מענקים והטבות לפי חוקי עידוד השקעות קניין רוחני חקלאות

מענקים, פטורים, ומיסוי מופחת

 ”מסלול מענקים“ –

חוק עידוד השקעות הון התשי"ט, 1959, (להלן- החוק) מאפשר לחברה, לאגודה, לשותפות חוץ מוגבלת שכל השותפים בה הם תאגידים, לשותפות ששותפיה הם חברה, לאגודה או שותפות חוץ מוגבלת כאמור או שותפות רשומה לרבות שותפות חוץ, ששותפיה בה יחידים אשר קיבלו אישור מהמינהלה ובבעלותן מפעל תעשייתי, מפעל להשכרת ציוד או בניין תעשייתי, או בניין תעשייתי משופץ או מפעל תיירות לקבל מענק השקעה מאת המדינה.

 • מפעל בנגב יזכה במענק השקעה של 30%.
 • הגשת בקשה לאישור מענק, בהתאם לתכנית השקעה למפעל תעשייתי ולבית מלון .
 • סיוע בהגשת דוחות ביצוע (תקופתי / סופי).
 • ”מסלול חלופי“

רפורמה בחוק לעידוד השקעות הון חברות זכאיות לפנות לרשות המסים לקבלת אישור מקדמי* או לבחון זכאותן במסגרת דיון השומה במגבלת הוראות החוק.

הטבות המס הניתנות במסגרת המסלול החלופי הן: פחת מואץ, שיעורי מס מופחתים (פטור ממס לחברת משקיעי חוץ בעלת מפעל מאושר, או, 16%) או פטור ממס חברות, וכן מיסוי מופחת על דיבידנד, פטור ממס על הדיבידנד, או, מס בשיעור 4%, או מס בשיעור 15% על ה“דיבידנד המגולם“.

 • מפעל מאושר: ייצוג / ייצוג משני בהגשת דוח התקדמות / דוח ביצוע סופי על ההשקעות שבוצעו.
 • מפעל מוטב: ייצוג / ייצוג משני הגשת בקשה לאישור מקדמי לזכאות.
 • כדי לזכות בהטבות הניתנות למסלול מענקים ולמסלול חלופי יש לעמוד בכל שנת מס בתנאי מהתנאים הקבועים בחוק לכך שיראו במפעל התעשייתי (או בית מלון):
  • ”תורם לעצמאות הכלכלית של משק המדינה“ ו-
  • ”בר תחרות התורם לתוצר המקומי הגולמי“.
  • בנוסף נדרשת ”השקעה מזערית מזכה“ – השקעה ברכישת נכסים יצרניים (בבית מלון גם בנינים)
   • בהקמת מפעל חדש של 300,000 ש“ח או
   •  בהרחבת מפעל השקעה לפי נוסחה של שיעור מזכה מדורג בהתאם לחלק השווי של כלל הנכסים היצרניים וזאת עד שלוש שנים מתום שנת הבחירה. השיעור משתנה בהתאם לשווי הנכסים היצרניים במפעל
 • לגבי חברת משקיעי חוץ – ישנה דרישה להשקעה מינימאלית בהון מניות נפרע של כ-5 מיליון ש“ח.

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.