ביקורת פנים

כללי
  • בדיקת נאותות פעילות הארגון ביחס לחוקים החלים לרבות חוק ניירות ערך, חוק החברות, הוראות רשות שוק ההון ביטוח וחסכון, הוראות המפקח על הבנקים וכיו"ב.
  • בחינת פרוטוקולים, הסכמים, דוחות, נאותות דיווחים הודעות לבורסה וכד'.
ביקורת הכנסות
·         סקירת תהליכי בקרה פנימית הקיימים בתחום המכירות.
·         מעקב דיווח הכנסות למוסדות וכן פעולות בעת סיום והתחלת שנת כספים.
·         סקירת תהליכי בקרה פנימית במחלקת הנהלת חשבונות הקשורים להכנסות ולדיווח למוסדות.
  • בחינת נאותות רישום הכנסות.
  • בחינת הפרדת תפקידים: תמחור, מכירה, הנפקה.
  • בחינת הסכמי הכנסות והתאמתם לאסמכתאות משלב ההזמנה, הצעת מחיר, תעודת משלוח, חשבונית מס, קבלה.
  • בחינת נאותות הפעילות מול סוכני מכירות / מתווכים בעסקאות.
 
ביקורת שכר וניכויים  נבצע לבקשתכם ביקורת על מערך השכר והטיפול בנושא ניכויים משכר העובדים בארגון.
הביקורת תכלול בין היתר:
·         סקירת תהליכי בקרה פנימית הקיימים בתחום השכר.
·         מעקב דיווח נוכחות עובדים.
·         סקירת תהליכי בקרה פנימית במחלקת הנהלת חשבונות הקשורים לתחום השכר והניכויים.
o        בדיקת בקרות קיימות בממשק בין מערכת השכר למערכת הנהלת חשבונות.
·         קיום נהלים פנים חברתיים בתחום השכר והניכויים.
·         נאותות תשלום השכר לעובדים ביחס להסכמים קיבוציים ו/או הסכמים אישיים ו/או לנוהל בארגון.
·         נאותות חישוב מס הכנסה וביטוח לאומי לעובדים הישראלים המועסקים בארץ, או, בחו"ל, וכן לעובדים הזרים המועסקים בארץ.
o        נאותות הטיפול בהטבות לעובדים (ארוחות, רכב, טלפון נייד, פעילויות לרווחת העובדים השתלמויות, נופשונים וכיו"ב).
o        זקיפת שווים בהתאם לתקנות מס הכנסה.
o        חשיפות אפשריות בביקורת ניכויים.

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.