה על עיכוב תשלומו – יהיה העיצום הכספי לפי סכומו המעודכן ביום מתן ההחלטה בערעור.

(ד)  ראש הרשות, רשאי לעדכן את סכום העיצום הכספי ב-1 בינואר של כל שנה, לפי שיעור השינוי שחל במדד, מהמדד האחרון שפורסם לפני העדכון לעומת המדד האחרון שפורסם לפני תחילתו של חוק זה; כן רשאי ראש הרשות לעגל את סכום העיצום הכספי לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים; ראש הרשות יפרסם בהודעה ברשומות את סכום העיצום הכספי המעודכן.

(ה)  על גביית עיצום כספי תחול פקודת המסים (גביה).

דרישת עיצום כספי מנושא משרה במקבל האישור   

47ג.   (א)  לא שולם עיצום כספי שהוטל כאמור בסעיף 47ב, רשאי ראש הרשות לדרוש את תשלומו מכל מי ששימש כדירקטור או כמנהל כללי במקבל האישור בזמן ההפרה, אלא אם כן הוכיח אחד מאלה:

(1)   שנקט את כל האמצעים הנאותים כדי למנוע את ההפרה;

(2)   שלא ידע על דבר ההפרה ולא היה עליו לדעת על כך.

(ב)  שולם העיצום הכספי על ידי דירקטור או מנהל כללי, לא יידרש מקבל האישור לשלמו, והמשלם זכאי לשיפוי ממקבל האישור.

ערעור על החלטת ראש הרשות  

47ד.  (א)  על החלטה סופית של ראש הרשות שניתנה לפי סעיפים 47ב ו-47ה ניתן לערער לבית משפט השלום שבו יושב נשיא בית משפט השלום; ערעור כאמור יוגש בתוך 30 ימים מהיום שבו נמסרה ההחלטה.

(ב)  אין בערעור כדי לעכב את תשלום העיצום הכספי, אלא אם כן הורה ראש הרשות או בית המשפט אחרת.

(ג)   התקבל הערעור, לאחר ששולם העיצום הכספי, יוחזר העיצום הכספי בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו עד יום החזרתו.

(ד)  על החלטת בית המשפט בערעור ניתן לערער ברשות, ובית המשפט ידון בערעור בשופט אחד.

פרסום  

47ה.  (א)  הטיל ראש הרשות עיצום כספי על תאגיד לפי סעיף 47ב, יפרסם באתר האינטרנט של הרשות את הפרטים שלהלן, בדרך שתבטיח שקיפות לגבי הפעלת שיקול דעתו בקבלת ההחלטה להטיל עיצום כספי:

(1)   דבר הטלת העיצום הכספי;

(2)   מהות ההפרה שבשלה הוטל העיצום הכספי ונסיבות ההפרה;

(3)   סכום העיצום הכספי שהוטל;

(4)   פרטים על אודות המפר, הנוגעים לעניין;

(5)   שמו של התאגיד.

(ב)  הוגש ערעור לפי סעיף 47ד, יפרסם ראש הרשות את דבר הגשת הערעור בסמוך למועד הגשתו, ואת תוצאותיו.

(ג)   על אף האמור בסעיף זה, לא יפרסם ראש הרשות פרטים שהם בגדר מידע שרשות ציבורית מנועה מלמסור לפי סעיף 9(א) לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, וכן רשאי הוא שלא לפרסם פרטים לפי סעיף זה, שהם בגדר מידע שרשות ציבורית אינה חייבת למסור לפי סעיף 9(ב) לחוק האמור.

(ד)  פרסום לפי סעיף זה יהיה לתקופה של ארבע שנים.

פרסום כללים של המועצה ושל ועדות מחקר  

 1. 48.    נהלים שקבעו המועצה או ועדות מחקר לפי חוק זה יפורסמו באתר האינטרנט של הרשות.

פרסום מינויים

 1. הודעה על מינויים לפי חוק זה תפורסם ברשומות.

 

 1. 50.    (בוטל).

שמירת סמכויות  

 1. 51.    (א)  הסמכויות הנתונות לפי חוק זה אינן באות לגרוע מן הסמכויות לפי חיקוק אחר.

 

(ב)  אין בקביעת הרשות כתאגיד לפי חוק כאמור בסעיפים 5 ו-5ב, ובתפקידים והסמכויות שהוקנו לה כאמור בסעיפים 5א, 8א, 15לה, 15לז ו-42(ג) ו-(ה), כדי לגרוע –

(1)   מסמכויות המועצה להשכלה גבוהה או ועדה מוועדותיה כאמור בסעיף 17א לחוק המועצה להשכלה גבוהה, לפי כל דין ולפי החלטות הממשלה;

(2)   מסמכויות הנתונות למשרדי הממשלה לפי כל דין או לפי החלטות הממשלה שהתקבלו עד יום י"ט באלול התשע"ד (14 בספטמבר 2014), בדבר העברת סמכויות משר אחד למשנהו או בדבר העברת שטחי פעולה ממשרד למשרד מכוח סעיף 31 לחוק-יסוד: הממשלה, ומסמכויות, תחומים ושטחי פעולה שהיה ניתן להקנות עד לתאריך האמור, למשרדי הממשלה, לרבות בהחלטות הממשלה מכוח הסעיף האמור, והכול בשים לב לסמכויות שהיו נתונות למינהל למחקר ופיתוח תעשייתי במשרד הכלכלה לפי חוק זה עד לתאריך האמור.

אגרות  

 1. 52.    השרים, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאים לקבוע אגרות בעד טיפול בבקשות לפי חוק זה או כל שירות אחר הניתן על ידי הרשות.

תחילה

 1. תחילתו של חוק זה ביום ח' בטבת תשמ"ה (1 בינואר 1985).

דיווח לממשלה ולכנסת  

 1. 54.    (א)  ראש הרשות ידווח, מדי שנה, לשר הכלכלה ולשר האוצר על כל אלה:

(1)   התפתחות החדשנות הטכנולוגית בענפי התעשייה ובענפי השירותים בה;

(2)   מסלולי ההטבות שהמועצה קבעה בשנה שקדמה למועד הדיווח, מטרותיהם ויעדיהם;

(3)   הערכת פעילות מסלולי ההטבה והשפעותיהם על פי מטרותיהם;

(4)   השפעתם של פעילות הרשות ומסלולי ההטבה על יצירת מקומות עבודה וצמצום פערים חבריים-כלכליים, ובכלל זה על הנגב והגליל;

(5)   תקציב הרשות וביצועו, לרבות אם נקבעו מסלולי הטבות לפי סעיפים 15לא או 15לח.

(ב)  דיווח כאמור בסעיף קטן (א) יוגש לוועדת הכספים של הכנסת לא יאוחר מיום 1 במרס של כל שנה.

(ג)   דיווח לפי סעיף זה לא יפגע בחובת הסודיות שנקבעה בדין לגבי אדם.

 

תוספת

(בוטלה)

יצחק שמיר              גדעון פת                              יגאל כהן-אורגד           חיים הרצוג

ראש הממשלה          שר התעשיה והמסחר             שר האוצר            נשיא המדינה

 

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.